Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok

A Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok egy 19. század közepi magyar gyakorlati teológiai (lelkészi) könyvsorozat, amely Fördős Lajos szerkesztésében és Kókai Lajos kiadásában Budapesten jelent meg 1849–1858 között.

Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok
(könyvsorozat)

Szerző több szerző, szerk. Fördős Lajos
Első kiadásának időpontja 18491858
Nyelv magyar
Témakör teológia
Műfaj prédikációgyűjtemény
Részei 12 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Kókai Lajos, Budapest

JellemzőiSzerkesztés

A 12 kötetből sorozat máig az egyik legnagyobb református egyházi-beszédgyűjtemény magyar nyelven. Az általánosságban 150–200 oldalas kötetek körülbelül 20 beszédet tartalmaztak, azaz a teljes sorozat beszédeinek a száma felülmúlja a 200-t. Habár azelőtt sem volt ritka, hogy egy-egy nevezetesebb hitszónok kiadta a beszédeit külön kötetben, azonban ezt nem mindenki tudta/akarta megtenni, következésképpen sok korabeli református lelkésznek csak ebben a gyűjteményben maradtak fenn a beszédei. Előfordult, hogy egy-egy lelkésztől egy kötetben több beszéd is megjelent, illetve az is, hogy több kötetben jelentek meg egy-egy lelkész beszédei.

KöteteiSzerkesztés

1. kötet (2 lev., 188 l. és 1 lev.) 1849.
 • Szilády László egyházi beszédei.
2. kötet (1 lev., 192 l. és 1 lev.) 1850.
 • Szenci Fördős Lajos egyházi beszédei.
3. kötet Szilády László arcképével. (201 és 3 l.) 1852.
 • Nagy Áron. Kinek miért és mikép kell uj év napján könyörögni? Uj évi egyházi beszéd.
 • Nagy Áron. Theologiae candidatus. Jézus a várost látván, síra. Virágvasárnapján.
 • Nagy Áron. Kicsoda, kiknek jő el? Adventben.
 • Nagy Áron. Elmúlik a gazdag, mint a fűnek virága. Kaszáláskor.
 • Nagy Áron. Megtérésről Bűnbánatkor.
 • Parragh János. Miként éljünk, hogy a Jézussal halhassunk meg? Nagypénteken.
 • Parragh János. A feltámadás bizonyos voltáról. Husvétkor.
 • Parragh János. A sz. lélek ereje a mi napjainkban. Pünkösdben.
 • Parragh János. Keresztyéni előkészület az aratáshoz.
 • Parragh János. Keresztyéni útmutatás az élet okos folytatására. Vásárkor.
 • Parragh János. A rágalmazás utálatos vétek.
 • Fördös Lajos. Jézus a világ világossága. Adventben.
 • Fördös Lajos. Jézus bölcsője mire tanít? Karácsonkor.
 • Fördös Lajos. Mit az isten egybeszerkesztett az ember el ne válaszsza. Farsangban.
 • Fördös Lajos. Lelki vendégségről. Urvacsoráláskor.
 • Fördös Lajos. Minden helyeken vannak az Urnak szemei.
 • Kulifay Zsigmond. Mire kötelez minket protestánsokat a mi külső isteni tiszteletünk egyszerűsége? Bőjtben.
 • Kulifay Zsigmond. A szolgai állapotról.
 • Nagy Áron. Isten hatalma, bölcsesége, jósága az idő változásaiban. Aratáskor.
 • Szivos Mihál. Takarékosság hasznairól.
 • Szivos Mihál. Elégületlenségről.
 • Dorka Illés. A paráznaság vétkes, gyalázatos és káros voltáról.
 • Dorka Illés. Káromkodásról.
 • Józsa János. Megbocsátás vagy keresztyéni nagylelkűségről.
 • Győri Lajos. Van Isten.
 • Győri Lajos. Ne ölj.
 • Szilágyi Antal. Az angyalokról.
 • Szilágyi Antal. Az ördögökről.
4. kötet
 • Zágoni Albu Ferenc. Isten és a sátán. Uj év elején.
 • Győri Lajos. Isten bölcs czéljai a tél rendelésében és ezen vizsgálásából származó kötelességeink. Téli, egyházi beszéd.
 • Győri Lajos. Fohász az idő urához a tavaszszal is télszínt mutató föld színének megujitásáért, Tavaszi.
 • Győri Lajos. Tudomány, vigasztalás és üdvesség Jézus e szavaiból: Tudjátok, hogy közel vagyon a nyár... tudjátok, hogy közel vagyon a Krisztus. Nyári.
 • Győri Lajos. Micsoda igazságokra s kötelességekre vezet e bibliai egy pár szó: Elvégződött a nyár. Őszi.
 • Helmeci József. Mire tanít a természet téli időszaka? Téli egyházi beszéd.
 • Szilágyi Antal. Mi az oka, hogy korunkban oly kevesen házasodnak s oly sokan irtóznak a házas élettől? Farsangban.
 • Kulifay Zsigmond. A szökőnap története s tanulságos volta. Szökő évi.
 • Kulifay Zsigmond. gyermekeiért áldozó Jób példája mire tanit? Farsang végén.
 • Kulifay Zsigmond. Növekedjetek a kegyelemben. Tavaszi.
 • Kulifay Zsigmond. Hála a nyárért. Nyári.
 • Kulifay Zsigmond. Aratási érettség az erkölcsi világban. Aratáskor.
 • Kulifay Zsigmond. A bolond gazdag. Aratáskor.
 • Kulifay Zsigmond. Nehány, az emberekre, mint megannyi gyümölcsfákra vonatkozó fontos igazságok. Bő gyümölcsterméskor.
 • Kulifay Zsigmond. Miért és mennyiben mondotta és mondhatta Jézus, hogy ő annak igazi szőlőtő? Uj bori urvacsorára.
 • Kulifay Zsigmond. Üstökös csillagokról.
 • Kulifay Zsigmond. Asztalmozgásról.
 • Kulifay Zsigmond. Szertartási beszédek. 1. Urvacsoráláskor. 2. Házasulók esketésekor.
 • Kiss Bálint. A böjtről. Bőjti vasárnapon.
 • Kiss Bálint. Miket lehet az isten munkáiból megtanulnunk? Tavaszi.
 • Kiss Bálint. Az ősz oktatásai. Őszi.
5. kötet Szerző arcképével. (215 és 1 l.) 1854. Mellékletül: Konkordanci, vagy szentirati szókönyv. 1. és 2. ív.
 • Kulifay Zsigmond egyházi beszédei. 1. füzet
6. kötet (2 lev., 194 l. és 1 lev.) 1855. Mellékletül: Fördős konkordanciája.
 • Kulifay Zsigmond egyházi beszédei. 2. füzet
7. kötet Szívos Mihály arcképével. (4 lev. és 180 l.) 1856. Mellékletül: Magyar protestáns egyházi irodalmi ismertetések és birálatok. 3-6. ív. - Fördős Lajos konkordanciája. 8-10 ív.
 • Kulifay Zsigmond. Az uj évi igazság és jó tanács. Év első napján.
