Főmenü megnyitása
A Révai nagy lexikona hasonmás kiadásának huszonegy kötete

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyar nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonokat. A nem betűrendes, hanem tematikus gyűjteményeket a Magyar enciklopédiák listája tartalmazza. (Több betűrendes gyűjtemény enciklopédia megjelöléssel jelent meg, ezeket is jelen szócikk tartalmazza.)

Tartalomjegyzék

Nagyobb magyar általános lexikonokSzerkesztés

1800 utáni általános lexikonokSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Közhasznú Esmeretek Tára (12 kötet) Pest, Wigand Ottó kiadása 1831–1834 REAL-EOD
több szerző Ifjúsági ismeretek (4 kötet) Bécs 1840
Vállas Antal Nemzeti encyclopaedia (7 kötet)[1] Pest, Hartleben K. A. kiadása 1845–1848
több szerző Ujabb kori ismeretek tára (6 kötet) Pest, Heckenast Gusztáv kiadása 1850–1855
több szerző Ismerettár. Nélkülözhetetlen segédkönyv a történelem, természet s egyéb tudományok köréből (10 kötet) Pest, Heckenast Gusztáv kiadása 1858–1864 Google Books
több szerző Egyetemes magyar encyclopaedia[2] (12 kötet) Pest, Szent István Társulat 1859–1876 MDZ
több szerző Magyar lexikon (16 kötet) Budapest, több kiadó 1879–1885
több szerző A Pallas nagy lexikona (16 kötet + 2 pótkötet) Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1893–1900 MEK
több szerző Révai nagy lexikona (21 kötet) Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság 1911–1935 MEK
több szerző A Franklin kézi lexikona (3 kötet) Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1912
több szerző Világlexikon – A tudás egyeteme Budapest, Enciklopédia Rt. 1925
több szerző Tolnai világlexikona (18 kötet + 2 pótkötet) Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 1926–1930
több szerző A Napkelet lexikona (2 kötet egybekötve) Budapest, Magyar Irodalmi Társaság 1927
több szerző Gutenberg nagy lexikon (10 kötet) Budapest, Stephaneum Nyomda Rt. 1931–1932
több szerző Uj Idők lexikona (24 kötet) Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 1935–1942
több szerző Új lexikon – a tudás és a gyakorlati élet
egyetemes enciklopédiája
(6 kötet)
Budapest, Dante KönyvkiadóPantheon Irodalmi Intézet 1936 ADT
több szerző A Pesti Hírlap Könyvtára (5 kötet) Budapest, Pesti Hírlap 1937–1939

1945 utáni, modern általános lexikonokSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Új magyar lexikon (8 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1960–1981
szerk. Ákos Károly Kislexikon Budapest, Akadémiaia Kiadó 1968
több szerző Mindenki lexikona (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1974
több szerző Alapismereti lexikon Budapest, Tankönyvkiadó 1988
több szerző Alapismereti kislexikon Budapest, Novotrade Rt. 1988
több szerző Akadémiai kislexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1989–1990
több szerző Magyar Larousse: Enciklopédikus szótár (3 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1991–1994
több szerző Cambridge enciklopédia[2] Budapest, Maecenas Kiadó 1992
szerk. Bagossy László Encyclopedia Hungarica[2] (4 kötet) Calgary, Hungarian Ethnic Lexicon Foundation 1992–1998
több szerző Magyar nagylexikon (19 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1993–2004
több szerző Pannon enciklopédia[2] (8 kötet) Budapest, Pannon; Dunakanyar 2000; Kertek 2000; Urbis 1993–2009
több szerző Officina egyetemes lexikon Budapest, Officina Nova 1994
több szerző Britannica Hungarica Világenciklopédia[3] (18 kötet) Budapest, Magyar Világ Kiadó Kft. 1994–2001
főszerk.: Kollega Tarsoly István Révai új lexikona (19 kötet) Szekszárd, Babits Kiadó 1996–2008
több szerző Novum általános képes enciklopédia (2 kötet) Budapest, Novum Kiadó 2003
több szerző Általános kislexikon (2 kötet) Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2005
több szerző Mindenki lexikona (A–Z) Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2007

Nagyobb magyar életrajzi lexikonok[4]Szerkesztés

Magyarországi latin lexikonokSzerkesztés

Magyarországi magyar lexikonokSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Bod Péter Magyar Athenas. Avagy az Erdélyben és Magyarországban élt tudós embereknek, nevezetesebben a kik valami, világ eleibe bocsátott írások által esméretesekké lettek, s jó emlékezeteket fenhagyták, históriájok. Melyet sok esztendők alatt, nem kevés szorgalmatossággal egybe-szedegetett, és az mostan élőknek, s ez-után következendőknek tanuságokra, s jora-valo felserkentésekre közönségessé tett Nagyszeben 1766 REAL-EOD
Mindszenthy Sámuel Ladvocat apáturnak … historiai dictionariuma, mellyben a régi patriarcháknak, tsászároknak, királyoknak, fejedelmeknek, hadi vezéreknek, vitézeknek, pogány isteneknek, herosoknak, pápáknak, ekklésiai atyáknak, püspököknek, érsekeknek, cardinalisoknak, szenteknek, szerzeteseknek, historicusoknak, poetáknak, oratoroknak, theologusoknak, philosophusoknak sat. egy szóval miden féle tudományban, mesterségben, állapotban híres embereknek életek, irásaik, munkáik le-irattatnak. Magyar nyelvre fordította, sok megbővítéssel, s az 1794. esztendeig éltt nevezetes személlyek életének hozzáadásával ki-botsátotta Mindszenti Sámuel (6 kötet) Komárom 1795–1797
Budai Ézsaiás Régi tudós világ históriája Debrecen 1802 REAL-R
Budai Ferenc Magyarország polgári historiájára való lexikon, a XVI. század végeig (3 kötet) Nagyvárad 1804–1805[5] REAL-EOD
Mindszenthy Antal Uj historiai dictionarium. Mellyben a tsászároknak, királyoknak, fejedelmeknek, hadivezéreknek, vitézeknek, hérosoknak, pápáknak, kardinálisoknak, érsekeknek, püspököknek, minden tartománybéli tudósoknak, képiróknak, képfaragóknak, mesterségmíveseknek sat. egy szóval mindenféle tudományban, mesterségben, állapotban, mind a két nembéli híres embereknek, a kik az újabb időkben, a 18. századnak végéig éltek, életek, irásaik, munkáik le-irattatnak. Magyar nyelven kibotsátotta Mindszenti Sámuel (2 kötet) Pozsony 1808–1809
Kölesy Vince Károly, Melczer Jakab Nemzeti Plutarkus vagy A Magyarország s vele egyesült Tartományok Nevezetes Férfiainak Életleirásaik (4 kötet) Pest 1815–1816 Google Books I., III.
Mokry Benjámin Közönséges historiai-biographiai lexikon, avagy rövid életleírások mind azoknak a nevezetesebb személlyeknek, a kik magokat talentomaik, virtusaik, találmányaik, vitézségeik, mesterség míveik és más akármely jeles vagy gonosz tetteik által esméretesekké tették; legrégibb historiai időktől fogva a jelenvaló időkig. A régi és legújabb nevezetes kútfejekből készítette és öszveszerkesztette (4 kötet) Pest 1819–1820 Google Books I., II., III., IV.
Peretsényi Nagy László Arad vármegyének írói és tudóssai 1818-edik esztendeig
kéziratban
Kazinczy Ferenc Arad vármegyei írók, 1586–1822
kéziratban
Básthy József Magyarok emléke, a velek rokon s azon egy kormány alatti nemzetekével Buda 1836[6]
Ferenczy Jakab, Danielik János Magyar írók. Életrajzgyűjtemény (2 kötet) Pest 1856–1858 REAL-EOD
? Magyar írók arczképei és életrajzai Pest 1858[7] Google Books
Kerékgyártó Árpád Magyarok életrajzai (7 füzet) Pest 1856–1859[8] Google Books
Soltész János A sárospataki főiskola tanárainak életrajza Sárospatak 1864
Toldy Ferenc Magyar államférfiak és irók (2 kötet) Pest 1866
Zsilinszky Mihály Magyar hölgyek. Történeti élet- és jellemrajzok Pest 1871
Moenich Károly, Vutkovich Sándor Magyar irók névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye Pozsony 1876 Google Books
Márki Sándor Magyar Pantheon. A magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja képekben és rövid életrajzokban feltüntetve Pozsony 1884
Zólyomi Lajos, Toldy Ferenc Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajzai Pozsony 1884–1886
Récsey Viktor Vasmegyei írók. Bio- és bibliografiai gyűjtemény Sopron 1888[9]
Szinnyei József Magyar írók élete és munkái (14 kötet) Budapest 1891–1914 MEK
Szathmáry Károly Magyar Pantheon. A magyar nemzet leghíresebb férfiainak életrajzai Budapest 1893
Borovszky Samu Debreczeni írók és tanárok, 1588–1770 ? 1898
Ádám Gerzson Nagykőrösi Athenás Nagykőrös 1904
Hankó Vilmos Régi magyar tudósok és feltalálók Budapest 1905
Mokos Gyula Iróink életéhez Budapest 1907
Kovács Zsigmond[10] Kassai írók a mohácsi vésztől máig Kassa 1907
Szendrey János, Szentiványi Gyula Magyar Képzőművészek Lexikona. Magyar és magyarországi vonatkozású művészek életrajzai a 12. századtól napjainkig Budapest 1911[11]
Takáts Sándor Régi magyar kapitányok és generálisok (2 kötet) Budapest 1922–1928 REAL-EOD
Hortobágyi Ágoston Somogyi Helikon Kaposvár 1928
Torbágyi Novák József Lajos Uralkodók és főemberek – Történelmi segédkönyv Budapest 1928
A magyar társadalom lexikonja Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóvállalat 1930
Bozzay Margit Magyar asszonyok lexikona – Nagyasszonyok a magyar történelemben Budapest 1931 MEK
több szerző Ki-kicsoda? Kortársak lexikona Budapest, Béta Irodalmi Rt. 1937
Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái – új sorozat Budapest 1939–1944[12]
szerk.: Balanyi György Magyar piaristák a XIX. és a XX. században Budapest 1942
Vajda Pál A magyar természettudomány haladó hagyománya. Életrajzi lexikon bibliográfiával, szak- és évfordulómutatóval kéziratban
Pataki József Megyénk (Tolna m.) történelmi kiválóságainak rövid jegyzéke Szekszárd 1958
Vajda Pál Nagy magyar feltalálók Budapest 1958
Csinády Gerő Érdemes magyar geográfusok a nagy földrajzi felfedezések (XV–XVII. sz.) korában Budapest 1958
Tasnádi Kubacska András Nagy magyar természettudósok Budapest 1958
Réti Endre Nagy magyar orvosok Budapest 1959
Frisnyák Sándor Borsodi földrajzírók a XVI–XIX. században Miskolc 1959
főszerk.: Kenyeres Ágnes Magyar életrajzi lexikon (4 kötet) Budapest 1967–1994 MEK
Domokos Péter Finnugor életrajzi lexikon Budapest, Tankönyvkiadó 1990
főszerk.: Nagy Ferenc Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Budapest 1997
Veresegyháziné Kovács Jolán Híres Asszonyok Kislexikona – Agrippinától Zsófia grófnőig Budapest, Anno Kiadó é. n. [1990-es évek]
több szerző Ki kicsoda 2000 (2 kötet) Budapest, Greger-Biográf Kiadó 2000
főszerk: Markó László Új magyar életrajzi lexikon (6 kötet) Budapest 2001–2007

Nagyobb magyar szaklexikonok listájaSzerkesztés

Az alábbi lista szakterületek szerint és azon belül időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyar nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonokat, lexikon-szerű enciklopédiákat.

BiológiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Wolsky Sándor Biológiai lexikon Budapest, Franklin-Társulat é. n. [1943]
Hans Frey Az akvarista kislexikona. (Az eddig importált díszhalak tenyésztésének leírásával) Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1970
szerk. Muraközy Tamás–Zánkai Géza–dr. Szende Kálmán A modern biológia címszavakban Budapest, Natura 1974
főszerk. Straub F. Brunó Biológiai lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1975–1982
Mohay Jolán Genetika kislexikon Budapest, Natura Könyvkiadó Vállalat 1986
több szerző Környezetvédelmi lexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1993
Rod Preston-Mafham–Ken Preston-Mafham Kaktuszok képes lexikona Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1993
dr. Sárkány Pál–Szinák János Nagy kutyalexikon Budapest, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó Kft. 1995
Képes cicalexikon Budapest, Anno Kiadó 1999
több szerző Híres állatok lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2003
Hans Kothe Gombalexikon Pécs, Alexandra Kiadó 2006
Kiss Marcell Nagy fenyő és örökzöld lexikon Kisújszállás, Pannon-Literatúra Kft. 2006
több szerző Akadémiai lexikonok – Környezetvédelem (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 2007
dr. Szabó László Biológiai fogalmak Debrecen, Fonó 33 Bt. é. n.

Csillagászat, űrhajózásSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Lassovszky Károly és Réthly Antal Csillagászati és meteorológiai lexikon Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. é. n. [1943]
főszerk. Almár Iván Űrhajózási lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó – Zrínyi Katonai Kiadó 1981, 1984
dr. Bartha Lajos–dr. Marik Miklós–dr. Balázs Béla Csillagászattörténet. Életrajzi lexikon A–Z Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete 1982
Ifj. Gazda IstvánMarik Miklós Csillagászattörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1982, 1986
szerk. Kisbán Gyula Csillagászati kislexikon Budapest, Fiesta Kft.–Saxum Kft. 1998
Bartha Lajos–Könnyű József–Pischné Könnyű Edina Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikonja 2000

Elektronika, híradástechnikaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Szabó György–Magyari Béla Rádiótechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1959
Magyari Béla Elektronikai minilexikon Budapest, Múszaki Könyvkiadó 1971
főszerk. dr. Tuschák Róbert Elektrotechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
szerk. Magyari Béla Rádió minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
Nozdroviczky László Tv minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1974
szerk. Csabai Dániel Hangtechnikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1975
főszerk. dr. Izsák Miklós Híradástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1976
dr. Ádám Sándor Népszerű elektronikai minilexikon Budapest, LSI Alkalmazástechnikai Szolgálat 1985
Karl-Heinz Rumpf Elektronikai alkatrészek kislexikonja Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1992
több szerző Elektrotechnikai kislexikon (2 kötet) Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1994

FilmművészetSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Castiglione Henrik, Székely Sándor Filmlexikon Budapest, magánkiadás é. n. [1941]
szerk. Ábel Péter Film kislexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1964
szerk. Lajta Edit – Putnoky Istvánné – Ábel Péter Új filmlexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1973
szerk. Karcsai Kulcsár István Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben? Akik a magyar filmeket csinálják Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum 1983
szerk. Csala Károly – Veress József: Filmlexikon 1945-től napjainkig (2 kötet) Budapest, Totem Könyvkiadó 1994
szerk. Veress József Magyar Filmlexikon (2 kötet) Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum 2005
Mudrák József – Deák Tamás Magyar hangosfilm lexikon 1931–1944 MáriabesnyőGödöllő, Attraktor Kft. 2006

Filozófia, esztétikaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Sándor Pál Filozófiai lexikon (6 kötet) Budapest, Faust Kiadás é. n. [1930-as évek]
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szikra Könyvkiadó 1955
szerk. Zoltai DénesSzerdahelyi István Esztétikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1972, bőv. 1979
Csibra István–Szerdahelyi István Esztétikai ABC Budapest, Kossuth Kiadó 1977, 1978
szerk. I. Sz. Kon Etikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1984
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szent István Társulat 2005
szerk. Nádori Attila Filozófia – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2016

FizikaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Bálint LajosDávid GyulaHeinrich László Fizikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1976
szerk. Szilágyi Miklós Fizikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1977
Ifj. Gazda IstvánSain Márton Fizikatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1980

FöldrajzSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Cholnoky Jenő Felfedezők lexikona Budapest, Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda é. n. [1930 körül]
szerk. Koch Ferenc–Petres László Földrajzi zseblexikon Budapest, Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó 1955
főszerk. Kende István Fejlődő országok lexikona Budapest, Akadémiai Kiadó 1973
szerk. Dávid Gyula Földrajzi kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1976
szerk. Mészáros Miklós Geológiai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1983
Balázs Dénes Magyar utazók lexikona Budapest, Panoráma 1993
Tari Endre Földrajzi felfedezők Budapest, Junior Kiadó 1993
Veresegyházi Béla Földrajzi felfedezések lexikona Budapest, Saxum Kiadó 2001
Bánosi GyörgyTörőcsik Attila Népek lexikona Budapest, Saxum Kiadó 2002
több szerző Világjárók Lexikona Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft. 2005
több szerző Országok lexikona A–Z Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2007
Tóth József – Trócsányi András Ki kicsoda a magyar geográfiában? Pécs, PTE 2009
Jerzy Kwiatek Európa A-tól Z-ig Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft. 2012

HadtudománySzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Ruzsin Ferenc Légvédelmi lexikon. A légvédelemmel kapcsolatos összes tudnivalók gyűjteménye Eger, Egri Nyomda Rt. 1937
szerk. Zachár Sándor Katonai zseb-lexikon 1939 Budapest, Attila-nyomda Rt. 1939
több szerző Haditechnikai kislexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1971, 1976
Babos Antal–Bojtás Antal–Csipes János Katonai lexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1985
több szerző Hadtudományi lexikon (2 kötet) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság 1995
több szerző Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó 1996 Arcanum
több szerző Magyarország az első világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó 2000
Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs Háborúk lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2007

HelytörténetSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Józsefvárosi lexikon Budapest, MSZMP VIII. Kerületi Bizottsága–Fővárosi Tanács VIII. Kerületi Tanácsa 1970
több szerző Budapest lexikon (2. kiad 2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1973, bőv. 1993
szerk. Bíró József Hódmezővásárhely jelesei Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Városi Tanácsa 1974
szerk. Solymár Judit–Kovács Lajos Dorogi lexikon A–Zs Dorog, Dorog Város Önkormányzata 2000, bőv. 2008
több szerző Újpest lexikon Újpest, Újpest Önkormányzata 2002
szerk. Romváry Ferenc Pécs Lexikon (2 kötet) Pécs, Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. 2010
Kadlecovits Géza Újpesti utcanévlexikon Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület 2012

IrodalomSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Magyar irodalmi lexikon Budapest, Studium 1926
Benedek Marcell Irodalmi lexikon Budapest, Győző Andor Kiadása 1927
(szerk.) Dézsi Lajos Világirodalmi lexikon (3 kötet) Budapest, Studium (hasonmásban 2001–2002, Kassák) 1931–1933
több szerző Hungária irodalmi lexikon Budapest, Hungária Kiadó 1947
Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikon – A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei Budapest, Akadémiai Kiadó 1956
főszerk.: Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon (3 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1963–1965
főszerk.: Király István, Szerdahelyi István Világirodalmi lexikon (19 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1970–1996
főszerk.: Balogh Edgár, Dávid Gyula Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés (6 kötet) Bukarest, Kriterion; Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület 1981–2010 Lexikon.kriterion.ro
Székelyné Sipos Klára–Botosné Koscsó Ilona Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? Életrajzi kislexikon kortárs írókról, költőkről Debrecen, Csokonai Kiadóvállalat 1991
több szerző Kortárs magyar írók 1945–1997. Bibliográfia és fotótár (2 kötet) Budapest, Enciklopédia Kiadó 1998–2008 Kortárs magyar írók, 1945-1997
Nagy Csaba Magyar emigráns irodalmi lexikon Budapest, Argumentum–Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ 2000
főszerk.: Péter László Új magyar irodalmi lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 2000
Hegedűs Sándor Cigány irodalmi kislexikon Piliscsaba, Konsept-H Kiadó 2000
szerk. K. Jakab AntalViant Katalin Irodalmi Nobel-díjasok lexikona. 1901-2002 Budapest, Saxum Kiadó 2002?
szerk.: Fónod Zoltán A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918–2004 Pozsony, Madách-Posonium 2004 MEK
szerk. Nádori AttilaReményi József Tamás Magyar irodalom – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2014
Gerold László Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014) Újvidék, Forum 2017

JogSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Márkus Dezső Magyar jogi lexikon (6 kötet) Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898–1906
több szerző Állam- és jogtudományi enciklopédia[2] (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1980
szerk. Lamm Vanda – Preschka Vilmos Jogi lexikon Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 1999

Kémia, vegyiparSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
dr. Koós Gábor Az áruisme kis lexikona, tekintettel a vegytani és mechánikai technológiára Pozsony–Budapest, Staffel Károly kiadása 1899
Rácz Lajos Gyakorlati áruismeret és vegyészeti árúk kézi lexikonja tekintettel az új magyar vámtarifára Budapest, szerző kiadása 1927
dr. Lentz Nándor Fotovegyszer lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1957, 1960, 1962
dr. Hermann Römpp Vegyészeti lexikon (3 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1961
szerk. Kiss Béla Műanyag- és gumiipari kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
szerk. Jerzy Chodkowski Kis kémiai szótár Budapest, Gondolat Kiadó 1972
Dr. Erhard Ühlein Römpp kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
több szerző Analitikai kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1978
szerk. dr. Felszeghy Ödön Kémiai kislexikon (2 kötet) Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1980
Balázs Lóránt–Hronszky Imre–Sain Márton Kémiatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1981
több szerző Römpp Vegyészeti Lexikon (4 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1981–1984

Képzőművészet, építészetSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Művészeti lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor Kiadása 1926; bőv. 1935
több szerző Művészettörténeti ABC Budapest, Terra Kiadó 1961
több szerző Művészeti lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1965–1968
Baskainé Dienes Klára Művészeti témák kislexikona. Művészettörténeti segédkönyv. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat 1977
szerk. Kubinszky Mihály Modern építészeti lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1978
Jutta Seibert – Körber Ágnes A keresztény művészet lexikona Budapest, Corvina Könyvkiadó 1986
Katona Imre Porcelánlexikon. Az európai porcelánműhelyek, porcelánmanufaktúrák, porcelángyárak és porcelánjegyek enciklopédiája Budapest, Gesta Könyvkiadó 1999
szerk. Keszthelyi Katalin, Laczkó Ibolya A magyar kerámiaművészet I. kötet. Alkotók, adatok Budapest, Magyar Kerámikusok Társasága 1999
több szerző Kortárs magyar művészeti lexikon (3 kötet) Budapest, Enciklopédia Kiadó 1999–2001
főszerk. Körber Ágnes Magyar Művészeti Kislexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2002
Kiss Éva Bútorművészeti lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 2005
Balázs-Arth Valéria Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon Budapest, Timp Kiadó Kft. 2007
Gyöngy Kálmán Magyar karikaturisták adat- és szignótára. Karikaturisták, animációs báb- és rajzfilmesek, illusztrátorok, portrérajzolók. 1848–2007 Budapest, Ábra Kkt. 2008 https://magyarkarikatura.com/
több szerző Festészet A-tól Z-ig Pécs, Alexandra Kiadó 2008
szerk. Salamon Nándor Kisalföldi művészeti lexikon Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó 2012
szerk. Nádori Attila Művészeti stílusok – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2014

KönnyűiparSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Kleeberg Zoltán–dr. Vigh Viktor Gyakorlati fotolexikon Budapest, Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Int. é. n.
szerk. Biró Miklós–Kertész Árpád–Novák László Nyomdászati lexikon. A szedés, gépszedés, betűöntés, stereotypia, galvanoplasztika, nyomtatás, litográfia, mélynyomtatás, offset, könyvkötészet, klisékészítés, papiros, kalkuláció, üzletvitel, helyesírás, az üzemben előforduló elektrotechnikai és a sokszorosító iparban szükséges sok-sok egyéb tudnivalók összefoglalása Budapest, Biró Miklós kiadása 1936
több szerző Fotolexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1963
Nagy Mihály–dr. Bak Lóránt Textil ABC. Textil fogalmak – népszerűen H. n., Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 1969
szerk. dr. Vermes Lászlóné–Schmél Ferenc–Vermes László Bőr- és cipőipari minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1975
dr. Bakódi Kálmán–dr. Murlasits Gyula Műbőrők minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1983
főszerk. Morvay György Új fotolexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1984
több szerző Papíripari szaklexikon H. n., Papír-press Egyesülés 2003

KözgazdaságSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Halász Zsigmond és Mandelló Gyula Közgazdasági lexikon (3 kötet) Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898–1901
több szerző Közgazdasági enciklopédia[2] (4 kötet) Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1929
több szerző Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona (4 kötet) Budapest, Révai Testvérek 1929–1931
Heller Farkas Közgazdasági lexikon Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1937
több szerző Közgazdasági kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1968
több szerző Magyar adólexikon A–Z Budapest, Novorg 1995

KözlekedésSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Morva Rezső Automobilvezetők lexikona. Kézikönyv az automobilok szereléséről, kezeléséről és javitásáról Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. 1918
több szerző Autólexikon. Az automobillal, a magyar és a nemzetközi automobilizmussal kapcsolatos technikai ismeretek, mindennemű sport-, műszaki-, ipari-, kereskedelmi szakkérdések, adatok, törvények, rendeletek, adóintézkedések, illetékkiszabások, gyakorlati útmutatások stb. betűrendbe sorozott teljes gyűjteménye Budapest, Frommer József kiadása 1928
főszerk. Urbán Lajos Vasúti lexikon (3 kötet) Budapest, Múszaki Könyvkiadó 1984–1991
dr. Buna Béla–dr. Emőd István–Deák János Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár. Az abroncstól a zsírzóig Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1985
Székely Tamás Vitorlás kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1990
szerk. Szabó József Repülési lexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1991

MatematikaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
dr. Farkas Miklós–Csébfalvy Károly–dr. Kósa András Matematikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1972, 1978
Sain Márton Matematikatörténeti ABC. Adatok, tények, érdekességek a matematika középfokú tanításához és tanulásához Budapest, Tankönyvkiadó; (2. kiad: Typotex) 1974, 1993
több szerző Matematikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1983
szerk. Oláh Judit Matematikai zseblexikon Budapest, Akadémiai Kiadó–Typoiex 1992
Dezső Ágnes–Édes Zoltán–Sárkány Péter Középiskolai matematikai lexikon Budapest, Corvina Kiadó 1997

MezőgazdaságSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1920
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1958
több szerző Kertészeti lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1963 Kertészeti lexikon. https://www.tuja.hu
több szerző Erdészeti–Vadászati–Faipari Lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1964
Szűcs Lajos A növénykedvelő kislexikona Budapest, Gondolat Kiadó 1977
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1982
szerk. Burján Ambrus–Fébó László Agrárökonómiai kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1985
szerk.: Für Lajos, Pintér János Magyar agrártörténeti életrajzok (3 kötet) Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1987–1989
szerk. Gallyas Csaba–Sárossy Istvánné Mezőgazdasági kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1989
Nico Vermeulen Szobanövények enciklopédiája Budapest, Gabo Könyvkiadó 2002

Műalkotások, irodalmi művekSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Tótfalusi István Irodalmi alakok lexikona Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2. kiad.: Anno Kiadó) 1992, 1998
Tótfalusi István Ki kicsoda Shakespeare világában Budapest, Móra Könyvkiadó 1994
Széplaki György Ki? Mi? Hol? Magyar elbeszélő és drámai művek lexikona a középiskolások számára Budapest, Corvina 2000
Robert Foster Tolkien enciklopédia A-tól Z-ig Szeged, Szukits 2002
Hadnagy Róbert–Molnár Gabriella Agatha Christie krimikalauz, avagy Gyilkosságok ABC-ben Budapest, Európa Kiadó 2004, 2011
több szerző Művek lexikona (3 kötet) Budapest, Magyar Nagylexikon kiadása 2008

MűvelődéstörténetSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Kállay István–Zsámbéki László Magyar művelődéstörténeti kislexikon. Az 1937-es szegedi kiadás átdolgozott forrásjegyzékkel közreadott változata Budapest, Könyvértékesítő Vállalat 1986
szerk. Adamik Lajos–Zirkuli Péter Jelképtár Budapest, Helikon Kiadó 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2010
Kicsi Sándor AndrásMagyar László András Hetes lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2002
főszerk.: Kőszeghy Péter Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor (13 kötet + 1 mutatók) Budapest, Balassi Kiadó 2003–2014 http://mamul.btk.mta.hu/
Bethsabée Blumel–Michel Guillemot Szimbólumok lexikon Saxum 2009

NéprajzSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Magyar néprajzi lexikon (5 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1982 http://mek.niif.hu/02100/02115/html/

OrvostudománySzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Jellinek Harry Egészségügyi ABC Budapest, Medicina Könyvkiadó 1967, 1970, 1974, 1985
főszerk. dr. Hollán Zsuzsa Orvosi lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1967–1973
több szerző Új egészségügyi ABC Budapest, Medicina Kiadó 1990
Fekete János Alkohológiai kislexikon. Önkormányzati vezetők számára H. n., Országos Alkohológiai Intézet–Nemzeti Egészségvédelmi Intézet–Alkoholizmus Elleni Bizottság é. n.
Ernst Meyer-Carnberg Természetgyógyászati kislexikon Budapest, Tulipán Kiadó é. n.
Roberta Altman–dr. Michael J. Sarg A rákbetegségek lexikona Budapest, Corvina Kiadó 1996
Gergely András Jeles magyar zsidó orvosok lexikona Budapest, Makkabi Kiadó Kft. 2001
Kapronczay Károly Magyar orvoséletrajzi lexikon Budapest, Mundus Kiadó 2004
Werner Bartens Orvosi tévhitek lexikona. Előítéletek, féligazságok, kétes kezelések Budapest, Partvonal Könyvkiadó 2006
ifj. dr. Horváth László Kutyabetegségek lexikona Budapest, Arión Kiadó 2009

PedagógiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Verédy Károly Paedagogiai Encyclopaedia, különös tekintettel a népoktatás állapotára[2] Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1886
szerk. Kőrösi Henrik Az elemi népoktatás enciklopédiája[2] (3 kötet) Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1911–1915
szerk.: Fináczy Ernő, Kornis Gyula, Kemény Ferenc Magyar Pedagógiai Lexikon (2 kötet) Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 1934
főszerk. Nagy Sándor Pedagógiai lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1976–1979
szerk. Hargitai György Felnőttoktatási Kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1987
főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván Pedagógiai lexikon (3+1 kötet) Budapest, Keraban Könyvkiadó 1997
szerk. Mezei Zsolt–Tungli Gyula–Mészárosné Stenger Katalin Pápai pedagógus lexikon Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság 1997
szerk. Mesterházi Zsuzsa Gyógypedagógiai lexikon Budapest, ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 2001
több szerző Felnőttoktatási és -képzési lexikon A–Z Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság–OKI Kiadó–Szaktudás Kiadó Ház 2002

PolitológiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
T. Boros László Magyar Politikai Lexikon – Magyar politikusok 1914–1929 Budapest, Magyar Politikai Lexikon (1914–1929) Kiadóvállalat é. n. [1930 körül]
szerk. Kardos JózsefSimándi Irén Európai politikai rendszerek Budapest, Osiris Kiadó Kft. 1990
több szerző Polgári jogi fogalomtár Budapest, HVG-Orac Kft. 2004
szerk. Horváth Jenő Világpolitikai lexikon (1945–2005) Budapest, Osiris Kiadó Kft. 2005
Pomogyi László Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár Budapest, M-érték Kiadó 2008
Szentmihályi Szabó Péter Polgári politikai lexikon Budapest, Kairosz Kiadó 2008

Pszichológia, szexológiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
P. G. Hesse–K. Dietz Szexológia Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1975
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Helikon Kiadó 1987
szerk. Popper Péter Lexikon a szerelemről H. n., Kossuth Könyvkiadó–Magyar Nők Országos Tanácsa 1987
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 1997
Carl Gustav Jung alapfogalmainak lexikona (3 kötet) Budapest, Kossuth Kiadó 1997–1998
Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona Budapest, Partvonal Kiadó 2007, 2009, 2010
Pléh CsabaBoross Ottilia Pszichológiai lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 2013

SportSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Dr. Földessy János Olimpiai kis lexikon Budapest, Sport Lap- és Könyvkiadó 1960
főszerk. Nádori László Sportlexikon (2 kötet) Budapest, Sport 1985–1986
Plavecz Tamás–Plavecz Nándor Japán és kínai harcművészetek kislexikona Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat 1988
Vándor Kálmán Futball lexikon. A Mondiale ’90 kézikönyve Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat 1990
Otto Borik Sakklexikon Budapest, Corvina Kiadó 1994
Árvay Sándor Magyar teniszlexikon H. n., RedaktorSport 2009
szerk Molnár Zoltán–dr. Lovas Dániel Magyar sakklexikon Kecskemét, Panton Bt. 2009
Hetyei László Alberttől Zsengellérig. A magyar labdarúgó-bajnokságok gólkirályai Budapest, Aposztróf Kiadó 2010
Áros Károly Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon Szentendre, Szabó Károly Kiadása 2016
Rózsaligeti László Magyar olimpiai aranyérmesek lexikona. 1896–2008 Budapest, Corvina Kiadó 2012
Rózsaligeti László Magyar olimpiai lexikon, 1896–2016. Ötkarikás érmeseink; 5. bőv., jav. kiad. Budapest, Corvina Kiadó 2016

SzámítástechnikaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. P. Müller – G. Löbel – H. Schmid Számítástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
Jodál Endre Számítástechnikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1990
Hegedűs András Számítástechnikai kislexikon Budapest, OTP Bank é. n. [1990-es évek]
Ádám Sándor Népszerű számítástechnikai kislexikon Budapest, Magánkiadás é. n. [1990-es évek]
Horváth LászlóPirkó József Windows – Számítástechnikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1997
Fekete Gábor Számítástechnikai kislexikon Budapest, Aquila Könyvkiadó 2007

SzínművészetSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Schöpflin Aladár Magyar színművészeti lexikon (4 kötet) Budapest, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete 1929–1931 MEK
több szerző Színészeti lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor Kiadása 1930
Harsányi Zsolt–Kürthy György Színházi kis lexikon Budapest, Légrády Testvérek R.-T. é. n.
főszerk. Hont Ferenc Színházi Kislexikon Budapest, Gondolat 1969
szerk. B. Fábri Magda Kortárs magyar színészlexikon Budapest, Magazin Kiadó 1991
több szerző Magyar színházművészeti lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1994 MEK
Enyedi Sándor Rivalda nélkül Budapest, Teleki László Alapítvány 1999
Enyedi Sándor Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona Budapest–Kolozsvár, Balassi KiadóPolis Kiadó 2005
Kötő József Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben (1919–1940) Kolozsvár, Polis Kiadó 2009

SzociológiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Madzsar József Társadalmi lexikon Budapest, Népszava 1928
André Akoun–Pierre Ansart–Bertrand Badie Szociológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 1999

SzónoklattanSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Adamik Tamás Retorikai lexikon Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. 2010

Táncművészet, balettSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Horst Koegler Balettlexikon Budapest, Zeneműkiadó 1977
„válogatta”: Pálfy Gyula Néptánc kislexikon Budapest, Planétás Kiadó 1997
szerk. Dienes Gedeon Magyar táncművészeti lexikon Budapest, Planétás KiadóMagyar Tánctudományi Társaság 2008
szerk. Martha Bremser Ötven kortárs koreográfus H. n., L’Harmattan 2009

Természettudományok, mérnöki, műszaki tudományokSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Lósy-Schmidt EdeBarát Béla Technikai lexikon Budapest, Győző Andor kiadása 1928
több szerző Természettudományi lexikon – Az utolsó évtizedek új természettudományi fogalmainak magyarázata Budapest, Királyi Magyar Természettudományi Társulat 1934
szerk. Tarján Ferenc–dr. Braun Pál Új találmányok és felfedezések lexikona Budapest, Fővárosi Könyvkiadó 1947
szerk. Jánossy LajosErdey-Grúz TiborErnst Jenő Atommaglexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1963
főszerk. Erdey-Grúz Tibor Természettudományi Lexikon (7 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1964–1976
főszerk. Polinszky Károly Műszaki Lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1970–1978
Bíró Gábor–Borbély Samuné–Dux Erik Természettudományi Kislexikon (3. kiad. 2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1971, 1976, bőv. 1989
szerk. Urbán Lajos Vasúti Lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1984
szerk. Vészits Ferencné A Nobel-díjasok kislexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1985
szerk. Szluka EmilSchneider László Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Pályaképek magyar és magyar származású természettudományos és műszaki szakemberekről, kortársainkról. A–Z (2 kötet) Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Kiadása 1986–1988
szerk. Solt Sándor Ki mit gyárt. Kutat, tervez, szerel, szolgáltat, termelőfogyasztás (2 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1988
szerk. Nagy Ferenc Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig Budapest, Orsz. Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1992
Pusztainé Jámbor Margit Feltalálók Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely 1994
főszerk. Hetényi Pálné Műszaki és természettudományi ki kicsoda, A–Z. Pályaképek magyar és magyar származású műszaki és természettudományi szakemberekről, kortársainkról Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadása 1995

TörténelemSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Tipold Özséb Világtörténelmi helyek zsebszótára különös tekintettel hazánkra Pécs, ? 1871
Németh Antal Történelmi zsebszótár. A hazai történelemben előforduló nevezetesebb helyek betűsoros névtára Győr, ? 1883
szerk.: Pecz Vilmos Ókori lexikon (2 kötet) Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1902–1904 MEK
több szerző Világtörténelmi lexikon (2 kötet) Budapest, Forrás Könyvkiadó é. n. [1943]
több szerző Történelmi kislexikon (3 kötet) 1969–1971
szerk.: Vass HenrikBassa Endre
Kabos Ernő
Munkásmozgalom-történeti lexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1972
több szerző Habsburg lexikon Budapest, Új Géniusz Könyvkiadó Kft. 1990
szerk.: Szepes Erika Antik lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1993
Kristó Gyula Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) Budapest, Akadémiai Kiadó 1994
szerk. Poór János Egyetemes történeti kislexikon Budapest, Maecenas Könyvek 1996
Dupka György Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon UngvárBudapest, Intermix Kiadó 1999
Dömötör Attila Történelmi lexikon Budapest, Saxum Kiadó 1999
Veresegyházi Béla Amerika felfedezése lexikon 1492-től 1600-ig Budapest, Anno Kiadó 2000 körül
Veresegyházi Béla Békeszerződések lexikona Budapest, Anno Kiadó 2000 körül
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Külföldi uralkodók. 476-1900 Budapest, Junior Kiadó 2000 körül
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Eltűnt népek, eltűnt birodalmak Budapest, Junior Kiadó 2000 körül
több szerző Uralkodók és dinasztiák (kivonat az Encyclopædia Britannicából) Budapest, Magyar Világ Kiadó 2001
Veresegyházi Béla Történelmi helynevek A-Z-ig Budapest, Saxum Kiadó 2002
szerk Dudás Anna A szlovák történelem lexikona Pozsony, Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo 2003
Markó László A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig - Életrajzi lexikon Budapest, Magyar Könyvklub 2008
Rózsás János Gulag lexikon Nagykanizsa, A Magyar Műveltség Kincsestára kiadása 2008
több szerző Az antik világ – Görögország – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2015
több szerző Az antik világ – Róma – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2015

Vallás, teológiaSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Illyés András A keresztényi életnek példája vagy tüköre Nagyszombat 1682[13] Google Books
Bod Péter Smirnai Szent Polikárpus, avagy sok keserves háborúságok között magok hivataljokat keresztyéni szorgalmatossággal kegyesen viselő erdélyi református püspököknek históriájok. Mellyet ez ... sokszor tatár égette, török hammazta országnak kő-porai közűl egybe-szedegetett... Nagyenyed 1746 Google Books
Bod Péter Szent Heortokrátes avagy a' keresztyének között elő-forduló innepeknek és a rendes kalendáriómban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, melly a szava bé-vehető hiteles irókból egybeszedegettetett és magyarra fordíttatott egy bujdosó magyar által[14] Nagyszeben 1757 Google Books[15]
Tóth Ferenc A helvetziai vallástételt tartó túl a dunai főtiszteletű superintendentziában élt superintendensek, vagy református püspökök élete, e jelen valő időkig lehozva Komárom 1808
Tóth Ferenc A helvétziai vallástételt követő túl a tiszai superintendentziában élt református püspökök élete, e jelen való időkig lehozva Komárom 1812 Google Books
Bedeő Pál Szentek élete, melyet a zsenge ifjúság számára írt.[14] Pozsony 1847[16]
Zalka JánosZsihovics FerencDebreczeni János Szentek élete[14] (5 kötet) Eger 1859–1876
Vogel Máté Szentek élete[14] (3 kötet) Kalocsa 1866–1868[17]
Májer István Az esztergomi érseki főmegye papságának közműveltségére ható irodalmi működése a legújabb korban Esztergom 1873
Szentkuti Kiss Károly Új magyar Athenás. Ujabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye Budapest 1887
Patzner István, Gaith Rudolf Lelkipásztori lexikon Temesvár 1892
Koncz Ákos Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren Eger 1892 REAL-EOD
Zelliger Alajos Egyházi írók csarnokaEsztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága Nagyszombat 1893 B.E.M.S.
Borovszky Samu Tiszántuli ev. ref. papok. 1597–1679 Budapest 1898
Dedek Crescens Lajos Szentek élete[14] (2 kötet) Budapest 1900
Kollányi Ferenc Esztergomi kanonokok 1100–1900 Esztergom 1900[18] REAL-EOD
Hahnekamp György Magyar konvertiták. Életrajzi adatok Budapest 1900
Hamar IstvánMurányi János Bibliai kézi lexikon (csonka maradt) ? 1919
szerk.: Újvári Péter Magyar zsidó lexikon Budapest 1929 MEK
szerk. Czeglédy SándorKállay Kállay Kálmán Sylvester bibliai lexikona Budapest, Sylvester Nyomdai Műintézet Rt. 1929–1931
több szerző Katolikus lexikon (4 kötet) Budapest 1931–1933
szerk. Schütz Antal Szentek élete az év minden napjára[14] Budapest, Szent István Társulat 1932–1933[19]
Kühár Flóris Liturgikus lexikon Komárom, kiadó nélkül 1933 UNITAS
Monay Ferenc Adatok a magyarországi és erdélyi minoriták irodalmi munkásságáról Róma 1953
Zoványi Jenő, szerk. Ladányi Sándor Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája 1977 DRK Elektronikus Könyvtár
Gecse Gusztáv Vallástörténeti kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1983
szerk. D. Major Klára Ábel–Zsuzsanna. Képes bibliai lexikon Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1987, 1988
Dr. Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Budapest, Korona GT 1987
főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev Mitológiai enciklopédia (2 kötet) Budapest, Gondolat Kiadó 1988
Herbert Haag Bibliai lexikon Budapest, Szent István Társulat 1989
Grabner Mária Szentek, boldogok Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely 1990-es évek
főszerk. Diós István Magyar katolikus lexikon (15 kötet) Budapest, Szent István Társulat 1993–2010 Lexikon.katolikus.hu
Gerhard J. Bellinger Nagy valláskalauz Budapest, Akadémiai Kiadó 1993
több szerző Szentek lexikona Budapest, Dunakönyv Kiadó 1994
több szerző Keresztyén bibliai lexikon (2 kötet) Budapest, Magyarországi Református Egyház 1995
Hetényi Ernő Buddhista lexikon Budapest, Trivium Kiadó 1997
Szabó György Mitológiai kislexikon Budapest, Könyvkuckó Kiadó 1998
Alan Unterman Zsidó hagyományok lexikona Budapest, Helikon Kiadó 1999
Kránitz MihályGörföl Tibor Teológusok lexikona Budapest, Osiris Kiadó 2002
Jean Christophe AttiasEsther Benbassa A zsidó kultúra lexikona Budapest, Balassi Kiadó 2003
Vanyó László Ókeresztény írók lexikona Budapest, Szent István Társulat 2004
Simon Róbert Iszlám kulturális lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 2009
szerk. Máté-Tóth András Világvallások – Akadémiai lexikon A–ZS Budapest, Akadémiai Kiadó 2009

ZeneSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
(szerk.) Ságh József Magyar zenészeti lexikon. A zenetudomány legszükségesebb ismeretei a hazai és nálunk polgáriasult zenészek, zeneszerzők, hangszerkészitők, zeneirók stb. életrajzai, továbbá a hangszerek ismertetése és a zenében gyakran előforduló idegen szavak magyarázata Budapest 1880 Magyar zenészeti lexikon
Markó Miklós Czigányzenészek albuma. 45 elhalt és 65 fővárosi és vidéki élő primás arczképével, életrajzával, 13 zenekari képpel és 180 segédzenész arczképével Budapest, szerző kiadása (hasonmás: Fekete Sas) 1896 (2006)
több szerző Zenei lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor kiadása 1931
több szerző Hungária zenei lexikon Budapest, Hungária Kiadó 1944 Arcanum
főszerk. Bartha Dénes Zenei lexikon (3 kötet) Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1965
Tardos Péter Beat kislexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1971
Darvas Gábor Zenei minilexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1974
Várnai Péter Operalexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1975
Darvas Gábor Zenei zseblexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1978, 1982, 1987
Tardos Péter Rocklexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1980, bőv. 1982
Hugo RiemannHeinz Alfred Brockhaus Zenei lexikon (3 kötet) Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1985
több szerző Könnyűzenei lexikon Budapest, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat 1985
Leszler József Nótakedvelőknek Budapest, Zeneműkiadó 1986
Walter Kolneder Bach-lexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1988
szerk. Székely András Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, Zeneműkiadó 1979, bőv. 1988
Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők, Énekesek és Népdalosok Lexikona (2 kötet) Szeged, Bába és társai 1999–2004
Frideczky Frigyes Magyar zeneszerzők Budapest, Athenaeum Kiadó 2000
Balázs István Középiskolai zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2000
Hölzer Tamás Szórakoztató zenei lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2003
Törőcsik Attila Hangszerek kislexikona H. n., Saxum Kiadó Bt. 2003
Balázs István Zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2005, bőv. 2017
Szalóczy Péter Elfeledett zeneszerzők Budapest, Typotex Kiadó 2007
szerk. Nádori AttilaSzirányi János Klasszikus zeneszerzők – Britannica Hungarica kisenciklopédia[2] Budapest, Kossuth Kiadó 2014
több szerző Progresszív zenei lexikon Budapest, Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 2015

EgyébSzerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Vitéz Kerkápoly M. Emil A magyar legujabb kor lexikona – A magyar feltámadás könyve 1919–1930 Budapest 1930
szerk Hajós Gyula Turista lexikon Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1932
szerk. Tiszay AndorFalk Géza Rádióhallgatók lexikona (2 kötet) Budapest, Vajda-Wichmann kiadás 1944
Szondy Viktor – Jónás Endre Diplomáciai lexikon Budapest, Kulcsár Andor Könyvnyomdája 1947
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai 1959
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai; 2. átdolg. kiad 1967
Fodor György Mértékegység kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
főszerk. dr. Helm László Méréstechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1976
több szerző Játéklexikon Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1984
főszerk. Kenyeres Ágnes Kulturális kisenciklopédia Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1986
Vértesy Miklós Könyvtárosok kislexikona Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó 1987
Gazda István–Bér Andor–Fogarasi Barna Bélyeglexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1988
szerk. Csizmadia László Gasztronómiai lexikon Budapest, Mezőgazda Kiadó 1992
főszerk. Berend Mihály Kártyalexikon A–Z Budapest, Akadémiai Kiadó 1993, 2008
Fodor György Mértékegység-lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1994
Gy. Horváth LászlóTurai Hedvig Japán kulturális lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1999
Claudia Wisniewski Divatlexikon Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2001
szerk. Kaposy Miklós Humorlexikon Budapest, Tarsoly Kiadó 2001
Ádám Péter Francia-magyar kulturális szótár Budapest, Corvina Kiadó Kft. 2005
szerk. Bába Iván, Sáringer János Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve Budapest, Éghajlat 2018 http://real.mtak.hu/80560/1/diplomaciai_lexikon.pdf

JegyzetekSzerkesztés

 1. Csonka, csak J betűig tart.
 2. a b c d e f g h i j k l m n Csak nevében enciklopédia, valójában betűrendes lexikon.
 3. Csak nevében enciklopédia, valójában lexikon. Tulajdonképpen az Encyclopædia Britannica magyar kiadása
 4. A folyóiratokban megjelent nagyobb, lexikonszerű cikkekhez ld. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.
 5. 2. kiadás. Pest, 1866
 6. I. kötet, több nem jelent meg.
 7. I. kötet, több nem jelent meg.
 8. A mű befejezetlen maradt.
 9. Befejezetlen maradt.
 10. Valószínűleg Kovács Zsigmond (tisztviselő)
 11. Csak az I. kötet jelent meg.
 12. Csak a VI. kötetig jelent meg. A VII–XXI. kötetet sajtó alá rend. Viczián János, 1990–2002. A még ezenkívül hátralévő rész kéziratban van.
 13. További kiadásai 1705, 1742, 1771, 1813.
 14. a b c d e f Nem ABC-, hanem az egyházi naptár szerinti sorrendben.
 15. 1786-os kiadás.
 16. Reprint kiadás: Budapest, 1988
 17. Új, átdolgozott kiadás: Budapest, 1908–1912.
 18. Reprint kiadásː Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 19. Új kiadás egy kötetbe szerkesztveː Pantheon, Budapest, 1995, 912 p ISBN 963-225-039-7

ForrásSzerkesztés

 • Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.

Egyéb külső hivatkozásSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés