Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR), egy olyan, több mint két évtizede működő web alapú információs rendszer, melyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján hoztak létre Magyarországon. Tartalmát és működését a 31/2007 (II. 28.) Kormányrendelet szabályozza.

Jogszabályi háttérSzerkesztés

A TEIR működtetésének jogszabályi keretét a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény valamint a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 31/2007. (II. 28.) Kormányrendelet adja. A TEIR fenti kormányrendeletben kijelölt üzemeltetője és fejlesztője a rendszer indulásától kezdve a VÁTI Nonprofit Kft. volt, jelenleg a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a TEIR-rel kapcsolatos feladatokat, a TEIR üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Az üzemeltetést éves szerződések keretében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős Pénzügyminisztérium finanszírozza, a szakmai irányítást a Területfejlesztési Tervezési Főosztály látja el.

A TEIR céljaSzerkesztés

A TEIR törvényben meghatározott célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

 • lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerésére,változásainak figyelemmel kísérésére, európai uniós összehasonlítására,
 • információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és településrendezési eszközök szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.

A TEIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, járási, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:

 • a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához,
 • a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez,
 • a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök készítéséhez.

A TEIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Hozzáférés módja, felhasználókSzerkesztés

Mindenki számára elérhető, térítésmentes, teljes körű hozzáférésSzerkesztés

A TEIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a Rendelet 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban, azaz:

 • dokumentum,
 • riport,
 • diagram,
 • kartogram
 • korlátozott felbontású raszteres térkép.

Továbbá mindenki számára térítésmentesen elérhető a TÉRPORT alrendszer, amely általános szakterületi információkat tartalmaz.

A TEIR-ben a regisztrációhoz kötött hozzáférés kizárólag személyes Ügyfélkapun keresztül történik, így a TEIR használatának alapfeltétele az Ügyfélkapun történő regisztráció.

Regisztrációhoz kötött, szakértői térítésmentes hozzáférésSzerkesztés

A TEIR valamennyi szolgáltatását az alábbi szervezetek munkatársai – a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében - vehetik igénybe térítésmentesen:

 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,
 • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények,
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
 • az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.

Regisztrációhoz kötött, oktatási célú térítésmentes hozzáférésSzerkesztés

A TEIR információihoz a középfokú oktatási intézmények tanulói, továbbá a Magyarországon államilag elismert, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények hallgatói oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá.  Az oktatási célú hozzáférés célja a rendszer használatának elsajátítása, ezért az az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg, igénylést követően egy évig érvényes, amely a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáig évente megújítható.

Regisztrációhoz kötött, eseti térítésmentes hozzáférésSzerkesztés

Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek,  amelyek  megbízás alapján,  térítésmentes  hozzáférésre jogosult  szervezet számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, térítésmentesen eseti hozzáférést kapnak a megbízás időtartamára.

Regisztrációhoz kötött, költségtérítéses hozzáférésSzerkesztés

A  fentiekben felsorolt  szervezeteken  és természetes személyeken kívüli szervezetek munkatársai és természetes személyek a TEIR szolgáltatásait költségtérítés ellenében  vehetik  igénybe.

FelhasználókSzerkesztés

2019 végén 3 964 aktív regisztrált felhasználója volt a rendszernek, az ország 1564 településén. A felhasználók jellemzően a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, a megyei és különösen a települési önkormányzatok, továbbá a területi kutatásokat folytató intézetek, illetve a felsőoktatási intézmények munkatársai, hallgatói közül kerülnek ki.

AdatbázisSzerkesztés

A rendszer maga másodlagos célú adatközlés eszköze, más, elsődleges adatgyűjtést végző szervezetek adatait teszi elérhetővé települési, megyei szintre aggregálva; nem tartalmaz érzékeny (személyhez, vállalkozáshoz kötött) adatokat. A TEIR kormányrendelet alapján meghatározza az adatszolgáltató szervezetek részéről a rendszer számára kötelezően szolgáltatandó adatköröket. Ez alapján a TEIR-ben hozzáférhető adatok átvétele alapvetően éves (ritkábban havi, negyedéves) rendszerességgel történik. A TEIR legfőbb adatszolgáltatói: Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, minisztériumok, országos hatáskörű szervek. (részletesen a TEIR „Adattartalom” menüpontjában).

A TEIR szolgáltatásaiSzerkesztés

Nyilvános alkalmazások

 • Szabadszöveges metaadat-kereső; a rendszerben megtalálható adatok keresése.
 • Térinformatikai alkalmazások -térképi adatbázisok; interaktív webes térképek, wms szolgáltatás.
 • Idősoros elemző; előre definiált mutatók hosszú idősorai különböző területi szinteken.
 • Tematikus térképek; előre elkészített térképek pdf illetve jpg formátumban.
 • Helyzet-Tér-Kép; régiók, megyék, járások, települések alapvető társadalmi, gazdasági, infrastrukturális helyzetét bemutató interaktív térképek, diagramok.
 • Országos fejlesztési tervezést támogató információs rendszer (TETA); fejlesztési tervdokumentumok, településen belüli intézményellátottsági, társadalmi adatok.
 • LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás; Helyi Akciócsoportok és a hozzájuk tartozó települések társadalmi, gazdasági tényezőinek állapotát és változásait leíró mutatók.
 • ITS tervezést támogató alkalmazás; járásszékhely települések társadalmi gazdasági tényezőinek állapotát és változásait leíró mutatók.
 • Intézmények illetékessége; közigazgatási intézmények illetékességi területe, székhelyek elérhetősége.
 • Országos rendezési tervkataszter; az ország településeinek rendezési tervi ellátottsága.
 • Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása; az egyes településekre  vonatkozó  területrendezési  tervekkel kapcsolatos határozatok.

Regisztrációhoz kötött alkalmazások

 • Interaktív elemző; az adatbázisban levő elemi statisztikai adatok bármilyen kombinációban történő lekérdezése, választott területi szinten és lehatárolással.
 • Települési adatgyűjtő; legfontosabb adatbázisok adatainak letöltése egy-egy településről.
 • Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER); előre definiált mutatók megjelenítése idősorosan táblázat, diagram és kartogram formában.
 • Szociális Ágazati Információs Rendszer (SzocÁIR); szociális  ellátórendszer  intézményszintű adatai, települési,  területi  szintű szociális  mutatók, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez szükséges adatok.

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés