A szóhasadás (más néven párhuzamos alak- és jelentésmegoszlás) a paronímia (hasonlóalakúság) egyik fajtája, amikor egyazon szó akár alap-, akár toldalékos formájában két vagy több alakváltozatra bomlik, és az egyes alakváltozatok között részleges vagy teljes jelentésmegoszlás vagy jelentéselkülönülés áll be (a stílusbeli és a használatbeli különbséget is ideértve). A szóhasadás a szóalkotási módok közé tartozik.

LétrejötteSzerkesztés

Szóhasadás során két redundáns alak létezik egymás mellett, s ezek egymástól eltérő, önálló új jelentést kapnak. Szóhasadásról szemantikailag a hasonló alakú szavak esetén beszélünk, amikor egyes alakváltozatok megszilárdulnak.

A szóhasadást inkább történelmi folyamatnak tekintjük, mert a példák többsége régen, különféle hangváltozások (nyíltabbá válás, palatalizáció és depalatalizáció stb.) következményeként alakult ki. Az újabb keletű példák elsősorban tőváltakozáson alapulnak.

TípusaiSzerkesztés

A szóalakok alaktani szempontból lehetnek tőváltozatok (ha egyazon tőből erednek), különbözhetnek hangrendben, ajakkerekítésben, egy magánhangzó meglétében vagy hiányában, egy mássalhangzó zöngésségében stb.

A szóalakok jelentés szempontjából lehetnek egyjelentésűek (alakváltozat, például fel ~ föl, csoda ~ csuda), hasonló jelentésűek (jelentésmegoszlás, például csekély ~ sekély), vagy különböző jelentésűek (jelentéselkülönülés, például időtlen ~ idétlen). Alakváltozatok esetén a két szó jelentése megegyezik; jelentésmegoszlás esetén különbözik, de rokon egymással; jelentéselkülönülés esetén különbözik, és egymással nem áll (közvetlenül belátható) jelentéstani kapcsolatban. (Ezek áttekintését l. az Alak-jelentés viszony oldalon.)

A szóalakhasadás a szóhasadás altípusa; ez a legújabb időkben is gyakori. A jelentésmegoszlás ilyenkor egyazon szó ragozott alakjánál figyelhető meg. Ezek között megkülönböztethetünk tőváltozatokon alapulókat (a hagyományosan megszilárdult tőalak és a szabályosan képzett alak is megjelenik más-más jelentésben), valamint a toldalékok hasadásán alapulókat (például kétféle többesszám-jel fordul elő). A szóalakhasadás példáit lásd lent.

Megkülönböztetése a homonímiátólSzerkesztés

A szóhasadás megkülönböztetendő a homonímiától, ugyanis olykor a homonim alakok is eltérő módon ragozódnak, például kara ~ karja. Az ilyen esetek azért nem tartoznak a szóhasadás körébe, mert nem egy alak hasadt ketté, hanem két, különböző eredetű alak esett egybe (a kar mint testrész ótörök eredetű, a kar mint kórus vagy testület pedig latin).

PéldákSzerkesztés

SzóhasadásSzerkesztés

AlakváltozatSzerkesztés

 • csoda ~ csuda
 • fel ~ föl
 • kever ~ kavar
 • setét ~ sötét
 • szí ~ szív
 • veres ~ vörös

JelentésmegoszlásSzerkesztés

 • bozót ~ bozont
 • csekély ~ sekély
 • ~ fej
 • keserű ~ keserves
 • lobog ~ lebeg
 • magános ~ magányos (palatalizáció útján)
 • makog ~ mekeg
 • mell ~ mál
 • ~ nej
 • ó ~ agg ~ avas
 • ördög ~ ördöng(ös)
 • merít ~ márt
 • nevel ~ növel
 • paskol ~ pacskol
 • szaru ~ szarv
 • talán ~ talány (palatalizáció útján)

JelentéselkülönülésSzerkesztés

 • dobban ~ döbben
 • család ~ cseléd
 • forgatag ~ fergeteg/förgeteg
 • helység (település) ~ helyiség (szoba)
 • időtlen ~ idétlen
 • kamra ~ kamara
 • ~ sav
 • teke ~ tőke
 • toboz ~ doboz
 • vacok ~ vacak

SzóalakhasadásSzerkesztés

 • daruk (gépek) ~ darvak (madarak)
 • fia (gyermeke) ~ fiúja (kedvese); (bárány) gyapja ~ (kereskedő) gyapjúja; (egy ember) anyja ~ (csavar) anyája
 • vonalazó (aki vonalaz) ~ vonalzó (szerkesztéshez használatos eszköz)
 • szőlője ~ szőleje, mezeje ~ (mágneses/elektromos) mezője
 • gyorsak ~ gyorsok, objektívek ~ objektívok, vörösek ~ vörösök, kalaposak ~ kalaposok (az előbbi melléknév, az utóbbi főnév többes száma; az eredeti melléknévi alakok nyíltabb hangzós többesszám-jelet kapnak, a főnevesült alakok pedig zártabbat)
 • üdítők ~ üdítőek (az első főnevesült, a második az eredeti melléknévi alak)
 • tárgytalan ~ tárgyatlan, gondtalan ~ gondatlan, lélektelen ~ lelketlen

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés