IV. Frigyes Ferenc mecklenburg–schwerini nagyherceg - További nyelvek