Pál első levele Timótheoszhoz

Timóteusnak írt első levél a Bibliában az Újszövetségben található a három pasztorális levél egyike. Pál apostol írta, aki Macedóniából feltehetően Efezus felé tart, Timóteushoz.

Timóteus - ortodox ikon

A szerző és stílusaSzerkesztés

A szerző a bevezetőben Pálként mutatkozik be, - majd később -, akinek bűneit először váltotta meg Krisztus. Pál apostol lelkipásztori (pasztorális) levelében nem olyan szenvedélyes, egy kis hangsúlyeltolódással egyértelmű és határozottabb, mint a többi leveleiben. A levélben kijelenti ő az aki bűnös volt és első, akit Krisztus üdvözített, és tette ezt azért hogy példát adjon a világnak, akik majd hisznek benne. A küldetését pedig azért kapta, hogy hírnöke legyen a pogány világnak.

A levél címzettje, TimóteusSzerkesztés

Timóteus fiatal, hűséges követője lehetett Pálnak, a levél keletkezésekor. A levélből kiderül, hogy Timóteus megkapta az egyházirend presbitériumtól származó szavazatokat. A közösség rendjének megszervezését Pál rá bízza.

Az írás céljaSzerkesztés

Pál hamarosan megérkezik - feltehetően az efezusi keresztény közösségbe -, azért ír ha késne, tudja Timóteus hogyan kell eljárni, és mint idősebb, tapasztalatait átadja a fiatalabb Timóteusnak, helyettesének.

Egyházrendi utasításokSzerkesztés

Pál apostol számba veszi a társadalmi rétegekből származó lehetséges közösségi tagokat, és felhívja Timóteus figyelmét milyen lelki veszélyeket képviselhetnek és vihetnek be a közösségbe azok az emberek.

 • Tévtanítók: kitalált meséket terjesztenek, mert a törvény tanítóinak szeretnének látszani.
 • Férfiak: Tiszta lélekkel imádkozzanak ne haragos érzülettel.
 • Asszonyok: szemérmesen ékesítsék magukat, és inkább jótettekkel hívják fel magukra a figyelmet. Nem taníthat, férfin ne uralkodjék, ne rágalmazzon, maradjon csöndben.
 • Aki püspök akar lenni: egyszer nősült, feddhetetlen, vendégszerető, megfontolt, mértéktartó legyen és ne iszákos, erőszakoskodó, kapzsi.
 • Diakónusok: először ki kell próbálni őket, ne legyenek borisszák,, kétszínűek, őrizzék a hít titkát.
 • Idős férfi, nő: Úgy kell velük beszélni, mintha apánk, anyánk lenne, vagy fiatalabb testvérünknek.
 • Özvegy: Csak olyan lehet a közösségben, aki hatvanesztendős, jó hírű, vendégszerető. A fiatal özvegyeket el kell utasítani, mert újra erőt vehet rajtuk az érzékiség, tétlenkedhetnek, pletykálkodhatnak. Menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket.
 • A papok: Ha jól viselik dolgukat kétszeres jutalomban részesüljenek.
 • Presbiter: Csak akkor engedj az ellenük való vádnak, ha legalább kettő, három tanú igazolja.
 • Rabszolgák: gazdájuk felé legyenek teljes tisztelettel, ne káromolják Isten nevét és a tanítást
 • Gazdagok: Minden baj eredete a pénz utáni sóvárgás. Akik gazdagság után kívánkoznak csapdába esnek, és romlásba döntik az embert. Legyenek a gazdagok nyílt szívűen adakozók.

BefejezésSzerkesztés

A befejezésben buzdítja tanítványát kerülje az üres fecsegőket, az áltudomány ellenvetéseit és őrizze meg a reá bízott kincset.

ForrásokSzerkesztés