Elvonás (nyelvészet)

A nyelvészetben az „elvonás” terminus a szókészlet gyarapításának egyik nyelven belüli eszközét, a szóalkotási módok egyikét nevezi meg. Abban áll, hogy valós vagy vélt toldalékot választanak le egy meglévő szóról.[1][2] Egyes szerzők csak valós toldalék leválasztását említik,[3][4] mások csak vélt toldalékét.[5][6]

Az elvonás a szóképzés fordítottja. Analógián alapszik, vagyis az alkotott szó hasonlít olyan szavakra, amelyekből régebben képzéssel alkottak szavakat. Például a magyar nyelvbe átkerült a szláv kopati ige, és az -l képző segítségével illeszkedett be, így lett kapál. Később, mivel sok ige főnévből ezzel a képzővel keletkezett (darab > darabol, gomb > gombol, szó > szól stb.), ezek mintájára elhagyták a kapál igéről az -l-t és így addig nem létező névszó jött létre: kapa. Ugyanez ment végbe a parancs (< parancsol), vád (< vádol) stb. főnevek esetében is.[7]

Az elvonás különleges típusának nevezi Gerstner 2006 szóösszetételek és szószerkezetek tagjainak kiválását is, aminek következtében a megmaradó tag átveszi az egész szó vagy szerkezet jelentését: brassói aprópecsenye > brassói, feketekávé > fekete stb.[8] Ezért ezt a szóalkotási módot egyes szerzők jelentéstapadásnak nevezik.[9]

Az elvonás néhány nyelvbenSzerkesztés

A magyarbanSzerkesztés

A magyar nyelvben az elvonás már viszonylag régi szóalkotási mód, amint a fenti példák is mutatják.

A nyelvújítás korában (kb. 17901820) tudatossá is vált. Egyes akkor alkotott szavak ma is aktuálisak, pl. lötty (< lötyög), pír (< pirul, pirít) stb.[7]

Az elvonás a mai nyelvben terjedőben van. Összetett főnév igei alapú utótagjának a képzője válik le: bűnüldözés > bűnüldöz, gyorsúszás > gyorsúszik, hosszútávfutás > hosszútávfut, hőszigetelés > hőszigetel, távmásolás > távmásol stb.[7]

A szlengben vannak egyszerű igékből is elvonással alkotott szavak, pl. macera (< macerál), zaba (< zabál).[5]

A franciábanSzerkesztés

Az ófrancia nyelvben termékeny volt hímnemű főnevek elvonással való alkotása főnévi igenévből (pl. accord (hn.) ’egyezség’ (< (s’)accorder ’megegyezni’, egyeztetni’), és a nőneműeké a mai nyelvben is termékeny, pl. adresse (nn.) ’cím’ (< adresser ’címezni’).[10] Olykor az elvonás nyomán hangváltozások történtek, pl. gain ’nyereség’ (< gagner ’nyerni’).

Névszói képző elvonásával is keletkeztek szavak: aristocratearisztokrata’ (< aristocratie ’arisztokrácia’), diplomatediplomata’ (< diplomatique ’diplomatikus’).

Vélt toldalék elvonására példák olyan hímnemű szavak, amelyek nőneműekből jöttek létre a szóvégi e elhagyásával: médecinorvos’ (< médecineorvostudomány’), châtain ’gesztenyebarna’ (< châtaignegesztenye’), violet ’ibolyaszínű’ (< violetteibolya’).

A franciában ritka ugyan, de prefixum elvonása is létezik: intendant ’intéző’ (< surintendant ’főfelügyelő’), transigeance ’engedékenység’ (< intransigeance ’hajthatatlanság’).

Az angolbanSzerkesztés

Az angol nyelvben igék keletkeztek főnevekből. Például az edit ’szerkeszt’ az editor ’szerkesztő’-ből alakult a képzőnek vélt -or szóvégi rész elvonásával analógia útján olyan -t-re végződő főnevekkel, amelyekből cselekvőneveket képeztek régebben, pl. credit ’hitel’ > creditor ’hitelező’, inspect ’felügyel’ > inspector ’felügyelő’, act ’színpadon játszik’ > actorszínész’.[6]

Valós képzők leválásával is jöttek létre így igék, pl. resurrect ’feltámad’ (< resurrection ’feltámadás’).[11]

Grammatikai elvonásnak nevezik például a peaborsószem’ szó keletkezését a régebbi pease alakból, amelyet többes számú alaknak véltek.[12]

A románbanSzerkesztés

A román nyelvben is vannak olyan főnevek, amelyek a megfelelő főnévi igenevek képzőjének az elvonása útján jöttek létre: auz ’hallás’ (< auzi ’hallani’), blestem ’átok’ (< blestema ’átkozni, átkozódni’), câștig ’nyereség’ (< câștiga ’nyerni’), schimb ’csere’ (< schimba ’cserélni’) stb.[2]

Csaknem általános a románban a gyümölcsfák és -bokrok hímnemű alakjának keletkezése a gyümölcsnevek alakjából, amelyek nőneműek. Róluk a képzőnek vélt egyes szám alanyesetű ragot vonták el: alun ’mogyoróbokor’ (< alunămogyoró’), coacăz ’ribiszkebokor’ (< coacăzăribiszke’), nuc ’diófa’ (< nucădió’), mur ’szederbokor’ (< murăszeder’) smochin ’fügefa’ (< smochinăfüge’).[2]

Újabb jelenség egyes, a franciából átvett szavakról az -ist képző leválasztása. Például a franciában megvan a stomatologistefogorvos’ szó és ennek stomatologue változata. A románban ez utóbbit vették át (stomatolog), majd a francia csak minéralogisteásványkutató’, étymologisteetimológus’ alakú szavakat előbb így vették át, majd a stomatolog mintájára rövidítették le.[4]

A BHMSZ-benSzerkesztés

A BHMSZ-ben[13] prefixumos ignevekből alakulnak főnevek az igenév-képző elhagyásával: prijenos ’átutalás, átvitel’ (< prijenositi), otkup ’visszavásárlás’ (< otkupiti), upis ’beírás, beiratás’ (< upisati),[14] iskaz ’kifejezés’ (< iskazati), propis ’előírás’ (< propisati).[15]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Lengyel 2000, 344. o.
 2. a b c Constantinescu-Dobridor 1998, derivare ’szóképzés’ szócikk, ~ regresivă (szó szerint ’visszaképzés’) pont.
 3. Grevisse – Goosse 2007, 187–188. o.
 4. a b Bidu-Vrănceanu 1997, 156. o.
 5. a b Cs. Nagy 2007, 318. o.
 6. a b Crystal 2008, 48–49. o.
 7. a b c Gerstner 2006, 328–329. o.
 8. Gerstner 2006, 328. o.
 9. Zaicz 2008, PDF, 863. o.
 10. Grevisse – Goosse 2007, 187–188. o. nyomán szerkesztett szakasz.
 11. OLD, resurrect szócikk.
 12. Bussmann 1998, 294. o.
 13. Bosnyák, horvát, montenegrói és szerb nyelv.
 14. Jahić 2000, 315. o.
 15. Barić 1997, p. 322.

ForrásokSzerkesztés

 • (franciául) Grevisse, Maurice – Goosse, André. Le bon usage. Grammaire française (A jó nyelvhasználat. Francia grammatika). 14. kiadás. Bruxelles: De Boeck Université. 2007. ISBN 978-2-8011-1404-9
 • Lengyel Klára. A ritkább szóalkotási módok. Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. ISBN 978-963-19-5880-5. 341–348. o. (MGr) (Hozzáférés: 2020. február 9.)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés