Főmenü megnyitása

Módosítások

16 847 bájt hozzáadva ,  2 évvel ezelőtt
Múzeum, új szócikk kezdete (a címszó eddig a múzeumok listájáról szólt kizárólag)
A '''múzeum''' a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló [[muzeális intézmény]].
#ÁTIRÁNYÍTÁS [[Múzeumok listája]]
 
Fogalma Magyarországon az '''1997. évi CXL. törvény''' meghatározása szerint:
{{idézet|A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (1) bek.</ref>}}
{{építés alatt}}
 
== Típusai Magyarországon ==
* országos múzeum
* országos szakmúzeum
* országos szakmúzeum
* megyei múzeum
* területi múzeum
* tematikus múzeum.
 
== Feladatai ==
 
Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, továbbá kiállításokon illetve egyéb módokon való bemutatása.
 
Az 1997. évi CXL. törvény 37/A. §-ban meghatározott feladatok, továbbá a múzeum működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak
* a) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok
* aa) gyarapítása,
* ab) nyilvántartása,
* ac) állományvédelme,
* b) tudományos feldolgozása és publikálása,
* c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében
* ca) állandó és időszaki kiállítások rendezése,
* cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,
* cc) a kulturális javak digitalizálása,
* cd) a kutatási tevékenység biztosítása.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (2) bek.</ref>
 
A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény működési engedélyén feltüntetett elnevezésben szerepelhet.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (3) bek.</ref>
 
A múzeum szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. a). pont</ref> A múzeum a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal és múzeumi digitalizálási stratégiával rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenységét folytatja,<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. b). pont</ref> A múzeum feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. c). pont</ref>
 
=== Országos múzeum ===
43. §46 (1) Az országos múzeum átfogó, egy vagy több alaptudományra támaszkodó, szakterületén kiemelkedő jelentőségű, művelődéstörténeti, tudományos teljességre törekvő gyűjteményt gondoz; gyűjtőterülete - a Budapesti Történeti Múzeum kivételével - az egész országra kiterjed.
(3) Az országos múzeum ellátja a miniszter által jogszabályban ráruházott szakmai feladatokat.
(4)48 Az országos múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához - amennyiben nem a miniszter a fenntartó - a miniszter előzetes egyetértését kell kérni.
(5)49 A Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki, illetve menti fel.
 
=== Országos szakmúzeum ===
44. § (1) Az országos szakmúzeum szakterületén tudományos teljességre törekvő, jelentős gyűjteményt gondoz; gyűjtőterülete az egész országra kiterjed.
(2)52 Az országos szakmúzeum ellátja a jogszabályban meghatározott szakmai feladatokat, ennek keretében részt vesz a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.
(3)53 Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához - amennyiben nem a miniszter a fenntartó - a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
 
=== Megyei hatókörű városi múzeum ===
45. § (1) A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása.
(2) A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata - Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata - költségvetési szervként működő megyei hatókörű városi múzeum fenntartásával gondoskodik.
(3) A megyei hatókörű városi múzeum fenntartója tagintézményeket működtethet.
(4) A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.
(5) A megyei hatókörű városi múzeum
a) alapító okiratát,
b) stratégiai fejlesztési és beruházási tervét,
c) éves szakmai feladatait,
d) munkatervét, beszámolóját,
e) feladatalapú költségvetését,
f) teljesítményértékelését
a miniszter előzetesen véleményezi. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.
45/A. §58 (1) A megyei hatókörű városi múzeum gyűjtőköre legalább öt muzeológiai szakágra terjed ki, gyűjtőterülete a megye és a megyében levő megyei jogú városok közigazgatási területe.
(1a)59 A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására irányuló eljárás keretében - amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni gyűjtés módszertani sajátosságai indokolják - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet
a) természettudomány gyűjtőkör, vagy
b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és képzőművészet gyűjtőkör
esetében.
(2)60 A megyei hatókörű városi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően - a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai keretében:
a)61 vagyonkezelője az alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak,
b)62 végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
c)63 szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
d)64 a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,
e)65 jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében,
f)66 jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,
g)67 gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
h)68 részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
i)69 muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként évente legalább kétszer módszertani műhelygyakorlatot szervez
ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,
ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára, valamint
j)70 évenként legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.
 
