„Ciszterci Szent István Gimnázium” változatai közötti eltérés

A '''Ciszterci Szent IstvánIstván GimnáziumGimnázium''' [[SzékesfehérvárSzékesfehérvár]] legrégibblegrégibb középiskolájaközépiskolája. A történelmitörténelmi belvárosbanbelvárosban, a JókaiJókai utcábanutcában találhatótalálható. FenntartójaFenntartója a [[ciszterciek|Ciszterci Rend]] [[Zirc]]i FőapátságaFÅ‘apátsága. A gimnáziumbangimnáziumban nappali, esti ésés levelezőtagozatoslevelezÅ‘tagozatos képzésképzés folyik.
 
== TörténeteTörténete ==
 
Az iskola történetetörténete egészenegészen az [[1700-as évekévek]] elejéreelejére nyúliknyúlik vissza. MiutánMiután kiűztékkiűzték a [[törököktörökök]]et a városbólvárosból megjelentek a [[jezsuitákjezsuiták|jezsuita]] atyákatyák, akik rögtönrögtön templomépítésbetemplomépítésbe ill. iskolaalapításbaiskolaalapításba fogtak. NégyNégy illetve hatosztályoshatosztályos intézményüketintézményüket kisebb megszakításokkalmegszakításokkal 1773-ig működtettékműködtették. Ekkor [[XIV. Kelemen pápapápa]] feloszlatta a jezsuita rendet, ígyígy az iskola vezetésétvezetését a [[pálospálos rend|pálospálos]]ok vettékvették átát, akik 10 évenéven átát tanítottaktanítottak itt. [[II. JózsefJózsef magyar királykirály|II. JózsefJózsef királykirály]] szerzetesrendeket feloszlatófeloszlató rendeletétrendeletét követőenkövetÅ‘en egy ideig Magyar KirályiKirályi GimnáziumGimnázium névennéven működöttműködött. KésőbbKésÅ‘bb [[I. Ferenc magyar királykirály|I. Ferenc]] újraújra engedélyezteengedélyezte a szerzetesrendek működésétműködését, ésés a székesfehérváriszékesfehérvári gimnáziumotgimnáziumot a [[bencésekbencések]]re akarta bíznibízni. Ez nem sikerültsikerült, ezértezért [[DrétaDréta Antal]] zirci kormányzókormányzó perjel kérésérekérésére az iskola 1813-ban [[ciszterciek|ciszterci rend]] tulajdonábatulajdonába kerültkerült. ElsőElsÅ‘ ciszterci igazgatójaigazgatója [[Villax FerdinándFerdinánd]] volt, aki későbbkésÅ‘bb zirci apátapát lett. Az iskola 1851-ben főgimnáziumifÅ‘gimnáziumi rangot kapott ésés neve: A Ciszterci Rend SzékesfehérváriSzékesfehérvári FőgimnáziumaFÅ‘gimnáziuma lett, majd 1921-tõltõl Dr. [[BékefiBékefi Remig]] zirci apátapát javaslatárajavaslatára az intézményintézmény A Ciszterci Rend Szent IstvánIstván GimnáziumaGimnáziuma nevet viselte.
 
A gimnáziumgimnázium kezdetben az Oskola utcai épületbenépületben működöttműködött (ma a VörösmartyVörösmarty MihályMihály Megyei KönyvtárKönyvtár helyiségeihelyiségei vannak itt - pl. a régirégi díszteremdíszterem ma olvasóteremkéntolvasóteremként szolgálszolgál). Noha a rendházzalrendházzal összekapcsoltösszekapcsolt épületetépületet többszörtöbbször bővítettékbÅ‘vítették, az 1930-es évekévek elejéreelejére elkerülhetetlennéelkerülhetetlenné váltvált egy újúj épületépület létesítéselétesítése. Ekkor az Oskola utca ésés a JókaiJókai utca közöttiközötti területenterületen állóálló egykori épületetépületet a rend eladta a városnakvárosnak ésés megvette a mai gimnáziumgimnázium területénterületén lévőlévÅ‘ házakatházakat. Ezeket lebontva építettéképítették fel a mai gimnáziumgimnázium JókaiJókai utcai épületétépületét.
 
A [[másodikmásodik világháborúvilágháború]]t követőenkövetÅ‘en döntődöntÅ‘ változásokváltozások következtekkövetkeztek: előszörelÅ‘ször 1945-ben újúj iskolarendszert vezettek be: a nyolcosztályosnyolcosztályos általánosáltalános iskolátiskolát ésés a négyosztályosnégyosztályos gimnáziumotgimnáziumot. ÍgyÍgy a gimnáziumgimnázium az 1945/46-os tanévtõltanévtõl átalakultátalakult, ésés mint Ciszterci Szent IstvánIstván GimnáziumGimnázium ésés ÁltalánosÁltalános Iskola mûködöttmûködött.
A nagyobb érvágásérvágás 3 évév múlvamúlva következettkövetkezett be: 1948-ban államosítottákállamosították a ciszterciek - a mégmég egy évtizedeévtizede sem használthasznált, újúj gimnáziumátgimnáziumát, majd 1950-tőltÅ‘l az ÁllamiÁllami Ybl MiklósMiklós ReáliskolávalReáliskolával egyesülveegyesülve JózsefJózsef Attila GimnáziumkéntGimnáziumként működöttműködött, továbbratovábbra is magas színvonalúszínvonalú, országosországos elismertségetelismertséget hozóhozó képzéstképzést nyújtvanyújtva. Az idejáróidejáró diákokatdiákokat városszertevárosszerte "józsefesjózsefes"-nek neveztéknevezték, a gimnáziumotgimnáziumot pedig "JózsefJózsef"-nek.
A rendszerváltozástrendszerváltozást követőenkövetÅ‘en a gimnázumgimnázum visszakerülhetettvisszakerülhetett a ciszeterci rend tulajdonábatulajdonába, előszörelÅ‘ször Ciszterci Rend JózsefJózsef Attila GimnáziumaGimnáziuma, majd 2000-tőltÅ‘l Ciszetrci Szent IstvánIstván GimnáziumGimnázium nevet viselve.
 
== A iskola jelenleg ==
 
Jelenleg a gimnáziumbangimnáziumban 8 ésés 4 évfolyamosévfolyamos képzésképzés folyik. ÉveneteÉvenete kétkét ötödikötödik ésés egy kilencedik évfolyamotévfolyamot indítanakindítanak, ígyígy az osztályokosztályok számaszáma 20. Esti ill. levelezőlevelezÅ‘ tagozaton továbbitovábbi 4 osztálybanosztályban van lehetőséglehetÅ‘ség készülnikészülni az érettségiérettségi vizsgáravizsgára.
 
Az iskolaépületébeniskolaépületében tágastágas tantermek találhatóaktalálhatóak, amiket úgyúgy alakítottakalakítottak ki, hogy azok ablakai az iskola díszudvaráradíszudvarára tekintsenek. A közönségesközönséges tantermek mellett egyébegyéb, speciálisspeciális funkciókkalfunkciókkal rendelkezőrendelkezÅ‘ helyiséggelhelyiséggel rendelkezik a gimnáziumgimnázium: 2 tornaterem ésés egy tornacsarnok, egy színházteremszínházterem, ebédlőebédlÅ‘ ésés konyha, természettudományitermészettudományi előadókelÅ‘adók (kémiaikémiai előadóelÅ‘adó, fizikai előadóelÅ‘adó, biológiaibiológiai előadóelÅ‘adó), amikhez közvetlenülközvetlenül a megfelelőmegfelelÅ‘ szertárakszertárak kapcsolódnakkapcsolódnak, könyvtárkönyvtár olvasóteremmelolvasóteremmel, stúdióstúdió.
Nagyon szépszép a 90-es évekévek végénvégén létesítettlétesített kápolnakápolna. A gimnáziumgimnázium területénterületén találhatótalálható egy tornaudvar (kosárlabdakosárlabda ésés focipályávalfocipályával) ésés egy díszudvardíszudvar.
 
