„Magyar állampolgárság” változatai közötti eltérés

a
Linkrövidites
(Rövid kiegészítés)
a (Linkrövidites)
A '''magyar állampolgárság''' születéssel, honosítással vagy visszahonosítással és családjogi tények alapján keletkezhet.
 
A magyar állampolgárság keletkezésének alapelveit az Alaptörvény G) cikke, míg részletes szabályait a [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290.255888 magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény] (továbbiakban: Áptv.) állapítja meg.
 
==A lakosság fogalmának alkotmányjogi értelmezése==
* szűkebb értelemben a lakosságot a magyar állampolgárok alkotják, akiket tartózkodási helyüktől függetlenül sajátos jogi helyzet illet meg, a magyar állampolgárok az úgynevezett státuszjogokat élvezik.
* tágabb értelemben a lakosság kiegészül a magyar állampolgárok mellett a bevándoroltakkal és a menekültekkel, akik a Magyarországon tartózkodó külföldiek közül a lakcímnyilvántartás hatálya alatt állnak.
 
==Az állampolgárság szabályozásának elvei==
* A leszármazás elve – (Magyarország a területi elvvel szemben, a vérségi elvet követi: az állampolgárság a felmenők állampolgársága alapján keletkezik.)
* Egyenjogúság elve (ne legyen különbség aszerint, hogy a gyerek házasságon belül, vagy kívül született, illetve az anya és apa jogállása között)
* Család egységének elve
* Diszkrecionalitás elve (a magyar állampolgárságról való döntés az állam sajátos, kizárólagos jogköre: a honosítás nem jár alanyi jogon, arról egyedileg dönt az állam.)
* Hontalanság kiküszöbölésének az elve
* Visszaható hatály tilalma (kivéve, ha kedvezőbb)
 
==Állampolgárság keletkezése==
===Születéssel===
* „Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke".
* A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre.
* A gyermekek védelmében, a hontalanság megelőzésére a magyar állampolgárságot a törvény vélelmezi: „Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
:– a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét
:– az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.
 
===Családjogi tények alapján===
* az apaság és/vagy az anyaság bírói megállapításával, vagy
* a teljes hatályú apai elismerés, vagy a szülők utólagos házasságkötése által.
 
=== Honosítással ===
=== Kedvezményes honosítással ===
'''Öt évre''' csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, , ha
* Magyarország területén született;
* kiskorúsága idején létesített Magyarországon lakóhelyet.
 
'''Három évre''' csökken a helyben lakás követelménye, a honosítás b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén, ha
* magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a másik fél halálával szűnt meg;
* kiskorú gyermeke magyar állampolgár;
* magyar állampolgár fogadta örökbe; illetve
* Magyarországon menekült státuszú, vagy
 
* hontalan.
 
'''Nem szükséges''' a magyarországi lakhatás:
 
 
===Visszahonosítással===
Míg honosítást a nem magyar, addig visszahonosítást csak volt magyar állampolgár kérhet, ha a honosítás b) és d) pontjainak feltételeit teljesíti, magyar nyelvtudását igazolja.
 
===Nyilatkozattétel alapján===
* 10 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban, vagy
* 5 éve magyar állampolgárral él érvényes házasságban és közös gyermekük született.
 
==A magyar állampolgárság megszűnése==
*Halálozás – ha az állampolgár meghal.
* Lemondás – a lemondásról szóló nyilatkozat elfogadásának feltételei a hontalanság kiküszöbölése végett következők:
 
* Lemondás – a lemondásról szóló nyilatkozat elfogadásának feltételei a hontalanság kiküszöbölése végett következők:
# Igazolja a már megszerzett, vagy valószínűleg megszerzendő külföldi állampolgárságát, és
# a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.
A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.
*Visszavonással – az állampolgárság visszavonása a születéssel keletkezett magyar állampolgárság esetén nem értelmezhető. Feltételekkel és mérlegelési jog alapján alkalmazható az ellen a személy ellen, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével szerezte meg; e körben jogszabályszegésnek számít: a hamis adatok közlése valamint az adatok és tények elhallgatásával a hatóság félrevezetése. A honosítás visszavonása időtartamhoz is kötött; a jogszabálysértés bizonyítása ellenére sincs helye a visszavonásnak, ha az állampolgárság megszerzésétől számított tíz év már eltelt.
 
Az állampolgárság visszavonásáról a miniszter előterjesztésére alapján a köztársasági elnök dönt, és a döntést a Magyar Közlönyben is közzé kell tenni. A magyar állampolgárság a határozat közzététele napján szűnik meg. Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv ténymegállapító határozata ellen bírói jogorvoslatra nyílik lehetőség.
 
==Külső hivatkozások==
* [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.248458 Magyarország Alaptörvénye]
* [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290.255888 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény]
* [[Kukorelli István]]: ''Alkotmánytan''. [[Budapest]], Osiris Kiadó, [[1997]]. pp.115-133
* [[Trócsányi László]]-[[Schanda Balázs]]: Bevezetés az alkotmányjogba. Budapest, HVG-ORAC Kiadó, 2013.
 
* [http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/tanulmanyok/tan_30.html A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez - a jogtörténetben és jelenleg]
* [http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/tanulmanyok/tan_21.html A magyar állampolgárság fejlődéstörténete a kezdetektől a rendszerváltozásig]
 
* [http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/FI/hu/Konzuliinfo/allampolgarsagi_ugyek.htm Az állampolgárság megszerzéséről a Magyar Köztársaság Helsinki Nagykövetségének honlapján]
[http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/tanulmanyok/tan_21.html A magyar állampolgárság fejlődéstörténete a kezdetektől a rendszerváltozásig]
 
[http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/FI/hu/Konzuliinfo/allampolgarsagi_ugyek.htm Az állampolgárság megszerzéséről a Magyar Köztársaság Helsinki Nagykövetségének honlapján]
 
[[Kategória:Magyar jog]]