„Személyhez fűződő jogok” változatai közötti eltérés

a (Robot: Kiskötőjel cseréje gondolatjelre)
 
A törvény kiterjeszti az emberhez kapcsolódó személyhez fűződő jogokat a [[jogi személy]]ekre is, kivéve, ha azokra a jogi személy, jellegénél fogva nincsen rászorulva.
 
===A személyiségi jogok megsértésének következményei===
 
A szankciók vegyes jellegűek, vannak [[erkölcs]]i jellegűek illetve vagyonjogiak, továbbá a szankció rendszerben megtalálható a közérdekű bírság intézménye is. A jogkövetkezményeket megkülönböztethetjük objektív és szubjektív szempontból is: az objektív szankció alkalmazható, ha a jogsértés puszta ténye fennáll, míg a szubjektív szankció alkalmazása igényli a jogsértő magatartás [[felróhatóság]]át is, tehát csak a vétkesség kimentésének sikertelensége esetén alkalmazható.
 
*''84. § (1) Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő [[polgári jog]]i igényeket támaszthatja:''
**''a) követelheti a jogsértés megtörténtének [[bíróság]]i megállapítását;''
**''b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;''
**''c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;''
**''d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott [[dolog]] megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;'' - a., - d.,: objektív jogkövetkezmények
**''e) [[kártérítés]]t követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.'' - szubjektív jogkövetkezmény
 
*''(2) Ha a kártérítés címén megítélhető összeg nem áll arányban a felróható magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.'' - szubjektív jogkövetkezmény.
 
===Személyhez fűződő jogok érvényesítése===
 
*''85. § (1) A személyhez fűződő jogokat - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak személyesen lehet érvényesíteni. A korlátozottan [[cselekvőképesség|cselekvőképes személy]] a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet.''
*''(2) A [[cselekvőképesség|cselekvőképtelen]] személyhez fűződő jogok védelmében törvényes képviselője, az ismeretlen helyen távollevő személyhez fűződő jogok védelmében pedig [[hozzátartozó]]ja vagy [[gondnokság|gondnoka]] léphet fel.''
*''(3) Meghalt személy emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, továbbá az a személy, akit az elhunyt [[végrendelet]]i juttatásban részesített. Ha a meghalt személy (megszűnt jogi személy) jó hírnevét sértő magatartás közérdekbe ütközik, a személyhez fűződő jog érvényesítésére az [[ügyész]] is jogosult.''
*''(4) Ha a jogsértést valószínűsítették, és a [[késedelem]] jóvá nem tehető kárral járhat, a bíróság ideiglenes intézkedést tehet; ennek során elrendelheti a jogsértés eszközének bírósági zár alá vételét is.''
 
==Törvényben nevesített személyhez fűződő jogok==
4 121

szerkesztés