Kategóriaelmélet

(Funktor szócikkből átirányítva)

A kategóriaelmélet az univerzális algebrához hasonlóan felfogható matematikai struktúrák általános elméleteként, ahol a struktúrák között szerepelnek csoportok, gyűrűk, modulusok és topologikus terek. Alapfogalmai a kategóriák, funktorok, és az előbbiek által definiált természetes transzformációk. A tulajdonságokat nem az elemek közötti relációkként, hanem morfizmusokkal és funktorokkal hasonlítják össze a kategóriákat és azok típusait.

Az 1940-es években a topológia egyik ágaként alakult ki. Saunders Mac Lane a Samuel Eilenberggel közös 1945-ben megjelent cikkét nevezte az első kategóriaelméleti műnek.

Ez a fajta absztrakció nemcsak az alapvető, elméletet átfogó fogalmak magyarázatával foglalkozik, hanem segít az egyik matematikai elméletből a másikba módszereket és fogalmakat átvinni. Ennek egy példája az, hogy a homologikus algebra módszereit az Abel-csoportokra fejlesztették ki, majd általánosították gyűrűk fölötti modulusokra is, végül a kommutatív kategóriák elméleteként teljesítették ki.

A kategóriaelmélet az alapvető kérdésekkel is foglalkozik. A matematika klasszikus halmazelméleten alapuló felépítésével szemben alternatívát kínálnak azok a struktúrák, amelyekben a halmazok fontos tulajdonságait morfizmusokkal definiálják. Ezekből a halmazokból kategóriát alkotnak, majd még egy absztrakcióval kivonatolják őket. Ennélfogva a kategóriaelmélet alkalmazható a logikában, az elméleti informatikában és a matematikai fizikában.

Definíciók

szerkesztés

Kategóriák

szerkesztés

Legyen   egy kategória! Ekkor   a következőkből áll:

 • Objektumok egy   osztálya
 • Morfizmusok egy osztálya, ahol a morfizmus eleme a   halmaznak, és az objektumok összes párjára definiálva van. A morfizmusok halmazát jelölik még így is:  ,  ,   vagy  . A kategória különböző morfizmusosztályai diszjunktak, tehát nem lehet olyan morfizmus, amelyik egyszerre több típusnak is tagja. Az   morfizmus forrása  , amit   is jelöl; célja  , aminek jele  .
 • Műveleti leképezések:
 
amelyek általános értelemben asszociatívak:
  ahol   és  .
Néha elhagyják a  -t, és például   helyett  -t írnak
 • Egy identitásmorfizmus,  , ami minden objektumhoz önmagát rendeli. Ez az   forrású és célú morfizmusok neutrális eleme a kompozícióra. Azaz  , hogyha  , és  , ha  . Az   jelölés helyett   is használatos.

Részkategória

szerkesztés

A   kategória részkategóriája a   kategóriának, ha   részosztálya  -nek, és minden  -beli   és   objektumpár   morfizmushalmaza része a  -nak. Ha mindegyik ilyen párra  , akkor a   részkategória teljes. Egy teljes részkategória egyértelműen megadható tartóhalmazával.

Duális kategória

szerkesztés

A   kategória duális kategóriája a   kategória, ha   és

 .

Az identitásmorfizmus és a leképező műveletek megegyeznek a  -beliekkel. Szemléletesen,  -ban a morfizmusok a másik irányba mennek. A   kategória megegyezik  -vel.

Szorzatkategória

szerkesztés

A   és   kategóriák szorzata az a   kategória, amelynek objektumai éppen az   párok, ahol   és  , morfizmusai:

 .

A morfizmusok kompozíciója komponensenként végezhető, így  , és  .

Egy kovariáns funktor egy kategóriák közötti homomorfia. Egy   kategóriát a   kategóriába vivő   funktor adatai a következők:

 • az   hozzárendelés
 • az   leképezések minden  -beli  ,   elempárra
 • jól illeszkedik a kompozíciókhoz, azaz  
 • tartalmazzák az identitásmorfizmust:  

Egy kontravariáns funktor, vagy kofunktor  -ből  -be egy   funktor. Leírása, mint a kovariáns funktoré, a következők kivételével:

 • a morfizmushalmazok leképezései  -ből  -be mennek
 • a jól illeszkedés ezt jelenti:  

Egy kategóriát önmagába vivő funktor az adott kategória endofunktora.

Ha   kategóriák, és   úgy, hogy   ko- vagy kontravariáns funktorok, akkor a   kompozíció   is funktor, ami definiálható így:

 

  objektumokra és   morfizmusokra. A   funktor pontosan akkor kovariáns, ha   és   is ko- vagy kontravariáns, különben kontravariáns.

Természetes leképezések

szerkesztés

A természetes leképezések a párhuzamos funktorok leképezései. A leképezés két funktorból, itt  -ből és  -ből indul ki, amelyek ugyanabból a   kategóriából ugyanabba a   kategóriába mennek.   egy természetes   transzformációja  -be tartalmaz   minden objektumra komponensként tartalmaz egy   morfizmust. Ezzel az   morfizmussal   objektumai között ennek a diagramnak kommutatívnak kell lennie:

 

Képlettel:  .

Az   és    -ből  -be menő funktorok természetesen ekvivalensek, ha vannak természetes   és   transzformációk, amelyekre   és   identitás. Másként: a természetes ekvivalencia izomorfia a funktorok kategóriájában. Egy   természetes leképezés pontosan akkor természetes ekvivalencia, ha minden komponense izomorfia.

Az   funktor kategóriaekvivalencia, ha van egy   funktor, hogy   és   rendre természetesen ekvivalens  , illetve   identitásával. Megmutatható, hogy a kategóriaekvivalenciák teljesen hűek, és lényegében szürjektívek.

Kategóriák

szerkesztés

A szakirodalomban nincsenek egységes jelölések a különféle kategóriák számára. A kategória leírását gyakran zárójelbe teszik.

 • A Set kategória a halmazok kategóriája. A kategória az   összes halmaz osztálya, ellátva az összes  -ből  -ba menő leképezéssel, mint morfizmussal, azaz   A morfizmusok közötti művelet a kompozíció.
 • A PoSet vagy Pos kategória objektumai a részben rendezett halmazok, morfizmusai a monoton leképezések.
 • A Top kategória objektumai a topologikus terek, morfizmusai a folytonos leképezések. Ennek teljes kategóriája a KHaus kompakt Hausdorff-terek kategóriája.
 • A Grp avagy Gr a csoportok kategóriája, és morfizmusai a csoporthomomorfizmusok. Ennek teljes alkategóriája az Abel-csoportok AbGrp vagy Ab kategóriája.
 • Az NLinSp kategória a normált lineáris terek kategóriája a folytonos (korlátos) lineáris leképezésekkel, mint morfizmusokkal. Részkategóriát alkotnak például a Banach-terek a folytonos lineáris leképezésekkel (BanSp1 kategória), vagy folytonos normaredukált leképezésekkel (BanSp2 kategória), vagy az egységelemes kommutatív komplex Banach-algebrák a normaredukált algebrahomomorfizmusokkal.
 • A Cat vagy Kat a kis kategóriák kategóriája. Egy kategória akkor kicsi, ha morfizmusainak osztálya halmaz. Az objektumok a kis kategóriák, a morfizmusok a funktorok. A kis kategóriákra vonatkozó korlátozásnak halmazelméleti okai vannak.
 • Egy halmaz az   részben rendezéssel meghatároz egy kategóriát: az objektumok a halmaz elemei, az elempárok   morfizmusai akkor tartalmaznak egy elemet, ha  , különben üresek.
 • Ha az   halmaz üres, akkor egy objektumok ér morfizmusok nélküli kategóriát határoz meg. Ez a   kezdeti, vagy üres kategória.
 • Ha   egy elemű, akkor az   végső kategória keletkezik, ami egy objektumból és ennek identitásmorfizmusából áll.
 • Ha   és   kategóriák, akkor a   funktorkategória objektumai a  -ből  -be menő funktorok, morfizmusai a természetes transzformációk.
 • Ha   kategória, és   eleme  -nek, akkor az   fölötti   kategória így definiálható:   objektumai     célú morfizmusai, és   morfizmusai  -nek azok a morfizmusai, amelyek struktúrahomomorfizmussal  -be vihetők. Azaz   és     objektumai, így az  -ből  -be menő   morfizmusok  -ban azok a morfizmusok, amelyekre   teljesül.
 • Megfordítva, legyen * rögzített egy pontos topologikus tér; ekkor a * alatti topologikus terek kategóriája izomorf a Top* pontozott topologikus terek kategóriájával.

A legtöbb fenti kategória olyan, vagy reprezentálható úgy, hogy objektumai műveletekkel ellátott halmazok legyenek, morfizmusai az ezek szerkezetére illeszkedő homomorfizmusok, és a morfizmusok közötti művelet a kompozíció. Az ilyen kategóriák konkrétok. A konkretizálható kategóriák azok, amelyek ekvivalensek egy konkrét kategóriával. De vannak más, nem konkretizálható kategóriák is:

 • A HoTop avagy hTop objektumai topologikus terek, morfizmusai a folytonos leképezések homotópiaosztályai.
 • A kis kategóriák kategóriája a funktorok természetes ekvivalenciaosztályaival, mint morfizmusokkal.

A funktorokat többnyire az objektumok hozzárendelésével adják meg, ha a morfizmushalmazok leképezései azokból könnyen levezethetők.

 • A C kategória egy T objektumára az
X   MorC(T,X)
hozzárendelés (kovariáns) C → Set. funktor. Az
X   MorC(X,T)
funktor kontravariáns. Lásd még: Hom-funktor.
 • Legyen   test, és   a   fölötti vektorterek kategóriája a  -lineáris leképezésekkel, mint morphizmusokkal. Legyen egy
kontravariáns funktor így definiálva:
  ahol:
 • egy   objektum     duális tere
 • egy   lineáris leképezésre
 
Könnyen belátható, hogy   és  .
 • Gm: (gyűrűk) → (csoportok): az egységelemes gyűrűkhöz az egységelemüket rendeli. Általában: GLn: (gyűrűk) → (csoportok): a gyűrűkhöz az általános lineáris csoportot rendeli, vagyis az invertálható n×n-es mátrixok csoportját.
 • A fundamentális csoport egy TopGrp funktor; a magasabb homotópiák és a homológiacsoportok Top → Ab funktorok; a kohomológiacsoportok Top → Ab kontravariáns funktorok.
 • A részben rendezett halmazok által meghatározott kategóriák funktorai éppen a monoton függvények.
 • Felejtő funktorok: Nyilván léteznek Ab → Set, Ab → Grp, Top → Set és más hasonló funktorok, amelyek egyszerűen elfelejtik egy struktúra egy részét, például az Abel-csoportokhoz a csoportot, de a kommutativitás, mint információ nélkül, vagy a tartóhalmazt rendelik műveletek nélkül; hasonlóan, egy topologikus térhez a tartóhalmazát rendelik, és így tovább.
 • Szabad konstrukciók, például a szabad Abel-csoportok: Minden   halmazhoz hozzárendelhetjük az   Abel-csoportot pontonkénti összeadással. A leképezések nyilvánvaló   hozzárendeléseivel adódik egy Set-ből Ab-be menő funktor. Ekkor fennáll egy   kanonikus izomorfia, ahol V felejtő funktor. Azt mondjuk, hogy F a V-hez (bal)adjungált funktor.

