Alaszka közigazgatása

Az állam földrajzi adottságai miatt Alaszka közigazgatása jelentősen eltér az Amerikai Egyesült Államok többi tagállamáétól.[m 1]

Alaszkában 18 borough található, amelyek nagyjából más államok megyéinek (county) felelnek meg. E közigazgatási egységek azonban az állam területének alig felét fedik csak le. A fennmaradó 836 088 km2-nyi terület – amely nagyobb, mint bármely más tagállam – az ún. unorganized borough közvetlenül az állami kormányzat irányítása alá tartozik. Az unorganized borough nincs kisebb közigazgatási egységekre osztva (erre utal az unorganized, vagyis 'szervezetlen'), de az 1980-as népszámlálás óta az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala és Alaszka állam statisztikai célokból 11 alegységet (census area) alakított ki benne.

Az elnevezések magyarázataSzerkesztés

 
Alaszka közigazgatási (borough) és statisztikai (census area) egységei

Az Egyesült Államok más tagállamaiban háromszintű önkormányzat működik: county – city – township (nagyjából 'megye – város – kerület'), Alaszkában azonban csak két szintet: borough – city találunk.

Alaszka önkormányzatairól az alkotmány X. cikkelye rendelkezik, amelynek nyitómondata abban határozza meg az alaptörvény ezen részének célját, hogy a lehető legszélesebb körű önkormányzatiságot biztosítsa a lehető legkevesebb önkormányzati szerv fenntartásával.[1] Ennek egyik lehetséges értelmezése az, hogy az alkotmányozók „a borough és a city hosszú távú kapcsolatát egy egyesített kormányzat fokozatos kialakulásaként fogták fel” (Alaska Legislative Council and the Local Affairs Agency: Final Report on Borough Government),[2] vagyis szerintük ideális esetben az önkormányzatiságnak egyetlen szintje létezne. Az alkotmány önkormányzati rendelkezéseivel foglalkozó előkészítő bizottságban egyesek valóban felvetették ezt a lehetőséget, de régóta létező városok önrendelkezési jogának egyik napról a másikra való eltörlése komoly tiltakozásba ütközött volna.[3]

BoroughSzerkesztés

A borough szó legáltalánosabb jelentése az angolszász jogi nyelvben 'helyi kormányzati célokból megszervezett terület' (Black's Law Dictionary).[4] Az Egyesült Államok más tagállamaiban (pl. New York, New Jersey, Connecticut) is használják a kifejezést, de itt kisebb településeket vagy nagyobb települések egyes részeit értik alatta, amelyek már a gyarmati időkben is rendelkeztek önálló, nagyobb egységekbe még nem szervezett kormányzattal.[4] Az Országh-féle angol-magyar szótár a 'város; törvényhatóság' és 'választókerület' jelentéseket adja meg.[5]

Alaszkában a terület állammá válása (1959) előtt csak városi önkormányzatok voltak, így az Alaszkai Alkotmányozó Gyűlés (Alaska Constitutional Convention) szabadon dönthetett a földrajzi és demográfiai adottságokhoz leginkább illő közigazgatási rendszerről. A gyűlés szándékai szerint a borough-nak „mind városi, mind vidéki igényeket szolgálnia kellett; mindenekelőtt olyan [kormányzati] feladatokért kellett felelősséget vállalnia, amelyek egy nagyobb területet, és nem csak egy behatárolt közösséget érintenek; és rugalmasnak is kellett lennie, formáját és jogosítványait a terület népességének és gazdaságának változásaihoz kellett igazítania”. (Thomas A. Morehouse, Victor Fisher: Borough Government in Alaska)[4]

Az alkotmányozók ugyanakkor felismerték, hogy bármily rugalmas is legyen a borough-önkormányzat, a ritkán lakott területeken nem tudná ellátni a feladatait, sőt valószínűleg már megszervezése is akadályokba ütközne, ezért lehetővé tették unorganized ('szervezetlen') borough-k létrehozását, amelyekben az állam látja el az önkormányzat szerepét.[4]

Az alkotmány önkormányzati rendelkezéseivel foglalkozó előkészítő bizottság a teljes önkormányzattal rendelkező és az állam által irányított borough-k mellett még egy a kettő közötti szinten állót is ajánlott, amelyben egyes tevékenységek az önkormányzat, mások az állam hatáskörébe tartoztak volna, ez azonban nem került bele az alaptörvény szövegébe.[6]

Alaszka állam alkotmánya (X. cikkely 3. paragrafus) meglehetősen szabad kezet ad a törvényhozásnak e közigazgatási egységek határainak kijelölése és típusuk (organized / unorganized) meghatározása tekintetében. Csak azt köti ki, hogy kialakításuk során figyelembe kell venni a földrajzi és gazdasági viszonyokat, a közlekedési infrastruktúra kiépítettségét és a népesség eloszlását.[6] Ennek a törvényhozói szabadságnak az eredménye, hogy bár az alkotmány lehetővé teszi több unorganized borough létrehozását, ezeket a területeket az állam egyetlen közigazgatási egységként kezeli. Az unorganzed borough további felosztása az alaszkai közélet egyik visszatérő vitatémája.[4]

Annak idején a borough szó kiválasztása körül is vita alakult ki.[6] Többen érveltek amellett, hogy a más tagállamok berendezkedésétől való különbségek ellenére a megszokott county elnevezést kellene használni – Morehouse és Fisher szerint annyiban igazuk volt, hogy „a szokatlan elnevezés nem segítette a fogalom elfogadását a lakosság körében”. A többség azonban úgy vélte, a county túlságosan határozott jelentéssel bír a jogrendszerben, ezért használata zavaró lenne.[6] Egyesek még olyan lehetőségeket is felvetettek, mint a kanton, a provincia és a borough-hoz hasonlóan leginkább kerületnek fordítható division, de ezek egyikét sem vették komolyan fontolóra.[4]

CitySzerkesztés

 
Az amerikai szövetségi törvények csak 1900-tól tették lehetővé városi önkormányzatok létrehozását Alaszkában; az első még abban az évben Skagwayben alakult meg.[7]

Az alaszkai törvények csak abban az esetben teszik lehetővé egy új városi önkormányzat létrehozását, ha arra valóban szükség van. Amennyiben az állam úgy ítéli meg, hogy a kormányzati szolgáltatásokat a borough vagy egy a településhez közeli másik városi önkormányzat is megfelelő színvonalon tudja nyújtani, az új önkormányzat felállítását valószínűleg elutasítják. Egy az 1990-es években az állam önkormányzati politikáját vizsgáló bizottság szerint „a borough-k és a városok önkormányzatainak egyesítése támogatandó mindenhol, ahol ez lehetséges, hogy a szolgáltatások nyújtása hatékonyabb és költségkímélőbb legyen”. (Task Force on Governmental Roles)[2]

Új városi önkormányzat felállítását a település lakosai vagy maga az állam kezdeményezheti. (A fent írtak alapján nem meglepő, hogy utóbbira még nem volt példa.)[2] Az önkormányzattal rendelkező városokat két osztályba sorolják:

 • Első osztályú várossá (first class city) olyan település válhat, ahol legalább 400 állandó lakos él. A petíciót 50 állandó lakhellyel rendelkező szavazó korú állampolgárnak vagy a legutóbbi általános választáson a választókerületben szavazók 15 százalékának kell aláírnia (amelyikből több van).[2]
 • Másodosztályú várossá (second class city) válás esetén a lakosság számára vonatkozóan nincs megkötés, a petíciót pedig 25 állandó lakhellyel rendelkező szavazó korú állampolgárnak vagy a legutóbbi általános választáson a választókerületben szavazók 15 százalékának kell aláírnia (amelyikből több van).[2]

Mind az első, mind a második osztályba tartozó városok lakosai saját alapító okiratot (charter) fogadhatnak el és helyi törvényhozást állíthatnak fel (home rule), utóbbiak azonban csak abban az esetben, ha területük meghaladja a 35 négyzetmérföldet (90,65 km2), állandó lakosságuk pedig a 3500 főt. Az alkotmány itt is nagy szabadságot biztosít: a helyi testületek törvényhozói hatalma mindenre kiterjed, amivel kapcsolatban az állam törvényei vagy a saját charterük nem korlátozta őket – más tagállamok alaptörvényei általában pontosan behatárolják a helyi törvényhozói hatalmat.[8]

Az állam két tevékenységre kötelezi az összes önkormányzatot: választások rendezése és a kormányzati testületek összejöveteleinek rendszeres megtartása.[7] Ezeken felül az unorganized borough-n belül az első osztályú városok, valamint a másodosztályú, de charterrel rendelkező (home rule) városok önkormányzatainak a következő feladatokat kell ellátnia: iskolakerület fenntartása, ingatlan-nyilvántartás vezetése, a földhasználati jogokkal kapcsolatos szabályozások és várostervezés. Az organized borough-kon belül a városok nem működtethetnek iskolakerületet, a további három tevékenység végzésének jogát pedig a borough kormányzata ruházhatja át rájuk.[2]

Consolidated city-borough-k létrehozása és más változásokSzerkesztés

Az állam új közigazgatásának alakuló éveiben a nagyobb városok lakói csak vonakodva fogadták el, hogy egyes jól szervezett és működő városi szolgáltatásokat egy magasabb szintű önkormányzati szerv veszi át, ezért mozgalom indult a két szint egységesítése érdekében.[3] Az 1970-es években három ún. consolidated city-borough jött létre Juneau (1970. július 1.),[9] Sitka (1971. december 2.)[10] és Anchorage (1975. szeptember 15.).[11][m 2] Az 1990-es években Yakutat (1992. szeptember 22.),[12] a századforduló után pedig Wrangell (2008. június 1.)[12] csatlakozott hozzájuk.

