„A lív igei toldalékok története” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(Új oldal, tartalma: „==Az igei toldalékok történetének összefoglalása== PFU PF finn észt lív időjelek *-ø jelenidő *-ø jelenidő -ø -ø -ø *-k jelenidő *-k jelenidő –…”)
Címkék: HTML-sortörés Hullámos ő – kalapos ű
 
==Az igei toldalékok történetének összefoglalása==
 
{| class="wikitable" width="100%"
PFU PF finn észt lív
!
időjelek *-ø jelenidő *-ø jelenidő -ø -ø -ø
! PFU !! PF !! finn !! észt !! lív
*-k jelenidő *-k jelenidő – – –
|-
*-j múltidő *-i imperfektum -i -si/-i -iz/-īz
|rowspan="4"| időjelek
*-s’ múltidő – – – –
módjelek | ''*-ø'' kijelentőjelenidő mód || ''*-ø'' kijelentőjelenidő mód || '' '' || '' '' || ''''
|-
*-ø felszólító mód *-ø felszólító mód (Sg2-ben) -ø -ø -ø
| ''*-k'' jelenidő || ''*-k'' jelenidő || – || – || –
*-k felszólító mód *-k felszólító mód
|-
+ *-ta/-tä Pl2 személyrag -kaa/-kää -ge -õgid
| ''*-j'' múltidő || ''*-i'' imperfektum || ''-i'' || ''-si/-i'' || ''-iz/-īz''
*-ne feltételes mód *-ne lehetőségi mód -ne – –
|-
*-η’c’i/-η’s’i > *-isi feltételes mód
| ''*-s’'' múltidő || – || – || – || –
(az északi csoportban) -isi – –
|-
*-kc’i > *-ksi feltételes mód
|rowspan="9"| módjelek
(a déli csoportban) – -ks -õks/
| ''*-ø'' kijelentő mód || ''*-ø'' kijelentő mód || ''-ø'' || ''-ø'' || ''-ø''
-āks/-aks
|-
[*-va/-vä befejezetlen mn. in. + *-t partitívusz > *-vat/-vät referatív mód] – -vat –
| ''*-ø'' felszólító mód || ''*-ø'' felszólító mód (Sg2-ben) || ''-ø'' || ''-ø'' || ''-ø''
[*-ja/-jä nomen agentis
|-
> *-iji referatív mód] – – -iji/-ji
| ''*-k'' felszólító mód || ''*-k'' felszólító mód + ''*-ta/-tä'' Pl2 személyrag || ''-kaa/-kää'' || ''-ge'' || ''-õgid''
[*-k felszólító mód
|-
> *-k parancsoló mód] – -gu -õg
| ''*-ne'' feltételes mód || ''*-ne'' lehetőségi mód || -ne || – || –
igen. *-tз deverbális nomenképző *-ta/-tä imperszonálisz/
|-
visszaható/szenvedő -tt-/
|
-tta/-ttä -a-/-ta-/
| ''*-η’c’i/-η’s’i > *-isi'' feltételes mód(az északi csoportban) || ''-isi'' || – || –
-da- –
|-
igenevek *-ta/-tä deverbális nomenképző
|
+ *-k latívuszrag > *-tak/-täk infinitívusz -ta/-tä/-da/-dä/-a/-ä/-Ca/-Cä -da/-a -õ/-Cõ/
| ''*-kc’i > *-ksi'' feltételes mód (a déli csoportban) || – || ''-ks'' || ''-õks/-āks/-aks''
-dõ/-da
|-
*ma/-mä deverbális nomenképző
|
+ *-hen illatívuszrag > * -mahen/-mähen -ma/-mä -ma -õm/-mõ
| [''*-va/-vä'' befejezetlen mn. in. + ''*-t'' partitívusz > ''*-vat/-vät'' referatív mód] || – || ''-vat'' || –
*-pз igenévképző *-pa/pä befejezetlen melléknévi igenév
|-
> *-va/-vä -va/-vä -v –
|
*-ja/jä befejezetlen melléknévi igenév
| [''*-ja/-jä'1 nomen agentis > ''*-iji'' referatív mód] || – || – || ''-iji/-ji''
> *-ja/-jä (-ja/-jä) (-ja) -ji
|-
*-ta/-tä passzívumképző + *-pa/pä befejezetlen mn. in. > *-tava/-tävä -ttava/
|
-ttävä -tav/
| [''*-k'' felszólító mód > ''*-k'' parancsoló mód] || – || ''-gu'' || ''-õg''
-dav -tõb/
|-
-dõb
| igenemek
*-n igenévképző + *-t (*-ut/-üt) denominális nomenképző > *-nut/-nüt -nut/-nyt -nud -õn
| ''*-tз'' deverbális nomenképző || ''*-ta/-tä'' imperszonálisz/visszaható/szenvedő || ''-tt-/-tta/-ttä'' || ''-a-/-ta-/-da-'' || –
*-ta/-tä passzívumképző + *-u/-ü képző
|-
> *-tu/-tü -ttu/-tty -tud/
|rowspan="7"| igenevek
-dud -tõd/
|
-dõd
| ''*-ta/-tä'' deverbális nomenképző + ''*-k'' latívuszrag > ''*-tak/-täk'' infinitívusz || ''-ta/-tä/-da/-dä/-a/-ä/-Ca/-Cä'' || ''-da/-a'' || ''-õ/-Cõ/-dõ/-da''
|-
|
| ''*-ma/-mä'' deverbális nomenképző + ''*-hen'' illatívuszrag > ''*-mahen/-mähen'' || ''-ma/-mä'' || ''-ma'' || ''-õm/-mõ''
|-
| ''*-pз'' igenévképző || ''*-pa/pä'' befejezetlen melléknévi igenév > ''*-va/-vä'' || ''-va/-vä'' || ''-v'' || –
|-
|
| ''*-ja/jä'' befejezetlen melléknévi igenév > ''*-ja/-jä'' || ''(-ja/-jä)'' || ''(-ja)'' || ''-ji''
|-
|
| ''*-ta/-tä'' passzívumképző + ''*-pa/pä'' befejezetlen mn. in. > ''*-tava/-tävä'' || ''-ttava/-ttävä'' || ''-tav/-dav'' || ''-tõb/-dõb''
|-
|
| ''*-n'' igenévképző + ''*-t'' (*''-ut/-üt'') denominális nomenképző > ''*-nut/-nüt'' || ''-nut/-nyt'' || ''-nud'' || ''-õn''
|-
|
| ''*-ta/-tä'' passzívumképző + ''*-u/-ü'' képző > ''*-tu/-tü'' || ''-ttu/-tty'' || ''-tud/-dud'' || ''-tõd/-dõd''
|}
 
==Az időjelek==
===A melléknévi igenevek képzői===
 
Az igenevek rendszerét a következő táblázat foglalja össze.:
 
{| class="wikitable" width="100%"
igenem melléknévi igenév képzője közfinn finn észt lív
!colspan="2"| igenem
cselekvő szenvedő folyamatos befejezett
!colspan="2"| melléknévi igenév képzője
-ø – -va/-vä – *-va/-vä -va/-vä -v (-ji)
!rowspan="2"| közfinn
-ø – – -nut/-nüt *-nut/-nüt -nut/-nyt -nud -n/-nd
!rowspan="2"|finn
– -tta-/-ttä- -va/-vä – *-ttava/-ttävä -ttava/-ttävä -tav/-dav -tõb/-dõb
!rowspan="2"| észt
– -tt- – -u/-ü *-ttu/-ttü -ttu/-ttü -tud/-dud -tõd/-dõd
!rowspan="2"| lív
|-align="center"
! cselekvő !! szenvedő !! folyamatos !! befejezett
|-align="center"
| ''-ø'' || – || ''-va/-vä'' || – || ''*-va/-vä'' || ''-va/-vä'' || ''-v'' || ''(-ji)''
|-align="center"
| ''-ø'' || – || – || ''-nut/-nüt'' || ''*-nut/-nüt'' || ''-nut/-nyt'' || ''-nud'' || ''-n/-nd''
|-align="center"
| – || ''-tta-/-ttä-'' || ''-va/-vä'' || – || ''*-ttava/-ttävä'' || ''-ttava/-ttävä'' || ''-tav/-dav'' || ''-tõb/-dõb''
|-align="center"
| – || ''-tt-'' || – || ''-u/-ü'' || ''*-ttu/-ttü'' || ''-ttu/-ttü'' || ''-tud/-dud'' || ''-tõd/-dõd''
|}
 
A PF ''*-pa/pä'' '''befejezetlen melléknévi igenév''' gyenge fokú ''*-va/-vä'' alakja található meg a finnben: ''-va/-vä'', ennek véghangzó nélküli változata pedig az észtben: ''-v''. A lívben az ezzel párhuzamos PF ''*-ja/jä'' folytatását jelentő ''-ji'' található. Szintén ez a toldalék rögzült ebben a funkcióban a karjalaiban és a vepszében is. Vélhetően a ''*-va/-vä'' folytatása a lívben is megvolt, de valószínűleg a lívben tapasztalt erős redukálódás miatt a kikövetkeztethető ''*-b'' több más igei toldalékkal is egybeeshetett, ezért találjuk meg itt a ''-ji''-t. A ''*-ja/-jä'' folytatása más funkcióban a finnben és az észtben is megtalálható.
|-align="center"
! E/1
| ''en'' || ''ei'' || ''äb'' || ''iz'' || ''algõ'' || – || – || –
|-align="center"
! E/2
| ''et'' || ''ei'' || ''äd'' || ''izt'' || ''algõ'' || ''älä'' || ''ära'' || ''alā''
|-align="center"
! E/3
| ''ei'' || ''ei'' || ''äb'' || ''iz'' || ''algõ'' || – || – || –
|-align="center"
! T/1
| ''emme'' || ''ei'' || ''äb'' || ''iz'' || ''algõd'' || – || – || –
|-align="center"
! T/2
| ''ette'' || ''ei'' || ''ät'' || ''izt'' || ''algõd'' || ''älkööt'' || ''ärgu'' || ''algid''
|-align="center"
! T/3
| ''eivät'' || ''ei'' || ''äb'' || ''izt'' || ''algõd'' || – || – || –
|}
 
Névtelen felhasználó