Főmenü megnyitása

Holl Béla, szerzetesi nevén: Adalbertus a S. Ladislao (Budapest, 1922. április 21. – Budapest, 1997. március 12.) piarista szerzetes, irodalomtörténész.

Holl Béla
Született 1922. április 21.
Budapest
Elhunyt 1997. március 12. (74 évesen)
Budapest
Foglalkozása szerzetes,
irodalomtörténész,
bibliográfus

ÉleteSzerkesztés

Budapesten született. Apja, (stahlbergi) Holl Bertalan nevelte, aki a Fővárosi Vízművek műszaki főfelügyelője volt. A piarista gimnáziumban érettségizett 1941-ben (a hatodik osztályt kétszer járta), majd fölvételét kérte a piarista rendbe.

1944-től latin és magyar szakos egyetemi hallgató volt. Budapest ostroma alatt más piarista növendékekkel együtt önkéntes vöröskeresztesként a budai Szent János Kórházban teljesített szolgálatot. Az egyetemet befejezve doktori disszertációját 1948-ban Alszeghy Zsoltnál írta „A magyar legenda a XVIII. században” címmel.

1948 őszétől, az egyházi iskolák államosítása után gyakorló tanár és hittanár volt budapesti középiskolákban. 1949 szeptemberétől a váci kisszemináriumban tanított, majd annak megszűntével 1951-től a váci egyházmegyében volt többfelé káplán, míg 1956 szeptemberében püspöki könyv- és levéltárossá nem nevezték ki. Akkoriban jelentek meg első publikációi, például az általa fölfedezett ecsegi betlehemesről (1952) és a Káldi-Biblia korrektúrapéldányának töredékéről (1956).

Miután 1960. február 1-jével könyvtárosi állásából fölmentették, 1960 őszétől Budapesten tudományos kutatóként dolgozott, ahol félállásúként tagja lett az Országos Széchényi Könyvtár akadémiai támogatással működő Régi Magyarországi Nyomtatványok-munkacsoportjának. Emellett 1962-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének volt külső munkatársa, 1975-től pedig mint az MTA által az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékére telepített függetlenített tudományos kutató kapott állást. Ekkor bontakozott ki tudományos munkássága, amelyből számos tanulmány mellett főként a Régi Magyarországi Nyomtatványok első három kötete valamint a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi katolikus énekeket tartalmazó kötetei emelendők ki. Előbbiért 1972-ben Akadémiai Díjban részesült. 1980-ban jelent meg Ferencffy Lőrinc, Egy magyar könyvkiadó a XVII. században című monográfiája, amelyért 1981-ben kandidátusi fokozatot kapott. 1983-ban a dalmáciai Sibenik ferences kolostorában fedezte föl a legrégebbi magyar verses imádságot, („Laskai sorok”, 1433), amelyet 1984-ben publikált. Utolsó nagy munkáját, a középkori magyarországi latin himnuszok kritikai kiadását viszont már nem tudta befejezni.

A rendszerváltozás után, 1989-ben saját Kökörcsin utcai (Budapest, XI. kerület) lakását eladva 1989 elején visszaköltözött a budapesti (Mikszáth Kálmán téri) piarista rendházba, ahol 1997-ben halt meg.

KönyveiSzerkesztés

 • Régi Magyarországi Nyomtatványok / Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, I-II, 1473-1600, Bp., 1971–1983.
 • A kétszáz éves váci könyv (1772-1972), Bp., 1973 (Magyar tipográfia, 4).
 • Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 7: Katolikus egyházi énekek 1608-1651, Bp., 1974.
 • Ferencffy Lőrinc: Egy magyar könyvkiadó a XVII. században, Bp., 1980 (Magyar tipográfia).
 • Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás', ford., bev., jegyz. ~ ~, Bp., 1983 (Magyar Ritkaságok).
 • Régi Magyar Költők Tára, XVII. század', 15/A-B: Katolikus egyházi énekek, 1660-as, 1670-es évek, s. a. rend. [A. kötet] Stoll Béla, a jegyzeteket [B. kötet] írta ~ ~, Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.
 • Laus librorum: Válogatott tanulmányok, szerk Monok István – Zvara Edina, Bp. 2000 (METM-könyvek, 26), ISBN 963-8472-46-4
 • A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században, s. a. rend. Koltai András–Zvara Edina, Bp., 2004 (METEM-könyvek, 48), ISBN 963-8472-92-8