 • Kulifay Zsigmond. Mint gondolkozik és miképen viseli magát a jó keresztyén a világi ditsőségre és az emberektől származó külső tisztességre nézve? Virágvasárnapi.
 • Kulifay Zsigmond. Judás nem volt oly elvetemedett ember, mint a milyennek közönségesen tartatik. Nagypénteki.
 • Kulifay Zsigmond. Mi az, a mit a bölcs és erényes embernek a feltámadásra nézve ohajtani vagy nem ohajtani szégyen. Husvéti.
 • Mihó László. Miképen lehetünk hívek mind halálig, hogy elnyerhessük az örök életnek koronáját. Áldozó csütörtökön, confirtimatióra előkészítő.
 • Mihó László. Bethlehem és Golgotha. Karácsoni.
 • Parragh János. A mai prédikációk kevés sikerének okai. Pünkösti.
 • Parragh János. Becsüljétek meg azokat kik szolgálnak és munkálkodnak az egyház szolgálatában. Bucsúzó.
 • Parragh János. Kereszteléskor tartott beszéd.
 • Nagy István. Vegyetek szent lelket. Pünkösti.
 • Szívos Mihály. Mikép eszközlötte Jézus, földre jöttével Isten dicsőségét s az emberek boldogságát? Karácsoni.
 • Szívos Mihály. Mikép kerülhetjük el a judási csókokat? Farsangi.
 • Szívos Mihály. A jó lelki pásztorban megkivántató tulajdonok. Beköszönő.
 • Szívos Mihály. Kereszteléskor tartott beszéd.
 • László József. Jézusnak dorgálása, figyelmeztetése, tanácsa az igéretéről megfeledkezett keresztyénhez. Confirmatió előtt.
 • Győri Lajos. Komoly szózat a szülőkhöz a nevelés ügyében. Iskolai év kezdetén.
 • Győri Lajos. Segéljétek az erőtleneket.
 • Daróci Mihály. Iskolatanítói hivatal fontossága és kellékei. Iskolai közvizsgálatkor.
 • Fördős Lajos. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
 • Kossa Károly. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
8. kötet Tompa Mihály arcképével. (2 lev., 157 és 1 l.) 1856. Mellette: Magyar protest. egyház irodalmi ismertetések és birálatok. 7. ív. - Fördős Lajos konkordánciája. 11-16 ív.
 • Kulifay Sigmond. Mellyek az igaz vallás csalhatlan megismertető jegyei? Adventi.
 • Kulifay Sigmond. Az élőfák hányféleképen dicsérik teremtőjüket? Tavaszi.
 • Daróci Mihály. Mikép járuljunk a Krisztus által megengeszteltetett Istenünkhöz? Adventi.
 • Széless Lajos. Párvonal a földi és mennyei birodalmak sorsa közt. Adventi.
 • Parragh János. Keresztyéni ajándék Jézus születése ünnepén. Karácsoni.
 • Simony Imre. Jézus királyságáról. Virágvasárnapi.
 • Simony Imre. Jézus mennybemenetelén való örömünk okairól. Áldozó csütörtöki.
 • Simony Imre. A téli idő vizsgálásából származó hasznos és tudományteljes igazságokról. Téli.
 • Simony Imre. Az Isten hozzánk atyai indulattal viseltetik. Nyári.
 • Simony Imre. A szőlőtőről és szőlőmunkásról. Ujbori urvacsorakor.
 • Albu Ferenc. Miképen kell feltámadnunk bűneinkből? Husvéti.
 • Albu Ferenc. Melyek a felejteni, melyek a tanulni való nyelvek? Pünkösti.
 • Albu Ferenc. Miért kell kevés és miért nem kell sok bort inni? Szüreti. - U. a. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj uram!
 • Dienes Balázs. Mint kell várni a szent lelket? Áldozó csütörtök utáni vasárnapon.
 • Révész Imre. Erős buzgóság és lelkesedés nélkül semmi nagyszerűt és dicsőt nem lehet e földön kivinni. Pünkösti.
 • Révész Imre. Az aratásról.
 • László József. Aratási gondolatok.
 • Szívós Mihály. Őszi tanulságok.
 • Szívós Mihály. Jézus önkénytes önfeláldozásáról. Nagypénteki.
 • Szívós Mihály. A minden napi kenyér. Uj kenyéri urvacsorakor.
9. kötet Szerző arcképével. (139 és 1 l.) 1857. Mellette: Fördős L. konkordánciája. 29-27. ív.
 • Fördős Lajos egyházi beszédei. 2. füzet
10. kötet Révész Imre arcképével. (2 lev. és 208 l.) 1857. Mellette: Halka Sámuel. Templomi imák advent köznapjaiban. (95 l.) Kecskeméten, 1857. Szilády Károly.
 • Liszkay József. Mit tesz e kérdés: Valyon Jézus közinkbe lépvén, találna-e bennünk hitet?
 • Győri Lajos. A biblia olvasása, tanulmányozása protestáns keresztyénre nézve mulhatatlan szükséges.
 • Győri Lajos. Az eső az Isten hatalmának, jóságának és irgalmasságának tüköre.
 • Miskolczy Szígyártó István. Hogy tarthatjuk meg az élet szélveszei közt a belső nyugalmat?
 • Miskolczy Szígyártó István. Fösvénység munkái. Drágaság idején.
 • Miskolczy Szígyártó István. Kötelességünk a mások hasznával is gondolni.
 • Mihó László. A valódi templombajárókról.
