Aljakszandra Viktaravna Heraszimenya - További nyelvek