I. Jaropolk kijevi nagyfejedelem - További nyelvek