Katekéta-lelkipásztori munkatárs

egyetemi szak

A katekéta-lelkipásztori munkatárs szak egy a hazánkban is bevezetett bolognai folyamat keretében kidolgozott és meghirdetésre került BSc szak a keresztény hittudományi felsőoktatásban.

A szak előtörténete szerkesztés

2005 előtt a különféle (elsősorban a hagyományos) keresztény felekezeti felsőoktatási intézményekben hitoktató (általában 6 félév), hittanár (leginkább 8 félév) és lelkipásztori munkatárs (általában 6 félév) képzéseket hirdettek meg. Ezen három képzést integrálták a bolognai folyamat során egyetlen szakba: katekéta-lelkipásztori munkatárs BSc és az arra épülő hittanár-nevelő tanár MSc.

A szak általános leírása szerkesztés

Az alapszak megnevezése: katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszak, amely alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureatus, bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: (a szakirány szerint): katekéta vagy: lelkipásztori munkatárs.

A hároméves időtartamú alapszak képzési területe: hittudomány, képzési ága: alkalmazott teológia. A szakot normál esetben 6 félév alatt lehet elvégezni és 180 kreditpontot kell összegyűjteni.

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak az egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelően katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felnőtt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bizonyos liturgikus cselekmények vezetése-végzése, karitatív-kulturális tevékenységek).

A katekéták kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után jogosultak az MA képzésben való részvételre, a hittanár-nevelői diploma megszerzése érdekében. A lelkipásztori munkatárs alapszakot végzők számára ez a lehetőség a megfelelő szakmodulok teljesítésével válhat lehetővé.

A legtöbb felsőoktatási intézményben a szakot párhuzamos szakként lehet (vagy kell) elvégezni egy másik, világi (leginkább társadalomtudományi) szakkal.

A képzés tartalma szerkesztés

  • Műveltségi, vallási és lélektani alapismeretek: a tudományos ismeretszerzés módszerei, filozófiai, személyiséglélektani, fejlődéslélektani, tanuláslélektani alapismeretek.
  • Szakmai törzsanyag: bibliai, egyháztörténeti alapok, hit- és erkölcstani alapismeretek, a hit átadásához és közösségi megéléséhez szükséges alapismeretek.
  • Szakirányú ismeretek: katekéta (katekizmus) és lelkipásztori munkatárs módszertani ismeretek és gyakorlat.
  • Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül (plébániákon, közösségekben stb.) teljesítendő, megfelelő felkészítéssel és szupervízióval kísért szakmai gyakorlat.

Szakirányok szerkesztés

Katekéták szerkesztés

Az egyházközségek szintjén a hitbeli ismereteket a különböző korcsoportoknak megfelelően átadják, a gyermekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletének irányítását és fejlesztését végzik.

Lelkipásztori munkatársak szerkesztés

Aktívan részt vesznek az egyházközség istentiszteleti életében, bizonyos cselekményeket önálló vezetnek, ellátnak. Alkalmasak a közösségi élet szervezésére, irányítására az egyházközség egészében vagy egy adott csoportjában, a társadalmi párbeszédre mind az egyének, mind a helyi közösségek szintjén, az együttműködésre szociális-kulturális feladatok megoldásában.

Ismert katekéták, hitoktatók

Felekezetek szerinti felsőoktatási intézmények, ahol a képzést indítják

A képzést 2009 szeptemberben elindító intézmények:

Római Katolikus

Görögkatolikus

Református

Evangélikus

Metodista

Hasonló (vallási tanító, lelkivezetői segítő stb.) szakok más vallású felsőoktatási intézményekben

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés