„Magyar állampolgárság” változatai közötti eltérés

A magyar állampolgárságról szóló cikk hatályos jogszabályok alapján történő frissítése, kiegészítése, javítása.
a (apróságok)
(A magyar állampolgárságról szóló cikk hatályos jogszabályok alapján történő frissítése, kiegészítése, javítása.)
{{elavult tartalmú lap}}
A '''magyar állampolgárság''' születéssel, honosítással vagy visszahonosítással és családjogi tények alapján keletkezhet.
 
A magyar állampolgárság keletkezésének alapelveit az Alaptörvény G) cikke, míg részletes szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (továbbiakban: Áptv.) állapítja meg.<ref>http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290.255888</ref>
 
==A lakosság fogalmának alkotmányjogi értelmezése==
* szűkebb értelemben a lakosságot a magyar állampolgárok alkotják, akiket tartózkodási helyüktől függetlenül sajátos jogi helyzet illet meg, a magyar állampolgárok az úgynevezett státusjogokatstátuszjogokat élvezik.
* tágabb értelemben a lakosság kiegészül a magyar állampolgárok mellett a bevándoroltakkal és a menekültekkel, akik a Magyarországon tartózkodó külföldiek közül a lakcímnyilvántartás hatálya alatt állnak.
 
A magyar állampolgárság fogalmát a magyar állampolgársági törvény (Áptv.) formai értelemben (a korábbiakkal megegyezően) az állampolgárok körébe való bekerülés módjának felsorolásával határozza meg: „Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki az Alaptörvény vagy e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. " [2. § (1) bek.]
 
==Az állampolgárság szabályozásának elvei==
*A leszármazás elve – (Magyarország a területi elvvel szemben, a vérségi elvet követi: az állampolgárság a felmenők állampolgársága alapján keletkezik.)<ref>http://www.kislexikon.hu/allampolgarsag.html</ref>
*A leszármazás elve – felmenők alapján
*Egyenjogúság elve (ne legyen különbség aszerint, hogy a gyerek házasságon belül, vagy kívül született, illetve az anya és apa jogállása között)
*Család egységének elve
*Diszkrecionalitás elve (a magyar állampolgárságról való döntés az állam sajátos, kizárólagos jogköre: a honosítás nem jár alanyi jogon, arról egyedileg dönt az állam.)
*Diszkrecionalitas elve (az állampolgár az állama főhatalma alatt áll, mely hatalom a jogszabályokon keresztül érvényesül.)
*Hontalanság kiküszöbölésének az elve
*Visszaható hatály tilalma (kivéve, ha kedvezőbb)
 
==Állampolgárság keletkezése==
===Születéssel===
*„Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke".
* A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre.
*A gyermekek védelmében, a hontalanság megelőzésére alkalmazzaa magyar állampolgárságot a törvény vélelmezi: „Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
:– a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét
:– az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.
 
*a teljes hatályú apai elismerés, vagy a szülők utólagos házasságkötése által.
 
=== Honosítással ===
 
===Honosítással===
Ezt öt feltételhez köti az Áptv.:
*nyolc éven keresztül folyamatosan Magyarországon kell lakni (kiskorú tekintetében ettől el lehet térni, ha az állampolgárságot a szülővel együtt kérei, illetve azt a szülő már megszerezte),
*büntetlen előélethez (a kérelmező büntetőeljárás alatt sem állhat),
*magyarországi megélhetés és lakóhely biztosítottságához,
*igazolja, hogy magyar nyelven alkotmányos alapismeretekből eredményes vizsgát tett, vagy azt, hogy ez alól a kötelezettség alól a törvény szerint mentesül,
*Magyarország érdekeit nem sérti.
 
*a) nyolc éven keresztül folyamatosan Magyarországon kell lakni (kiskorú tekintetében ettől el lehet térni, ha az állampolgárságot a szülővel együtt kéreikéri, illetve azt a szülő már megszerezte),
====Speciális kedvezmények====
 
Öt évre csökken a helyben lakás követelménye, ha
*b) a magyar jog szerinti büntetlen előélethez (a kérelmező magyar bíróság előtt büntetőeljárás alatt sem állhat),
 
*c) magyarországi megélhetés és lakóhely biztosítottságához,
 
d) honosítása Magyarország köz- és nemzetbiztonságát nem sérti,
 
*e) igazolja, hogy magyar nyelven alkotmányos alapismeretekből eredményes vizsgát tett, vagy azt, hogy ez alól a kötelezettség alól a törvény szerint mentesül,.
 
=== Kedvezményes honosítással ===
'''Öt évre''' csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, , ha
*Magyarország területén született;
*kiskorúsága idején létesített Magyarországon lakóhelyet; vagy.
*hontalan.
 
'''Három évre''' csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, ha
*magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetvevagy a házasságházassága a másik fél halálával szűnt meg;
*kiskorú gyermeke magyar állampolgár;
*magyar állampolgár fogadta örökbe; illetve
*Magyarországon menekült státuszú., vagy
 
* hontalan.
'''Nem szükséges''' a magyarországi lakhatás:
 
A magukatmagát magyar nemzetiségűnek valló nem magyar (de Magyarországon lakó) állampolgárokállampolgár, akiknekakinek felmenője magyar állampolgár volt, folyamodhatnakvagy magyar állampolgárságért.származását Esetükbenvalószínűsíti aés honosításimagyar nyelvtudását igazolja, kérelemha a lakcímlétesítéshonosítás utánb) akárés d) pontjában felsorolt feltételeknek megfelel, azonnalkedvezményesen benyújthatóhonosítható.
 
Bizonyos esetekben a Magyarköztársasági Köztársaság elnökeelnök az állampolgársági ügyekért felelős miniszter javaslatára további kedvezményt adhat a honosítás tekintetében (ld. Áptv. 4. § (7) bek.)
 
===Visszahonosítással===
Míg honosítást a nem magyar, addig visszahonosítást csak volt magyar állampolgár kérhet, ha a honosítás b) és d) pontjainak feltételeit teljesíti, magyar nyelvtudását igazolja.
 
===Nyilatkozattétel alapján===
Ennek értelmében a [[köztársasági elnök]]höz címzett egyoldalúírásbeli nyilatkozattal alanyi jogon visszaszerezheti magyar állampolgárságát az, akit [[1945]]. [[szeptember 15.|szeptember 15-e]] és [[1990]]. [[május 2.|május 2-a]] között ettől megfosztottak, illetve akit e kötelékből elbocsátottak. A nyilatkozat elfogadása esetén aaz belügyminiszterállampolgársági ügyekben eljáró szerv állampolgársági bizonyítványt állít ki. A nyilatkozatnyilatkozattevő feltételeinekmagyar hiányosságaitállampolgársága megállapító határozat pediga bíróságnyilatkozattétel előttnapjától megtámadhatókeletkezik.
 
===Házasságkötéssel===
Jelenleg a honosítás kedvezményes megszerzésének egyik lehetséges útja.
 
Kedvezményesen honosítható az, aki a honosítás b) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, magyar nyelvtudását igazolja és
* 10 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban, vagy
* 5 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban és közös gyermekük született.
==A magyar állampolgárság megszűnése==
*Halálozás – ha az állampolgár meghal.
* Lemondás – a lemondásról szóló nyilatkozat elfogadásának feltétele, hogy igazolja aza újkülföldi állampolgárság megszerzésének tényétvalószínűségét, ami a hontalanság kiküszöbölésének elve miatt. A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi szükségesállampolgárságot.
*Halálozás – ha az állampolgár meghal.
*Visszavonással – aaz honosításállampolgárság visszavonása a születettszületéssel keletkezett magyar állampolgárralállampolgárság szembenesetén nem értelmezhető. Feltételekkel és mérlegelési jog alapján alkalmazható az ellen a személy ellen, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével szerezte meg; e körben jogszabályszegésnek számít: a hamis adatok közlése valamint az adatok és tények elhallgatásával a hatóság félrevezetése. A honosítás visszavonása időtartamhoz is kötött; a jogszabálysértés bizonyítása ellenére sincs helye a visszavonásnak, ha az állampolgárság megszerzésétől számított tíz év már eltelt.
 
Az állampolgárság visszavonásáról a belügyminiszterminiszter előterjesztésére alapján a köztársasági elnök dönt, sés a döntést a Magyar Közlönyben is közzé kell tenni. A belügyminisztermagyar állampolgárság a határozat közzététele napján szűnik meg. Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv ténymegállapító határozata ellen bírói jogorvoslatra nyílik lehetőség.
 
==Külső hivatkozások==
*[http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.248458 Magyarország Alaptörvénye]
*[[Kukorelli István]]: ''Alkotmánytan''. [[Budapest]], Osiris Kiadó, [[1997]]. pp.115-133
* [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290.255888 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény]
* [[Kukorelli István]]: ''Alkotmánytan''. [[Budapest]], Osiris Kiadó, [[1997]]. pp.115-133
 
[http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/tanulmanyok/tan_30.html A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez - a jogtörténetben és jelenleg]
11

szerkesztés