Főmenü megnyitása

Tudományos kritikaSzerkesztés

 • Régészeti: a Mormon könyvében szó van arról, hogy zsidók vándoroltak az amerikai földrészre jóval Kolumbusz előtt. Az egyház kritikusai azt állítják hogy a tudomány nem támogatja ezt. Egyháztagok viszont hiszik hogy sok közvetett bizonyíték van arra, hogy a Mormon könyvében leírt események mezoamerikában történtek.[1]
 • Genetikai: A Mormon könyve bevezetésében (ami nem a könyvhöz tartozik, hanem később adták hozzá) található, hogy a lámániták „az amerikai indiánok ősei között vannak”.[2] Kutatók nem találtak jelentős hasonlóságot ma élő indiánok és zsidó származású emberek DNS-ében. Ez nem zavarja a hívőket, hiszen lehet hogy az indiánok ősei között találhatóak lámániták anélkül hogy azt egy ilyen tudományos vizsgálat igazolná.[3]
 • Irodalmi: Az egyház kritikusai azt állítják, hogy a Mormon könyve nem eredeti mű, és régebben azt állították hogy Joseph Smith átvette a történetet Salamon Spalding XIX. sz. eleji amerikai író Megtalált kézirat című művéből. Egyháztagok szerint semmi köze a Mormon Könyvéhez, se annak történetéhez. Azóta, hogy napfényre került az elveszett kézirat, az egyház több kritikusa úgy véli, hogy az nem lehet a Mormon könyvének a forrása.[4] Hogy több emberhez jusson el, az egyház kiadta a talált kéziratot. Az egyház szerint aki elolvassa láthatja, hogy csak felszínes hasonlatosság van köztük.[5]
 • Nyelvészeti: A fordítás alapját képező, úgynevezett „reformált egyiptomi írás” nem létezett, arról semmiféle dokumentum nem létezik. Az általában hivatkozásként felhozott hieratikus és démotikus írás nem az – az első a hieroglifák kurzivált változata, azaz egyszerűen olyan hieroglifák, amiket nem kőbe véstek, hanem papiruszra írtak tintával, utóbbi pedig ennek közvetlen leszármazottja, tehát lényegében mindkettő kézírás. Az egyiptomi nyelvnek a démotikus után nincs semmiféle más változata.
 • Forráskritika: A forrásoknak, amelyekből Joseph Smith a fordítást készítette, a mai napig nincs semmi nyoma és a saját korában sem volt. Emiatt azok forráskritikai szempontból semmilyen elemzésnek nem vethetőek alá. Ez azért problematikus, mert egy angol nyelvű szöveggel a tudomány nem tud semmit kezdeni. Így tehát ebből a szempontból ez az egész kérdés lényegében kívül is esik a tudomány látáskörén – források nélkül nincs miről vitatkozni, nincs mit vizsgálni és bizonyítani.