Sok felejtő funktorhoz léteznek hasonló konstrukciók.

Természetes transzformációk

szerkesztés
 • A továbbiakban a duális tér funktorainak szakaszában használt jelöléseket használjuk újra. Egy V vektortér
 
leképezései a biduális terébe természetes transzformációk:
 
A véges dimenziós vektorterek teljes részkategóriáján   természetes ekvivalencia.
 • det: GLnGm: Egy R gyűrűre a detR GLn(R) → R× csoporthomomorfia.
 • A Hurewicz-leképezés:
 
 • Kohomlógiában a cupszorzat.
 • Egy csoport Abelizációja:
 

Yoneda-lemma és általános konstrukciók

szerkesztés

Az univerzális konstrukciók egyszerű fogalmakat visznek át a halmazok kategóriájából más kategóriákba.

Legyen C kategória. Az

 

funktor, ami egy X objektumhoz az

 

funktort rendeli, teljesen hű. Általában, a C X objektumaira és Mor(Cop,Set) F funktoraira:

 .

A fenti Yoneda-lemma lehetővé teszi a szerkezeti transzfert, vagyis a halmazok kategóriájának tulajdonságainak általánosítását. Például a Descartes-szorzat: az Xi objektumok Descartes-szorzata P, hogyha h(P) objektumonként megegyezik a h(Xi)-k szorzatával, vagyis:

 

ahol   a T-beli funktorok természetes ekvivalenciája. Ennek a természetes ekvivalenciának T = P esetén idP-nek kell lennie, és hasonlóan a pri morfizmusokra: P → Xi. Ekkor a Yoneda-lemma szerint P kanonikus izomorfia erejéig egyértelmű: ha Mor(_,P) és Mor(_,Q) t szerint természetesen ekvivalens funktorok, akkor P és Q izomorfiáját tP(idP) biztosítja.

Ez a kategóriaszorzat univerzális a következő értelemben: adott fi: T → Xi leképezések megjelennek az pri: P → Xi univerzális leképezésben, tehát létezik egy c: T → P leképezés, hogy T → P, így fi = pri c.

Sőt, az így kapott konstrukcióknak képezhető a duálisa is, amit többnyire ko előtag jelöl. Ezek a duális kategóriákra alkalmazott ugyanilyen konstrukciók. Így például C kategória Xi objektumainak koszorzata ugyanaz, mint C duálisában az Xi elemek duálisainak szorzata.

Hasonlóan vihetők át tulajdonságok is: ha például az X → Y morfizmus monomorfizmus, ha h(X) → h(Y) objektumonként injektív.

Speciális általános konstrukciók:

Bevezetés:

Klasszikus tankönyvek:

 • J. Adámek, H. Herrlich, G.E. Strecker: Abstract and concrete categories. The Joy of Cats. John Wiley, 1990.
 • Horst Herrlich, George E. Strecker: Category Theory: An Introduction. Boston 1973.
 • Saunders Mac Lane: Kategorien: Begriffssprache und mathematische Theorie. Berlin 1972, vii, 295 pp. – (Categories for the Working Mathematician <1971, deutsch>) vergriffen engl. Ausgabe ISBN 0-387-98403-8
 • Saunders Mac Lane: Categories for the Working Mathematician. 2nd ed., Springer, 1998. ISBN 0-387-98403-8
 • Bodo Pareigis: Kategorien und Funktoren. B.G. Teubner, Stuttgart 1969.
 • Horst Schubert: Kategorien I/II. Springer, 1970.

Kézikönyv:

 • Francis Borceux: Handbook of categorical algebra. 3 vol (1: Basic category theory; 2: Categories and structures; 3: Categories of sheaves). – Cambridge 1994. (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 50/52) ISBN 0-521-44178-1, 0-521-44179-X, 0-521-44180-3

Gyűjtemény:

Fordítás

szerkesztés
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Kategorientheorie című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.