TanulmányaiSzerkesztés

 • Egy régi magyar betlehemes játék, in Vigilia 17(1952), 617-626.
 • Adalékok a Káldi Biblia történetéhez, in MKsz 72(1956) 52-58.
 • Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája a XVII-XVIII. században, in Tanulmányok Budapest múltjából, XV, szerk. Gerevich László–Tarjányi Sándor, Bp., 1963 (Budapest várostörténetének monográfiái, 24), 289-327.
 • Tasi Gáspár, Adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez, in Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Acta Universitatis Szegediensis) 10-11(1971), 99-106.
 • A pozsonyi nyomdászat történetéhez a XVII. század első feléből, in MKsz 89(1973), 377-385.
 • Szerző, nyomdász, olvasó a XVII. század első felében, ItK 94(1980), 639-649.
 • Lo sviluppo del pensiero teologico nello specchio del patrimonio librario del clero cattolico ungherese del primo periodo dell' illuminismo, in Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo, szerk. Béla Köpeczi–Péter Sárközy, Bp., 1982.
 • Vásárhelyi Gergely pályája (1560-1623), in ItK 97(1983), 150-162.
 • Egy ismeretlen középkori iskoláskönyv és magyar verses nyelvemlék 1433-ból, in MKsz 100(1984), 3-23.
 • Der Geschichtsunterricht in den ungarischen Piaristengymnasien um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, in Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum: Beziehungen un Wechselwirkungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, hg. von Moritz Csáky u. a., Bp.–Wien, 1989, 77-82.
 • A domonkosok magyarországi sequentia-költészetéről, in Ars Hungarica 17(1989), 1. sz., 23-28 = Sulla poesia liturgica dei domenicani in Ungheria a cavallo fra il ducento e il trecento, in Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo, ed. Sante Graciotti–Cesare Vasoli, Firenze, 1995, 39-52.
 • Jodocus Clichtoveus Elucidatoriuma és a magyarországi himnuszköltészet európai recepciója, in Tanulmányok a középkori magyarországi könykultúráról, szerk. Szelestei N. László, Bp., 1989, (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, Új sorozat, 3), 169-182.
 • Novum genus melodiae: Ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban, in "Collactanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére", szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint, Szeged, 1990 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10), 35-52.
 • Spiritualitas dominorum ultramontanorum: A magyarországi liturgikus költészet Árpád-kori kezdeteiről, in A katolikus Egyház Magyarországon, szerk. Somorjai Ádám–Zombori István, Bp., 1991, 93-106 (Ecclesia Sancta, 1) = Spiritualitas dominorum ultramontanorum: sulla poesia medievale liturgica in Ungheria e sul suo riflesso europeo, in Storia religiosa dell'Ungheria, a cura di Adriano Caprioli, Luciano Vaccaro, Milano, 1992, 123-137.
 • A podolini piaristák első könyvvásárlásai 1646-1658, in Piaristák Magyarországon 1642-1992, szerk. ~ ~, Bp., 1992, 58-89.
 • Ars metrica és a középkori kontrafaktura, in Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter, Szeged, 1997, 182-190 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35).

IrodalomSzerkesztés

 • Nekrológok: Magyar Könyvszemle 113(1997), 231. Új Ember 1997. márc. 12. OSzK Híradó 40(1997), 7-8. sz., 2-3. Mi Piaristák 6(1997):2, 14. Ephemerides Calsanctianae 67(1998), 110. Publikationen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, 1998, Nr. 26. Váci Piarista Gimnázium Évkönyve 1999/2000, 87-88.
 • Vízkelety László, in Holl Béla, Laus librorum: Válogatott tanulmányok, Bp., 2000 (METEM-könyvek, Bp., 2000), 7-8.
 • Chikán Béla, Megemlékezés Dr. Holl Béla piarista tanárról, az irodalomtudományok kandidátusáról (1922–1997), in Váci Piarista Gimnázium Évkönyve 2001/2002, 8-11.
 • Koltai András, in Holl Béla, A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században, s. a. rend. Koltai András–Zvara Edina, Bp., 2004, 295-297.