Horhi Horhy család Bars, Hont és Nyitra vármegyei, illetve Verebélyi széki egyházi nemesi család.

Nevüket Horhiról (szlovákul Horša) vehették, mely ma Léva városrésze.[1] 1552-ben még e család birtokolta Horhi falut.[2]

1453-ban Bodo Gergely nagysárói birtokbaiktatásánál Andrea de Horhy szomszédként szerepel.[3] 1455-ben Pusztacsászt fele részben Bagamer-i Pál fia Balázsnak, fele részben pedig Horhy László fiainak: Benedeknek és Jánosnak statuálták királyi adomány címén.[4] 1455-ben Horhy Istvánt említik.[5] 1459-ben Horhy-i György literatus Lewa-i Cheh ”dictus” László nevében járt el a nyitrai káptalan előtt Garammikola birtok ügyében.[6] Ilyen nevű személy (Horhy-i Lénárt deák/Leonardus de Horhy) említése 1467-ből,[7] 1469-ből,[8] 1476-ból,[9] 1478-ból,[10] 1480-ból és 1482-ből is ismert Budán, hovatartozása azonban nem dönthető el.[11] 1477-ben Horhy-i Kelemen királyi emberként szerepel.[12] 1478-ban Horhy-i Lászlót ügyvédként vallják a kolozsmonostori konvent előtt.[13]

Horhi Pétert és Dalmady Sebestyénné Horhy Juliannát még a 15. és 16. század fordulóján említik[14] a Dalmady[15] és a Thúry család rokonságában. A 16. században Hont vármegyében is előfordultak, ekkor Horhy Benedek fiának Lőrincnek lánya Katalin, Deméndy hitvese volt.[16] 1633-ban Horhy Tamás és fiai Márton és György a Hont vármegyei Alsósipék helységbeli birtokrészüket elzálogitják Gyürky Benedek özvegyének Bory Juditnak.[17] 1637-ben Horhy Benedeket és feleségét említik.[18]

Nem tudni pontosan milyen kapcsolatban állhattak, ha egyáltalán a Baranya vármegyei Horhyakkal, akiket 1542-ben Ibafalván említenek.[19]

Nem tudni pontosan milyen kapcsolatban állhattak, ha egyáltalán a Szilágy vármegyei Horhiról származó Horhy családdal. 1582-ben Kraszna vármegye törvényszékén folyó peres ügyben Horhy András jobbágyát említik.[20] Ebből a családból származhatott Horhy András leánya Anna érdekében Papfalvy István 1588-ban többedmagával pert indított L. Horváth János ellen. Horhi Anna horhi Andrásnak Papfalvi István leányától, Katalintól született leánya volt, aki Bőnyei Ferencnek a girolti, mihályfalvi és újnémeti jószágaihoz is jogot tartott. Anna 1609-ben már Némethy Miklós deák felesége volt.[21]

1699-ben Horhy István kapott adományt Kollonich Lipót érsektől Nemesdicskén.[22] Ugyanebben az évben Jászberényben élt Horhy Gergely.[23]

1752-ben Csáky Miklós érsek beiktatásához felállított verebélyi és szentgyörgyi széki bandériumban Horhy István zászlótartó volt, a zászló mellett pedig Horhy László is lovagolt.[24] 1754-ben Némethy János özvegyének Horhy Juliannának Verebélyen a széplaki hegyen lévő pincéjénél Varga István többekkel a termésből "kilenced dézsmát" kért, ami miatt Horhy István és László testvérek megverték.[25]

Az 1754/55-ös évi országos nemesi összeíráskor Hont vármegyében János fordul elő az igazolt nemesek között.[26]

Horhy István szolgabíró 1732-es pecsétjében a pajzsban szárnyas ragadozó, a koronás sisakdíszben pedig szintén szárnyas állatalak kardot tart.[27]

