„Pólya József” változatai közötti eltérés

a
==Élete==
 
Váradi Pólya András és Oroszi Sára szegénysorsú földművelő szülők fia, hét testvér között a legfiatalabb. A Garam folyó partján fekvő Nagyszécsény helységben született; gyönge testalkatú és gyakran betegeskedő fiú volt, azért szülei a papi pályára szánták; öt és fél évet töltött a helybeli falusi iskolában, ahol Fügedi Ferenc néptanító vezérlete alatt az I. gimnáziumi osztály tantárgyait is elvégezte. 1813-ban a [[losonc]]i főgimnázium növendéke lett, ahol hat év alatt a logikát is bevégezte. 1819-ben a bölcseleti tudományok hallgatása s a [[német nyelv]] elsajátítása végett [[Selmecbánya|Selmecbányára]] ment az ottani ágostai hitvallású líceumba, hol ezen korszakból saját életiratában három egyént emel ki, akiknek tudományos kiképzését főleg köszönhette: Jenei Jeney Jánost, aki magántanítója volt, Kovács István tanárt és Scheverlay Mátyás akkor selmeci, később [[pozsony]]i nagyhírű tanárt, ''«kinek lényem egész valójával tartozom»'', írja. Pólya a rendes tárgyakon kívül kiváló előszeretettel foglalkozott a rajzzal és zenével; a zenével később felhagyott, de a rajzot élte fogytáig gyakorolta s utolsó éveiben a kertészet művelésévél sokszor gyakorlati hasznát is vette. 1821-ben [[Pest]]re óhajtott menni az orvosi pályára, azonban atyja, akinek kedveért már 1817-ben az egyházi szószéken is föllépett, ezt ellenezte és mindenképpen a papi pályára akarta őt terelni; a szándékában megmaradt fiútól aztán minden segélyt megvont; így magára hagyatva kénytelen volt [[Losonc]]ra visszatérni, ahol a gimnázium első osztályában köztanítónak választották. Egy év múlva egy előkelő családnál magántanítóságot vállalt, azon feltétellel, hogy egy év elteltével növendékével Pestre fogják küldeni. Ezen várakozásában azonban megcsalatkozott, így egyedül indult útnak és 1823 novemberében Pestre érkezett. Itt még a bölcseleti tanfolyam III. évére utasították. Ezen is átesvén, 1824-ben kezdette meg az orvosi tudományok hallgatását s 1830 augusztusában orvosdoktorrá avatták fel. Orvostanulói pályája küzdelmes volt, hazulról nem segélyezve, rajz-, szépírás és magyar nyelv tanításával tartotta fenn magát. Orvosdoktori oklevéllel meglátogatta szüleit, atyja is az évek óta nem látott fiával ekkor kibékült. Mint gyakorló-orvos 1831-ben a pesti kolera-kórházban igazgató s kezelő orvos volt. Pólyának orvosi hírnevét ezen működése alapította meg. 1832 januárjában a magyar királyi helytartó-tanács [[Károlyvár]]ba és [[Fiume|Fiuméba]] küldte, hogy az ottani orvosokkal a [[kolera]] tudnivalóiról értekezzék és azokat utasítással lássa el. Innét hazatérve márciusban Pestváros őt tiszteletbeli fizikusai közé vette fel, április hóban pedig a polgári [[Rókus-kórház]]hoz rendes másodorvosnak nevezte ki. Ugyanezen [[1832]]. év [[március 9.|március 9]]-én a [[Magyar Tudományos Akadémia]] levelező taggá választotta ([[1858]]. [[december 15.|december 15]]-én rendes tag lett). Ez időtől fogva a főváros legkeresettebb orvosai közé tartozott, mire nézve nevezetes tényező volt az a körülmény is, hogy [[Fáy András]]sal benső barátságban lévén, az ő körében számos előkelő családdal jött érintkezés- és ismeretségbe. Midőn a rókus-kórházi állásától megvált, 1842-ben a városligeti saját telkén magán elmekórintézetet állított, mely három évig állott fenn. Az országos egészségügyi tanács, a budapesti királyi egyetemi orvoskar, az orvosegylet tagja s Pestváros képviselője volt. Élete utolsó éveiben testi ereje hanyatlani kezdett és így az orvosi gyakorlattól lassanként visszavonult és rákosi birtokán a kertészetnek szentelte végnapjait, míglen 1873. június 10-én meghalt és a [[kerepesi úti temető]]ben helyezték örök nyugalomra. (A Magyar Tudományos Akadémiában [[1875]]. [[június 28.|június 28]]-án Török József róla írt emlékbeszédét Halász Géza olvasta fel).
 
==Munkái==