Egypontos nukleotid-polimorfizmus - További nyelvek