Neves családtagjaikSzerkesztés

 • Horhy-i Miklós szolgabíró 1449-ben Hont vármegyében[28]
 • Horhy-i Márton szolgabíró 1450-ben Hont vármegyében[29]
 • Horhy Miklós és Mátyás királyi emberek 1464-ben[30]
 • Horhy István 1716-ban verebélyi széki esküdt[31], 1726-ban és 1732-ben szolgabíró[32]
 • Horhy Elek megyei főszolgabíró
 • Horhy István 1741-ben és 1744-ben verebélyi széki esküdt[33], 1767-ben szolgabíró[34]
 • Horhy János (1765-?) szolcsányi plébános[35]
 • Horhi Horhy Mihály (1780-1856) mezőgazdász, 1832-ben gróf Esterházy János országgyűlési képviselője.
 • Horhy Elek 1785-ben verebélyi széki esküdt[36], 1786-ban szolgabíró[37]
 • Horhy István pomológus, Temesbökény jegyzője[38] a családhoz tartozása kérdéses
 • Horhy Antal uradalmi ügyvéd,[39] 1839-ben gróf Esterházy János országgyűlési képviselője.
 • Valószínűleg e családból származott Schvarcz Gyula (1839-1900) történész, jogtörténész, művelődéspolitikus, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.[40]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Virter Ferenc: Hont vármegye községei. In: Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
 2. Reiszig Ede: Hont vármegye nemes családjai. p. 423; Vö. A Hét 11/25, 7 (1966. június 19.) 1349
 3. DLDF 14753
 4. DLDF 14936
 5. DLDF 14906; 14955
 6. DLDF 15347
 7. DLDF 16506; 16522; 16746
 8. DLDF 16919
 9. DLDF 208564
 10. DLDF 18111
 11. Lukinich Imre 1937: A Podmanini Podmaniczky-család oklevéltára I. 1351-1510. Budapest, 143; DLDF 90182.
 12. DLDF 70982
 13. DLDF 36403
 14. Vö. A dalmadi Dalmady-család leszármazása. Turul 1889; Vö. Bártfai Szabó László: Proscriptio I. Mátyás király korából. Turul 1905/2
 15. Vö. A dalmadi Dalmady-család leszármazása. Turul 1889/2, 92
 16. Garamszentbenedeki konvent, fasc. 17, No. 58.
 17. Garamszentbenedeki konvent, fasc. L, pag. 183, majd Bory Judit protestál Csúthy Anna ellen (pag. 187); Nagy Iván II, Bory család
 18. Garamszentbenedeki konvent 1637, fasc. 17, No. 58.
 19. Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. Magyar Családtörténeti Szemle 1936/7, 15.
 20. Petri Mór 1901: Szilágy vármegye monographiája I, 407 1. jegyzet.
 21. Szilágy vármegye monográfiája V.[1]
 22. PLE, Prot. L Kollonich, pag. 242-254; Vö. SAP, jegyzőkönyvek 1776; Vö. Ethey 1942/8, 189.
 23. Pethő László 2014 (szerk.): Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Jászberény, 152-153.
 24. Ethey 1941, 132.
 25. SAP 3a, No. 83 Varga c. Horhy
 26. Kempelen Béla: Magyar nemes családok 5; Vö. Századok 1869, 636.
 27. SAP 8a, 321.
 28. DLDF 14315; 16755
 29. DLDF 14442
 30. DLDF 15953
 31. SAP 40, 4
 32. SAP 8a, 321; SAP 42, acta 419
 33. SAP 9a; 12a, No. 403
 34. SAP 13a, acta 449
 35. knihydominikani.sk
 36. SAP, acta 598
 37. SAP 52
 38. Jelenkor 4/25, 195 (1835. március 28.)
 39. Magyar gazdasági egyesület nagygyűlése.
 40. Hornyánszky Gyula 1917: Schvarcz Gyula emlékezete. Nyugat 1917/21

ForrásokSzerkesztés