== Az iskola híreshíres tanáraitanárai ==
 
* Pray GyörgyGyörgy
* [[BarótiBaróti SzabóSzabó DávidDávid]]
* [[ÁnyosÁnyos PálPál]]
* [[VirágVirág Benedek]]
* SzabóSzabó Krizontom
* Lánczos Kornél
* Budenz JózsefJózsef
* Vastagh Rita
 
== Az iskola híreshíres tanulóitanulói ==
 
* [[Egyed Antal]] - költőköltÅ‘, az [[Magyar TudományosTudományos AkadémiaAkadémia|MTA]] levelezőlevelezÅ‘ tagja
* [[EndrődiEndrÅ‘di SándorSándor (költőköltÅ‘)|EndrődiEndrÅ‘di SándorSándor]] - íróíró, költőköltÅ‘ az MTA levelezőlevelezÅ‘ tagja
* [[FejérFejér GyörgyGyörgy (teológusteológus)|FejérFejér GyörgyGyörgy]] - az [[Egyetemi könyvtárkönyvtár]] igazgatójaigazgatója
* [[Goldziher IgnácIgnác]] - orientalista, az MTA tagja, keletkutatókeletkutató
* [[HorvátHorvát IstvánIstván (történésztörténész)|HorvátHorvát IstvánIstván]] - bölcsészdoktorbölcsészdoktor, egyetemi tanártanár
* [[HorváthHorváth Gergely]] - a [[Francia IntézetIntézet]] nyelvi professzora
* [[Jancsó Miklós (filmrendező)|Jancsó Miklós]] - filmrendező
* [[Jancsó Miklós (filmrendező)|Jancsó Miklós]] - filmrendező
* [[Kaszap IstvánIstván]] - jezsuita szerzetes, pap
* [[Klebelsberg Kuno]] - vallásvallás- ésés közoktatásügyiközoktatásügyi miniszter
* [[Lauschmann Gyula]] - orvos, történésztörténész
* [[LázárLázár Ervin]] - íróíró, elbeszélőelbeszélÅ‘, meseírómeseíró
* [[Pauer JánosJános]] - székesfehérváriszékesfehérvári megyésmegyés püspökpüspök
* [[Pyrker JánosJános LászlóLászló]] - velencei pátriárkapátriárka, az MTA tagja
* [[Reguly Antal]] - néprajzkutatónéprajzkutató, utazóutazó
* [[RónayRónay JácintJácint]] - a [[darwinizmus]] megteremtőjemegteremtÅ‘je hazánkbanhazánkban, [[Kossuth Lajos|Kossuth]] fiainak nevelőjenevelÅ‘je
* [[Sajnovics JánosJános]] - kutatókutató, nyelvésznyelvész, matematikus, csillagászcsillagász
* [[Semmelweis IgnácIgnác]] - orvos, "az anyákanyák megmentőjemegmentÅ‘je"
* [[Simor JánosJános]] - bíborosbíboros, hercegprímáshercegprímás, esztergomi érsekérsek
* [[Szalay LászlóLászló (jogászjogász)|Szalay LászlóLászló]]
* [[SzekfűSzekfű Gyula]] - történésztörténész
* [[Vajda JánosJános (költőköltÅ‘)|Vajda JánosJános]] - költőköltÅ‘
* [[Vajda PéterPéter]] - költőköltÅ‘, drámaíródrámaíró, pedagóguspedagógus
* [[VörösmartyVörösmarty MihályMihály]] - költőköltÅ‘
* [[Wekerle SándorSándor]] - politikus, miniszterelnökminiszterelnök
* [[Ybl MiklósMiklós]] - építészépítész
* [[Zichy JánosJános]] - politikus
* [[Zichy JenőJenÅ‘]] - szakírószakíró, politikus, ÁzsiaÁzsia-kutatókutató
 
== ForrásForrás ==
* [http://www.ciszterci-szfvar.sulinet.hu Az iskola honlapja]
* Demeter ZsófiaZsófia - GelencsérGelencsér Ferenc: SzékesfehérvárSzékesfehérvár Anno
 
[[KategóriaKategória:Katolikus középiskolákközépiskolák MagyarországonMagyarországon]]
[[Kategória:Székesfehérvár középiskolái]]
[[Kategória:Székesfehérvár középiskolái]]
96

szerkesztés