ISO/IEC 8859-1

Az ISO/IEC 8859-1 olyan 8 bit hosszú kódkészlet, amely a következő nyelvek karaktereit maradéktalanul tartalmazza:

Latin 1-es kódkészlet szerkesztés

ISO/IEC 8859-1
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x ^@ ^A ^B ^C ^D ^E ^F ^G ^H ^I ^J ^K ^L ^M ^N ^O
1x ^P ^Q ^R ^S ^T ^U ^V ^W ^X ^Y ^Z ^[ ^\ ^] ^^ ^_
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { } ~
8x XXX XXX BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
9x DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS XXX SCI CSI ST OSC PM APC
Ax NB SP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

A készletből hiányoznak a kettős éles ékezetes magyar betűk (ő, ű), helyettük az õ és az û szerepel. A 20-7E (32-126) között az ASCII karakterei találhatók.