Főmenü megnyitása

Módosítások

225 bájt hozzáadva ,  9 évvel ezelőtt
a
Bot: következő hozzáadása: my:တင်န်ပို; kozmetikai változtatások
'''[[BPM]]'''-battiti per minuto (ütés/perc).
 
Egy-egy zenei darabon belül előadásbeli (agogikai) vagy formai okokból rövidebb vagy hosszabb tempóváltozás is beállhat. A futólagos módusulást (rit.,acc) után visszatérő régi tempót „''a tempo''”-val jelölik. A szabad tempójú darabokat ''tempo rubato''-val jelöljük. Ennek ellentéte a ''tempo guisto'' amely nagyjából egyenletes tempót jelent.
 
A tempót jelző szó sokszor zenei tétel címe is lehet pl.[[Bartók Béla]] műve zongorára az ''[[Allegro Barbaro]]''
== Az általánosan használt tempók ==
[[Fájl:Electronic-metronome(scale).jpg|200px|jobbra|bélyegkép|Elektromos metronóm]]
* ''Prestissimo'' 200 – 208 (nagyon gyorsan)
* ''Vivacissimo''
* ''Allegrissimo''
* ''Presto'' 168 – 200 (sebesen)
* ''Vivo'' (élénken)
* ''Vivace'' 140 (élénken,gyorsan)
* ''Allegro'' 120 – 168 (gyorsan)
* ''Allegretto'' (gyorsacskán)
* ''Moderato'' 108 – 120 (mérsékelten)
* ''Andantino'' (lépkedve)
* ''Andante'' 76 – 108 (lépésben)
* ''Adagietto''
* ''Adagio'' 66 – 76 (lassan)
* ''Larghetto'' 60 – 66 (lassacskán)
* ''Lento'' (lassan)
* ''Largo'' 40 – 60 (lassan,szélesen)
* ''Lentissimo''
* ''Adagissimo''
* ''Larghissimo''
 
