Numerus clausus

A numerus clausus (magyarul: „zárt szám”, értsd: korlátozott, maximált keretszám):

 • általános értelemben bármilyen maximált létszámkeretet alkalmazó szabály, törvény, legtöbbször egyetemi felvételekkel kapcsolatban,
 • a magyar közbeszédben a zsidóság egyetemi felvételi arányát korlátozó 1920. évi XXV. törvénycikk közkeletű elnevezése.
Az 1920-ban elfogadott magyarországi Numerus clausus

Numerus clausus szabályt leggyakrabban világszerte a zsidó hallgatók magas egyetemi felvételi arányának visszaszorítására alkalmaztak, de más etnikumokat is érinthetett (pl. az Egyesült Államokban feketéket, olasz-amerikaiakat).[1] A numerus clausus hol hivatalos jogszabály, hol nem hivatalos egyetemi irányelv formájában jelentkezett.

Numerus clausus alkalmazására számos példa van a történelemben. A magas zsidó hallgatói arány korlátozására vezettek be numerus clausust különböző időtartamokra Oroszországban 1887–1917 között, az Amerikai Egyesült Államokban az 1920-as években (Harvard, Columbia, Yale, Pennsylvania), Kanada egyes egyetemein az 1920–1940-es években, Romániában 1926-ban. Németországban 1933-ban, Lengyelországban 1937-től (az 1923-as próbálkozást a Népszövetség meghiúsította).[1]

Németországban numerus claususnak nevezik, hogy vannak olyan szakok az egyetemeken, amelyekre nem korlátlan számban vesznek fel hallgatókat.[2]

A magyar numerus clausus-törvény (1920. évi XXV. törvénycikk) a Horthy-korszak egyik korai jogszabálya, a legnagyobb presztízsű (orvosi, jogi, műegyetemi, közgazdasági, tudományegyetemi) egyetemi karokon (jellemzően 30% feletti) 1920-ra kialakult magas zsidó hallgatói arányokat kívánta országon belüli számarányuknak megfelelő mértékre korlátozni. Összességében viszont 1920-ban 10,4%-os volt a zsidók aránya a felsőoktatásban. A törvény gyakorlati életbelépésének évében, 1921-ben pedig 11,6%.

A törvény másik pontja, célja az volt, hogy az 1918–19-es forradalmakban szerepet vállalókat kiszűrje az egyetemekről.

A törvény alapján a „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjai csak a formálisan kimutatható számarányuknak megfelelő mértékben vehettek részt a felsőoktatásban.

E szabályozással a nem-zsidó, keresztény középosztályt szándékoztak segíteni, akiknek – köztük sok, háborúból visszatért fiatalnak – a Trianon után kialakult, munkanélküliséggel, lecsökkent egyetemi férőhelyekkel, sok, erős versenyt támasztó zsidó, illetve a háború alatt tanulmányokra készülő női hallgatójelölttel jellemezhető helyzetben megnehezült egyetemre jutásuk.

A törvényben a zsidó kifejezés nem szerepelt, de az akkori egyetemi felvételi arányok között ez értelemszerűen a zsidó származásúak magas számának korlátozására, és a nem-zsidó, keresztény magyar hallgatók arányának emelésére irányult. Az 1920-tól országosan 6%-os zsidóság számára az alsó korlátokról rendelkező törvény 15,4%-os felső korlátot jelentett.

A Népszövetség és nemzetközi zsidó szervezetek kezdettől folyamatos nyomást gyakoroltak a Bethlen-kormányra a törvény eltörlése érdekében, mely végül 1928-ban törölte a törvény zsidóság számára korlátozást jelentő, nemzetiségekre vonatkozó kitételét.

A következő években előbb 12%-ra emelkedett, majd ismét csökkent (1936–37-re 7,4% alá került) az izraelita vallású hallgatók aránya. Egyfelől a zsidók száma 1910 és 1930 között 30 ezerrel csökkent, illetve az izraeliták között a születési ráta 10%-kal visszaesett.[3] 1930-ban már csak a lakosság 5,1% volt izraelita vallású. Másfelől a módosítás ellenére a zsidó hallgatók szűrése a felvételik gyakorlatában egyes egyetemek vezetésének beállítottságától függően továbbélt.

Numerus clausus Magyarországon

szerkesztés

Előzmények, történelmi környezet

szerkesztés

1919 után a többségi társadalomhoz hasonlóan az egyetemi fiatalság körében is megfigyelhető volt a zsidóság gazdasági és társadalmi előretörésével[3] szembeni ellenérzés és a jelenség visszaszorításra irányuló igény. A zsidóság térnyerésének 19. század második felétől markánsabban zajló folyamatát tetézte 1914 után számos tényező, mint például a világháborúban elesett zsidó származásúak viszonylag alacsony száma, a húszezer fős galíciai zsidó menekültáradat negatív jelenségei, a zsidó szervezetek elsősorban hittársaikat segélyező tevékenysége, amelyet más felekezetűek gyakran kirekesztésnek éreztek, a fekete- és lánckereskedelemben részt vett zsidók szerepének sajtóban és a közbeszédben történő megjelenése,[3] valamint hogy a magyar közvélemény 1918–1919 eseményeit, de különösen a Tanácsköztársaságot, mint a zsidók hatalomra kerülését fogta fel („vörös terror = zsidó terror”).[4] Az egyetemi ifjúság a zsidóság térnyerésének problémáját különösen életközeliként élte meg, mivel számukra a zsidó hallgatók magas aránya[* 1] mindennapos tapasztalat volt. Különösen a jogi orvosi, műegyetemi és bölcsész karokon (30% fölött),[5][* 1] míg a hasonló értelmiségi szakmákban 1910-ben Budapesten orvosoknál 59%, ügyvédeknél 61%, újságíróknál 48% volt a zsidók aránya.[6]

A numerus clausus törvényt egy ilyen előzmények után jelentkező valós társadalmi probléma hívta életre. A háborúból hazatért vagy épp egyetemre igyekvő keresztény középosztálybeli fiatal férfiak azzal szembesültek, hogy a bejutás számukra jelentősen megnehezült. Az egyetemi helyekre már évtizedek óta nagy számú, jól felkészült zsidó fiatallal kellett versenyezniük. Ehhez jöttek a háború alatt tanulni tudó női felvételizők. Mindezt súlyosbította a trianoni döntéssel külföldre került pozsonyi és kolozsvári egyetemek miatt hirtelen lecsökkent egyetemi helyek száma, és hogy a háborúból visszatérők 1919-20 táján sokan egyszerre, feltorlódva jelentkeztek az egyetemekre.

A forradalomban szerepet játszókat kiszűrő, valamint a zsidó származásúak és a nők magas arányát visszaszorító törvény fő kezdeményezői a jobboldali radikális keresztény egyetemi bajtársi egyesületek (pl. Turul Szövetség) voltak, de a növekvő zsidó gazdasági és társadalmi térnyerés visszaszorításának igénye és annak részeként a numerus clausus-törvény széles társadalmi körben támogatásra talált.

A női hallgatói arány korlátozását a kormány a nők korlátlan felvételét lehetővé tevő Károlyi-rendelet eltörlésével, és a korábbi korlátozás visszaállításával gyorsan megoldotta,[7] a zsidó hallgatói arány visszaszorítását pedig a numerus clausus törvénnyel szándékozott elérni.

A numerus clausus-törvény megalkotása

szerkesztés

A numerus clausus eredeti törvényjavaslatát Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. június 22-én nyújtotta be a nemzetgyűléshez. Az eredeti javaslat semmi mást nem tartalmazott, mint hogy az egyetemekre és főiskolákra annyi hallgató iratkozhat be, amennyinek alapos kiképzése biztosítható. E javaslat csak az újonnan felvettekre vonatkozott, az előző években beiratkozottak státuszát nem veszélyeztette. A törvényjavaslatot augusztusban megvitatta a pénzügyi és a közoktatási bizottság is, s a bizottságok együttes álláspontja szerint módosították a javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy csak olyan hallgatók iratkozhatnak be, akik nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók.[8] A kormányzó párt – Prohászka Ottokár elnökletével – először augusztus 11-én tárgyalta a törvényjavaslatot. A javaslatot Bernolák Nándor képviselő hevesen bírálta, s követelte a nemzetiségi, faji és vallási arányszámok nyílt szabályozását. A második tárgyalás – augusztus 24-én – már csak a Bernolák-féle javaslatot tárgyalta. A nemzetgyűlés a törvényjavaslatot szeptember 2-án kezdte tárgyalni. Usetty Ferenc azt hangsúlyozta, hogy a törvény elsődleges célja, a társadalmi szempontból veszélyes szellemi proletariátus kialakulásának megakadályozása, s nincs agresszív, csupán defenzív éle.[9]

Tiltakozás a numerus clausus ellen

szerkesztés

A törvény ellen többen is azzal tiltakoztak, hogy nem mentek el a szavazásra 1920. szeptember végén, így például Teleki Pál vagy Klebelsberg Kunó sem. A 219 fős nemzetgyűlésből összesen 64 képviselő vett részt a szavazáson. Közülük 57 képviselő (26%) szavazott a törvény mellett, 7 fő ellene.[10] Többen nyíltan felemelték a szavukat. Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, vagy Szentgyörgyi Albert egyetemi tanár nem tetszésének adott hangot.[11] A Kolozsvárról Szegedre áthelyezett egyetem rektora, Schneller István 1921-ben le is mondott, a törvényre hivatkozva.[12]

A numerus clausus-törvény tartalma

szerkesztés

A numerus clausus-törvényként ismert 1920. évi XXV. törvénycikk két legfontosabb célja volt: megakadályozni a forradalmakban részt vett, felforgatónak tekintett személyek egyetemekre való bejutását, másrészt az elsősorban a legnépszerűbb egyetemi karokon feltűnően magas zsidó hallgatói arányt a zsidóság országos számarányának mértékére korlátozni. A fenti célok érdekében a törvény úgy fogalmazott, hogy a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaság-tudományi karára és a jogakadémiákra való beiratkozás feltétele

 • „a nemzethűség s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatóság”
 • „másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét.” (1920. évi XXV.tc).

A törvény logikája szerint tehát az összes „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjainak biztosítani kell, hogy országos számarányuknak megfelelő mértékben vehessenek részt a felsőoktatásban.

A törvény végrehajtási része nemzetiségnek minősítette a zsidókat, és 6%-os országos arányszámot állapított meg rájuk nézve. (A zsidók 1867 óta jogilag nem nemzetiségnek, hanem izraelita vallású, egyenlő jogokkal rendelkező magyar állampolgároknak számítottak.) A törvény nem vonatkozott visszamenőlegesen a már egyetemistákra, valamint nem érvényesült az 1919 előtt keresztény hitre tértekre, illetve az első világháborúban résztvevőkre sem.

A numerus clausus-törvény nem tartalmazta a zsidó szót, hanem általánosan, az összes, az ország területén lakó „népfajok és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszámának” az országos arányszámhoz igazítását, és nem a felső korlátot, hanem minden csoportnak az országos arányához képest legalább 9/10 résznyi egyetemi felvételét írta elő. A numerus clausus törvény tehát „zártszám” rendszerű felvételi szabályozást vezetett be a felsőoktatási intézményekben, kvótákat állított fel az országban élő „népfajok és nemzetiségek” nagysága szerint, gyakorlatilag kötelezően előírta az egyetemeken minden népcsoport képviseletét, az országos számarányoknak lényegében pontosan megfelelő arányban.

Az 1920-ban országosan 6%-os zsidóság számára az alsó korlátokról rendelkező törvény 15,4%-os felső korlátot jelentett. Ahhoz ugyanis, hogy a maradék 94% nem-zsidó lakosság az egyetemeken legalább kitegye saját 94%-ának kilenctized-részét, szükség volt 84,6% nem-zsidó hallgatóra, következésképp a magyar zsidóságra 15,4%-os felső limit adódott. Ez a versenyszakok addigi 30% fölötti zsidó hallgatói arányához képest számmottevő korlátozást jelentett.

Fontos változás, hogy a törvény a zsidóságot vallási közösség helyett nemzetiségként definiálta, annak érdekében, hogy kikeresztelkedéssel ne lehessen kikerülni a korlátozást. Az 1867-es liberális szellemű emancipáció óta ugyanis a zsidók jogilag nem nemzetiségnek számítottak, hanem (egyenlő jogú) magyar állampolgároknak, akik vallásuk szerint az izraelita felekezethez tartoznak.

A numerus clausus korlátozást – szándékának megfelelően – az 1920 előtti időszakra kialakult arányokhoz képest természetesen a zsidó felvételizők számára jelentett, akik addig az orvosi, jogi és műegyetemre, a közgazdaság-tudományi és tudományegyetemi karokra messze a zsidóság országon belüli arányánál magasabb arányban jutottak be.

A zsidó hallgatók aránya csupán az említett, legnépszerűbbnek számító egyetemeken volt nagyon magas. Az összes felsőoktatási karra vetítve átlagosan 1920-ban csak 10,4% zsidó hallgató volt, tehát a zsidóság aránya más, kevésbé népszerű karokon – elméletileg – még a numerus clausus életbelépése után is emelhető lett volna.

A zsidók aránya az egyetemi és főiskolai hallgatók között:[13]

 • 1920: 10,4%
 • 1921: 11,6%
 • 1922: 11,2%
 • 1923: 10,4%
 • 1924: 9,5%
 • 1925: 8,9%
 • 1926: 8,2%
 • 1927: 8,0%
 • 1928: 8,4%
 • 1929: 9,0%
 • 1930: 10,0%
 • 1931: 11,9%
 • 1932: 12,0%
 • 1933: 11,1%
 • 1934: 9,7%
 • 1935: 8,1%

A Keresztény Nemzeti Egységpárt programnyilatkozata egy évvel a numerus clausus-törvény keresztülvitele után így határozta meg a törvény mögötti szándékot: „a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja Haller István kultuszminiszter segítségével keresztülvitte egy olyan törvény megalkotását, amelynek értelmében az egyetemeken csak annyi lehet a zsidó tanuló, amennyi a zsidóságnak a száma az ország egész lakosságához viszonyítva.”[14]

Népszámlálási adatok a trianoni határokon belüli izraelita (zsidó) vallású számáról, számarányáról:[3]

Népszámlálás


1910

1920

1930


Izraelita vallásúak

(ezer fő)

471

473

445


Izraelita v. aránya

(%)

6,2

5,9

5,1


Összlakosság

(ezer fő)

7 612

7 987

8 685


Külföldi nyomás, a törvény módosítása 1928-ban

szerkesztés

A törvény elfogadását követő években francia, angol és amerikai nemzetközi zsidó szervezetek a Népszövetségen keresztül folyamatos nyomást gyakoroltak a Bethlen-kormányra a törvény eltörlése érdekében. Végül a törvény megalkotása után 8 évvel, 1928-ban a Bethlen-kormány törölte a törvény nemzetiségek korlátozását jelentő kitételét (1928. évi XIV. törvénycikk).[15] A módosítást követő években az 1927–28-as 8%-ról 1932–33-ra 12%-ra emelkedett az izraelita vallású hallgatók aránya az egyetemeken, majd ismét csökkenve 1936–37-re 7,4% alá került. A zsidó hallgatók szűrése tehát a felvételik gyakorlatában a módosítás ellenére egyes helyeken továbbélt, mivel több egyetem vezetése általában keresztény-nemzeti beállítottságú volt, valamint 1928-ra valamennyi egyetemen és minden értelmiségi szakmán belül kiépültek azok a fajvédő szervezetek, amelyek – most már Bethlennel is szembehelyezkedve[* 2] – igyekeztek elérni az egyetemeken, hogy továbbra is a numerus clausus törvény eredeti szellemében, a zsidó hallgatói arányok országos számarányon tartása mellett működjenek.[16]

A numerus clausus fontos védelmezője volt a Turul Szövetség, a 20-as évek második felére Magyarország legnépszerűbb és legnagyobb tagszámmal bíró, fiatalokat, egyetemistákat tömörítő ifjúsági szervezete. A Turul Szövetség egyik fő irányelve az 1920-as numerus clausus gyakorlati megvalósítása, illetve a törvény 1928-as „meggyengítése” után az addig elért, lecsökkentett felvételi számarányok megvédése volt.

A numerus clausus mai értékelése

szerkesztés

A numerus clausus értékelése a mai közvéleményt megosztja: van akik a szélsőséges magyar antiszemitizmus jeleként értékelik, mások a korra jellemző, más országokban is szokásos törvényként tartják számon.[17]

A jelenkori történetírás egy része a numerus clausus-törvényt a későbbi zsidótörvények előzményének tekinti, kiemelve, hogy az 1920-as törvény a keresztény hitre tért zsidókat nem kereszténynek, hanem zsidónak tekinti akkor is, ha papírjaikon keresztény vallás szerepel. Szakály Sándor így fogalmaz erről: „A törvény az összlakossághoz mért arányt vette alapul. (…) Trianon után voltunk. Az elcsatolt területekről rengeteg középosztálybeli magyar menekült Magyarországra. A numerus clausus az ő helyzetükön kívánt segíteni. Nem osztom azt az álláspontot, miszerint a numerus clausustól egyenes út vezetett Auschwitzig, és nem tekintem a nulladik zsidótörvénynek”.[18] Schmidt Mária fogalmazása szerint: „Ez a törvény elsőnek ütött rést a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvén.”[19] Egyes történészek, Horthy Miklós kormányzóhoz hasonlóan, Európa első zsidótörvényének nevezik a numerus clausust, annak ellenére, hogy a „zsidó” megjelölés a törvényben sehol sem szerepel, összességében mégis egyfajta gyakorlati korlátozást jelentett a zsidó származásúak számára.

„Numerus clausus” 1949-1963 között

szerkesztés

Az MKP/MDP/MSZMP rendeletileg határozta meg, hogy kik vehetőek fel a magyar felsőoktatásba. A pártalkalmazottak és utódaik korlátlan számban iratkozhattak be. A megmaradt helyeket az állampárt határozta meg százalékos arányban: munkás, paraszt, értelmiségi és „egyéb származásúak” között. A jelentkezéshez iskolai, üzemi vagy hivatali „javaslat” kellett.[20] Sőt, ebben az időszakban a középiskolai felvételiknél is mérvadó volt, hogy az iskola javasolja-e a továbbtanulást. Így az ötvenes években elsősorban a kulák szármzásúak szenvedtek hátrányt.

Numerus clausus a világ más országaiban

szerkesztés

Amerikai Egyesült Államok

szerkesztés

Noha hivatalosan soha nem hozták törvénybe, 1918 és az 1950-es évek között számos magánegyetem (köztük sok orvosi egyetem) bevezetett numerus clausust. A rendelkezések a hallgatók százalékokban vett számát szabályozták azok vallása és származása („faja”) alapján. A több érintett csoport közül az egyik itt is a zsidó közösség volt. Néhány új-angliai és New York-i egyetemen a felvételük mértéke jelentősen csökkent a késő 1910-es és az 1930-as években. Például, a Harvard Egyetemen (Harvard University) arányuk 27,6%-ról 17,1%-ra, míg a Columbia Egyetemen (Columbia University) 32,7%-ról 14,6%-ra esett. Hasonló intézkedéseket érvényesítettek az orvosi és fogászati felsőoktatási intézményekben, amelynek eredményeképp az 1930-as években a zsidó hallgatók száma jelentősen csökkent. A Cornell Egyetem Orvosi Karán (Cornell University School of Medicine) számuk az 1918–1922-es 40%-ról az 19401941-es 3,57%-ra, a Bostoni Egyetem Orvosi Karán (Boston University School of Medicine) az 19291930-as 48,4%-ról az 19341935-ös 12,5%-ra zuhant. Az időszakban említésre érdemes kivétel a Middlesex Egyetem, amely mind foglalkoztatott, mind oktatott zsidó származású embereket. Egyes iskolai tisztviselők úgy vélik, hogy az antiszemitizmusnak köszönhető, hogy az intézménynek nem sikerült AMA (American Medical Association – Amerikai Orvostudományi Társaság) akkreditációt szereznie.[21]

Lengyelország

szerkesztés

1923-ban megpróbáltak bevezetni egy hivatalos numerus clausus szabályozást, de ez a Népszövetség ellenkezését váltotta ki. A húszas években végül is nem vezettek be törvényszintű numerus clausus szabályozást, viszont az egyetemek és főiskolák maguk, a kapukon belül korlátozták a zsidó diákok számarányát.[22] Később, 1937-ben egy nem hivatalos rendelkezést bevezettek, amely a zsidó származású egyetemi hallgatók maximális, százalékokban vett arányát 10%-ban határozta meg. Ez az érték jóval kisebb volt, mint a zsidók hányada az akkori Lengyelország népességében.

Megjegyzések

szerkesztés
 1. a b 1913-ban a budapesti Pázmány Egyetem diákjainak 34,1%-a és a Műegyetem diákjainak 31,9%-a volt izraelita.[3]
 2. A két fajvédő egyesület, a Hungária és a MMÉNSZ nyomására a Műegyetem önhatalmúlag eltekintett a törvény megváltoztatásától, és – a kormány hallgatólagos elnézése mellett – továbbra is tartotta magát az 1920-as törvényben kimondott faji kvóta előírásához.[16]

Hivatkozások

szerkesztés
 1. a b Jewish quota (angol nyelven). Wikipedia. (Hozzáférés: 2009. szeptember 8.) hivatkozza a következő helyeket: J. Karabel. The Chosen: The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton. Mariner Books, 2006. ISBN 061877355X. és Getting In: the social logic of Ivy League admissions by Malcolm Gladwell, The New Yorker, 10 October 2005
 2. Orts-NC >> Was ist NC?. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Hozzáférés: 2009. július 24.) -- Mi a numerus clausus?
 3. a b c d e Sebők László: A magyarországi zsidók a számok tükrében. www.rubicon.hu. [2018. június 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 5.)
 4. Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon,Kalligram Könyvkiadó, 2012. [1]
 5. Varannai Zoltán: Numerus clausus, Rubicon. (Hozzáférés: 2016. március 31.)
 6. http://www.csillagoshazak.hu/kronologia/1920-1943
 7. http://magyarnarancs.hu/belpol/a-gyulolet-iskolaja-83877
 8. Az 1920. évi február 16-ára összehívott nemzetgyűlés irományai. 4. köt. 135–138 o.
 9. Az 1920. évi február hó 16-ára hirdetett nemzetgyűlés naplója. 5. kötet. Budapest 1920, Pesti Könyvnyomda, 148 o.
 10. „57-en szavaztak a törvény mellett”. Szombat Online. (Hozzáférés: 2019. január 4.)
 11. Bernát, Veszprémy László: Veszprémy László Bernát: Egy „márványarcú” kultúrpolitikus élete – könyv született Berzeviczy Albertről | Mandiner (magyar nyelven). http://mandiner.hu/. (Hozzáférés: 2019. január 4.)
 12. http://acta.bibl.u-szeged.hu/29041/1/modszertani_050_005_210-218.pdf
 13. Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 1920-1935
 14. Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon. 1903-1923. Budapest, 1977. 335. o.
 15. 1928.04.26 A Numerus Clausus módosítása. regi.sofar.hu. [2019. január 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 5.)
 16. a b Kovács M. Mária. Liberalizmus, Radikalizmus, Antiszemitizmus – A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között, Central European University. Helikon Kiadó, (2001). Hozzáférés ideje: 2009. július 24. [halott link]
 17. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_szeptember_26_a_numerus_clausus_torveny_megszavazasa/
 18. Sándor, Szakály: Szakály Sándor: A numerus clausust nem tartom jogfosztó törvénynek | Mandiner.történelem (magyar nyelven). http://mandiner.hu/. [2016. október 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 4.)
 19. Schmidt Mária. A holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956), Diktatúrák ördögszekerén. Magvető, 54-84. o. (1998). Hozzáférés ideje: 2009. július 24. 
 20. numerus clausus – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2019. január 4.)
 21. Forrás: Reis, Arthur H., Jr., The Founding. Brandeis Review, 50th Anniversary Edition. (szöveg); 42-3 oldal: az alapító fia, C. Ruggles Smith jegyzete: "From its inception, Middlesex was ruthlessly attacked by the American Medical Association, which at that time was dedicated to restricting the production of physicians, and to maintaining an inflexible policy of discrimination in the admission of medical students. Middlesex, alone among medical schools, selected its students on the basis of merit, and refused to establish any racial quotas"
 22. Ezra Mendelsohn: The Jews of East Central Europe between the Two World Wars. Indiana University Press, Bloomington, 1983. 42. o.

További információk

szerkesztés
 • 1920. évi XXV. törvénycikk Archiválva 2007. május 10-i dátummal a Wayback Machine-ben
 • 1928. évi XIV. törvénycikk Archiválva 2007. október 31-i dátummal a Wayback Machine-ben (az előbbi módosítása)
 • Székely Nándor: A numerus clausus Magyarországon; előszó: Pakots József; kiad. a magyar egyetemről kizárt zsidó ifjak, Bichler Ny., Budapest, 1922 ("A védelem")
 • Caesareus [Kozma János]: Numerus clausus és zsidókérdés Magyarországon; Pátria, Budapest, 1922
 • Haller István: Harc a numerus clausus körül; szerzői, Budapest, 1926
 • Friedmann Hillel: A numerus clausus árnyékában; Müller Ny., Szarvas, 1926
 • N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon. A zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről; Akadémiai, Budapest, 1988
 • Jogfosztás 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról; szerk. Molnár Judit; Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011
 • Hajdu Tibor: Számokba zárt sorsok. A numerus clausus 90 év távlatából; tan. Hajdu Tibor, Kerepeszki Róbert, Kovács M. Mária; Holokauszt Emlékközpont, Budapest, 2011 (Páva könyvek)
 • Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945; Napvilág, Budapest, 2012
 • The numerus clausus in Hungary. Studies on the first anti-Jewish law and academic anti-semitism in modern Central Europe; szerk. Karády Viktor, Nagy Péter Tibor; Pasts Inc., Centre for Historical Research–History Department of the CEU, Budapest, 2012 (Research reports on Central European history)