Történelmi kritikaSzerkesztés

 • Sok egyház nem tartja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát keresztény felekezetnek. Azt mondják, hogy az egyház tana túl sokban eltér a hagyományos keresztény egyházak tanaitól. Például, az egyház azt vallja, hogy az Atyaisten, Jézus Krisztus, és a Szentlélek három különálló személy, bár szándékukban egységesek. Tehát eltérnek a szentháromság hagyományos felfogásától.
 • Egyháztagok hiszik, hogy Joseph Smith által Isten visszaállított egy Ábrahám, valamint több más bibliai prófétának adott parancsolathoz hasonló törvényt, ami miatt többnejűséget gyakoroltak az egyházban. Ezért sokan kritizálták az egyházat, valamint a vezetőit. Lehet hogy ez részben magyarázza a komoly üldöztetést amin át kellett menni az egyháztagoknak. Ez a gyakorlat megszűnt 1890-ben, és azóta kizárják azokat az embereket az egyházból akik többnejűséget gyakorolnak.
 • Joseph Smithet néha azzal vádolják, hogy helytelenül cselekedett, amikor Nauvoo polgármesterként a helyi ellenzéki lap nyomdáját szétverette. Mivel az illinois-i törvényhozás a Nauvoo városának adott kartában garantálja a város önrendelkezését, „azt, hogy meghatározhatja mi minősül zavarkeltésnek, és megakadályozhatja és ugyanakkor megszüntetheti azt”, a városi tanács körülbelül 14 órán át ülésezett, bizonyítékokat szerzett, utánanézett a kartában és zavartkeltőnek nyilvánította a kiadványt és elrendelte, hogy a polgármester (Joseph Smith) szüntesse meg a zavar okát. A próféta pedig kibocsátott egy rendeletet a város békebírójának, hogy „semmisítse meg a nyomdagépet és minden utcán található újságot és rágalmazó röplapot égessenek el, melyet a fent nevezett társaság adott ki.” A békebíró végrehajtotta a rendeletet, de lerombolta az épületet is pedig arra nem volt parancsa. Joseph Smith-t és testvérét bevádolták az újság kiadói, hogy megsértették a sajtószabadságot, ezért letartóztatták, kihallgatták, majd felmentették őket, mert nem találtak jogsértést.
 • Újabb kritikák szerint a mormon nők nagyobb mértékben szenvednek a depressziótól, mint az átlag amerikai, bár több felmérés nem támogatja ezt az állítást.[6] Felmérések szerint az iskolázottság jobban befolyásolta a depresszió mértékét mint a vallási hovatartozás.

Keresztény kritikaSzerkesztés

 • Apja a családi kassza kiegészítéseként jóslással, valamint egy „varázspálca” segítségével, kincskereséssel foglalkozott.[7]
 • Joseph Smith kétségkívül korának egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt, de a kortárs források nem igazolják a későbbi idealizált képet. Kincskereséssel, okkultizmussal foglalkozó farmergyerekként nőtt fel. Szélhámosság miatt polgári peres eljárást indítottak ellene, a metodista egyház pedig – ahova azután csatlakozott, hogy Isten az Első Látomásban határozottan megtiltotta neki – kizárta. Művei híven tükrözik történelmi és bibliai műveletlenségét. Egyházalapítása után, karrierje csúcsán Nauvoo polgármestere, bankigazgatója, milíciaparancsnoka és amerikai elnökjelölt volt. Polgármesterként a helyi ellenzéki lap nyomdáját szétverette. Amikor bankja csődbe jutott, hitelezői kárpótlása nélkül elmenekült. Többször hamisan prófétált. Nem volt mártír, egy becsempészett pisztollyal két támadóját megölte,[8] mielőtt őt is lelőtték. Joseph Smith isteni kinyilatkoztatásra hivatkozva vezette be a többnejűséget. Törvényes feleségén kívül még 47, csak egyházi esküvőn elvett élő felesége volt, köztük tinédzserek és már férjes asszonyok is, illetve 149, már halott nőt is hozzápecsételtek templomi szertartásokon.
 • Joseph Smith története szerint a neki megjelent Atya és Fiú számára a korabeli baptista, metodista, református, evangélikus stb. egyházak "mind tévednek" és "minden hitvallásuk utálatos". Az egyetemes keresztény egyház azonban minden probléma ellenére sem szűnhetett meg majdnem másfél évezredre, mert Krisztus szerint a pokol erői sem vehetnek rajta diadalmat (Mt 16:18, Júd 24-25 vö. Ef 5:25-32). Tehát ki hazudott: Jézus vagy Smith? Az Újszövetség is a folyamatos hitvédelem szükségességéről ír (Júd 3), nem az 1. század utáni széthullásról. 2Thessz 2:3 Eredeti szövege: nem "nagy hitehagyás", hanem "elszakadás" (részletezés nélkül), és ekkor jelenik meg az Antikrisztus is, aki beül Isten templomába, isteníti magát stb. Mindebből még semmi sem történt meg. A Mormon Egyház tehát nem a korai egyház "helyreállítása", mert kezdettől fogva átlépte azokat a bibliai kereteket, amelyek biztosíthatták volna a kereszténységen belül maradását.
 • A Bibliában Isten "Atya" volta a hozzánk való viszonyulását (atyai szeretet) akarja számunkra érthetővé tenni; biológiai neme csak a pogány vallások isteneinek van. "Jehova" (Jézus) és a Sátán (egy bukott angyal) nem testvérei sem egymásnak, sem nekünk! A Biblia éles különbséget tesz a Teremtő és teremtményei között, nem tartoznak egy fajba. Az ember sem előlétből, hanem földből való (1Móz 2:7, Jn 3:13, 33, 8:23, 1Kor 15:47). Jer 1:5 Nem mindenki előlétéről, hanem személy szerint Jeremiás szolgálatáról szól. Jn 1:2 stb. Csak Jézusról szól, nem mindenkiről (vö. Kol 1:15-19). Isten világot a semmiből teremtette (Róm 4:17), teljesen egyedül (Ézs 44:24, Ézs 45:12 stb.) a puszta szavával (1Móz 1:3, Jn 1:1-3). A bukás nem áldást, hanem átkot hozott (Róm 6:23, 5:14, 1Kor 15:21-22). Azóta senki sem eleve Isten gyermeke, csak akkor válhat azzá, akkor kap rá felhatalmazást, ha Krisztusban hitre jut (Jn 1-12-13, 1Jn 5:1, Róm 8:15, Gal 3:26).
A papság szervezete
Kritikus álláspont Mormon válasz a kritikára
Az ároni papságba csak léviták, Lévi vér szerinti leszármazottjai tartozhattak, tehát átruházhatatlan volt (2Móz 29:9, 4Móz 3:10, 2Krón 31:19). A Mormon Könyve szereplői nem voltak léviták, így nem lehettek papok, és nem lehetett templomuk sem. Jézus is Júda törzsébe született, nem lehetett lévita (Zsid 7:13-14). Jézus egyetlen áldozata miatt azonban az ároni papság elvesztette a funkcióját, így a papság megváltozott (Zsid 7:12, 27).

A papi szolgálat egy törzs hivatásos férfi tagjainak a kiváltsága helyett egyetemessé vált (1Pt 2:9, Jel 1:4-6), nők számára is (Csel 2:16-18), hiszen lelki áldozattá vált (1Pt 2:5, Zsid 13:15, Róm 12:1, 15:16, Fil 4:18).

A Melkizédek "rendje" szerinti örök papság is kizárólag, átruházhatatlanul Jézusé (Zsid 7:24), mert csak ő halhatatlan (Zsid 7:2-3,15-16,24).

A nefiták között nem volt ároni papság, mivel Lévi törzséből senki sem ment Léhiékkel az ígéret földjére (amerikai földrész). Léhi a magasabb rendű papsággal rendelkezett (melkisédeki papság). A pátriárkák és a próféták minden adományozási korszakban rendelkeztek ezzel a papsági felhatalmazással Mózes ideje után is.[9] Közülük néhányan: Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Léhi, Dániel, és Ezékiel.

A Csel 2:16-18 nem a papságról szól, nem értelmezhető úgy, hogy a nők számára is elérhető. 1Pt 2:5, Zsid 13:15, Róm 12:1, 15:16, Fil 4:18 versek nem a papságról szólnak. A ’Melkisédek rendje szerint’ kifejezésből is látszik, hogy Melkisédek is ezt a papságot viselte, nem Jézus kizárólagos papsága. A Zsid 7:3-ban a ’halhatatlanság’ nem Melkisédekre vagy Jézusra utal, hanem magára a papságra.[10]

A melkisédeki papságot Melkisédek tiszteletére nevezték el. Ő egy igaz életű főpap volt, aki Ábrahám idejében élt. Korábban azt a Isten Fiának rendje szerinti szent papságnak nevezték. Hogy elkerüljék Isten nevének túl gyakori használatát, és mert Melkisédek igaz életű férfi volt, az ősi időkben a nevet melkisédeki papságra változtatták.[11]

 • A mormon "templomi munkának" nincs semmi köze a bibliai idők, a korai egyház vagy a mai keresztény felekezetek szertartásaihoz. Izraelnek csak egy temploma lehetett, papsága csak egy törzs férfi tagjai. Mindenki bűntudattal járult oda, méltatlansága teljes tudatában, hiszen a templom funkciója az áldozatok bemutatása és az imádat volt (a bűnbocsánat megszerzése és a hálaadás). A templom Krisztus áldozata miatt azonban elvesztette a funkcióját, i. sz- 70-ben le is rombolták. Istent lélekben kell imádni (Jn 4:24). Nem egy épület, hanem a keresztény közösség és az egyén lett Isten temploma (1Kor 3:16-17, 6:19, 2Kor 6:16, Ef 2:19-22 vö. Jel 21:22). Smith a titkos templomi ritusokról röviddel azután "kapott kinyilatkoztatást", hogy 1838-ban egy szabadkőműves páholy tagja lett, akik aztán árulónak is tartották . Sok rítust átvett, de szinte mindent átértelmezett. Idővel azonban az elvben szent és megváltoztathatatlan mormon templomi szertartásokon is komoly változtatások történtek: legutóbb 1990 áprilisában a szövegben és a rítusban, 2005 januárjában pedig a rituális öltözetben.
 • A mormon vallás a biblikus kereszténység szinte minden fontos tanítását tagadja vagy félreérti. Ugyanakkor a mormon egyház – megtévesztő módon – a keresztény felekezetek egyikeként igyekszik fellépni, bár belső tanításában továbbra is az egyetlen igaz egyháznak tartja magát. Ez az "érdekökumené" segíti az egyház elfogadtatását, de erkölcsileg kifogásolható. A mormonok bibliai szókincse is a keresztény benyomást erősíti, pedig szinte minden szó alatt egészen mást értenek, mint a Biblia. Ezért a velük való érdemi beszélgetéshez tudni kell "mormonul".
 • Szembetűnő az egyház perfekcionizmusa. Mivel a tökéletesség bibliai parancsát félreértik, a bűn fogalmát felvizezik, a kegyelem valódi, bibliai jelentését pedig nem ismerik, sok tag meghasonlott egyháza elvárásai (tökéletessé, érdemessé válás) és saját képességei (bűnre hajló természete) feszültségében. Ma már a mormon sajtó is elismeri, hogy a 70%-ban mormon utahi lakosságnak (különösen a nőknek) az amerikai átlagot meghaladó mennyiségben van szüksége stresszoldó szerekre, és hogy a többnyire két éven át szinte robotként bizonyságot tevő misszionáriusoknak több mint fele hazatérve inaktívvá válik.
 • A mormon családideál, a sok gyermek vonzó imázsa mögött az a tanítás áll, amely szerint a túlvilági előlétben várakozó lélekgyermekek a földön élő testvéreik nemi egyesülése révén minél többen és minél előbb a földi létbe szeretnének születni. A családszeretet és a gyermekáldás megbecsülése a keresztény egyházban természetesen szintén megvan, de enélkül a – bibliai szempontból – bizarr háttértanítás nélkül.
 • A mormon vallásnak ezoterikus-gnosztikus jellegű struktúrája van. Ami a térítési módszerüket illeti, a jéghegy alapelvnek megfelelően az egyházhoz való csatlakozásra felszólított érdeklődő nem kap, mert nem kaphat teljes képet a mormon hitvilágról. Ami a felszínen van, az biblikusnak, kereszténynek hat, és részben az is. A víz alatt azonban már furcsa, bibliaellenes tanok rejtőznek. Az érdeklődők csak a Mormon Könyvét kaphatják meg, a többi szentírást (Tan és Szövetségek, Nagy Értékű Gyöngy) csak megkeresztelkedésük után, már egyháztagként olvashatják. A még mélyebb tanításokat a Templomban kaphatják meg, és akik a templomi munkát végzik, azok az ún. templomi feljegyzések tartalmát is megismerhetik. Ez a többszintesség csak évek alatt derül ki. Az egyszerű tagok az egyház történelmének csak a hősies oldalát ismerik (a pionírutazás, az üldöztetések, Salt Lake City felépítése stb.). Smith történetének belső ellentmondásairól, látomásainak teljesen eltérő verzióiról, hamis próféciáiról, a Mormon Könyvén és a Tan és Szövetségeken történt fontos szövegváltoztatásokról, a Mormon Könyve kijelentéseinek és az Ábrahám Könyve-papiruszok tartalmának tudományos cáfolatairól az átlag mormon vagy nem is tud, vagy ezek jelentőségét nem ismeri fel. Az egyházvezetőség az ellentmondásokat agyonhallgatja, illetve a belső kritikát elhallgattatja: a szakmai kritikának hangot adó mormon tudósok (antropológusok, egyiptológusok, genetikusok stb.) egész sorát közösítette már ki. Bármilyen hihetetlen, olyan vallásról van szó, amely – a bibliai és szabadkőműves elemeken túl – nagyrészt a 19. századi amerikai vallásos képzelet terméke.[12]

Válaszok a kritikákraSzerkesztés

A 20. század kezdetén heves viták voltak a vallási fundamentalisták és a liberálisok vagy modernisták között. Sokan kérdezték hogy a mormonoknak mi az álláspontja ezekben a különböző teológiai vitákban. Joseph F. Smith elnök és tanácsosai az Első Elnökségben számos tanulmányt adtak ki a tantételekről, tisztázandó az Egyház álláspontját az akkori vitás kérdésekben. Tudósok alapos vizsgálat alá vetették a Bibliát a modern tudomány eszközeit használva; megkérdőjelezve a jelentését és még inkább a hitelességét a szentírásoknak. Ez az úgynevezett „higher criticism” megcélozta az utolsó-napi szentek szentírásait is. 1912-ben F. S. Spalding tisztelendő atya, az Episzkopális Egyház utahi püspöke megjelentetett egy értekezést melynek címe Joseph Smith, Jr., As a Translater. A füzet szembeállította nyolc egyiptológus és Joseph Smith magyarázatait az Ábrahám könyvében (A Nagyértékű gyöngy) található képmásolatokról (facsimile). Bár a Szentek a szentírásokat hit által fogadták el, az Egyház mégis felismerte a szükségét hogy válaszoljon a kritikákra. 1913. februártól szeptemberig cikkek jelentek meg majdnem minden hónapban az Improvement Era-ban, válaszokat adva a kritikusok kérdéseire. Az Egyház nagyon sok kérdésben hivatalosan is állást foglalt, többek között Ábrahám könyvére vonatkozóan is.[13]

Válaszok a tudományos kritikákraSzerkesztés

 • DNS kutatások Bár az egyház soha nem foglalt hivatalosan állást abban, hogy a mai indiánoknak milyen arányban ősei a zsidók, és a Mormon könyve nem zárja ki a nemzsidó ősöket sem (járediták), ennek ellenére a DNS vizsgálatok nem cáfolják azt a lehetőséget sem, hogy az indiánok ősei között megtalálhatók a lámániták (zsidók maradékai). A DNS kutatások kezdeti eredményei után az a nézet uralkodott, hogy az indiánok ázsiai népektől származnak. 1998-ban Virginia Morell közzé tette a Science című tudományos folyóiratban a haplogroup X-el kapcsolatos kutatásait (Science, 10 April 1998, p. 190). Ebből a cikkből kiderül, hogy van genetikai kapcsolat az indiánok és az európai vagy közel-keleti népek, közöttük az izraeli nép között is.[14]
 • Spaulding-elmélet Kezdettől fogva az egyház hivatalos állásfoglalása szerint ez a kitalált és széles körben propagált Spaulding-Rigdon elmélet Sátán kísérlete volt, hogy Isten szavának a tekintélyét lerombolja. A kézirat hiánya miatt ezt teljeskörűen nem lehetett bizonyítani. Mikor a kéziratot később az 1880-as években felfedezték, az megerősítette az egyház álláspontját, hogy nincs köze a Mormon könyvéhez.[15]

