Mössbauer-effektus

Bizonyos atommagok gamma-sugarak (gamma-foton) elnyelésekor az elnyelt sugárzást visszasugározzák, mégpedig megnövekedett hullámhossz tartományban. A jelenséget Rudolf Mössbauer fedezte fel 1958-ban, az irídium 191-es izotópjával, s a kísérletek során azt tapasztalta, hogy a hőmérséklet csökkenésével a rezonancia-abszorpció mértéke megnövekedett, melynek oka, hogy ilyen módon sokkal több atom képes a visszalökődésmentes abszorpcióra (rezonancia-fluoreszcencia).

Mössbauer-elmélet sematikus ábra

Bármely kis részecske (atom vagy molekula) amely sugárzást nyel el, a beérkező pl. gamma-foton hatásaként visszalökődik (kivételt képeznek a kristályok, amelyek visszalökődés nélkül sugároznak (ekkor az energia a teljes kristályszerkezetben oszlik szét) hogy megtartsa energiáját és impulzusát. Mind a visszalökődés során képződő energiát (visszalökődési energia), mind a kisugárzott foton energiáját az az energiakülönbség szolgáltatja, amely az emittált sugárzás kezdeti és végső fázisa közötti energiakülönbség:  . Ebből következően az emittált foton ( ) energiája kisebb, mint a beérkező fotoné ( ). Az abszorpció és az emisszió által létrehozott energia különbségére vonatkozó hozzávetőleges formulát így adhatjuk meg:  , ahol m az abszorbens tömege, c a fénysebesség.

Vegyünk példaként egy vasatomot; vajon lehetséges-e hogy ezen atom egy másik vasatom által kibocsátott elektromágneses sugárzást abszorbeáljon. Ez teljesen nem történik meg, mert az átmenet során felszabaduló E energia egy részét felemészti a visszalökött mag. A rezonancia csak abban az esetben nyelődik el, ha az energiaveszteség kisebb a természetes vonalszélességnél:  .

Előfordulása

szerkesztés

Számos fizikai jelenség képes egy sugárzási átmenetnél a természetes vonalszélességet megnövelni. Számos, laborban is létrehozható fizikai hatásnál megfigyelhető ilyen, többek között a Doppler-kiszélesedésnél. Míg azonban ezek a jelenségek csak minimális esetben okoznak hasonlót, a természetes vonalkiszélesedés egyik jellegzetes forrása a Heisenberg-féle határozatlansági elv. Atom-, molekula- vagy magsugárzás esetén a frekvenciatartomány spektrumát a határozatlansági elv szolgáltatja a következőképpen:  , ahol   az átmenet ideje ( ). Gerjesztett állapotban, ha   = 10−7 s, a vonalszélesség 4·10−8 eV. Optikai esetben tehát rezonanciaelnyelés nagy valószínűséggel fordul elő, magsugárzásnál azonban a több nagyságrenddel nagyobb energia miatt nem. A visszalökődésmentes rezonanciaelnyelés valószínűsége annál nagyobb, minél kisebb az átmenet energiája és ha atomi rendszerről van szó, minél alacsonyabb a kristály hőmérséklete.

Gerjesztés nélküli abszorpció

szerkesztés

Atomi rendszerben előforduló spontán abszorpció nagyban függ a kristályszerkezet felépítésétől - a rezgési frekvenciák eloszlását, a kristály rezgési spektrumát a kötések mikéntje határozza meg. Kvantumelektrodinamikai számításokból feltehetjük, hogy a fotonabszorpció valószínűsége a kristály egyensúlyi rácspontjának helyétől, az atommag egyensúlyi helyzetéből történő kimozdulásának nagyságától függ:

 

Minthogy az impulzus bizonytalansága  , a valószínűség akkor lesz 0-tól különböző, ha   << p, vagyis a kicsi a sugárzás energiája, mert ekkor x is kicsi (az atommag kimozdulása egyensúlyi helyzetből).

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés