Buzogány Dezső

Buzogány Dezső (Szederjes, Maros megye, 1957 –) egyháztörténész, a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem professzora.

Buzogány Dezső
Született1957
Szederjes
Állampolgárságaromán
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásaegyháztörténész,
pedagógus
SablonWikidataSegítség

Életpályája

szerkesztés

Elemi és középfokú iskoláit szülőfalujában és Segesváron végezte. 1981-ben fejezte be teológiai tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Tíz év lelkészi szolgálat után (Nyárádselye, Ádámos), 1990 őszétől oktatja az erdélyi protestáns egyháztörténetet és latin nyelvet a Kolozsvári Protestáns Teológián.

Doktori fokozatot 1992-ben nyert Budapesten egyetemes egyháztörténetből (Melanchthon úrvacsoratanának történeti fejlődése). Az 1992–93. egyetemi évben doktorátus utáni kutatóprogramon vett részt az Egyesült Államokban. 1992–2000 között az erdélyi IKE elnöke. 2001-től, a Teológiai Intézettel párhuzamosan, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző karán is tanít, docensi minőségben, majd 2003-tól doktorvezetési jogú professzor. 2004-től a hazai Oktatásügyi Minisztérium több bizottságának állandó tagja (a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Bizottság, a Doktori Iskolák Minőségét Ellenőrző Bizottság, a külföldi doktori okleveleket honosító és doktoráltatási jogot odaítélő bizottság, EU-s pályázatokat elbíráló szakértői testület). 2005-ben Seoulban vendégtanár, 2006 nyarán Oxfordba hívták doktori bizottság külsős tagjaként. Előadásokat tartott az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Koreában, Hollandiában, Magyarországon, Németországban, Svédországban, Svájcban.

Az újjáalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság teológia és egyháztörténet szakosztályának elnöke, a National Geographic Társaság tiszteletbeli tagja. Az Ifjú Erdély folyóirat újraindítója és szerkesztője, 1998-tól a washingtoni székhellyel megjelenő Christian Observer szerkesztője, 2000-től a Református Szemle felelős szerkesztője. Több magyarországi folyóirat szerkesztéségi tagja. Elindított és szerkeszt három sorozatot, amelyekben egy évtized alatt csaknem 30 kötet látott napvilágot: Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek – EREF (feldolgozó szakirodalom) és Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok – EREA (forráskiadvány), Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania – FoRET (forráskiadvány).

Munkássága

szerkesztés

Több hazai és külföldi kutatási projekt irányítója, létrehozta a Pokoly Józsefről elnevezett egyháztörténeti kutatási intézetet.

Fontosabb írásai:

 • Melanchton úrvacsoratana levelei alapján; Lux–Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, Debrecen–Bp., 1999 (Nemzetközi theologiai könyv)
 • Harc a tiszta evangéliumért. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár 1999 és 2006;
 • Az erdélyi IKE története. Kolozsvár 2000; Somogyi Ambrus históriája. Budapest/Gödöllő 2007;
 • Erdélyi református zsinatok iratai. III–IV. Köt. Kiadják: Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos, Sipos Gábor. Kolozsvár 2001;
 • A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere. I–III. Köt. Buzogány Dezső és Ősz Sándor Előd. Kolozsvár 2002–2007.
 • Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között; szerk. Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2006 (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek)
 • A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései. 1686-1718, 1810-1815; összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz. Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2007 (Erdélyi református egyháztörténeti adatok)
 • Az úrvacsora tana Philipp Melanchthon teológiájában: különös utalással személyes levelezésére; ford. Giorgiov Adrián; előszó Negruţ Paul; Risoprint–Emanuel Egyetemi, Cluj-Napoca–Oradea, 2007
 • A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere; összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz. Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente, kieg. Horváth Iringó, Kovács Mária Márta, Sipos Dávid; Koinónia, Kolozsvár, 2008- (Fontes rerum ecclesiasticarum in Transylvania)
 • A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései; összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz. Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2008 (Erdélyi református egyháztörténeti adatok)
 • Melanchton's doctrine on the Holy Communion; Full Bible Publications, Clover, 2008
 • Buzogány Dezső–Jánosi Csongor: A református egyház Romániában a kommunista rendszer első felében. Tanulmányok és dokumentumok; L'Harmattan, Bp., 2011
 • Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig, 1-2.; ford. Buzogány Dezső, Szebelédi Zsolt, Szabó György, jegyz. Buzogány Dezső, Tóth Levente, Kalotai Noémi, utószó Szebelédi Zsolt; Attraktor, Máriabesnyő, 2013 (Scriptores rerum Hungaricarum)
 • Kálvin János: Institutio Christianae religionis, 1-2.; ford., jegyz. Buzogány Dezső, szerk. Bogárdi Szabó István; Kálvin, Bp., 2014
 • Kálvin János: Az első Korinthusi levél magyarázata; ford. Buzogány Dezső; Kálvin, Bp., 2015 (Református egyházi könyvtár)
 • KÁLVIN ÁLLAM- ÉS TÁRSADALOMSZEMLÉLETE, Magyar Tudomány, 2010. február 2.

Több, mint 50 cikke és tanulmánya külföldi, belföldi folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben jelent meg.

Díjak, elismerések

szerkesztés

2010 novemberében Kálvin János Institutiójának fordítóját 'Aranygyűrűs teológia doktor' címmel tüntették ki. Laudációt Kádár Zsolt, a Magyarországi Református Egyház legfőbb tudományos testülete, a Doktorok Kollégiumának főtitkára mondott.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés