Egyházkerületi felügyelő

evangélikus egyházkerület világi elnöke

Az egyházkerületi felügyelői tisztség viselője a magyarországi evangélikus egyházszervezetben az egyházkerület világi elnöke, a püspök elnöktársa. A 18. századig használatos elnevezése: patrónus. A református egyházban megfelelője a kerületi főgondnok. Megválasztásában az adott egyházkerület minden gyülekezeti tagja részt vehet. Mandátuma hat évre szól.

A tisztség története szerkesztés

Luther Márton tanításának fontos részét képezi az egyetemes papság elve, azaz minden keresztény ember papsága. Eszerint nem jelent külön lépcsőfokot a lelkészi tisztség, csak egy sajátos megbízást az evangélium hirdetésére. Viszont akik nem ezt a hivatást töltik be, hanem egyszerű keresztények, az egyház ügyeiért ők is felelősséget viselnek, ők is egyházi emberek. Ez a tétel már a reformáció kezdetekor nagyban ösztönözte a nemlelkész egyháztagok egyházi szerepvállalását.

Ehhez járult Magyarországon az a körülmény, hogy a 16.-17. században a bizonytalan közállapotok miatt vagy éppen a Habsburg államhatalom ellen a protestáns prédikátoroknak nagy szükségük volt a protestáns főurak támogatására, védelmére. Ezek a főurak váltak egy-egy gyülekezet, vagy nagyobb egyházszervezeti egység patrónusává, amiből hamarosan szabályos tisztség is kialakult. Ennek a megfelelője a mai felügyelői tisztség. A királyi Magyarország területén, majd a török kiűzése után az egész országban az államhatalom sokáig nem volt hajlandó a lelkészekkel vagy szuperintendensekkel tárgyalni a protestáns egyházak ügyeiről, vagy érdekképviseletük nem volt elég hatékony. Így a patrónusok egyházszervezeti, érdekképviseleti szerepe egészen a 19. századig nagyobb volt, mint a lelkészeké. Az egyházigazgatásban kialakult a jelenleg is létező paritásos elnöki rendszer. Eszerint az egyházszervezet mind a négy szintjén a lelkészi elnök mellett egy nemlelkészi elnök is áll. Az egyházközség élén így a lelkész mellett a gyülekezeti felügyelő, az egyházmegye élén az esperes mellett az egyházmegyei felügyelő, az egyházkerület élén a püspök mellett az egyházkerületi felügyelő, az országos egyház élén az elnök-püspök mellett pedig az országos felügyelő áll.[1]

Az egyházkerületi felügyelői tisztségre a XX. század közepéig sokszor tekintélyes főurakat választottak, hogy társadalmi tekintélyükkel növelhessék az egyház érdekképviseleti lehetőségét. 1885 és 1918 között két evangélikus kerületi felügyelő (három püspökkel és az egyetemes felügyelővel együtt) hivatalból tagja volt az országgyűlés Főrendiházának, 1927 és 1945 között pedig csak egyikük volt hivatalból tagja a Felsőháznak. A kerületi felügyelők legerősebb politikai lemondatási-félreállítási hulláma 1947-48-ban majd 1952-ben zajlott be. E tisztségre először 2006-ban választották meg nőt – a Déli Egyházkerület gyülekezetei Radosné Lengyel Anna személyében.[2]

A magyarországi evangélikus egyházkerületek felügyelői szerkesztés

A reformáció korától 1952-ig szerkesztés

Bányai Egyházkerület[3] szerkesztés

Radvánszky János 1735–1738
Radvánszky György 1738–1760
br. Podmaniczky János 1760–1778
br. Hellenbach György 1778–1785
Radvánszky János 1785–1808
Kubinyi András 1808–1815
Baloghy Lajos 1817–1819
Radvánszky Antal 1819–1837
br. Prónay Albert 1837–1860
Dessewffy Ottó 1860–1867
br. Podmaniczky Frigyes 1867–1873
br. Radvánszky Antal 1873–1879
Fabiny Teofil 1880–1898
Zsilinszky Mihály 1898–1911
Zsigmondy Jenő 1912–1928
Pesthy Pál 1928–1947
Vladár Gábor 1947–1948
Darvas József 1950–1952