== Tempó és agogikai jelek megnevezései magyarul ==
 
<div style="height:250px; width:600px; overflow:auto; background:FloralWhite">
* ''accelerando (accel.)'' – gyorsítva
* ''adagio'' – lassan
* ''ad libitum (ad lib.)'' – tetszés szerint
* ''a due'' – mindketten
* ''affettuoso'' – érzelmesen
* ''affrettando'' – nekiiramodva, sietve
* ''agitato'' – izgatottan
* ''al fine'' – végig
* ''allargando'' – lassúbbodva
* ''alla turca'' – törökösen.
* ''allegretto'' – gyorsacskán
* ''allegro'' – gyorsan
* ''amoroso'' – szerelmesen
* ''ancora'' – még
* ''andante'' – lépésben
* ''andantino'' – lépkedve
* ''animato'' – lelkesen
* ''a piacere'' – tetszés szerint
* ''appassionato'' – szenvedélyesen
* ''appena'' – alig
* ''assai'' – nagyon
* ''assez'' – nagyon
* ''a tempo'' – visszatérés egy régebbi tempóba
* ''a bene placito'' – tetszés szerint
* ''accelerando /accel./ – gyorsítva
* ''adagio'' – lassan
* ''ad libitum /ad lib./ – tetszés szerint
* ''A due, a 2'' – mindketten
* ''affettuoso'' – érzelmesen
* ''affrettando'' – nekiiramodva, sietve
* ''agitato'' – izgatottan
* ''akkord'' – "összhangban állni" több, legalább három hang együtthangzása
* ''alla breve'' – „a brevis szerint“ félkotta ütemegységű
* ''allargando'' – lassúbbodva
* ''alla turca'' – törökösen
* ''allegretto'' – gyorsacskán
* ''allegro'' – gyorsan („vidáman“)
* ''alzati'' – fölemelve
* ''amoroso'' – szerelmesen, érzelmesen
* ''anche'' – is, szintén
* ''ancora'' – még
* ''andante'' – lépve
* ''andantino'' – lépkedve
* ''animato'' – lelkesen, megélénkülve
* ''aperto'' – nyitva
* ''a piacere'' – tetszés szerint
* ''appassionato'' – szenvedélyesen
* ''appena'' – alig
* ''arioso'' – áriaszerű
* ''artikuláció'' – tagolás
* ''assai, assez'' – nagyon
* ''a tempo'' – tempó szerint
* ''attacca'' – indíts! (megállás nélkül tovább)
* ''Auftakt'' – ütemelőző (felütés)
* ''au talon'' – a kápa mellett
* ''battuta'' – ütés, ütem
* ''ben, bene'' – jól
* ''bene placito'' – tetszés szerint
* ''bouché'' – fojtva
* ''brillante'' – csillogva, fényesen
* ''brio'' – erő, lendület
* ''calando'' – lassulva és halkulva
* ''calcando'' – fokozatosan gyorsulva
* ''calmato, calmo'' – nyugodtan
* ''cantabile, cantando'' – dallamosan, énekelve
* ''canto'' – ének, dallam
* ''capriccioso'' – szeszélyesen
* ''cedendo'' – lassulva
* ''cédez'' – lassítani
* ''cezura'' – vágás
* ''chiuso'' – zárva
* ''come prima'' – mint először
* ''come sopra'' – mint fent
* ''commodo, comodo'' – kényelmesen
* ''con'' – -val, -vel
* ''concitato'' – izgatottan
* ''con sentimento'' – érzéssel
* ''coperto'' – fedve
* ''corda, corde'' – húr
* ''crescendo /cresc./'' – növekedve
* ''cuivré'' – rezes
* ''da capo /D. C./'' – a kezdettől
* ''Da capo al Fine'' – elölről a Fine-ig
* ''dal segno /D. S./= a jeltől
* ''Dal Segno al Fine'' – a jeltől a Fine-ig
* ''deciso'' – határozottan
* ''decrescendo /decresc./'' – csökkenve
* ''détaché'' -kiemelve
* ''diminuendo, /dim./'' – csökkenve
* ''dinamika'' – hangerő
* ''dito, dita'' – ujj, ujjak
* ''divisi /div./'' – osztva
* ''dolce'' – lágyan
* ''dolcissimo'' – nagyon lágyan
* ''dolente, doloroso'' – fájdalmasan
* ''domináns'' – uralkodó
* ''Doppel, doppio, double'' – kétszeres
* ''Doppelschlag'' – kettős ütés
* ''doppio movimento'' – kétszeres tempó
* ''douce, doucement'' – lágyan
* ''due'' – kettő
* ''eguale'' – egyenletesen
* ''en dehors'' – kiemelve (dallamot)
* ''energico'' – erélyesen
* ''enharmónia'' – egybehangzás
* ''esecutore'' – előadó
* ''espressivo /espr./'' – kifejezéssel
* ''étouffé'' – tompítva, fojtva
* ''falsetto, falzett'' – hamisított
* ''fermáta'' – megállás
* ''feroce'' – vadul, hevesen
* ''fieramente'' – büszkén
* ''Fine'' – vég, vége
* ''fioritura'' – „virágzás“, díszítés
* ''flageolet /Flag./'' – üveghang
* ''Flatterzunge'' – nyelvrezgetés
* ''flautato'' – fuvolaszerűen
* ''flebile'' – panaszosan
* ''forte'' – erősen
* ''forza'' – erő
* ''forzando, forzato /fz/'' – erősen, hangsúlyosan
* ''frazeálás'' – tagolás
* ''frullante'' – rezgetve
* ''funebre'' – gyászos
* ''fuoco'' – tűz
* ''furioso'' – dühödten
* ''generálpauza, /G.P./'' – általános szünet
* ''gestopft'' – fojtva
* ''gettato'' – dobva
* ''giocoso'' – tréfásan
* ''giusto'' – rendes, pontos
* ''gli altri, le altre'' – a többiek
* ''glissando /gliss./'' – siklás
* ''grande pausa /G.P./'' – nagy szünet
* ''gradatamente'' – fokozatosan
* ''grandioso'' – hatalmasan
* ''grave'' – súlyosan
* ''grazioso'' – kecsesen
* ''gridando'' – kiáltva
* ''Griffbrett'' – fogólap
* ''impetuoso'' – viharosan
* ''incalzando'' – sietősen
* ''in rilievo'' – kidomborítva
* ''jeté'' – dobva
* ''laissez vibrer'' – zengetni
* ''lamento'' – panaszdal
* ''languendo'' – vágyakozóan
* ''largamente'' – szélesen
* ''larghetto'' – lassacskán
* ''largo'' – lassan, szélesen
* ''legato'' – kötve
* ''leggero, leggiero'' – könnyedén
* ''legno'' – fa
* ''lento'' – lassan
* ''linde Hand, left hand /L.H./'' – balkéz
* ''lieto'' – vidáman
* ''l`istesso, lo stesso'' – ugyanaz
* ''loco'' – a helyén
* ''lontano'' – távolról
* ''lugubre'' – komoran, gyászosan
* ''lunga'' – hosszú
* ''lusingando'' – hízelgően
* ''maestoso'' – fenségesen, ünnepélyesen
* ''malinconico'' – mélabúsan
* ''mano'' – kéz
* ''marcato /marc./'' – nyomatékkal
* ''Marsch'' – induló
* ''martelé'' – kalapálva
* ''martellato'' – kalapálva, élesen
* ''marziale'' – harciasan
* ''mano destra, main droite /m.d./'' – jobbkéz
* ''meno'' – kevésbé
* ''mesto'' – búsan
* ''mezza, mezzo'' – közepes
* ''mezzoforte /mf/'' – középerősen
* ''mezzopiano /mp/'' – középhalkan
* ''main gauche /m.g./'' – balkéz
* ''misterioso'' – titokzatosan
* ''moderato'' – mérsékelten
* ''molto'' – nagyon
* ''morbido'' – szelíden, lágyan
* ''morendo'' – elhalóan
* ''mosso'' – mozgalmasan
* ''moto'' – mozgás
* ''movement, mouvement'' – mozgás
* ''mano sinistra /m.s./'' – balkéz
* ''muta'' – cserélve
* ''niente'' – semmi
* ''non'' – nem
* ''obligato'' – kötelező
* ''ordinario /ord./, in modo ordinario'' – rendes módon
* ''ossia'' – vagy, vagy pedig
* ''parlando'' – elbeszélve, beszélve
* ''patetico'' – pátosszal
* ''pausa'' – szünet
* ''perdendosi'' – eltűnve, elhalóan
* ''pesante'' – súlyosan
* ''piacevole'' – kedvesen, tetszetősen
* ''piangendo'' – panaszosan
* ''pianissimo /pp/'' – nagyon halkan
* ''piano /p/'' – halkan
* ''piú'' – még inkább
* ''piúttosto'' – inkább
* ''pizzicato /pizz./'' – pengetve
* ''Plein jeu, pleno'' – teljes
* ''poco'' – kissé
* ''poco a poco'' – fokról fokra
* ''poi'' – azután
* ''ponticello'' – hidacska
* ''portamento'' – hordozva (glissando)
* ''portato'' – hordva (legato és staccato között)
* ''possibile'' – lehető
* ''poussé'' – tolva
* ''precipitando'' – nekieredve
* ''prestissimo'' – nagyon gyorsan
* ''presto'' – sebesen
* ''prima vista'' – első látás
* ''Primo'' – első
* ''principale'' – vezető
* ''quasi'' – mintegy
* ''quieto'' – nyugodtan
* ''rallentando /rall./'' – lassúbbodva
* ''rapido, rapidamente'' – sebesen
* ''ravvivando'' – újjáéledve
* ''repetizione, replica'' – ismétlés
* ''rinforzando /rf. rfz. rinf./'' – erősítve
* ''risoluto'' – határozottan
* ''risvegliato'' – frissen, feléléndülve
* ''ritardando /ritard./'' – lassulva
* ''ritenuto /rit./'' – lassítva
* ''rubato'' – rabolva (kötetlen ritmus v. tempo, az egyik hang a másik rovására nő)
* ''saltando, saltato'' – ugratva
* ''scherzando'' – játékosan
* ''scordatura'' – elhangolás
* ''scorrevole'' – folyamatosan, folyékonyan
* ''secco'' – szárazon, röviden
* ''seconda volta'' – másodszor
* ''Secondo'' – második
* ''segue'' – következik ( megállás nélkül tovább)
* ''semplice'' – egyszerűen
* ''sempre'' – mindig
* ''senza'' – nélkül
* ''senza suono'' – hang nélkül
* ''serrando, serré'' – gyorsítva
* ''simile /sim./'' – hasonlóképpen
* ''sin, sino'' – -ig
* ''selantando'' – lassítva
* ''sourdine'' – hangtompító
* ''spiritoso'' – lelkesen, élénken
* ''staccato /stacc./'' – szaggatottan, röviden
* ''strascinando'' – vontatottan
* ''strepitoso'' – zajosan, lármásan
* ''stringendo /string./'' – gyorsulva
* ''subito'' – hirtelen
* ''sussurrando'' – suttogva
* ''tanto'' – nagyon
* ''Tempo I., tempo primo'' – az első tempo
* ''teneramente'' – gyengéden
* ''tiré'' – húzva
* ''tornando'' – visszatérve
* ''tosto'' – sebesen
* ''tranquillo'' – nyugodtan
* ''trés'' – nagyon
* ''triste, con tristezza'' – szomorúan
* ''tumultuoso'' – viharosan, izgatottan
* ''tutta forza'' – teljes erővel
* ''uniti'' – egyesülve, együttesen
* ''un poco'' – kissé
* ''ut supra'' – mint előbb
* ''veloce'' – sebesen
* ''vigoroso'' – erélyesen
* ''violento'' – hevesen
* ''vite'' – gyorsan
* ''vivace'' – élénken, gyorsan
* ''vivo'' – élénken
* ''volante'' – repülve, gyorsan
* ''volta'' – -szor, -szer, -ször
</div>
 
== Külső hivatkozások ==
* A HANGJEGYÍRÁS A KEZDETEKTŐL A TIPOGRÁFIÁIG [http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/zene/hangjegy/html/n06.htm]
* A zenei szaknyelv néhány kérdése [http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1241/124104.htm]
 
{{portál|zene}}
[[it:Tempo (musica)]]
[[ja:テンポ]]
[[my:တင်န်ပို]]
[[nl:Tempo (muziek)]]
[[nn:Tempo]]
156 435

szerkesztés