Szathmári Pap Zsigmond

Szathmári Pap Zsigmond (Kolozsvár, 1703. – Kolozsvár, 1760. április 9.) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1760-ban, Szathmári Pap Mihály apja, Szathmári Pap János református esperes-lelkész fia.

Szathmári Pap Zsigmond
Az Erdélyi református egyházkerület püspöke
Született 1703
Kolozsvár
Elhunyt 1760. április 9. (57 évesen)
Kolozsvár
Sírhely Házsongárdi temető
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1760 februárja – április 9.
Előző püspök
Következő püspök
Borosnyai Lukács János
Verestói György

ÉleteSzerkesztés

Tanulmányait szülőhelyén végezte és 1723-1728 között a kollégium könyvtárnoka volt. 1729-ben külföldre ment és előbb Utrechtben, majd 1730. július 7-től Groningenben iratkozott be egyetemi hallgatónak. 1733-ban tért haza és előbb báró Kemény Simon udvari papja, 1735-ben kolozsvári lelkész, 1748-ban koloshalotai esperes és 1749-ben az erdélyi egyházkerület generális notáriusa lett. 1760 februárjában megürülvén a püspökség, a successio jogán ő foglalta el ez állást, amelyet azonban alig viselhetett pár hónapig, mert április 9-én meghalt. Hírneves szónok volt, akinek írói munkássága is e térre szorítkozik. A felette tartott halotti beszédek szintén ki vannak adva.

MunkáiSzerkesztés

 • Istennel járt és Istenhez felragadtatott Ének, néhai nagytiszt. tudós Udvarhelyi Mihály uram, kinek, midőn Istenhez ragadtatott, lelkétől egy ideig meg-fosztatott teste a földnek gyomrában zárattatnék, együgyü halotti predikátzióval utolsó tisztességet tett 1737. eszt. Bőjt más Havának 11. napján. Kolozsvár, 1738.
 • Polinctura funeralis az az utolsó tisztességnek kenetje, mellyel az Urnak ama felkenettettje Carolus Sextus, a veszendő koronák alól az örökké tartóra menvén, a kolosvári reform. eklésiának templomában meg-tiszteltetett. 1740. eszt. Hely. n.
 • Néhai tiszt. tudós férfiunak Nádudvari Péter uramnak nyolczvan-négy prédikatziói ... néhol egész prédikátziokkal ki-toldozván, világ eleibe botsátott. Kolozsvár, 1741.
 • Az Izrael fiaitól eltemettetett, de Istentől megelevenittetett Moses, néhai ... Batzoni Intze Máté uram, kinek, Istennél élő lelkétől egy ideig el-hagyatott teste, midőn a kolosvári eklesiának nagyobbik templomában, közönséges gyászszal temettetnék együgyü predikátzió-val utolsó tisztességet tett ... 1742. eszt. Sz. Mihály havának XII. napján. Kolozsvár.
 • Istennek szó-halló szolgája Sámuel: néhai Méltsg. L. B. M. Gyerő Monostori Kemény Sámuel ő Nagysága, kinek e földön utolsó tisztességére: midőn meg-hidegült tetemei a Méltsg. Kemény familiának Vetsi várkertben lévő temető-boltjába bététetnének, halotti tanítást tett, és kik légyenek az igaz Sámuelek ki-beszéllette 1744. eszt. Hely n.
 • Hamar folyó világi életnek valóságos hoszszusága, mellyet néhai szül. gróf. Széki Teleki József urfinak példájában: Midőn e földön utolsó tisztessége megadattatnék; megkeseredett szüléinek vigasztalásokra együgyü predikátzióval előadott. Kolosvár, 1745. (Jákobnak Józsefet óhajtó siralma cz. Verestói György gyászbeszédével együtt).
 • Istennek szenteltetett első szülött: néhai Meltsg. Boros-Jenői Székely Susanna gróf kis-asszony ... gróf Boros-Jenői Székely László úrnak és gróf Losontzi Bánffi Kata asszonynak első szülött leánya; kinek ... elhervadott tetemei, midőn a ... temető bóltba bététetett, az első szülöttekről mondott prédikátzióval utolsó tisztességet tett. U. ott, 1746. (Deáky József gyászbeszédével együtt).
 • Férjének hozzája bizott lelkét jóval és nem gonoszszal, s drága gyöngyöknél-is drágáb erős aszszony: néh. Bánffi Kata ifju ur-asszony, kinek meghidegült tetemei midőn a ... temető bóltba bé-tétettek, utolsó tisztességet tett. U. ott, 1747. (Virágzó zöldségében kivágatott reménység cz. többek gyászbeszédeivel együtt).
 • Igaz izraelita Nathánael: Néhai gróf Széki Teleki Mihály ur ... kinek e földről lett elköltözését, utolsó tisztessége meg-adattatásának szomorú napján, együgyü prédikátzióval kesergete. U. ott, 1749. (Bod Péter és mások gyászbeszédeivel együtt).
 • Idvességnek palástja és ditsőségnek koronája, mellyeken ... gróf Bethleni Bethlen Ádám Ur O-Excell ... a földi igazságnak biró palástját és az egyenes ítélet-tételnek koronáját fel-tserélte: és a mellyekről ... gyászos tanítást tett 1748. esztendő Sz. Mihály havának 24. napján. U. ott, 1749. (Földi ékességétől megfosztott Sion leányának cz. gyűjteményben többek gyászbeszédeivel együtt).
 • Istennek szenteltetett, és még gyenge korában a ditsőségnek templomába fel-vitetett Sámuel: Néh. Méltgs. L. B. Hadadi Veselényi Sámuel urfi: L. B. Hadadi Vesselényi István urnak és Méltsg. L. B. Vargyasi Dániel Polikséna uraszszonynak a Jehovától adatott és ugyan a Jehovától el-vétetett harmadik férjfiú magzatjok; kinek e földön utolsó tisztességet tett ... 1750. eszt. Sz. Jakab havának 19. napján (U. ott, 1750).
 • Izraelnek pásztora és köve Josef: néhai méltgs. liber báró N. Váradi Intzédi Jósef ur ő Nagysága ... kinek meghidegült tetemei midőn a maros sz. királyi újonnan készült mausoleumba, a feltámadásnak reménsége alatt bé tétettek ... utolsó tisztséget tett ... 1751. eszt. Sz. Iván havának 6. napján. U. ott, 1752.
 • A bárány életének könyve, mellybe öröktől fogva bé-irattattak lévén: néh. Méltgs. szül. Losontzi Bánffi Ágnes ifjú ur aszszony ő nagysága, Méltgs. L. B. Vargyasi ifj. Daniel István ur ő Nagyságának kedves élete-párja: és ugyan e választott pártól született Daniel Ágnes L. B. Kis-aszszonyka; midőn a földi életnek végén, lelkeik a mennyei Jerusálembe, testeik pedig a veszszői kápolnába költöztettek, ugyan azon könyvről mondatott szomoru prédikátzioval megtíszteltettek. U. ott, 1755.
 • Örök életnek dráma illatja, mellyet a koporsónak pora között-is kedvesen illatozott néh. Méltgs. L. B. Branyitskai Jósika Moses ő Nagysága; és a mellyet az ő Nagyságának utolsó tisztességet tett prédikátziónak és oratziónak ki-botsáttatásokkal, férjéhez való igaz hűségének emlékezetire a következendő világnak általadott Hadadi Vesselényi Mária. U. ott, 1756.
 • Az egek megnyilásának és az Isten ditsőségének látásával lelkét Jézusának ajánlott István néhai m. l. b. Hadadi Vesselényi István ... kinek meghidegült halandó teste midőn a sibói mausoleumba, uri készületű halotti pompával bé-helyeztetett, e földön utolsó tisztességét meg-adni együgyü prédikátzióval igyekezett. A sibói reform. eklésia templomában 1758. eszt. Sz. György havának 2. napján. U. ott, 1759. (Földi rövid pályafutásnak ... cz. gyűjteményben többek gyászbeszédeivel együtt).
 • Filadelfia városának igaz lakossa, néhai mélt. gróf Kis Rhédei Rhédei Sigmond ur Ő Nagysága; ki minekutánna az igaz hit által győzedelmeskedőknek igértetett jutalomnak tellyes elvitelére, a kegyelem templomának oszlopi közzül, a ditsőség templomának oszlopi közzé lelkére nézve felvétetett: hogy testének lebomlott hajléka-is a kolosvári ref. nagyobbik templomából ... a temető boltba, érdemlett tisztességének meg-adásával, vitetetnék ... halotti prédikátzióval tiszteltetett ... A meg-nevezett templomba felgyülekezett uri és más rendeknek kesergő sokasága előtt 1758. eszt. Sz. György havának 23. napján. U. ott, 1760. (Istennek bölts rendelése cz. gyűjteményben többek gyászbeszédeivel együtt).

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Bp.-Kolozsvár, Balassi Könyvkiadó-Polis Könyvkiadó, 1995.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub. I. köt. A-Cs. 2001; II. köt. D-Gy. 2002; III. köt. H-K. 2002.; IV. köt. L-Ő. 2003; V. köt. P-S. 2004.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés