„1873 a jogalkotásban” változatai közötti eltérés

(→‎Törvények: -XXXIV-ig)
*'''1873. évi VIII. törvénycikk''' A személyes kereseti adóról szóló 1868. évi XXIV. és XXXIV. törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról és az ez adóra nézve gyakorlatban lévő szabályok némely rendeletének módositásáról
*'''1873. évi IX. törvénycikk''' A bélyeg és illetékek, valamint a dijak iránt fennálló szabályok és az 1868. XXIII. törvénycikk hatályának meghosszabbitásáról és azon szabályok némely rendeletének módositásáról
*'''1873. évi X. törvénycikk''' Az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról
*'''1873. évi XI. törvénycikk''' [[Baja]] és [[Hódmezővásárhely|Hódmező-Vásárhely]] városoknak [[törvényhatóság]]i joggal való felruházásáról
*'''1873. évi XII. törvénycikk''' A megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási árva és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fedezéséről
*'''1873. évi XIII. törvénycikk''' Az első dunagőzhajózási társulat által fizetendő közadókról
*'''1873. évi XIV. törvénycikk''' Az első dunagőzhajózási társulat jövedelem-biztositásának megszüntetéséről, és a pécs-mohácsi vasut visszaváltási határidejének megállapitásáról
*'''1873. évi XIV. törvénycikk'''
*'''1873. évi XV. törvénycikk''' A [[zalasd]]i jószág megvásárlásáról
*'''1873. évi XVI. törvénycikk''' A földadóról, a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról
*'''1873. évi XVI. törvénycikk'''
*'''1873. évi XVII. törvénycikk''' A Ferencz-csatorna kiépitése tárgyában az 1870. évi XXXIV. törvénycikkel törvénybe iktatott engedély-okmány módositásáról
*'''1873. évi XVIII. törvénycikk''' A tiszavidéki vasuttársulattal 1865. évi januárhó 16-án kötött szerződés és a jóváhagyási rendeletben foglalt póthatározatok és módositások beczikkelyezéséről
*'''1873. évi XVIII. törvénycikk'''
*'''1873. évi XIX. törvénycikk''' A [[Montenegro]] fejedelmével 1871. május 25-én kötött postaszerződésről
*'''1873. évi XX. törvénycikk''' A hadsereg és a honvédség lószükségletének fedezéséről mozgósitás esetében
*'''1873. évi XXI. törvénycikk''' Az 1873. évi államköltségvetésről
*'''1873. évi XXII. törvénycikk''' A telepitvényekről
*'''1873. évi XXIII. törvénycikk''' Az első magyar gácsországi vasut kiépitéséről szóló 1869. évi VI. törvénycikkeknek s az azzal beczikkelyezett engedély-okmány némely határozmányainak további módositásáról
*'''1873. évi XXIII. törvénycikk'''
*'''1873. évi XXIV. törvénycikk''' A közmunka- és közlekedési magyar kir. minister tárczája részére az 1872. évre megszavazott, de az 1872-ki kezelési évben kifizetés alá nem került összegeknek az 1873. év folyamában leendő igénybe vétele iránt
*'''1873. évi XXIV. törvénycikk'''
*'''1873. évi XXV. törvénycikk''' Az osztrák-magyar monarchia közös külügyminiszterének megbizottja és Ő Fensége Montenegro fejedelmének megbizottja által 1872. évi szeptember 23-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása iránt megállapitott egyezményről
*'''1873. évi XXV. törvénycikk'''
*'''1873. évi XXVI. törvénycikk''' A magyar leszámitoló- és kereskedelmi bankról
*'''1873. évi XXVII. törvénycikk''' A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről
*'''1873. évi XXVII. törvénycikk'''
*'''1873. évi XXVIII. törvénycikk''' A magyar korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a polgárositott határőrvidéki részekben való rendezéséről
*'''1873. évi XXIX. törvénycikk''' A házközösségek rendezése tárgyában 1872. junius 9-én a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj számára kibocsátott s némely közigazgatási intézmény megváltoztatására czélzó királyi rendelet törvénybe iktatásáról
*'''1873. évi XXIX. törvénycikk'''
*'''1873. évi XXX. törvénycikk''' A határőrvidéki lakosokat az ottani államerdőségekben illető erdei szolgalmak megváltásáról
*'''1873. évi XXXI. törvénycikk''' A vakok buda-pesti intézetéről
*'''1873. évi XXXII. törvénycikk''' Az 1868:XLI. törvénycikk 14. §-ának módositásáról
*'''1873. évi XXXIII. törvénycikk''' Százötvenhárom millió o. é. ezüst forintig terjedhető államkölcsönről
*'''1873. évi XXXIV. törvénycikk''' A Magyarország, és Horvát-Szlavon- és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlitése iránt létrejött, az 1868. évi XXX. tc. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak módositásáról, illetőleg kiegészitéséről
 
== Forrás ==