Nyelvtan

egy adott nyelv szerkezetével, jelenségeivel foglalkozó tudomány
(Grammatika szócikkből átirányítva)

A nyelvtan (latinul grammatica), vagy más néven általános nyelvészet, a nyelvészet egyik ága; egy nyelv elemeivel, szerkezetével, törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. Megkülönböztetünk normatív, valamint leíró nyelvtant. Míg a normatív nyelvtan a nyelv helyesnek vélt alkalmazásának szabályait állapítja meg, addig a leíró nyelvtan a nyelvi jelenségek feltérképezésével foglalkozik anélkül, hogy megállapítaná, mi számít helyes vagy helytelen nyelvhasználatnak.

A nyelvtan részterületei

szerkesztés

A nyelvtan az alábbi részterületekre tagolódik:

  • Hangtan, amelynek további két területe a fonetika és a fonológia. Az első a nyelv beszédhangjainak leírásával, a második azoknak a nyelvben betöltött szerepével foglalkozik. E két részterület egymással szorosan összefügg, így a nyelvekről szóló szakirodalmak gyakran egy fejezet alatt tárgyalják őket.
  • Alaktan (morfológia), amely a szófajokat, azok felépítését és tulajdonságaikat tárgyalja.
  • Mondattan (szintaxis), amely a szavak mondatban betöltött szerepével és a szórenddel foglalkozik.
  • Jelentéstan (szemantika), amely a szavak jelentésével, értelmezésével foglalkozik.
  • Stilisztika, amely a különböző nyelvi kifejezési stílusokat tárgyalja.

Szűkebb, hétköznapi értelmezésben – s időnként a szakirodalomban is – sokszor csak az alaktant és a mondattant értik a nyelvtan fogalma alatt. E két terület között eleve sok átfedés van, így gyakran egy területként tárgyalják őket, melynek összefoglaló elnevezése a morfoszintaxis.

Története

szerkesztés

A szanszkrit nyelv első nyelvtana a vaskori Indiából származik, szerzői Jászka, Pánini,[1] Pingala, Kátjájana és Patandzsali. A Tolkáppijamot, a tamil nyelv elsőként leírt nyelvtanát feltehetően az időszámításunk szerinti 5. század előtt írták.[2]

A nyelvtan az ókori Görögországban is megjelent mint tudományág. A legrégebbi ismert nyelvtankönyv A nyelvtan művészete (görögül: Τέχνη Γραμματική), szerzője Dionysius Thrax, Szamothrakéi Arisztarkhosz diákja, aki Rodosz szigetén alapított iskolát.[3]

  1. Ashtadhyayi, Work by Panini. Encyclopædia Britannica (2013) „Ashtadhyayi, Sanskrit Aṣṭādhyāyī ("Eight Chapters"), Sanskrit treatise on grammar written in the 6th to 5th century BCE by the Indian grammarian Panini.” 
  2. McGregor, William B.. Linguistics: An Introduction. Bloomsbury Academic, 15–16. o. (2015). ISBN 978-0-567-58352-9 
  3. Casson, Lionel. Libraries in the Ancient World. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 45. o. (2001. május 22.). ISBN 978-0-300-09721-4 

További információk

szerkesztés