 • Albu Ferenc. A kevélységről.
 • Szilády László. Miért nem fogamzik az ige egyenlően minden szivben?
 • Szilády László. A vallás egyez az okossággal, ennélfogva okos ember meg nem vetheti azt.
 • Szilády László. Utána függeszti Jézusnak ma is minden igaz híve szemeit. Áldozó csütörtöki.
 • Szilády László. Jézus vallása minden ember nyelvén tud s szól. Pünkösti.
 • Kolmár József. A szívnek teljességéből szól a száj.
 • Kolmár József. A fejedelem vallásossága, a templomnak szent dolgaiban való gyönyörködése őrző angyala a nemzet boldogságának. A fejedelem név- vagy születés napján.
 • Kolmár József. Isten vezérli az ember útait. Ujévi.
 • Tóth Ferenc. A gyermekek beoltására kötelező okok.
 • Kulifay Zsigmond. A beoltás ellen tetetni szokott nehézségek.
 • Kulifay Zsigmond. Miképen szokott az Isten az igazaknak a segitségből még ma is világosságot támasztani? Husvéti.
 • Kulifay Zsigmond. Jézus az igaz világosság. Karácsoni.
 • Kocóh Ferenc. A három pásztori áldás újév napján mint út és igazság a jövő küszöbén. Ujévi.
 • Basa Bálint. Az aratás feletti örömérzetet Istenre gondolás által nemesítenünk s magasabb fokra emelnünk kell. Aratási.
 • Basa Bálint. A borrali helyes és helytelen élésről. Szüreti.
 • László József. Bírák kötelességei s kötelességeik elmulasztásának következménye. Uj biró hivatalba léptekor.
11. kötet (149 és 1 l.) 1858. Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 1. füz. (114 és 1 l.) 1858.
 • Peti József. Jézus Krisztus az igaz fundamentom.
 • Peti József. Az imádkozásról.
 • Peti József. Az emberi nyelv fönsége.
 • Kiss Gábor. Az egyház körüli szolgálatban mutatkozó hidegségről.
 • Czelder Márton. A keresztény vallás szabaddá teszen s a világosság és igazság terjesztésére indít.
 • Basa Bálint. Az isteni gondviselésről.
 • Kulifay Zsigmond. A rágalmazás bűnének iszonyú és rettenetes voltáról.
 • Kulifay Zsigmond. A hálátlanságról
 • Kulifay Zsigmond. Mire, mikor, mi módon és kinek kell az embert tanítani.
 • Kiss Bálint. A káromkodásról.
 • Kiss Bálint. Az Isten nem személy válogató.
 • Parragh János. Keresztyéni nevelés kellékei.
 • Simony Imre. Azon szülék boldogságáról, kik gyermekeik oktatásukról igaz lelkiismerettel gondoskodnak.
 • Miskolczy Szígyátó István. Egyházi gyűlésekről. Egyházmegyei gyűlést megelőző vasárnapi oktatás.
 • Győri Lajos. Jézus tudománya eledele a léleknek az örök életre. Úrvacsoráláskor, ujkenyér innepén.
 • Kovács József. A szent bor mint békesség, vigasztalás, bűnbocsánat forrása. Újbori úrvacsorakor.
 • Obernyik József. A fogadástételről. Úrvacsorakor.
 • Hérodes bűne és büntetése. Névtelentől.
12. kötet (2 lev. és 131 l.) 1858. Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 2. füz. (126 és 1 l.)
 • Helmeczi József. Uj évi kérdés.
 • Kulifay Zsigmond. Husvéti öröm.
 • Kulifay Zsigmond. A szivárvány és Jézus közti hasonlatosság. Áldozó csütörtöki.
 • Kulifay Zsigmond. Isten irgalma, melyet az emberi nem irányában a szent lélek kitöltése és a Jézus halála által megdicsőitett. Pünkösti.
 • Kulifay Zsigmond. Jézus négy rendbeli eljöveteléről. Adventi.
 • Liszkay József. Egyezik-e a keresztyénség mai élete vallásos fogalmai - s ismereteivel? Advent első vasárnapjára.
 • Szász Károly. Komoly vizsgálat az iránt: méltók vagyunk-e az eljövendő Jézus hívei közé számíttatni? Advent 4. vasárnapjára.
 • Szász Károly. Jézus szenvedései. Bőjt első vasárnapján.
 • Szász Károly. Az emberi sors változandósága. Virágvasárnapi.
 • Végh Sándor. Mit adjunk a született Jézusnak? Karácsoni.
 • Dorka Illés. Hitünk nagy titkáról. Karácsoni.
 • Dorka Illés. Jézus a kánai menyegzőben. Farsangi.
 • Győri Lajos. Napjaink mulandósága mire tanít? Esztendő utolsó vasárnapján.
 • Peti József. Az ó és uj emberről. Év utolsó napján.
 • Miskolczy Szígyártó István. A házas állapot becse és méltósága, és azon következések, melyek abból a mi magunkviseletére nézve származnak. Farsangi.
 • Márk Pál. Az örömnapja könnyen válhatik vétek alapjává.

ForrásokSzerkesztés

 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860, Budapest, 1888–1892 [1]

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés