„Bráhmi eredetű írásrendszerek” változatai közötti eltérés

→‎Mássalhangzók: hivatkozások rendbetétele + bengáli
a (Dupla sablonparaméter megszüntetése.)
(→‎Mássalhangzók: hivatkozások rendbetétele + bengáli)
| {{IPA|k}} || {{IPA|kʰ}} || {{IPA|ɡ}} || {{IPA|ɡʱ}} || {{IPA|ŋ}} || {{IPA|c}} || {{IPA|cʰ}} || {{IPA|ɟ}} || {{IPA|ɟʱ}} || {{IPA|ɲ}} || {{IPA|ʈ}} || {{IPA|ʈʰ}} || {{IPA|ɖ}} || {{IPA|ɖʱ}} || {{IPA|ɳ}} || {{IPA|t̪}} || {{IPA|t̪ʰ}} || {{IPA|d̪}} || {{IPA|d̪ʱ}} || {{IPA|n̪}} || {{IPA|n}}
|-
!style="font-size: 75%;"| [[OriyaOrija scriptírás|Orija]]
| କ || ଖ || ଗ || ଘ || ଙ || ଚ || ଛ || ଜ || ଝ || ଞ || ଟ || ଠ || ଡ || ଢ || ଣ || ତ || ଥ || ଦ || ଧ || ନ || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[EasternBengáli Nagari scriptírás|NagáriBengáli]]
| ক || খ || গ || ঘ || ঙ || চ || ছ || জ || ঝ || ঞ || ট || ঠ || ড || ঢ || ণ || ত || থ || দ || ধ || ন || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Dévanágari írás|Dévanágari]]
| क || ख || ग || घ || ङ || च || छ || ज || झ || ञ || ट || ठ || ड || ढ || ण || त || थ || द || ध || न || ऩ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Gudzsaráti írás|Gudzsaráti]]
| ક || ખ || ગ || ઘ || ઙ || ચ || છ || જ || ઝ || ઞ || ટ || ઠ || ડ || ઢ || ણ || ત || થ || દ || ધ || ન || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Gurmuki írás|Gurmuki]]
| ਕ || ਖ || ਗ || ਘ || ਙ || ਚ || ਛ || ਜ || ਝ || ਞ || ਟ || ਠ || ਡ || ਢ || ਣ || ਤ || ਥ || ਦ || ਧ || ਨ || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
| ཀ || ཁ || ག || bgcolor="#CCCCCC"|  || ང || ཅ || ཆ || ཇ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ཉ || ཊ || ཋ || ཌ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ཎ || ཏ || ཐ || ད || bgcolor="#CCCCCC"|  || ན || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[BrahmiBráhmi scriptírás|Bráhmi]]
| [[Fájl:Brah k.png|20px]] || [[Fájl:Brah kh.png|20px]] || [[Fájl:Brah g.png|20px]] || [[Fájl:Brah gh.png|20px]] || [[Fájl:Brah ng.png|20px]] || [[Fájl:Brah c.png|20px]] || [[Fájl:Brah ch.png|20px]] || [[Fájl:Brah j.png|20px]] || [[Fájl:Brah jh.png|20px]] || [[Fájl:Brah ny.png|20px]] || [[Fájl:Brah t1.png|20px]] || [[Fájl:Brah th1.png|20px]] || [[Fájl:Brah d1.png|20px]] || [[Fájl:Brah dh1.png|20px]] || [[Fájl:Brah n1.png|20px]] || [[Fájl:Brah t.png|20px]] || [[Fájl:Brah th.png|20px]] || [[Fájl:Brah d.png|20px]] || [[Fájl:Brah dh.png|20px]] || [[Fájl:Brah n.png|20px]] || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
| ಕ || ಖ || ಗ || ಘ || ಙ || ಚ || ಛ || ಜ || ಝ || ಞ || ಟ || ಠ || ಡ || ಢ || ಣ || ತ || ಥ || ದ || ಧ || ನ || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Szinhála írás|Szinhála]]
| ක || ඛ || ග || ඝ || ඞ || ච || ඡ || ජ || ​ඣ​ || ඤ || ට || ඨ || ඩ || ඪ || ණ || ත || ථ || ද || ධ || න || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
| க || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ங || ச || bgcolor="#CCCCCC"|  || ஜ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ஞ || ட || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ண || த || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ந || ன
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Khmer írás|Khmer]]
| ក || ខ || គ || ឃ || ង || ច || ឆ || ជ || ឈ || ញ || ដ || ឋ || ឌ || ឍ || ណ || ត || ថ || ទ || ធ || ន || bgcolor="#CCCCCC"| 
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Thai írás|thaiThai]]
| ก || ข || ค || ฆ || ง || จ || ฉ || ช || ฌ || ญ || ฏ || ฐ || ฑ || ฒ || ณ || ต || ถ || ท || ธ || น || bgcolor="#CCCCCC"| 
|}
| {{IPA|p}} || {{IPA|pʰ}} || {{IPA|b}} || {{IPA|bʱ}} || {{IPA|m}} || {{IPA|j}} || {{IPA|r}} || {{IPA|ɾ}} || {{IPA|l}} ||{{IPA|ɭ}} || {{IPA|ɻ}} || {{IPA|ʋ}} || {{IPA|ʃ}} || {{IPA|ʂ}} || {{IPA|s}} || {{IPA|ɦ}}
|-
!style="font-size: 75%;"| [[OriyaOrija scriptírás|Orija]]
| ପ || ଫ || ବ || ଭ || ମ || ଯ || ର || bgcolor="#CCCCCC"|  || ଲ || ଳ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ଵ || ଶ || ଷ || ସ || ହ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[EasternBengáli Nagari scriptírás|NagáriBengáli]]
| প|| ফ || ব || ভ || ম || য || র/ৰ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ল || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ৱ || শ ||ষ || স || হ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Dévanágari írás|Dévanágari]]
| प || फ || ब || भ || म ||य || र || ऱ || ल || ळ || ऴ || व || श || ष || स || ह
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Gudzsaráti írás|Gudzsaráti]]
| પ || ફ || બ || ભ || મ || ય || ર || bgcolor="#CCCCCC"|  || લ || ળ || bgcolor="#CCCCCC"|  || વ || શ || ષ || સ || હ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Gurmuki írás|Gurmuki]]
| ਪ|| ਫ || ਬ || ਭ || ਮ || ਯ || ਰ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ਲ || ਲ਼ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ਵ || ਸ਼ || bgcolor="#CCCCCC"| || ਸ || ਹ
|-
| པ || ཕ || བ ||bgcolor="#CCCCCC"|  || མ || ཡ || ར || bgcolor="#CCCCCC"|  || ལ || bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ཝ|| ཤ || ཥ || ས || ཧ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[BrahmiBráhmi scriptírás|Bráhmi]]
| [[Fájl:Brah p.png|20px]] ||[[Fájl:Brah ph.png|20px]] || [[Fájl:Brah b.png|20px]] || [[Fájl:Brah bh.png|20px]] || [[Fájl:Brah m.png|20px]] || [[Fájl:Brah y.png|20px]] || [[Fájl:Brah r.png|20px]] || bgcolor="#CCCCCC"|  || [[Fájl:Brah l.png|20px]] || [[Fájl:Brah l1.png|20px]] ||bgcolor="#CCCCCC"|  || [[Fájl:Brah v.png|20px]] || [[Fájl:Brah sh.png|20px]] || [[Fájl:Brah s1.png|20px]] || [[Fájl:Brah s.png|20px]] || [[Fájl:Brah h.png|20px]]
|-
| ಪ || ಫ || ಬ || ಭ || ಮ || ಯ || ರ || ಱ || ಲ || ಳ || ೞ || ವ || ಶ || ಷ || ಸ || ಹ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Szinhála írás|Szinhála]]
| ප || ඵ || බ || භ || ම || ය || ර || bgcolor="#CCCCCC"|  || ල || ළ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ව || ශ || ෂ || ස || හ
|-
| ப || bgcolor="#CCCCCC"|  ||bgcolor="#CCCCCC"|  || bgcolor="#CCCCCC"|  || ம || ய || ர || ற || ல || ள || ழ || வ || ஶ || ஷ || ஸ || ஹ
|-
!style="font-size: 75%;"| [[Khmer írás|Khmer]]
| ប || ផ || ព || ភ || ម || យ || រ || bgcolor="#CCCCCC"|  || ល || ឡ || bgcolor="#CCCCCC"|  || វ|| ឝ || ឞ || ស || ហ
|-