Haines városa 2002-ben egyesült Haines borough-val, de az új egység nem city-borough, hanem borough lett.[13] 2007. június 20-án egy helyi népszavazás döntése alapján Skagway városa bizonyos körülötte fekvő területekkel egyesülve borough-vá alakult.[12][14][m 3]

Census areaSzerkesztés

Az 1980-as népszámlálásra az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala (U. S. Census Bureau) Alaszka állammal együttműködve 11 alegységet (census area, 'népszámlálási terület') hozott létre az unorganized borough-n belül.[12]

A census area nem közigazgatási egység, csak statisztikai célokat szolgál. Alaszka állam azonban legalább egy esetben maga is mintegy önkormányzattal rendelkező területekként kezeli őket: Az Egyesült Államokban a szövetségi tulajdonban lévő földek után a helyi önkormányzatok nem szedhetnek ingatlanadót. Az így kieső bevételt a szövetségi kormány kompenzálja: Alaszkában a teljes kompenzációs összeget 1997 óta a népszámlálási területeknek megfelelően bontják szét, majd adják át az állam kormányának, amely a pénzt az egyes népszámlálási területeken belül a saját belátása szerint oszthatja tovább.[15]

A borough-k listájaSzerkesztés

Név FIPS[m 4] Székhely Népesség (2010)[16] Terület (km²)[16] Népsűrűség (2010)[16] Térkép
Aleutians East borough 013 Sand Point 3141 18 083,14 0,17  
Anchorage municipality 020 291 826 4415,1 66,1  
Bristol Bay borough 060 Naknek 997 1304,94 0,76  
Denali borough 068 Healy 1826 33 026 0,06  
Fairbanks North Star borough 090 Fairbanks 97 581 19 005,88 5,13  
Haines borough 100 2508 6005,15 0,42  
Juneau city and borough 110 31 275 6997,97 4,47  
Kenai Peninsula borough 122 Soldotna 55 400 41 634,91 1,33  
Ketchikan Gateway borough 130 Ketchikan 13 477 12 583,22 1,07  
Kodiak Island borough 150 Kodiak 13 592 16 963,33 0,8  
Lake and Peninsula borough 164 King Salmon 1631 61 258,42 0,03  
Matanuska–Susitna borough 170 Palmer 88 995 63 734,17 1,4  
North Slope borough 185 Barrow 9430 229 720,06 0,04  
Northwest Arctic borough 188 Kotzebue 7523 92 132,56 0,08  
Sitka city and borough 220 8881 7434,15 1,19  
Skagway municipality 230 968 1171,53 0,83  
Wrangell city and borough 275 2369 6582,4 0,36  
Yakutat city and borough 282 662 19 812,01 0,03  

Az unorganized borough statisztikai egységeinek (census area) listájaSzerkesztés

Név FIPS[m 4] Legnépesebb település (2010) Népesség (2010)[16] Terület (km²)[16] Népsűrűség (2010)[16] Térkép
unorganized borough Bethel (6080 fő)[17] 78 149 836 088,31 0,09  
Aleutians West census area 016 Unalaska (4376 fő)[18] 5561 11 370,77 0,49  
Bethel census area 050 Bethel (6080 fő)[17] 17 013 105 075,82 0,16  
Dillingham census area 070 Dillingham (2329 fő)[19] 4847 48 092,92 0,1  
Hoonah–Angoon census area 105 Hoonah (760 fő)[20] 2150 19 489,45 0,11  
Nome census area 180 Nome (3598 fő)[21] 9492 59 470,69 0,16  
Petersburg census area 195 Petersburg (2948 fő)[22] 3815 8500,29 0,45  
Prince of Wales – Hyder census area 198 Metlakatla (1405 fő)[23] 5559 10 160,19 0,55  
Southeast Fairbanks census area 240 Deltana (2251 fő)[24] 7029 64 150,92 0,11  
Valdez–Cordova census area 261 Valdez (3976 fő)[25] 9636 88 680,88 0,11  
Wade Hampton census area 270 Hooper Bay (1093 fő)[26] 7459 44 240,7 0,17  
Yukon–Koyukuk census area 290 Fort Yukon (583 fő)[27] 5588 376 855,68 0,01  

JegyzetekSzerkesztés

MegjegyzésekSzerkesztés

 1. Louisiana állam – inkább történelmi okokból – szintén egyedi, de a többi államétól kisebb mértékben eltérő közigazgatással rendelkezik.
 2. Anchorage hivatalos neve Municipality of Anchorage, de ez csak formai különbség.
 3. Skagway hivatalos neve – Anchorage-hoz hasonlóan – Municipality of Skagway, de ebben az esetben is csak formai különbségről van szó.
 4. a b A FIPS-kód az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala által használt azonosító (Federal Information Processing Standard). Alaszka állam kódja 02, a teljes kódok tehát így néznek ki: 02XXX.

HivatkozásokSzerkesztés

 1. Harrison, Gordon. Article X. Local Government, Alaska's Constitution. A Citizen's Guide (angol nyelven). Juneau: Alaska Legislative Affairs Agency, 163. o. 
 2. a b c d e f Municipal Government - City Incorporation (angol nyelven). commerce.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 25.)
 3. a b Harrison, Gordon. Article X. Local Government, Alaska's Constitution. A Citizen's Guide (angol nyelven). Juneau: Alaska Legislative Affairs Agency, 161-162. o. 
 4. a b c d e f Unorganized Areas of Alaska that Meet Borough Incorporation Standards (angol nyelven) (PDF). commerce.state.ak.us. Alaska Local Boundary Commission, 2003 (Hozzáférés: 2011. október 22.)
 5. szerk.: Országh László, Magay Tamás: Angol–magyar kéziszótár, 10, Budapest: Akadémiai Kiadó, 99. o. (2000) 
 6. a b c d Harrison, Gordon. Article X. Local Government, Alaska's Constitution. A Citizen's Guide (angol nyelven). Juneau: Alaska Legislative Affairs Agency, 164-165. o. 
 7. a b Bockhorst, Dan: Local Government in Alaska (angol nyelven) (PDF). commerce.state.ak.us. Department of Community and Economic Development. [2008. július 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 25.)
 8. Harrison, Gordon. Article X. Local Government, Alaska's Constitution. A Citizen's Guide (angol nyelven). Juneau: Alaska Legislative Affairs Agency, 167-170. o. 
 9. Miller, Marian Miller: An Outline History of Juneau Municipal Government (angol nyelven). juneau.org. City and Borough of Juneau. [2018. október 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 10. Home Rule Charter of the City and Borough of Sitka (angol nyelven) (PDF). dcra.commerce.alaska.gov. City and Borough of Sitka. [2010. június 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 11. Alaska Community Database Community Information Summaries - Anchorage (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. [2006. március 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 12. a b c d Substantial Changes to Counties and County Equivalent Entities: 1970-Present (angol nyelven). census.gov. U.S. Census Bureau, Geography Division. [2009. május 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 13. Haines Borough, Alaska (angol nyelven) (PDF). hainesborough.us. Haines Borough. [2012. január 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 14. Certificate of Incorporation of a Skagway Borough (angol nyelven) (PDF). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development, 2007. június 27. [2014. április 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 15. Guide to State and Local Census Geography - Alaska (angol nyelven). census.gov. U. S. Census Bureau Geography Division, 2011. október 20. [2011. október 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 27.)
 16. a b c d e f Alaska QuickFacts from the US Census Bureau (angol nyelven). census.gov. U.S. Census Bureau. [2010. május 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 22.)
 17. a b Alaska Community Database Community Information Summaries - Bethel (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 18. Alaska Community Database Community Information Summaries - Unalaska (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 19. Alaska Community Database Community Information Summaries - Dillingham (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. [2005. április 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 24.)
 20. Alaska Community Database Community Information Summaries - Hoonah (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 21. Alaska Community Database Community Information Summaries - Nome (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 22. Alaska Community Database Community Information Summaries - Petersburg (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 23. Alaska Community Database Community Information Summaries - Metlakatla (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 24. Alaska Community Database Community Information Summaries - Deltana (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 25. Alaska Community Database Community Information Summaries - Valdez (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 26. Alaska Community Database Community Information Summaries - Hooper Bay (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]
 27. Alaska Community Database Community Information Summaries - Fort Yukon (angol nyelven). dced.state.ak.us. Department of Commerce, Community, and Economic Development - Division of Community and Regional Affairs. (Hozzáférés: 2011. október 24.)[halott link]

További információkSzerkesztés