Dunáninneni Egyházkerület[4] szerkesztés

br. Calisius Keresztély 1735-től
br. Zay Péter legkésőbb 1758 utánig
Jeszenák Pál 1762-ig
Jeszenák István 1782-ig
Szilvay István 1783–1813
id. br. Jeszenák János 1814–1823
Kubinyi Gáspár 1824–1837
gr. Zay Károly 1837–1840
ifj. br. Jeszenák János 1841–1849
Szentiványi Márton 1860–1895
Laszkáry Gyula 1895–1912
Beniczky Árpád 1913–1918
Kéler Zoltán 1918–1929
Sztranyavszky Sándor 1930–1942
Laszkáry Gyula 1942–1944
Purgly Lajos 1944–1948
Mády Zoltán 1948–1952

Dunántúli Egyházkerület[5] szerkesztés

Ostffy Mihály 1735–1753
Vittnyédi János 1753–1780
Matkovich Pál 1781–1823
Káldy János 1824–1825
Podmaniczky Károly 1825–1833
Matkovich István 1835–1847
Vidos József 1848–1849
Radó Lajos 1860–1866
Radó Ignác 1866–1868
Berzsenyi Miklós 1869–1873
Prónay Dezső 1874–1883
Káldy Gyula 1883–1888
Radó Kálmán 1889–1899
Ihász Lajos 1899–1908
Véssey Sándor 1909–1912
Berzsenyi Jenő 1912–1922
Mesterházy Ernő 1923–1948
Velsz Aladár 1949–1952

Tiszai Egyházkerület[6] szerkesztés

Szirmay Tamás 1735–1743
Szirmay János 1744–1758
Gradeci Stansith Horváth Gergely 1758–1766
Dessewffy Tamás 1766–1773
Szirmay István 1774–1791
Radvánszky Ferenc 1793–1794
Gradeci Stansith Horváth Imre 1795–1801
Berzeviczy Gergely 1801–1822
Sturman Márton 1822–1839
Draskóczy Sámuel 1839–1847
Fabriczy Sámuel 1848
Szontagh Lajos 1848–1860
Zsedényi Ede 1860–1875
Péchy Tamás 1876–1897
Szentiványi Árpád 1898–1918
Meskó László 1921–1922
Zelenka Lajos 1923–1935
Lichtenstein László 1935–1947
Margócsy Emil 1947–1952

1952 és 2000 között szerkesztés

Déli Egyházkerület szerkesztés

Darvas József 1952–1972
Szent-Iványi Ödön 1973–1977
Dr. Frenkl Róbert 1987–1989
Dr. Sólyom Jenő 1990–(2003)

Északi Egyházkerület szerkesztés

Margócsy Emil 1952–1954
Dr. Fekete Zoltán 1954–1956
Mády Zoltán 1957
Dr. Fekete Zoltán 1958–1973
Dr. Mihály Dezső 1974–1983
Farkasházi Ferenc 1987–2000

2000-től napjainkig szerkesztés

Déli Egyházkerület szerkesztés

Dr. Sólyom Jenő (1990)–2003
Szemerei Zoltán 2003–2006
Radosné Lengyel Anna 2006–2018
Font Sándor 2018–

Északi Egyházkerület szerkesztés

Benczúr László 2000–2012
Fábri György 2012–

Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület szerkesztés

Weltler János 2000–2006
Szabó György 2006–2012
Mészáros Tamás 2012–

Források szerkesztés

  1. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
  2. Evangélikus Élet 2006. szeptember 24.
  3. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
  4. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
  5. A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület honlapja
  6. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés