„Pécsi Tudományegyetem” változatai közötti eltérés

A Gyógyszerésztudományi Karról szóló szövegrész beillesztése.
a (→‎Bölcsészettudományi Kar: clean up, replaced: száz éves → százéves AWB)
(A Gyógyszerésztudományi Karról szóló szövegrész beillesztése.)
A kar oktatási, kutatási és igazgatási infrastruktúrája – változatlanul – kiemelkedően jónak minősíthető. Szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el; mindegyik épület felszereltsége (bútorzata, irodai felszereltsége stb.) teljes. Az Európa Központ, az Európai Dokumentációs Központ és a kari könyvtár a 2010-ben átadott Tudásközpontban működik. A kar több mint 1000 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést, a jogi valamint igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben (jogi asszisztens), BA alapszakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan (egységes) képzésben (jogász), MA mesterszakon (közigazgatási) és szakirányú továbbképzésekben. A képzések nappali és levelező munkarendben folynak, államilag támogatott és költségtérítéses formában. Népszerűek a szakokleveles és szakjogász képzések (pl. csődjogi, munkajogi, borjogi, infokommuninkációs). A Doktori Iskola közel száz végzett diplomás számára tudományos, PhD fokozat megszerzésére irányuló felkészítést és felkészülést biztosít.<ref name="jog">[http://ajk.pte.hu/menu/99 PTE ÁJK hivatalos weblapja]</ref>
 
=== Általános Orvostudományi karKar ===
Néhány évszázaddal azután, hogy Nagy Lajos király megalapította a pécsi egyetemet, a felsőoktatás újra virágzásnak indult Pécsett, amikor a pozsonyi, [[I. Ferenc József magyar király|Ferenc József]] alapította Erzsébet Egyetem Pécsre tette át székhelyét ([[1923]]). Három kar került Pécsre (jogi, bölcsész és orvosi), míg a vallástudományi kar Sopronba. A tanárok tiltakozása ellenére a kormány nyomására az Erzsébet nevet megváltoztatták Pécsi Egyetemre. [[1950]]-ben, az orvostudományi kart áthelyezték a vallás és közoktatási minisztériumtól az egészségügyi minisztériumhoz, ami a kar egyetemtől való különválását vonta magával. [[1951]] és [[1999]] között, tehát, önálló iskolaként működött. [[1966]]-ban következett be egy fontos esemény az intézmény életében, amikor új egyetemi kampusz épült az ún. négyszáz ágyas kórházzal egyetemben. Mivel Pécsett nincs városi kórház, az orvosi egyetem nyújtja az intézeti betegellátás nagy részét. Szívsebészeti és diagnosztizáló központja a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel. A kutatóközpont [[1970]]-es befejezése lehetővé tette, hogy a tanszékek egy modern épületbe költözzenek. Itt található négy előadóterem, számos [[Szeminárium (felsőoktatás)|szeminárium]]-terem és a központi orvosi könyvtár. A fogorvosképzést [[1973]]-ban kezdték 25 diákkal. Egy évtizeddel később, 1985-ben egy angol nyelvű program indult, 36 diákkal, akik a világ minden tájáról érkeztek. Ez volt az első orvostudományi iskola [[Magyarország]]on, amely bevezette a kreditrendszert, ezzel lehetővé téve a tanulók számára, hogy más karokon is órákat vegyenek fel.
 
2000-ben indult először gyógyszerészképzés, 30 diákkal, mely 2016. január 1-től önálló karként működik. 2003-ban került bevezetésre a kreditrendszer. A tananyag, a tantervi struktúra kialakítása folyamatosan követi a nemzetközi trendeket.<ref name="aok2">[http://felvi.aok.pte.hu/index.php?p=m&mid=1&kid=26&a=am&id=112 PTE ÁOK Felvételi oldal]</ref> Az angol nyelvű orvosképzés világszerte elismert felkészültségű szakembereket bocsát ki, 1985 óta. Az igényekre reagálva 2004-ben megindult a német nyelvű orvosképzés, 2005-ben az angol nyelvű, 2006-tól pedig német nyelvű fogorvosképzés is szerepel a kar képzési palettáján.<ref name="aok">[http://aok.pte.hu/index.php?page=html&h=tudnivkarrol&nyelv=hun&al=24 PTE ÁOK Tudnivalók a karról]</ref> A kar és az egyetem jó kapcsolatainak és az ECTS rendszerhez történt csatlakozásnak köszönhetően a kar hallgatói az Erasmus és egyéb nemzetközi programokon keresztül csatlakozhatnak hazai és külföldi egyetemek orvos-, fogorvos- és gyógyszerész képzéseihez. Az intézmény lehetőséget nyújt a szakmai gyakorlatok külföldön történő elvégzéséhez, ezáltal is bővítve a hallgatók ismereteit, tapasztalatszerzési lehetőségeit.<ref name="aok2" /> A képzésekben 29 klinika, 22 elméleti intézet, 9 oktató kórház, és több mint 500 orvos, kutató, elméleti szakember vesz részt. A kari könyvtár több ezer kiadvánnyal, rangos hazai és nemzetközi folyóiratokkal, valamint az online adatbázisához való folyamatos hozzáféréssel szolgálja ismeretszerzésed lehetőségeit. Az egyetemi klinikák a város, a megye, valamint a dél-dunántúli régió legmagasabb szakmai színvonalú egészségügyi intézményei, melyek a gyakorlati felkészülés lehetőségét kínálják a hallgatóknak. A Klinikák a tudományos fejlődés bázisaiként is funkcionálnak.<ref name="aok2" />
 
A Kar központi épületének 800 fős aulájában évente megrendezett orvosi, gyógyszerészeti szakkiállítások, konferenciák, tudományos rendezvények is növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját. Ugyancsak ez a helyszín kínál teret Pécs város számos művészeti-zenei rendezvényének is.<ref name="aok2" />
 
=== Gyógyszerésztudományi Kar ===
A Pécsi Tudományegyetem oktatási és tudományos bázisán, a gyógyszerészeti szakintézetek megalakulásával, a Dunántúl egyetlen gyógyszerészképző helyeként, 2000. szeptemberében indult meg az oktatás. A Gyógyszerésztudományi Szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság(MAB) 2006-ban akkreditálta. A MAB megállapította: „A pécsi gyógyszerészképzés minden vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tudományos minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka annak, hogy európai összehasonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képeznek.”
A gyógyszerész, mint a gyógyszerek szakértője, a társadalmi igényeknek megfelelően igen sokrétű tevékenységet fejt ki. A gyógyszerek előállítását, ellenőrzését végzi, ismeri a gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagok kölcsönhatásait, a különböző gyógyszerkészítmények biológiai hasznosulását, a gyógyszerek, gyógytermékek racionális, gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának lehetőségeit.
A végzettséget hallgatóink 5 éves osztatlan mesterképzéssel érik el. A képzés első féléveiben elsősorban a biológia, a kémia és a fizika alapismereteinek elsajátítása a cél. Az orvosi elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket az anatómiai, élettani, kórélettani, mikrobiológiai és immunológiai tanulmányok adják. A harmadik évtől behatóbban ismerkednek meg a hallgatók a gyógyszerészet szakmai tárgyaival, melyek között a Pécsett folyó képzés keretében kiemelt fontosságot kapnak a gyógyszerészi kémiai, gyógyszer-hatástani, biofarmáciai, gyógyszertechnológiai, farmakognóziai, gyógyszerterápiás és gyógyszerészeti-gazdaságtani ismeretek oktatása. A képzés java része a szak külön épületben a „Gyógyszerésztudományi tömbben” a Rókus utca 2. sz. alatti épületben újonnan kialakított, korszerűen felszerelt szakintézeteiben történik. Tanulmányaik tizedik félévében a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt és befejezik diplomadolgozatuk elkészítését. A tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bekapcsolódhatnak valamelyik intézet kutatómunkájába Tudományos Diákkör keretében.
A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában. Hallgatóinknak lehetőségük nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére is a karon működő jó színvonalú és hírű Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretében. A végzést követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére van lehetőség mintegy 15 különféle szakterületen. A végzett gyógyszerészek számos álláshely között válogathatnak, szakmailag érdekes, értékes tevékenységet folytathatnak, jó érvényesülési és anyagi lehetőségekre sztámíthatnak.
 
=== Bölcsészettudományi Kar ===
Névtelen felhasználó