I. Bohemund antiochiai fejedelem - További nyelvek