Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelent.

Az integrációnak több formája, célja, módja létezik.

Társadalmi integráció Szerkesztés

Mind a sajtóban, mind a szakmai, tudományos munkákban rendkívül elterjedt fogalom használata több szempontból sem egységes, pontos jelentése inkább körvonalazható illetve folyamatos szociológiai tudományos viták tárgya is egyben:

Az ENSZ egyik független kutatóintézetének[1] munkatársai szerint a kifejezéssel kapcsolatban négy megközelítést érdemes kiemelni. Az első szerint egy olyan mindent magába foglaló irányzat, melynél a társadalmi integráció egyenlő jogokat és lehetőségeket jelent minden emberi lény számára. Képviselői szerint akkor beszélhetünk társadalmi integrációról, ha tovább javítjuk az életlehetőségeket. Ennél a megközelítésnél a társadalmi integráció ellentéte a kizárás.

A második szerint a társadalmi integráció egyfajta növekvő szolidaritást és kölcsönös identifikációt jelent. Ilyen értelemben a társadalmi integráció úgy értelmezhető mint a harmonikus interakciót és szolidaritást elősegítő tényező a társadalom minden szintjén (pl. család, közösségek). Ennél a megközelítésnél a társadalmi integráció ellentéte a dezintegráció.

A harmadik szerint a társadalmi integráció negatív konnotációjú fogalom, ugyanis végeredményben mindenkire az uniformizáltságot kényszeríti rá.

A negyedik megközelítés szerint a társadalmi integrációnak sem pozitív sem negatív értelme nincs, ugyanis nagyon leegyszerűsítve nem más mint az emberi kapcsolatok egy létező strukturális mintája egy adott társadalomban.[2]

Noha napi szóhasználatban kiemelten egyes kisebbségek, illetve a társadalomba kívülről érkező bevándorlókkal kapcsolatban kerül szóba, valójában bármelyik fenti megközelítést vesszük is figyelembe a fogalom jóval általánosabb; illetve ezek a leegyszerűsítő megközelítések és a szó ilyetén használata elfed valós társadalmi kérdéseket illetve számos társadalmi integrációs problémáról megfeledkezik.

Gazdasági integráció Szerkesztés

A gazdasági integráció elméleti alapjait Balassa Béla magyar közgazdász írta le az 1960-as években. A gazdasági integráció különböző fejlődési szakaszaiban az egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása zajlik. A világ pillanatnyilag legintegráltabb nemzetközi gazdasági közössége az Európai Unió és az eurózóna. A gazdasági integrációnak az alábbi fokozatai különíthetőek el:

 • elsőbbségi kereskedelmi zóna (preferential trading area)
 • szabadkereskedelmi zóna (free trade area)
 • vámunió (customs union)
 • közös piac (common market)
 • gazdasági és monetáris unió (economic and monetary union)
 • teljes gazdasági integráció (complete economic integration).

Regionális integráció Szerkesztés

A regionális integráció folyamata során az államok nemzetek feletti (supranational) területi alapú szervezetekbe tömörülnek, hogy javítsák együttműködésüket és csökkentsék a köztük fennálló feszültségeket. Több kísérlet történt ilyen együttműködések létrehozására a személyek, a munkaerő, az áruk, a termékek, a tőke szabad áramlásának biztosítása érdekében. A regionalizmus erős szálakkal kötődik a globalizmushoz és a globalizációhoz, de nem azonosak.

A nemzetközi integráció okai és előnyei Szerkesztés

 • az integrálódás felé terel országokat a gazdaságos előállítás igénye:
(kis és közepes területű és népességű országokat főleg)
 • termelőegységek méretének növekedése
 • ipari ágazatok együttműködése
 • kutatási és fejlesztési munkák növekedése
 • nagy piac megteremtése a nagy termékszám miatt
 • több munkahely alakul ki
 • olcsóbbak lesznek a termékek
 • politikai céllal is létrejöttek
 • közös fellépés a nagyhatalmakkal szemben
 • katonai erejük együtt erősebb

A nemzetközi szinten zajló integrálódási folyamatok különböző formái Szerkesztés

 • az első lépések a protekcionizmushoz kapcsolódnak
 • tényleges gazdasági-politikai integrációhoz évtizedek szükségesek
 • a kezdeteket az egymás közötti kereskedelem bővítése jelenti
 • lépcsői:
 • preferenciális vámövezet (preferencia=kedvezmény, előnyben részesítés)
 • egymásnak vám- és egyéb kereskedelmi kedvezményeket nyújtanak
 • szabadkereskedelmi övezet
 • szabadkereskedelem egymás között
 • külsőkkel szemben a nemzeti kereskedelmi politika szerint
 • vámunió
 • szabadkereskedelem egymás között
 • külsőkkel szemben egységes kereskedelmi politika (vám)
 • ezeknél az integrációknál a nemzetgazdaságok lényegében önállóan működnek
 • tényleges gazdasági együttműködés nincs még
 • közös piac
 • átmeneti állapot a gazdasági integráció felé
 • áru, munkaerő és tőke szabadon áramolhat
(a termeléshez és az értékesítéshez szükséges feltételek szabad áramlása)
 • gazdasági unió
 • tényleges integrációs szerveződés
 • az unió tagállamainak gazdasága összefonódik
 • nem önálló nemzetgazdaságok vannak
 • közös gazdaságpolitika
 • közös beruházások
 • monetáris unió
 • a gazdasági unió legmagasabb szintje
 • a tagok pénzforgalmában már nem az egyes nemzeti valuták, hanem az unió közös valutája szerepel
 • közös valuta
 • közös pénzalapok (az elmaradott térségek felzárkóztatásáért)- közös monetáris politika
 • politikai unió
 • az integrációs folyamatok legmagasabb foka
 • a tagállamok politikai intézményei is összefonódnak (egységes politikai szerveződés)
 • az önálló államok is megszűnnek ezzel

Az integrációs szerveződések napjainkban Szerkesztés

 • több mint 100 integrációs megállapodás a világban (1/3-a működik!)
 • egy kivételével mind szabadkereskedelmi megállapodás vagy preferenciális vámövezet
 • egy részének célja:
 • közös piac
 • gazdasági unió
 • Európai Unió
 • 1957: Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)
 • célja a közös piac létrehozása
 • Benelux államok
 • Franciaország
 • NSZK
 • Olaszország
 • 1973: Nagy-Britannia, Írország, Dánia
 • 1981: Görögország
 • 1986: Spanyolország és Portugália
 • 1995: Ausztria, Svédország és Finnország
1993: Európai Unió, a gazdasági unió fejlődési szakaszába lépett
1999: Monetáris Unió életbe lépett (2002-től az euró váltja fel a nemzeti valutákat)
 • két fontos szabadkereskedelmi társulás
 • NAFTA: Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás
 • 1994: USA, Kanada, Mexikó
 • APEC: Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Konferencia (jelenleg 21 tagállammal)
 • 1989-ben jött létre

Politikai integráció Szerkesztés

A politikai integráció során az egyes államok szuverenitásuk egy részét államközi szervezeteknek adják például jobb gazdasági vagy érdekérvényesítési lehetőségek érdekében. A politikai integrációnak elkülöníthetőek az alábbi szintjei:

Jegyzetek Szerkesztés

 1. Cynthia Hewitt de Alcántara and Dharham Ghai. United Nations Research Institute for Social Development, 1994.
 2. http://www.socialnetwork.hu/cikkek/bocz2002MSZT.htm