Boros György (püspök)

(1855–1941) magyar unitárius püspök, egyháztörténész

Boros György (Tordátfalva, 1855. április 19.Kolozsvár, 1941. január 25.) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1928-tól 1938-ig, teológiai és történeti tanulmányok írója, szerkesztő, műfordító.

Boros György
Az erdélyi unitáriusok püspöke
Született1855. április 19.
Tordátfalva
Elhunyt1941. január 25. (85 évesen)
Kolozsvár
SírhelyHázsongárdi temető
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1928. május 20. – 1938. január 16.
Előző püspök
Következő püspök
Ferencz József
Varga Béla

Életútja

szerkesztés

Tanulmányait székelykeresztúri középiskolai évek után Kolozsvárt és Londonban végezte, több utat tett Angliába és Amerikába, a Harvard Egyetem tiszteletbeli doktora. Teológiai tanár, majd unitárius püspök (1928–38). Indítványára alakult meg 1885-ben Brassai Sámuel elnökletével a Dávid Ferenc Egylet, 1888-ban megindította az Unitárius Közlönyt, melynek 1924-ig szerkesztője; 1926-28-ban főmunkatársa a Véndiákok Lapjának.

Tevékeny részt vett az EME és az Erdélyi Irodalmi Társaság működésében; konzervatív irányzatot képviselt. Angol nyelvismeretét gyümölcsöztette fordításaiban (Gannet, C. Vilmos: Az édes otthon. Kolozsvár, 1896; Keller Helén siket-néma vak leány önéletírása, Budapest, 1905). Dr. Brassai Sámuel élete c. könyve (Kolozsvár, 1927) a legterjedelmesebb Brassai-monográfia, értékét a személyes emlékek és máshol fel nem lelhető kortársi visszaemlékezések rögzítése adja meg. Carlyle-ről 1933-ban tanulmányt írt (ETF 61.), megemlékezett Erasmus halálának 400. évfordulójáról (Erdélyi Múzeum, 1937/2). Számos teológiai munka szerzője.[1]

Folyóiratcikkek

szerkesztés

Teológiai irányú dolgozatai főleg a Keresztény Magvetőben és külön is jelentek meg. Ezek a következők: Luther Márton (Ker. Magvető, 1883.). A tizenkét apostol tanítása (görögből ford. bevezetéssel). (Ker. Magvető, 1884.) Zwingli Ulrich és theologiája (Ker. Magvető 1884). A magyar unit. irodalom 16. századbeli termékei (Ker. Magvető, 1885). A szombatosok irodalmi maradványai és vallásos nézeteik (Ker. Magvető 1886.) Az unitarismus missziója (Budapesti Dávid Ferenc-egylet I. évkönyve, 1902). Az ótestamentom új világításban (Értesítő, 1903). Józan felfogás a bibliáról (angolból ford.; Értesítő, 1904). A zsidók és unitáriusok érintkezései Észak-Amerikában (Értesítő, 1904). Új theologia és unitarizmus (Értesítő, 1909). Kriza János és nagyajtai Kovács István barátsága (Ker. Magvető, 1912). A vallás forrásai (Ker. Magvető, 1913). Visszatekintés az unit. theol. akadémia fejlődésére (Ker. Magvető, 1916). Agh István püspök élete… (Ker. Magvető, 1938).

Szerkesztésében jelentek meg: Értesítő a nemzetközi unit. conferentiáról (1897), Tizenkét cikk az unitarizmusról (1900), Az unit. vallás Dávid Ferenc korában és azután (1910) és több alkalmi kiadvány. Szerkesztette továbbá az Unit. Közlönyt 1888-tól. Újra kiadta Dávidnak „Rövid magyarázat…” c. művét (1910).

Önállóan megjelent művek

szerkesztés
 • Az iskola és a vallás. Kolozsvár, 1881
 • Papszentelési ima és beszéd. Kolozsvár, 1883
 • A tizenkét apostol tanítása. Görögből ford. és bevezette. Kolozsvár, 1884 (különnyomat a Keresztény Magvetőből)
 • Az unitarius vallás fő elvei. Kolozsvár, 1889 (egyházi beszéd)
 • A szószék jövője (Zsinati prédikáció), Kolozsvár, 1895)
 • Szívemet hozzád emelem (Imakönyv) Kolozsvár, 1898; II. kiad. 1904)
 • Brassai mint pedagógus. Kolozsvár, 1900
 • Az unitarismus külföldön. Kolozsvár, 1901
 • A modern bibliamagyarázat követelései a lelkésztől, Székelykeresztúr, 1906
 • Unit. élet Észak-Amerikában, Székelykeresztúr 1908
 • Dávid Ferenc theologiája (A Dávid „Rövid Magyarázata” új kiad. végén), Kolozsvár, 1910
 • Angol és amerikai vallásos mozgalmak (Prot. Esték III.) Budapest, 1916
 • Angol és amerikai unitárius társulatok százéves jubileuma. Kolozsvár, 1925
 • Brassai Sámuel életrajza. Kolozsvár, 1927
 • Br. Petrichevich Horváth Kálmán és elődei. Kolozsvár, 1929
 • Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban. Kolozsvár, 1932
 • Új theologia és az unitarizmus. Kolozsvár, 1934
 • Az angol unitárius theologiai akadémia. Kolozsvár, 1935
 • Az unitárius lelkész helyzete és szerepe Magyarországon. Kolozsvár, évjelzés nélkül
 • Erasmus. Kolozsvár, 1937

Naplója a közelmúltban jelent meg:

 • Kovács Sándor, Molnár B. Lehel: Boros György unitárius püspök naplója 1926–1941. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 1. 1. Kolozsvár, Unitárius Egyház, 2001. 244 old. ISBN 973-9203-90-6
 1. Ezt a mondatot a RMIL 1981-es kiadásából törölte a cenzúra.

További információk

szerkesztés
 • Boros György: Önéletrajz (Keresztény Magvető, 1928)
 • Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius Kollégium története. 1568–1900 (Kolozsvár, 1935)
 • Utolsó beszélgetés a most elhunyt Boros György unitárius püspökkel (Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Bp., 1941)
 • Boros György püspök (Unitárius Közlöny, 1941)
 • M. Bodrogi Enikő–Molnár B. Lehel: Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának rövid története (Korunk, 2001)