Gleb Jevgenyjevics Lozino-Lozinszkij - További nyelvek