1929 a jogalkotásban

1929-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

 • 1929. évi I. törvénycikk A szabadhajózást űző magyar tengerhajózási vállalatoknak állami kedvezményekben részesítéséről
 • 1929. évi II. törvénycikk a házadó kivetési kulcsának újabbi megállapításáról és a községek segélyezési alapjáról
 • 1929. évi III. törvénycikk a vízi beruházásokról
 • 1929. évi IV. törvénycikk a trianoni szerződés következtében megosztott önkormányzati testületek egyes vagyoni viszonyainak rendezéséről
 • 1929. évi V. törvénycikk a sütőipari munkának szabályozásáról szóló 1923:XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1929. évi VI. törvénycikk a Washingtonban 1927. november hó 25-én kelt Nemzetközi Rádiótávíró-egyezmény becikkelyezéséről
 • 1929. évi VII. törvénycikk a szeméremsértő közlemények forgalmának és a velük való üzérkedésnek elnyomása végett Genfben létrejött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában
 • 1929. évi VIII. törvénycikk a Bodrogközi gazdasági vasútat a Nyiregyházvidéki kisvasutakkal összekötő Kenézlő-balsai vasútvonal engedélyezéséről
 • 1929. évi IX. törvénycikk a mezőgazdasági rádiójelentések közhírré tételéről
 • 1929. évi X. törvénycikk a bor előállításának, kezelésének és forgalmának szabályozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról szóló 1924:IX. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről
 • 1929. évi XI. törvénycikk a múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéseiről
 • 1929. évi XII. törvénycikk a Spanyol Királysággal 1925. évi június hó 17-én Madridban kötött és az 1926. évi IX. törvénycikkbe iktatott kereskedelmi egyezmény kiegészítésekép 1929. évi február hó 28-án aláírt Pótegyezmény becikkelyezéséről
 • 1929. évi XIII. törvény a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal létesítése iránt Párisban, 1924. évi január hó 25-én kötött nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről
 • 1929. évi XIV. törvénycikk a bírói végrehajtásra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
 • 1929. évi XV. törvénycikk a m. kir. honvédség legénységi állományú egyéneinek és az ily egyének hátramaradottainak ellátásáról
 • 1929. évi XVI. törvénycikk a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról
 • 1929. évi XVII. törvénycikk a szőlőgazdálkodásról és a hegyközségekről
 • 1929. évi XVIII. törvénycikk az ipari tulajdon védelmére Hágában, 1925. évi november hó 6-án aláírt nemzetközi megegyezések becikkelyezéséről
 • 1929. évi XIX. törvénycikk a hivatalos statisztikai szolgálatról
 • 1929. évi XX. törvénycikk az Olaszországgal 1928. évi július hó 4-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződés becikkelyezéséről
 • 1929. évi XXI. törvénycikk az Olaszországgal 1928. évi július hó 4-én kötött állategészségügyi egyezmény becikkelyezéséről
 • 1929. évi XXII. törvény a közlekedés és az átmenő forgalom tárgyában 1923. évben Genfben tartott általános értekezleten megállapított okmányok becikkelyezéséről
 • 1929. évi XXIII. törvénycikk a földadóra, a jövedelemadóra és a vagyonadóra, a kereseti adóra, valamint a közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
 • 1929. évi XXIV. törvénycikk az Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet Részvénytársaság adó- és illetékkedvezményeiről
 • 1929. évi XXV. törvénycikk az Országos Földbirtokrendező Bíróság juttatásán alapuló ingatlanszerzéseknek, a vitézi telkek adományozásának és alapításának, valamint az elcsatolt területen birtokuktól megfosztott magyar állampolgárok, vagy visszatelepülő volt magyar állampolgárok ingatlanszerzésének illetékmentességéről
 • 1929. évi XXVI. törvénycikk az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről
 • 1929. évi XXVII. törvénycikk az okirati illetékek alól újabban szükségessé vált mentességekről és kedvezményekről
 • 1929. évi XXVIII. törvénycikk az állatforgalmi adó megszüntetéséről, a hús után fizetendő általános forgalmi adóra vonatkozó egyes rendelkezések megváltoztatásáról és a marhalevelek illetékéről
 • 1929. évi XXIX. törvénycikk a rendkívüli ideiglenes házadómentességről
 • 1929. évi XXX. törvénycikk a közigazgatás rendezéséről
 • 1929. évi XXXI. törvénycikk az 1929/30. évi állami költségvetésről
 • 1929. évi XXXII. törvénycikk a közúti közlekedés szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 24-én Párisban aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről
 • 1929. évi XXXIII. törvénycikk a Nemzeti Közművelődési Alapítványról
 • 1929. évi XXXIV. törvénycikk a zálogleveles kölcsönök és a vízitársulati kölcsönök szerzésének előmozdítását célzó, a fagykárosultakat támogató, valamint a betegségi biztosítási járulékok esetleges törlésére és a késedelmi pótlékok elengedhetésére vonatkozó rendelkezésekről
 • 1929. évi XXXV. törvénycikk a hadikölcsönkárosultak támogatásáról
 • 1929. évi XXXVI. törvénycikk a Nemzetek Szövetsége Egyességokmánya 4., 6., 12., 13. és 15. Cikkeinek módosításáról
 • 1929. évi XXXVII. törvény a háború igénybevételéről való lemondás tárgyában Párisban 1928. évi augusztus hó 27-én kötött nemzetközi szerződés becikkelyezéséről
 • 1929. évi XXXVIII. törvénycikk Magyarországnak az Állandó Nemzetközi Bíróság kötelező igénybevételét kimondó okmányhoz való hozzájárulásáról
 • 1929. évi XXXIX. törvény a Finnországgal Budapesten 1928. évi december hó 12. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről
 • 1929. évi XL. törvény az 1927. évben Genfben tartott Nemzetközi Értekezlet által a Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés tárgyában tervezett alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLI. törvénycikk a nyersbőrök kivitele tárgyában 1928. évi július hó 11-én Genfben kelt nemzetközi Megállapodás becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLII. törvénycikk a csontok kivitele tárgyában 1928. évi július hó 11-én Genfben kelt nemzetközi Megállapodás becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLIII. törvény az Amerikai Egyesült Államokkal Washingtonban 1929. évi január hó 26-án kötött békéltető eljárási szerződés, valamint az ugyanott ugyanazon a napon kötött választott bírósági szerződés becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLIV. törvénycikk a trianoni szerződés alá eső egyes belga követelések és igények rendezése tárgyában 1926. évi szeptember hó 30. napján Brüsszelben kelt magyar-belga egyezmény és két függeléke becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLV. törvénycikk a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal egyes közlekedési kérdések rendezése, valamint a határjelzések fenntartásának szabályozása tárgyában Belgrádban 1926. évi július hó 24-én kötött Egyezmények becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLVI. törvénycikk a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal 1926. évi július hó 24-én kötött kereskedelmi szerződés becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLVII. törvénycikk a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal 1926. évi július hó 24-én kötött Kereskedelmi Szerződés kiegészítésekép 1928. évi november hó 19-én Belgrádban aláírt Pótjegyzőkönyv becikkelyezéséről
 • 1929. évi XLVIII. törvénycikk a székesfővárosi törvényhatósági bizottság és a kerületi választmányok újjáalakításának elhalasztásáról

ForrásokSzerkesztés