Válaszok a keresztény kritikákraSzerkesztés

 • Joseph Smith-t néha azzal vádolják, hogy csatlakozott a metodistákhoz, pedig az első látomásban Isten megtiltotta neki. Ez az állítás 1879-ben jelent meg egy újságban, 35 évvel a próféta halála után. 1879 majdnem a csúcspontja volt a mormonellenességnek a többnejűség miatt, az újságok és a politikusok az egyház lerombolására szólítottak fel. Ilyen ellenséges környezetben nagyon sok hamis vád hangzott el.[16]
 • Joseph Smith-t néha azzal vádolják, hogy Nauvoo polgármesterként a helyi ellenzéki lap nyomdáját szétverette. A pontos történet így hangzik: 1844. június 10-én a hat férfi kiadott egy rágalomújságot „Nauvoo Expositor” néven. Nagy feltűnést keltett mivel nyíltan rágalmazta a közösség számos kiváló polgárát. Mivel az illinois-i törvényhozás a Nauvoo városának adott kartában garantálja a város önrendelkezését, „azt, hogy meghatározhatja mi minősül zavarkeltésnek, és megakadályozhatja és ugyanakkor megszüntetheti azt”, a városi tanács körülbelül 14 órán át ülésezett, bizonyítékokat szerzett, utánanézett a kartában és zavartkeltőnek nyilvánította a kiadványt és elrendelte, hogy a polgármester (Joseph Smith) szüntesse meg a zavar okát. A próféta pedig kibocsátott egy rendeletet a város békebírójának, hogy „semmisítse meg a nyomdagépet és minden utcán található újságot és rágalmazó röplapot égessenek el, melyet a fent nevezett társaság adott ki.” A békebíró végrehajtotta a rendeletet, de lerombolta az épületet is pedig arra nem volt parancsa. Joseph Smith-t és testvérét bevádolták az újság kiadói, hogy megsértették a sajtószabadságot, ezért letartóztatták, kihallgatták. Az elmúlt 20 évben körülbelül 20 alkalommal volt ilyen nyomdabeszüntetés (nem mormon vonatkozású), melyek nem lettek ennyire mesterségesen felnagyítva.
 • Joseph Smith-t vádolják azzal is hogy szélhámosság miatt polgári peres eljárást indítottak ellene. Ez valóban igaz, és összesen 37 alkalommal tartóztatták le még egyéb vádak miatt.
 • Joseph Smith-t azzal is vádolják hogy hamisan prófétált. A próféciái azonban beteljesedtek. Többek között megjövendölte a saját mártírhalálát, az Amerikai polgárháborút és a Sziklás hegységbe való kivonulást[17]
 • Néhány kritikus szerint nem volt mártír, egy becsempészett pisztollyal két támadóját megölte, mielőtt őt is lelőtték. Ez a kritika nem állja meg a helyét. A vértanúság nem függ össze azzal, hogy a vértanú (mártír) előzőleg megölt-e valakit, mert akkor például az aradi vértanúkat sem nevezhetnénk mártíroknak. A próféta Carthage börtönben történt meggyilkolásának rövidített története: az arcukat feketére mázoló csőcselék (100-200 fő) támadta meg a börtönt. Néhányan feljöttek a lépcsőn és az ajtón keresztül Hyrum-ot(Joseph testvére) az arcán meglőtték, aki azonnal meghalt. Joseph ezután egy hatlövetű becsempészett pisztollyal háromszor a hallban lévő tömegbe lőtt. Három támadó megsebesült (állítólag később ketten meghaltak). Ez egy kicsit késleltette e támadókat és Joseph az ablakon akart menekülni. Ekkor találta el az ajtó felől két golyó, az ablak felől pedig még egy. Haldokolva esett ki az ablakon: "Ó Uram, én Istenem!". A földön fekve a már halott próféta még egy golyót kapott. Mártíromságát, Illinois kormányzójának, Thomas Fordnak a szavai is bizonyítják: "Egy Pálhoz hasonló tehetséges ember, egy nagyszerű szónok, aki megjelenésével képes lesz százas tömegeket odavonzani … talán életet lehelhet még a mormon egyházba és a mártírként legyilkolt Joseph nevét olyan csengővé teheti …, mely hangosan szól és felkavarja az emberek lelkét."
 • Kritikusok szerint a mormon templomi munkának nincs köze a bibliai idők, a korai egyház vagy a mai keresztény felekezetek szertartásaihoz. A szertartások Joseph Smith kinyilatkoztatásain alapszanak, azonban ősi iratok között nagy mennyiségű utalás található, hogy hasonló szertartásokat végeztek a régi időkben (keresztelés, halottakért való helyettesítő keresztelés, megmosások, megkenések, stb…).
 • A kritikus egyházak szerint a Biblia éles különbséget tesz a Teremtő és teremtményei között, nem tartoznak egy fajba. Azonban a modernkori kinyilatkoztatások alapján a Bibliát helyesen értelmezve a következő megállapítások helyesek: Az Ószövetségben Isten ezt mondta: "Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra" (1 Mózes 1:26). Jákób kijelentette, hogy "színről színre" látta Istent(1 Mózes 32:30). Mózes szintén "színről színre" beszélt Istennel, "a mint szokott ember szólani barátjával" (2 Mózes 33:11). Az Újszövetségben, amikor a feltámadt Krisztus megjelent apostolainak, azt mondta nekik: "tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van" (Lukács 24:39). Később István tanúságot tett arról, hogy látta Jézust "Isten jobja felől állani" (Apostolok cselekedetei 7:56). A modernkori kinyilatkoztatások megerősítik e bibliai tanításokat. Isten, az Atya, és Fia, Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smith-nek 1820 tavaszán. Joseph kinyilatkoztatta, hogy mind az Atyának, mind a Fiúnak "húsból és csontból való teste van, éppen úgy tapintható, mint az emberé" (T&Sz 130:22). Isten a mi Mennyei Atyánk; az Ő képmására lettünk teremtve.
 • Újabb kritikák szerint a mormonok (különösen a nők) sokkal nagyobb mértékben szenvednek a depressziótól, mint az átlag amerikai. Ezt a következtetést bizonyos stresszoldó szerek átlagnál nagyobb fogyásából vonták le. Felmérések szerint azonban az UNSZ nők nem jobban (vagy kevésbé) szenvednek a depressziótól, mint nemmormon társaik. A felmérések szerint az iskolázottság jobban befolyásolta a depresszió mértékét mint a vallási hovatartozás.[18]

A Mormon könyve kritikájaSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

 1. Archivált másolat. [2009. február 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 4.)
 2. http://scriptures.lds.org/hu/bm/introduction A Mormon Könyve bevezetése
 3. Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research Archiválva 2008. december 21-i dátummal a Wayback Machine-ben John M. Butler
 4. Mint például Fawn Brodie. Lásd Spaulding Manuscript Lance D. Chase.
 5. "Manuscript Found" Salt Lake City: Deseret News Company, 1886
 6. Archivált másolat. [2009. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 4.)
 7. Quinn, D. Michael (1998), Early Mormonism and the Magic World View (2d ed.), Signature Books (38. oldal) ISBN 1560850892
 8. History of the Church, Vol. 7, p. 100, 102 & 103
 9. T&Sz 84:6–17
 10. JSF, Zsidók 7:3
 11. Melkisédeki papság elnevezése
 12. Archivált másolat. [2009. február 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 4.)
 13. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1913-as hivatalos állásfoglalása Ábrahám könyvéről. [2008. június 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 8.)
 14. DNA-kutatások és az indiánok zsidó eredete) (angolul)
 15. (Church History in the Fulness of Times, 1992, 59., 80-81. oldal)
 16. Joseph nem volt metodista
 17. Joseph Smith beteljesedett próféciái
 18. A mormonok nem depressziósabbak az átlagnál. [2009. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 4.)