Natalja Konsztantyinovna Vihljanceva - További nyelvek