Főmenü megnyitása

A keresztények által – hitük megvallása miatt – elszenvedett támadások összességét nevezzük keresztényüldözésnek. Legfőképp az időszámításunk utáni első három évszázadra utal, amikor a Római Birodalom tiltott vallása volt, és államilag vádolt keresztényeket végeztek ki hitük megvallása miatt. A keresztényüldözések nyílt formája volt ez, a kivégzések szinházi előadások voltak[1]. Ennek Nagy Konstantin császár vetett véget a milánói ediktummal, 313-ban. Burkolt formája a 20. századra teljesedett ki, amikor papok kínzását, megöletésüket igyekeztek titokban tartani, és a kereszténység elért eredményeit ideológiai szempontok alapján előbb a politikából, majd a társadalom legtöbb részeiből kiszorították, és a papi hivatást nevetségessé igyekeztek tenni a média eszközeivel.[2] A keresztényüldözés okai pszichikai, vallási és hatalomféltés lehetnek[3].

Caravaggio: Péter apostol keresztre feszítése (egy legenda szerint Pétert a saját kérésére fejjel lefelé feszítették a keresztre, mert nem akarta magát Jézussal egyenrangúvá tenni a halálban)[4]

Tartalomjegyzék

TörténeteSzerkesztés

Jézus beszélt arról a János evangéliumában, hogy a világ először őt gyűlölte. Ezzel kapcsolatban fejti ki:

Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Keresztények üldözése a Római BirodalombanSzerkesztés

Palesztinában kezdődött el az első század közepe táján. Az első keresztény áldozat, aki a hitéért halt meg, a jeruzsálemi ókeresztény közösség első hét diakónusának egyike, Szent Ist­ván vértanú volt.

Az ő meg­öle­té­sét a Szent­írás így ír­ja le az apostolok cselekedetei 7. fejezetében.

Ekkor így szólt: »Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll«. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak; azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felsőruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: »Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!« Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: »Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!« És amikor ezt mondta, meghalt.
Az apostolok cselekedetei 7. 56:60

A kereszténység gyorsan terjedt a Római Birodalomban és eljutott Rómába is. Caius Suetonius Tranquillus római történetíró ezt írja Claudius római császár uralkodásáról szólva : „Halálbüntetést szabott a keresztényekre, erre a káros, új babonának hódoló népségre: betiltotta a kocsihajtók szórakozását, akiknek ősi kiváltságuk volt, hogy keresztül-kasul bejárják a várost, és csak úgy tréfából raboljanak, fosztogassanak; a pantomimszínészek pártjait pedig, a színészekkel együtt, kitiltotta Rómából.”.[5]

A római mitológia több istenét is tisztelő Római Birodalomban a hatalom üldözte az egy Istenben hívő keresztényeket,

…akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, és Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nemcsak Iudaeában, e métely szülőhazájában, hanem a városban is.
– Tacitus: Évkönyvek. XV 44.

Az üldözések ezután folytatódtak a római korban. Nero római császár az 1. században, 64-ben, Róma felgyújtásával[6] a keresztényeket vádolta meg, majd azután tömegesen, a legkegyetlenebb módon halálra kínoztatta őket.[7] Ezzel kezdetét vette a majdnem két évszázados eseménysorozat, amit ókori keresztényüldözésnek neveznek a történészek.Rómában tűzvész tombolt, ókori források szerint Nero római császár a Rómát elpusztító tűzvész után megnyittatta palotáját és kertjeit a károsultak számára, leszállította a gabona árát, és részben saját vagyonából finanszírozta a város újjáépítését.

 
Henryk Siemiradzki: Nero fáklyái ( „kivégzésüket még csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak”[8])
 
Péter apostol vértanúsága
Ebben az időben Nero Antiumban tartózkodott, s nem tért vissza a fővárosba, csak mikor a tűz közeledett palotájához, amely a Palatiumot és Maecenas kertjeit kötötte össze. Mégsem lehetett megakadályozni, hogy a Palatium is és a császári ház és körülötte minden le ne égjen. De vigasztalásul a kizavart és menekülő népnek megnyittatta a Mars-mezőt és Agrippa épületeit, sőt még a maga kertjeit is, és sebtében épületeket húzatott a nélkülöző sokaság befogadására; Ostiából és a közeli községekből közszükségleti cikkeket szállíttatott fel s a gabona árát mérőnként három sestertiusra csökkentette. Bármennyire népszerű, mégis hiábavaló intézkedések voltak ezek, mert híre terjedt, hogy miközben a város lángokban állott, ő házi színpadán fellépett és Trója pusztulását énekelte, az akkori csapást a hajdani szerencsétlenségek párjának tüntetve fel.
– Tacitus: Évkönyvek XV. könyv[9]

Nero a társadalmi feszültséget a római istenek és a hagyományok védelme érdekében a keresztények üldözésével igyekezett csökkenteni (ekkor vesztette életét Péter apostol is).[10] Ezen időszak alatt rövidebb-hosszabb szünetekkel a keresztényüldözés erőteljes és enyhébb szakaszai váltották egymást a Római Birodalomban.[11] Azonban a keresztényüldözések nem érték el céljukat – a Római Birodalom lakosságának egyre növekvő számú keresztény lakosait már nem lehetett kiirtani.

Domitianus római császár uralkodása alatt a keresztény vallás követését a felségsértéssel azonos módon büntették, ami nem annyira vallási szempontból történt, mint inkább azért, hogy így a vádlottakat – a császárnak két rokonát, Titus Flavius Clemenst és Flavia Domitillát sem véve ki – vagyonuktól annál könnyebb szerrel megfoszthassák, illetve száműzetésüket vagy kivégeztetésüket kieszközölhessék. János evangélistát ekkor száműzték Pátmosz szigetére. Flavius Clemenset kivégezték, feleségét, Flavia Domitillát – Domitianus unokahúgát, Vespasianus császár unokáját – száműzték 95-ben. Cassius Dio görög történetíró szerint a vád ellenük atheotés volt, azaz istentagadás és a zsidókkal való rokonszenvezés.

 
Keresztények kivégzése az ókori Rómában, illusztráció a Trattato degli instrumenti di martiro e delle varie maniere di martoriare usate da' gentili contro christiani, descritti et intagliate in rame; opera című műben (1591)

A keresztények tulajdonképpeni üldözése Traianus római császár uralkodása idején kezdődött. Traianus császár ugyanis 112-ben kiadott egy rendeletet, amelynek értelmében a keresztények vallásuk gyakorlása miatt egyenként bevádolandók.

…Mindenféle korú, mindenféle társadalmi osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek vád alá. Nemcsak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elharapódzott ennek a babonaságnak a ragálya.…esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg….
ifjabb Plinius levele a keresztényekről Traianus császárnak (részlet)[12]

Ezen rendelet törvény erejére emelkedvén, szerzőjének utódai alatt is fennmaradt és változatos szigorral hajtatott végre.[forrás?] Hadrianus római császár ennek a törvénynek a keresztülvitelében nagy engedékenységet tanúsított; de annál kegyetlenebbül üldözték a keresztényeket a Bar Kohba-felkelés alatt fellázadt palesztinai zsidók.

 
Jean-Léon Gérôme: Keresztény mártírok utolsó imája a római arénában

Róma isteneiben hívő nép a különféle elemi csapásokat a keresztényeknek tulajdonította, felelőssé tette őket a katasztrófákért és több ízben rajtuk töltötte ki véres bosszúját.[11] Antoninus Pius császár már komolyabban vette a 112-ben kibocsátott rendeletet, illetve törvényt. A Szmirnában kitört üldözés és Szent Polikárp püspök vértanúhalála az ő műve volt. Utóda, Marcus Aurelius császár uralkodása alatt már teljes erővel folyt a keresztények üldözése. Antoninus Pius az úgynevezett „rajongókkal" szemben a keresztények oldalára állt. Marcus Aurelius túltette magát a „keresztények eltévelyedésein" és nem üldözte őket. Ugyanakkor a galliai hatóságok hivatalosan megállapították, hogy a pestisjárványnak és a rossz termésnek a keresztények az okai, s emiatt közülük 177-ben mintegy ötven hívőt Lyonban kivégeztek.[13] Marcus Aurelius halála után mintegy 20 évig többé-kevésbé nyugalmas idők voltak, de annál nagyobb erővel újította fel az üldözést Septimius Severus császár, aki római alattvalóinak halálbüntetés terhe alatt megtiltotta, hogy a zsidó vagy keresztény vallásra térjenek. Különösen 202-ben dühöngött kegyetlenül az egyiptomi és afrikai keresztények ellen. Utóda, Severus Alexander római császár, nyilván anyja Mammea befolyásának engedve, nemcsak hogy nem üldözte a keresztényeket, de Jézus képét házi istenei közé is besorolta. Emiatt a kíméletes eljárás miatt Maximinus Thrax római császár meggyilkoltatta, aki aztán uralkodása alatt újra üldözte a kereszténységet. Philippus Arabs római császár idejében, aki állítólag maga is keresztény volt, jobb, nyugalmasabb idők virradtak Krisztus tanának sokat üldözött követőire. De ezt a békességet sem élvezhették sokáig, mert Decius római császár csakhamar egész birodalmában üldözni kezdte a keresztény lakosokat.

Az áldozatok felügyeletére rendelt bizottságnak Aurélia Leulistól, A. lányától, aki Euhé-meria falujában, a Themistés kerületben lakik. Mindig áldoztam az isteneknek, és megadtam nekik a tiszteletet, és most jelenlétetekben bemutattam a (császári) parancsnak megfelelő égő- és italáldozatot, és az áldozati húsból kiskorú gyermekeimmel, Palem-pisszel és T.érisszel együtt ettem. Ezért fordulok hozzátok kérelmemmel, hogy aláírásotokkal tanúsítsátok. Legyetek jó szerencsével! Én, Aurélia Leulis, harmincöt éves, nyújtottam be.
– Áldozási igazolvány szövege Decius keresztényüldözésekor (részlet)[14]

Ez volt az első vallási indokokból folytatott rendszeres üldözés. Gallus és Valerianus római császár alatt az üldözések, főképp 257-től kezdődően még csak fokozódtak: a keresztény egyházat szolgálóinak, a papjainak, és a híveiknek a kiirtásával vélték megsemmisíthetni. 260-ban Gallienus római császár megszüntette az üldözést és igy a keresztények mintegy 40 évig nem szenvedtek vallásukért bántalmazást. Diocletianus római császár politikai számításból uralkodása első idejében jóindulatot színlelt a keresztények iránt, csakhamar azonban elhatározta, hogy a birodalom régi fényét annak egységes államvallását helyreállítja, vejét Galeriust rábírta a keresztények üldözésére.

A véres üldözést Galerius 303-ban a nikomédiai egyház lerombolásával kezdte. Nemsokára egy külön e célból kibocsátott császári rendelet közelebbről is meghatározta az üldözés módját. A rendeletben a császár megparancsolta, hogy az összes keresztény templomot dúlják fel és a szent könyveket semmisítsék meg. Elrendelte, hogy a keresztényeket fosszák meg az addig viselt állami hivatalaiktól, a kereszténnyé vált szabad polgárokat rabszolgáknak kell tekinteni, és az addigi rabszolgákat soha többé nem szabad felszabadítani. Végül ugyanennek a rendeletnek az értelmében a törvényszék elé állított keresztényeket vallatásuk alkalmával kínpadra kellett vonni. Egy későbbi rendeletben megparancsolta, hogy a keresztényeket a római áldozati szertartások megtartására kényszerítsék.

Diocletianus katonai és politikai okokból társcsászárokat vett maga mellé, barátját, Maximianust, majd Galeriust és Constantius Chlorust (a későbbi Constantinus császár apját). Így folytatódott az üldözés szerte a birodalomban, amíg 305-ben, a kereszténységgel rokonszenvező Constantinus és Galerius lettek a társcsászárok, akik a kegyetlenkedéseknek gátat vetettek. Ekkor Galerius belátta, hogy véres terveit nem hajthatja végre, ezért 311-ben a kiadott rendeleteit hatályon kívül helyezte, és biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlását, kikötötte azonban, hogy vallásuk miatt az állam törvényeivel semminemű összeütközésbe nem kerülhetnek.

„In hoc signo vincis” – Constantinus uralkodásaSzerkesztés

 
Raffaello Sanzio (Giulio Romano): A Milvius-hídi csata I. Constantinus diadala. Ebben a csatában, 312. október 28-án győzte le Maxentius seregét.[15] Vatikán

Constantinus uralkodása alatt a kereszténység helyzete keleten 306-tól kezdődően szabaddá vált. Kaiszareiai Euszebiosz keresztény történetíró följegyzései szerint Constantinus a Milvius-hídi csata előtt 312. október 27-én, látomásában a napkorong fölött egy fénylő kereszt jelét látta: „In hoc signo vincis”, magyarul „E jelben győzz!”) felirattal.[16] A császár a keresztény Isten jelképével, a kereszttel indult a csatába és a legyőzött Maxentius halálával a keresztények legádázabb és legelkeseredettebb ellensége is letűnt a történelem színpadáról.

A létrejött keresztény egyház végül teljesen beilleszkedett a római társadalomba. A Constantinus és Licinius által kiadott milánói ediktum 313-ban eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban kirótt büntetéseket, így a keresztények előtt új lehetőségeket nyitott meg a szabad vallásgyakorlás lehetősége, versenghettek a római isteneiknek áldozó rómaiakkal a cursus honorumban a magas kormányzati pozíciókért, és maga a római társadalom is egyre jobban elfogadta őket. A kereszténység elfogadott vallássá vált a Római Birodalomban.

Iulianus római császár akit Apostata, azaz Hitehagyott néven említ az egyháztörténet, úgy gondolta, hogy ő az egyetlen császár, aki képes még visszaszerezni, a Római Birodalom elveszett dicsőségét. Ariánusok tanították fiatalkorában. Császárrá történő kikiáltását követően azonban felhagyott Arius tanainak követésével és uralkodása alatt az ősi görög-római vallási hagyományokat ápolta és pártfogolta.

Iulianus keresztények elleni fellépésével majd halálával azonban az antik görög-római hitvilág végleges vereséget szenvedett a Római Birodalomban. Halála előtt búcsút vett tisztjeitől, akik körülállták az ágyát.

A keresztény hagyomány szerint Iulianus haldoklása közben így kiáltott fel: „győztél, galileai” (Vicisti, Galileae!), majd egy marék vért dobott az ég felé.[17]

380-ban végül I. Theodosius római császár, a Római Birodalom utolsó egyeduralkodója, a belső szellemi és kulturális erők egyesítését célozva, minden régi római kultuszgyakorlatot betiltott. A kiadott vallási rendeletével államvallássá tette a Nikaia–konstantinápolyi hitvallás szerinti kereszténységet és eltörölte a keresztrefeszítéssel történő halálbüntetést.

Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig: az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter, Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát: mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát.
– Gratianus, II. Valentinianus és I.Theodosius ediktuma, 380. február 27.[18]

A középkor folyamánSzerkesztés

Aki nem osztotta az uralkodó egyház nézeteit, azokat eretnekeknek bélyegezték és üldözték őket. Ilyen nagyobb csoportok voltakː

JapánbanSzerkesztés

Az újkor hajnalán, az 1500-as évek közepén jezsuiták érkeztek Makaóba. Azt követően, hogy a jezsuita rend megalapítója, Xavéri Szent Ferenc 1549-ben megérkezett Japánba, megkezdődött a keresztény térítés is. 1570-ben, Ómura Szumitada daimjó áttért a katolikus hitre és később Nagaszaki kikötőjét is átadta a jezsuita misszionárius atyáknak, a kínai selyemkereskedelem monopóliumával együtt. 1552-től 1800-ig 920 jezsuita vett részt a misszióban. A 16. század végétől a sógunok fokozatosan szűkíteni kezdték a külföldi kereskedők és a keresztény misszionáriusok tevékenységét is. 1587-ben Tojotomi Hidejosi betiltotta a Krisztusban hívők vallásgyakorlását, elrendelte a misszionáriusok kiutasítását, bár nem kényszerítette ki a rendeletének betartását.

 
Nagaszakiban 188 japán keresztény halt mártírhalált a 17. század elején, a keresztények üldöztetése során[19]

1596-ban azonban a császár kiadta újabb rendeletét a misszionáriusok kivégzésére. Számos papot és hívőt fogtak el, akiknek Meakóban levágták bal fülüket és orrukat, majd megkötözve kocsira rakták, és egy hónapon át városról városra hurcolták őket. Végül a vértanúkat egy Nagaszaki melletti dombon keresztre feszítették.[20][21].

1614. január 27-én azonban már ediktum tiltotta be a kereszténység minden formáját. Kiutasították a szigetországból a hittérítőket és a kereszténnyé vált japánokat is. 1635 és 1639 között különféle a külkapcsolatokat korlátozó és tiltó rendeleteket adtak ki, amelyek fokozatosan az ország elszigetelődését szolgálták. Az izolációt a külföldi hajók kikötésének tiltásával és kereskedésének korlátozásával, a japánok kiutazásának és a már külföldön lévők visszatérésének betiltásával fokozták. 1636-ban Dedzsima szigetre száműzték a portugálokat.

1637-ben a simabarai felkelés leverése után aztán véglegesen megpecsételődött a kereszténység sorsa Japánban. Az izoláció 1854-ben Perry expedíciójával ért véget, amikor a Tokugava-sógunátus képviselői és Matthew Calbraith Perry amerikai hajóskapitány a Tokió melletti Kanagawa halászfaluban megkötötte a japán–amerikai barátságról és békéről szóló egyezményt.[22]

OroszországbanSzerkesztés

Az államegyházból (orosz ortodox egyház) kiszakadt csoportokat üldöztékː az óhitűeket (raszkolnyikok) és a szellemi keresztények különböző irányzatait.

Szent Bertalan apostol legendájaSzerkesztés

 
Marco d’Agrate: Bertalan apostol szobra a milánói dómban. Bertalan térített Örményországban, ekkor Szanatruk örmény király elrendelte a keresztények kiirtását, és ennek áldozatul esett Bertalan apostol, akinek lenyúzták a bőrét[23]

A keresztény hagyomány szerint Bertalan apostol elevenen megnyúzva szenvedett vértanúhalált (Martyres Christiani). Ez a mozzanat magyarázza, hogy a régi céhvilágban a szegedi szűcsök védőszentjüknek választották. Ő volt a patrónusa a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek is. Bertalan vértanúságára utal az a jellemző pécsi monda[24] is, amely a városhoz tartozó gyükési szőlők között emelkedő barokk Bertalan-kápolnához (1749-ben építettek egy ott lakó remete kezdeményezésére) fűződik. Az itt buzgólkodó remeték a török elől a Mecsek erdőségeibe menekültek. Bertalan barát azonban a helyén maradt, és a kápolna kincseit egy közeli barlangban rejtette el. A törökök követelték rajta a kincseket. Ő azonban a rettenetes kínzások ellenére sem árulta el, hol vannak. Lekísérték a hegyről és egy présház mellett elevenen megnyúzták, bőrét karjára vetették, és most már megengedték neki, hogy visszamenjen a kápolnához. Amikor azonban odaért, összeesett és meghalt. A törökök ezeknek láttára annyira megrémültek, hogy még a tájára sem mertek menni többé a kápolnának.[25]

A 20. századbanSzerkesztés

 
Hét ferences vértanú szerzetes domborműve: Körösztös Krizosztom (1909–1944), Kovács Kristóf (1914–1944), Hajnal Zénó (1900–1945), Kiss Szaléz (1904–1946), Lukács Pelbárt (1916–1948), Kriszten Rafael (1899–1952) és Károlyi Bernát (1892–1954). - Budapest II. kerület. Tövis utca 1/A Törökvész út sarok[26]

A 19. század közepétől megerősödnek a baloldali politikai áramlatok. Kialakul köztük az ateizmus, azaz Istent nem létezőnek kiáltják ki. Úgy látják, hogy a feudalizmust a papok is kiszolgálják, ezért a 20. században politikai uralomra jutásuk után betiltják a vallásgyakorlatot, a papokat, püspököket megfosztják tevékenységüktől, börtönbe zárják, terrorizálják, megkínozzák, internálják, kivégzik, megölik.[27][28][29]

A 20. századi boldoggá avatott magyarok – három kivétellel – mind a kommunista rendszer vértanúi voltak:

A 21. századbanSzerkesztés

A világ számos országában a keresztények szólásszabadsága korlátozott, ki vannak téve közösségi erőszaknak és gyűlöletkeltésnek.[30][31]

XVI. Benedek pápa szerint a keresztények a leginkább üldözött vallási közösség a kortárs világban.[32] A Szentszék arról számolt be, hogy évente több mint 100 000 keresztényt gyilkolnak meg a hitük miatt.[33] Az Evangélikus Világszövetség szerint több mint 200 millió kereszténytől csak a hitük miatt tagadják meg az alapvető emberi jogokat.[34]A 100-200 millió, támadásnak kitett keresztény közül a többség muszlim uralom alatt álló országokban él.[35] A keresztények számszerűen többet szenvednek, mint bármely más hitcsoport vagy csoport, amely hit nélkül van. A világ három legnagyobb vallása közül valószínűleg a keresztények a leginkább üldözöttek, mivel a vallási megkülönböztetés 80%-át a keresztényekre irányítják[36], akik csak a világ népességének 33% -át teszik ki.[37]

A hollandiai alapítású Open Doors (Nyitott ajtók) elnevezésű evangélikus non-profit szervezet, minden évben közzéteszi az első 50 ország listáját, ahol a legveszélyesebb kereszténynek lenni. A 2018-as Világtájékoztató szerint az első tíz ország ezen a listán a következő: Észak-Korea, Afganisztán, Szomália, Szudán, Pakisztán, Eritrea, Líbia, Irak, Jemen, Irán. Jelentésük szerint 2012-ben 1201, 2013-ban 2123, 2014-ben 4344, 2015-ben pedig legalább 7100 keresztény embert öltek meg a világban hite miatt. Ezek az adatok csak a bizonyíthatóan keresztényekkel szembeni emberölésekre vonatkoznak, a valóságban ennél nagyobbak a számok.[38] Jeremy Hunt Nagy-Britannia külügyminisztere kormánya kiadott világstatisztikáját elemezve rávilágított, hogy "egy rosszul felfogott gyarmatosítás" látnak a kereszténység ben, és arra is, hogy a témát Európában elhanyagolták és hiányolta a politikai korrektséget[39].

Európán kívülSzerkesztés

A muszlim világbanSzerkesztés

A keresztények egyre több üldöztetést szenvednek el a muszlim világban. Léteznek olyan muszlim többségű nemzetek, amelyekben a keresztény népesség súlyosan ki van téve a folyamatos megkülönböztetésnek, üldöztetésnek, elnyomásnak, erőszaknak és egyes esetekben halálnak, tömeggyilkosságnak vagy etnikai tisztogatásnak; Ezek között kiemelkedően hátrányosan érintettek a keresztények Irakban, Iránban, Szíriában, Pakisztánban, Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Jemenben, Szomáliában, Katarban, Kuvaitban, Indonéziában, Malajziában, a Maldív-szigeteken.[40][41]

A helyzetet nehezíti, hogy minden muszlim – köztük minden olyan személy, aki muszlim családba született, vagy bárki, aki muszlimmá lett életének egy adott pontján –, aki a kereszténységbe áttér, hitetlennek minősül. Az aposztázia, az iszlám tudatos elhagyása szóban vagy tettben, beleértve a kereszténységre való áttérést is, büntethető a Saría jogrendszere szerint. Ennek ellenére előfordul, hogy egy muszlim elfogadja a keresztény hitet, titokban, anélkül, hogy hitehagyását kinyilvánította volna. Bár titokban gyakorolják a kereszténységet, jogilag muszlimok és a Saría szerint a halálbüntetéssel számolhatnak. Erre példa Meriam Ibrahim szudáni nő esete, akit 2014-ben halálra ítélték hitehagyás miatt, mivel Szudán kormánya muszlimnak minősítette őt, annak ellenére, hogy keresztényként nevelkedett.[42]

 
Égési sérült keresztény kislány Namrata, aki egy hindu-keresztény összecsapás áldozata lett 2008-ban[43][44]

Az Aid to the Church in Need nevezetű nemzetközi katolikus jótékonysági szervezet jelentése szerint a keresztények vallási indíttatású etnikai tisztogatása olyan súlyos, hogy egy évtized alatt teljesen megszűnnek a Közel-Keleten.[45][46][47]

Az ötven besorolt országból 35-ben a radikális iszlamizmusnak a keresztényüldözés az elsődleges forrása. Általuk, és a velük szimpatizáló szervezetek segítségével szélsőséges üldöztetésnek” vannak kitéve a keresztények Irakban, Eritreában, Afganisztánban, Szíriában, Pakisztánban, Szomáliában, Szudánban Indonéziában és Iránban.

Az olyan országokban, ahol viszonylagos béke van, mint Indonéziában vagy Egyiptomban, keresztény templomok előtt robbantanak,[48][49] ügyelve az időzítésre, hogy a vallásukat gyakorlók száma nagy legyen a robbantás idején. Különösen sorozatos attrocitásoknak vannak kitéve a világ egyik legrégebbi kereszténység közössége, a koptok Egyiptomban. Az Iszlám Állam és szélsőséges iszlamista szervezetek demonstratív kultikus lefejezéseket is végrehajtottak, amely a keresztényeket is célozta.[50][51] Azokban az országokban, amelyek háború következtében instabilizálódtak, a radikális iszlám terrorista központot épített ki,[52] egyik céljuk a keresztény hívők és vallási épületeinek felszámolása.[53][54] Irakban 2003-ig mintegy 1,5 millió keresztény élt, 2016-ra számuk 500 ezer alá csökkent.[55] Ezek az országok, mint Líbia, Irak és Szíria egyben terroristák kiképző bázisa is, innen küldik békés országokba terrorsejtjeiket.

Pakisztánban az istenkáromlást halállal bünteti a büntető törvénykönyv 295 C szakasza, amit gyakran arra használnak, hogy a politikai, faji és vallási kisebbségek tagjait cenzúrázzák, büntetendőnek minősítsék, vád alá helyezzék és bizonyos esetekben meggyilkolják.[56] 2016 szeptemberében például őrizetbe vettek egy 16 éves keresztény fiút, mert egy közösségi oldalon egy olyan fényképet lájkolt a mekkai Kába muszlim szentélyéről, amit a hatóságok „helytelennek” minősítettek.[57] Iránban aki az iszlámról áttér a keresztény hitre azt bebörtönözik.[58]

BhutánSzerkesztés

Bhután egy konzervatív buddhista ország. A 2008. évi alkotmány 7. cikke garantálja a vallásszabadságot, de tiltja az áttérést „kényszerítéssel vagy ösztönzéssel”.[59] Az Open Doors szervezet szerint ez eleve akadályozza a bhutáni keresztényeket a helyi térítésben.[60]'A Bhutanese Christians Services Centre NGO egy 2002-es jelentése szerint a 65 000 kereszténynek az országban csak egy templomuk van."[61]

A Mission Network News szerint illegális, ha egy buddhista keresztyénné lesz, és az egyházi épületek építése tilos. A bhutáni keresztények csak otthon gyakorolhatják a hitüket. Akik nyíltan hirdetik kereszténységüket elküldhetik Bhutánból és megfoszthatják állampolgárságától.[62]

KínaSzerkesztés

Mao Ce-tung kommunistáinak győzelmével az ország hivatalosan is ateista lett, sőt a „marxista-leninista ateizmust” széles körben propagálták.[63] A kulturális forradalom idején templomokat, mecseteket, kolostorokat és temetőket zártak be, vagy más, világi módon hasznosítottak, esetleg kirabolták őket és megsemmisítették.[64]

A Kínai Népköztársaság kommunista kormánya igyekszik szigorúan ellenőrizni minden vallást, így csak néhány, jogilag engedélyezett keresztény egyházszervezet (Három Önállóság Hazafias Mozgalma illetve Kínai Hazafias Katolikus Egyesület) maradhat fönn, ezek a Kínai Kommunista Párt ellenőrzése alatt állnak. A kormány által nem ellenőrzött egyházakat betiltották, tagjaikat börtönbe vetették. Gong Shengliang, a dél-kínai Egyház vezetőjét 2001-ben halálra ítélték. Bár a büntetését később börtönbüntetésre változtatták, az Amnesty International beszámol arról, hogy megkínozták. Egy keresztény lobbicsoport azt állítja, hogy 2004-ben mintegy 300 keresztényt fogtak el nem bejelentett házi templomokban és bebörtönözték őket.[65]

2016 januárjában egy kiemelkedő keresztény egyházi vezetőt, Rev Yue Yue-t, aki a kormányt kritizálta a keresztény feszületek tömeges eltávolítása miatt, letartóztatták sikkasztás vádjával. A kínai hatóságok több száz keresztet távolítottak el Zhejiang tartományban, amit „Kína bibliai övének” is ismernek. Gu vezette a legnagyobb engedélyezett kínai egyházat, amelynek kapacitása 5000 fő Hangzhouban, Zhejiang tartományban.[66] Feltételezhető, hogy Kínában a kommunista párt veszélyt lát abban, hogy valószínűleg a keresztények száma már megközelíti, esetleg meghaladja a kínai kommunista párt taglétszámát[67].[68] Az új vallásügyi szabályozástól 2018-ban azt várják, hogy keresztény templomok lebontásának sorozatát indítja el[69].

IndiaSzerkesztés

Indiában azoknak a muszlimoknak, akik áttértek a kereszténységre, el kell viselniük a muszlimok zaklatását, megfélemlítését és támadásait. Dzsammu és Kasmírban a kereszténnyé áttért Bashir Tantray-t állítólag iszlám fegyveresek gyilkoltak meg 2006-ban.[70] Egy keresztény pap, K.K. Alavi, aki az iszlámból tért át 1970-ben[71] kiváltotta a muszlim közösségének haragját, és sok halálos fenyegetést kapott. Egy „Nemzeti Fejlődési Front” nevű iszlám terrorista csoport aktívan kampányolt ellene.[72] India déli államában, Keralában, amely egy ősi, iszlám előtti ortodox keresztény közösséggel rendelkezik, iszlám terroristák levágták egy professzor kezét a Próféta káromlása miatt.

A keresztények üldözésével foglalkozó szervezetek szerint az erőszak (hindiül „vanvasis”) a spontán harag kifejezése a misszionáriusok által elkövetett erőszakos térítésekkel szemben. Ezeket az állításokat a keresztények vitatták.[73] Az áttérést a hinduizmusból a kereszténységbe az ellenzők úgy ítélik meg, mint a nemzeti egység fenyegetését.[74] Cyril Veliath, a Sophia University vallásoktatója kijelentette, hogy a hinduk által a keresztények ellen elkövetett támadások elégedetlen politikusok vagy hamis vallási vezetők által motivált egyének munkája. A hinduk rendkívül barátságosak és toleránsak más vallásokkal szemben, a hinduizmus, mint vallás, az egyik legtürelmesebb a világon: ahelyett, hogy szembeszállna és elpusztítaná, hajlandó fogadni és asszimilálni más vallású személyeket is.[75] Rudolf C Heredia szerint a vallási áttérés a modern állam megteremtése előtt kritikus kérdés volt. Gandhi ellenezte a keresztény misszionáriusok tevékenységét, a gyarmati nyugati kultúra maradványainak tekintette őket.[76] Úgy vélte, hogy a hinduk kereszténységbe való áttérésével megváltoztatják nemzetiségüket is.[77]

Az 1999-ben megvitatott emberi jogi jelentéseiben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bírálta Indiát a keresztényekkel szembeni társadalmi erőszak fokozódásáért.[78] A jelentés több mint 90 keresztényellenes atrocitást sorolt fel, amit vallási okból keresztény zarándokokkal szemben követtek el.[78] 1997-ben huszonnégy ilyen incidensről számoltak be.[79] Az egyes indiai államok által elfogadott, áttérésellenes törvények (hindi: Hindutva) legutóbbi hulláma mint például Csattíszgarh,[80] Gudzsarát,[81] Madhja Prades[82] az USA külügyminisztériumának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi irodája szerint fokozatosan és folyamatosan intézményesül.[83]

KenyaSzerkesztés

A kenyai Westgate bevásárlóközpont támadása 2013 szeptemberében történt, a szélsőséges iszlamisták fegyveres támadása 67 embert ölt meg és több mint 175 embert megsebesített. A támadók a muszlim civileket a saháda (az iszlám hitvallás) elmondására kötelezték, majd akik ezt megtagadták, azokat lelőtték.[84] A támadást az al-Káida al-Sabáb csoportja követte el. Az al-Sabáb 2014-es Mpeketoni támadása 60 keresztényt ölt meg.[85][86] A 2015-ös Garissa Egyetem kollégiuma elleni támadás hasonló taktikát követett: a szélsőséges iszlamista fegyveresek több mint ötszáz túszt ejtettek, a muszlimokat, akik a támadás ideje alatt éppen a reggeli imát végezték nem bántották, a keresztényeket agyonlőtték. Mintegy 147 diák halt meg a támadásban és közel 80 sebesült volt addig, amíg a kormányerők tűzharcban felszabadították az egyetemet.[87][88] 2015 decemberében az al-Sabábhoz tartozó iszlám szélsőségesek egy kenyai Manderába közlekedő buszt támadtak meg. Azt mondták a muszlimokból és keresztényekből álló utasoknak, hogy váljanak szét, mert meg fogják ölni a keresztényeket. A muszlim utasok azonban megtagadták ezt, védve a keresztényeket. Legalább két embert öltek meg a támadásban, és három másik megsérült. A támadók, később visszavonultak.[89][90][91][92]

Észak KoreaSzerkesztés

Észak-Korea ateista állam, ahol tiltják a vallásokat.[93][94]

Észak-Korea vezeti azt az 50 országot tartalmazó listát, amelyben a keresztényeket a leginkább üldözték. Az Open Doors jelentése szerint a világ országai közül Észak-Koreában a legsúlyosabb a keresztényüldözés a 2000-es évek eleje óta. Itt a Biblia birtoklásáért nyilvános kivégzés jár.[95][96][97] Jelenlegi becslések szerint több mint 50 000 keresztény van koncentrációs táborokban a hitük miatt, ahol szisztematikusan alkalmazzák a rossz bánásmód mellett a kínzásokat, gyakori a tömeges éhezés, a bebörtönzés és a gázkamrák általi halál.[98] Ez azt jelenti, hogy az észak-koreai keresztény közösség 20% a koncentrációs táborokban él.[99] Úgy tűnik, hogy a keresztény áldozatok száma egyre növekszik, míg 2013-ban 1200 körüli mártírról voltak hírek, akik meghaltak a hitük miatt, ez a szám 2014-re megduplázódott.[100]

EurópaSzerkesztés

Klasszikus keresztényüldözésről sem állami, sem társadalmi szinten nem beszélhetünk. Új mozzanat viszont Nyugat-Európa egyes országaiban, hogy a keresztény tömegek elhanyagolják vallásukat, és ezáltal a templomban folyó hitéletet is. Franciaországban és Németországban a keresztény templomok lebontása[101][102] is új jelenség. Egyes vélemények szerint a kereszténység visszaszorulása Németországban bátorítóan hat más vallásúakra, ami keresztényellenes cselekedeteket vonhat maga után.[103] Legembertelenebb példa, a 86 éves Jacques Hamel nyugdíjas plébános brutális meggyilkolása, amit muszlim terroristák követtek el 2016-ban.[104][105].

Kapcsolódó cikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Római Birodalom - Cirkuszi és Amphitheatrumi játékok. www.romaikor.hu. (Hozzáférés: 2018. május 19.)
 2. keresztényüldözés – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2018. május 16.)
 3. Megjelent a keresztényüldözés világindexe 2016”, Magyarországi Evangélikus Egyház, 2016. január 24. (Hozzáférés ideje: 2018. május 20.) (hu nyelvű) 
 4. Szent Péter apostol, katolikus.hu
 5. SUETONIUS: CAESAROK ÉLETE, mek.oszk.hu
 6. 64. július 18. A nagy római tűzvész kezdete, rubicon.hu
 7. Állatbőrbe varrva kerültek a kutyák elé, index.hu
 8. Róma első vértanúi, katolikus.hu
 9. Tacitus: Évkönyvek XV. könyv, mek.oszk.hu
 10. 68. június 9. – Nero öngyilkosságot követ el, rubicon.hu
 11. a b Buji Ferenc: Az első római keresztényüldözés, bujiferenc.hu
 12. A hatalom szemében: Legfőbb bűn a hit, hetek.hu
 13. A keresztényüldözések története 4. – Caesar kontra Khrisztosz, szpa.hu
 14. Görög–római szöveggyűjtemény, tankonyvtar.hu
 15. 312. október 27. Nagy Konstantin császár látomása, rubicon.hu
 16. Ókori Róma: Nagy civilizációk, books.google.hu
 17. Révai nagy lexikona XIX. kötet, 218. oldal, a mondat megértéséhez tudni kell, hogy Iulianus sosem ejtette ki a száján Jézus nevét, mindig „a galileai” jelzővel utalt rá, a keresztényeket pedig galileánusoknak nevezte.
 18. Borzsák István (szerk.): Római történeti chrestomathia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1963. 281–282. o. (C. Th. XVI, 1, 2.)
 19. 188 vértanú boldoggáavatása Japánban, magyarkurir.hu
 20. Japán vértanúk: Miki Szent Pál és társai, katolikus.hu
 21. Nagaszaki vértanúk (1597), akv0.wordpress.com
 22. 1854. március 31. Véget ér Japán bezárkózásának két és fél évszázada, rubicon.hu
 23. Az Ararát népe Az örmények története az Édentől Nagy Konstantinig, hetek.hu
 24. Bertalan barát és az embernyúzó törökök, mecsekinepmondak.5mp.eu
 25. Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium Szent Bertalan , jelesnapok.oszk.hu
 26. Ferences vértanúk emlékezete
 27. Kitelepítések és deportálások a Rákosi-korszakban | Kommunizmus Bűnei Alapítvány (magyar nyelven). www.kommunizmusbunei.hu. (Hozzáférés: 2017. május 14.)[halott link]
 28. 1949. február 8. Mindszenty Józsefet életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik (magyar nyelven). www.rubicon.hu. (Hozzáférés: 2017. május 14.)
 29. Papok, szerzetesek a kommunizmus célkeresztjében | Párbeszéd Háza (magyar nyelven). Párbeszéd Háza Reflexió. [2018. május 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 14.)
 30. Global Restrictions on Religion (Executive summary). The Pew Forum on Religion & Public Life, 2009. december 1. (Hozzáférés: 2009. december 29.)
 31. Global Restrictions on Religion (Full report). The Pew Forum on Religion & Public Life, 2009. december 1. [2016. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. szeptember 12.)
 32. By Andrew E. Harrod, PhD, JD, Esq.. „Pope calls Christians the most persecuted”, 2013. február 11. (Hozzáférés ideje: 2018. május 25.) 
 33. Vatican to UN: 100 thousand Christians killed for the faith each year
 34. Godfrey Yogarajah: Disinformation, discrimination, destruction and growth: A case study on persecution of Christians in Sri Lanka. worldevangelicals.org, 2008. [2011. október 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. április 24.)
 35. Bruce Thornton (2013. július 25.). „Christian Tragedy in the Muslim World”. Defining Ideas, Kiadó: Hoover institution. [2013. július 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés ideje: 2013. július 23.)  
 36. Vallely, Paul. „Christians: The world's most persecuted people - Comment - Voices - The Independent”, independent.co.uk, 2014. július 27. (Hozzáférés ideje: 2014. szeptember 14.) 
 37. Major Religions Ranked by Size. adherents.com. (Hozzáférés: 2014. szeptember 14.)
 38. World Watch List. Open Doors Australia . (Hozzáférés: 2018. január 10.)
 39. Persecution of Christians is modern-day 'genocide' says report. Mail Online, 2019. május 2. (Hozzáférés: 2019. május 4.)
 40. Richard Palmer: Prince Charles urges Muslim leaders to 'show tolerance' over persecution of Christians. Express.co.uk
 41. Report: Persecution of Christians reveals most abuse in Muslim countries. The Jerusalem Post - JPost.com
 42. Sudanese woman facing death for apostasy gives birth, BBC, 27 May 2014
 43. 10,000 Christians Flee Hindu Persecution, aina.org
 44. Orissa: Christmas of Namrata, the little Dalit disfigured by a bomb, asianews.it
 45. Christianity 'on course to disappear' in parts of Middle East as ethnic cleansing continues, report warns, The Independent, 10 November 2015
 46. Christians face being wiped out from the Middle East within TEN YEARS as they are killed by ISIS or forced to flee persecution, warn Catholic aid groups, The Daily Mail, 10 November 2015
 47. Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013-2015, Aid to the Church in Need
 48. Barbara, Thüringer. „Szíriából visszatért dzsihadista család robbantott egy indonéz rendőrsnél” (Hozzáférés ideje: 2018. május 19.) (hu nyelvű) 
 49. Öngyilkos merénylők robbantottak több keresztény templomnál Indonéziában”, Magyar Kurír (Hozzáférés ideje: 2018. május 19.) (hu-HU nyelvű) 
 50. http://www.origo.hu/nagyvilag/20150215-keresztenyeket-fejeztek-le-egyiptomban-libiai-szelsosegesek.html
 51. Kivégzik a keresztényeket lefejező Iszlám Állam-tagokat”, MNO.hu, 2017. szeptember 16. (Hozzáférés ideje: 2018. május 19.) (hu nyelvű) 
 52. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_03_politika_1/ch09s04.html
 53. http://www.jcpa.org/jl/saa26.htm
 54. https://www.magyarkurir.hu/hirek/-ez-kereszt-ide-tartozik-iraki-templomok-az-iszlam-allam-pusztitasa-utan
 55. A szíriai keresztények kétharmadát elüldözték – Assadot támogatják | Orientalista.hu (magyar nyelven). orientalista.hu. (Hozzáférés: 2018. május 19.)
 56. Az Európai Parlament 2010. május 20-i állásfoglalása a vallásszabadság pakisztáni helyzetéről - eur-lex.europa.eu, 2010. május 20.
 57. Bebörtönöztek Pakisztánban egy keresztény fiút - Origó, 2016.09.21.
 58. Irán: Aki áttér, börtönre számíthat | Orientalista.hu (magyar nyelven). orientalista.hu. (Hozzáférés: 2018. május 19.)
 59. The Constitution of the Kingdom of Bhutan. Royal Government of Bhutan, 14. o. (2008). Hozzáférés ideje: 2018. június 13.  Archiválva 2014. szeptember 5-i dátummal a Wayback Machine-ben
 60. Bhutan Archiválva 2010. július 26-i dátummal a Wayback Machine-ben., Open Doors.
 61. Reports on Situation of Christians in Bhutan Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben., Bhutan4Christ.
 62. Leadership change in Bhutan sparks hope for ministry Archiválva 2008. április 16-i dátummal a Wayback Machine-ben., Mission Network News, 26 December 2006.
 63. Population Aging in China (English nyelven). Economic and Social Commission for Asia and Pacific, 48. o. (1989). Hozzáférés ideje: 2016. július 1. „Since the founding of the People's Republic of China, Marxist-Leninist atheism has been widely publicized, resulting in steadily decreasing religious communities, especially in predominantly Han and the costal areas with a developed economy.” 
 64. murdoch edu Archiválva 2005. december 25-i dátummal a Wayback Machine-ben.
 65. China's Christians suffer for their faith BBC, 9 November 2004. Retrieved 25 May 2009.
 66. China arrests Protestant church leader who opposed removal of crosses”, The Guardian, 2016. február 7. 
 67. Nem teológus: lelkipásztor | Válasz.hu (magyar nyelven). valasz.hu. (Hozzáférés: 2018. május 19.)
 68. tomarnstein: 70 Million: The Approximate Number of Practicing Christians in China Today. www.thebeijinger.com, 2017. december 22. (Hozzáférés: 2018. május 19.)
 69. Kínai keresztények üldöztetése - Új Ember”, Új Ember, 2018. január 28. (Hozzáférés ideje: 2018. május 19.) (hu-HU nyelvű) 
 70. Christian convert from Islam shot dead in Kashmir Archiválva 2007. október 17-i dátummal a Wayback Machine-ben,SperoNews.
 71. K. K. Alavi: IN SEARCH OF ASSURANCE. the-good-way.com . [1997. február 17-i dátummal az eredetiből archiválva].
 72. Convert from Islam in India Remains on Death List,Christian Examiner Archiválva 2013. május 11-i dátummal a Wayback Machine-ben.
 73. Christians, Cultural Interactions, and India's Religious Traditions. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 134. o. (2002). ISBN 0-7007-1601-7. Hozzáférés ideje: 2014. március 28. 
 74. Between Ethnography and Fiction: Verrier Elwin and the Tribal Question in India. New Delhi: Orient Longman (2005). ISBN 81-250-2812-9. Hozzáférés ideje: 2014. március 28. 
 75. Veliath, Cyril (Summer 2004). „Hinduism in Japan”. Inter-Religio, Tokyo Japan 45, 23–24. o, Kiadó: Sophia University. [2007. szeptember 27-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 76. TOI”, The Times of India, 2008. január 13. (Hozzáférés ideje: 2011. június 29.) 
 77. Heredia, Rudolf C. Changing Gods: Rethinking Conversion in India. Penguin Books (2007). ISBN 0-14-310190-0 
 78. a b US rights report slams India for anti-Christian violence, 1999. február 27. (Hozzáférés: 2007. december 17.)
 79. Ram Puniyani. Communal Politics: Facts Versus Myths. SAGE, 167. o. (2003). ISBN 0-7619-9667-2 
 80. Mohammad, Faisal. „Christian anger at conversion law 04/08/2006”, BBC News, 2006. augusztus 4. (Hozzáférés ideje: 2011. június 29.) 
 81. Gujarat to ban faith conversions, by BBC, 2003
 82. Conversions harder in India state 26/07/2006”, BBC News, 2006. július 26. (Hozzáférés ideje: 2011. június 29.) 
 83. TOI on International Religious Freedom Report 2003, released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labour of the US State Department
 84. 39 die in Kenya mall siege; hostages still held”, USA Today, 2013. szeptember 21. 
 85. Mpeketoni attack: Death toll rises to 48”, Nation Media Group, 2014. június 16. (Hozzáférés ideje: 2014. június 16.) 
 86. Unidentified gunmen hit hotels, petrol, police station at Kenya's coast: police. Reuters, 2014. június 16.
 87. Al-Shabab militants kill 147 at university in Kenya”, Associated Press, 2015. április 2. (Hozzáférés ideje: 2015. április 2.) 
 88. Somalia's Shebab warn Kenyan public of 'long, gruesome war'”, 2015. április 4. (Hozzáférés ideje: 2015. április 4.) 
 89. Shehab Khan: Mandera bus attack: Muslims shield Christian passengers in Kenya | Africa | News. The Independent. (Hozzáférés: 2016. április 2.)
 90. Lizzie Dearden: Muslim man dies after protecting Christian bus passengers from al-Shabaab terror attack in Kenya | Africa | News. The Independent. (Hozzáférés: 2016. április 2.)
 91. Kenyan Muslims shield Christians in Mandera bus attack – BBC News. Bbc.co.uk. (Hozzáférés: 2016. április 2.)
 92. Kenyan Muslim who shielded Christians in al-Shabab attack dies – BBC News. Bbc.com. (Hozzáférés: 2016. április 2.)
 93. Elizabeth Raum. North Korea. Series: Countries Around the World. Heinemann, 2012. ISBN 1432961330. p. 28: «North Korea is an atheist state. This means that people do not pray in public or attend places of worship. Buddhist temples exist from earlier times. They are now preserved as historic buildings, but they are not used for worship. A few Christian churches exist, but few people attend services. North Koreans do not celebrate religious holidays.»
 94. The Oxford Handbook of Atheism (English nyelven). OUP Oxford, 506. o. (2013. november 21.). ISBN 9780191667398 „Plagued with poverty and starvation, and characterized by the entrenched denial of basic human or civil rights, North Korea maintains a state-sanctioned and enforced atheism, with the only 'religion' permissible being that of the worship of the dictator.” 
 95. A keresztényeket lelövik, ugye? - Magyar Idők, 2016. szeptember 7.
 96. North Korea publicly executes 80, some for videos or Bibles, report says - Fox News, 2013. november 12.
 97. Open Doors: Country Profiles. The 50 countries in which the worst Christian persecution exists, 2011. január 1. (Hozzáférés: 2011. január 5.)(Archived by WebCite at https://www.webcitation.org/5vVlgKN1j?url=http://www.opendoorsusa.org/persecuted-christians/persecuted-country-profiles/
 98. Revealed: the gas chamber horror of North Korea's gulag”, 'The Guardian' (Hozzáférés ideje: 2015. március 31.) 
 99. Report: North Korea worst for Christian persecution”, 'Fox News' (Hozzáférés ideje: 2015. március 31.) 
 100. Christians in North Korea Face Unimaginable Pressure in Every Sphere of Life, Says Open Doors USA President. christianpost.com
 101. Felszámoltak több mint 500 katolikus templomot Németországban”, Alfahír, 2017. október 6. (Hozzáférés ideje: 2018. március 20.) (hu nyelvű) 
 102. Franciaországban keresztény templomokat bontanak le”, 888.hu (Hozzáférés ideje: 2018. március 20.) (hu nyelvű) 
 103. Keresztényüldözés Németországban? Csaknem 100 támadás volt tavaly!”, Ripost.hu (Hozzáférés ideje: 2018. május 16.) 
 104. Zrt., New Wave Media Group. „Muszlim terroristák vágták el a 86 éves pap torkát, megszólal a pap nővére”, http://www.origo.hu/ (Hozzáférés ideje: 2018. március 20.) (hu nyelvű) 
 105. Attaque djihadiste à Saint-Étienne-du-Rouvray : ce que l'on sait”, Le Figaro (Hozzáférés ideje: 2016. július 27.) (French nyelvű) „Une information confirmée au Figaro par une source policière évoquant un appareil d'enregistrement manié par les terroristes. Les djihadistes ont crié «Vous, les chrétiens, vous nous supprimez».” 

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Persecution of Christians című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

ForrásokSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

További információkSzerkesztés