=== Területi múzeumok ===
46. §72 (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelő gyűjtőkörrel rendelkezik.
(2) A területi múzeum gyűjtőterülete
a)73 egy települési önkormányzat (városi, települési múzeum),
b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy
c) egy járás (járási múzeum)
közigazgatási területére terjed ki.
(2a)74 A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására irányuló eljárás keretében - amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni gyűjtés módszertani sajátosságai indokolják - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet
a) természettudomány gyűjtőkör, vagy
b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és képzőművészet gyűjtőkör
esetében.
(3) A területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
(4) A területi múzeum gyűjtőterületére kiterjedően - a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján - elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban foglalt feladatait, vagy azok egy részét.
(5)75 A területi múzeum állam, helyi önkormányzat fenntartásában, vagy az állam vagy helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság fenntartásában működik.
(6)76 A régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően
a) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
b) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
c) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,
d) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében,
e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében.
=== Tematikus múzeumok ===
47. §77 (1) A tematikus múzeum:
a) a kulturális javak egy meghatározott csoportját, illetve egy témát érintő gyűjtőkörrel, országos vagy korlátozott gyűjtőterülettel, vagy
b) egy muzeológiai szakterületet (szakágat) felölelő gyűjtőkörrel, korlátozott gyűjtőterülettel rendelkező intézmény.
(2)78 A tematikus múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek
48. § (1) Közérdekű muzeális gyűjtemény a kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti.
(2)79 Az (1) bekezdésben meghatározott gyűjtemények lehetnek különösen: helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus szakgyűjtemények, vallási és egyháztörténeti gyűjtemények.
(3)80 Közérdekű muzeális kiállítóhely az a jelentősebb önálló gyűjteménnyel nem rendelkező intézmény (pl. személyhez, eseményhez, szervezethez vagy földrajzi ponthoz kötődő emlékház, emlékpark, régészeti park, kastély, tájház, galéria stb.), amely a miniszter engedélyével jogosult a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatására.
(5)82 A közérdekű muzeális gyűjteményekre és kiállítóhelyekre egyebekben - a 49. § kivételével - a múzeumokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.<ref>1997. évi CXL. törvény 48. § (5) bek.</ref>
 
== A muzeális intézmények fenntartása, irányítása ==
A muzeális intézmények fenntartásáról és irányítása az 1997. évi CXL. törvény VI. Fejezete rendelkezik.
 
A muzeális intézmény fenntartója az a természetes személy vagy jogi személy, amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.<ref>1997. évi CXL. törvény 50. § (1) bek.</ref>
 
=== A fenntartó feladatai ===
* a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,
* b) költségvetési szervként működő muzeális intézmény esetén kiadja annak alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,
* c) biztosítja a muzeális intézmény működési engedélyében meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket,
* d) ellátja a muzeális intézmény fenntartásával, irányításával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat,
* e) a költségvetési szervként működő muzeális intézmény vezetője felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.<ref>1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bek.</ref>
 
A muzeális intézmények tevékenységének ágazati irányítását a miniszter látja el. A miniszter ágazati irányítási jogköre minden muzeális intézményre kiterjed.
<ref>1997. évi CXL. törvény 51. § (1) bek.</ref>
 
Az ágazati irányítás keretében a miniszter
* a) szabályozza:
* aa) a muzeális intézmények működésének szakmai szabályait,
* ab) a szakfelügyelet rendjét,
* ac) a muzeális intézményekben alkalmazottak képesítési feltételeit,
* ad) a muzeális intézmények éves munkatervéhez szükséges kiemelt szakmai mutatókat,
* ae) a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójával és selejtezésével összefüggő kérdéseket,
* b) gondoskodik:
* ba) a muzeális intézményekben folyó szakmai munka országos, megyei, települési, fővárosi szintű szakmai ellenőrzéséről, értékeléséről,
* bb) az intézményvezetők számára előírt továbbképzés szakmai feltételeinek megteremtéséről,
* bc) a muzeológiai szakfelügyelők képzéséről és továbbképzéséről,
* bd) a szakfelügyeleti ellenőrzések általános tapasztalatainak feldolgozásáról és nyilvánosságra hozataláról,
* c) ellenőrzi:
* ca) a muzeális intézményekre vonatkozó jogszabályok, kiemelten a muzeális intézmények működési engedélyében meghatározott szakmai követelmények betartását,
* cb) a muzeális intézmények szakmai tevékenységének szakágankénti folyamatosságát, a szakágak egymáshoz viszonyított megfelelő arányát, színvonalát, hatékonyságát és eredményességét,
* cc) a kulturális javak védelmének, biztonságának kérdéseit,
* cd) a muzeális intézmények tárgyi, személyi feltételeit,
* ce) a tevékenységüket szabályozó egyéb jogszabályokban foglaltak megvalósulását és betartását,
* cf) az információs és statisztikai rendszer működését,
* cg) a muzeális intézményeknek nyújtott központi támogatások elosztását, felhasználását,
* d) javaslatot tesz a statisztikai adatszolgáltatás tartalmára,
* e) muzeológiai szakfelügyeletet működtet.<ref>1997. évi CXL. törvény 51. § (2) bek.</ref>
 
 
== Források ==
* Bíró Endre: Jogi szótár. 344. old.
*'''1997. évi CXL. törvény''' a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 
== Jegyzetek ==
{{jegyzetek}}
 
== Kapcsolódó szócikkek ==
[[Múzeumok listája]]
87 609

szerkesztés