Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SZIK) Budapesten, a VIII. kerületben, a jezsuita rend fenntartásában működő, 1990-ben alapított szakkollégium. A Szakkollégiumi Charta és a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok (JEK) alapító tagja. Az Interkoll által elismert minősített szakkollégium. Évente kb. 60 szakkollégista tagja van, ebből 15-20 fő évente kicserélődik (diplomázik, illetve felvételre kerül). A SZIK fontos értékei a szakmaiság, lelkiség, közösség, társadalmi felelősségvállalás és önkormányzatiság.

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Alapítva 1990
Cím 1085 Budapest, Horánszky utca 18.
Igazgató Sárvári Balázs
Befogadólétszám 62 fő
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium témájú médiaállományokat.

A SZIK szervezete[1]Szerkesztés

A szakkollégium fenntartója a Jézus Társasága Alapítványon keresztül a Jezsuita Rend Magyarországi Rendtartománya. Az alapítvány kuratóriuma nevezi ki a Rektort és a Kollégiumi Felügyelőbizottság tagjait. A Kollégiumi Felügyelőbizottság hagyja jóvá a szakkollégium SZMSZ-ét és fogadja el a Vezetőség beszámolóját. A Vezetőség hangolja össze a Diákbizottság és az intézmény alkalmazottainak munkáját, valamint képviseli a kollégiumot a Jezsuita Rend felé. A Diákbizottság a szakkollégisták képviseleti szerve, megszervezi a teamek munkáját és előkészíti a Közgyűlést. A Közgyűlés a szakkollégisták közvetlen fóruma a Szakkollégium ügyeinek befolyásolására, melynek minden szakkollégista tagja.

Kollégiumi Felügyelőbizottság és a KuratóriumSzerkesztés

A Kuratórium végzi a szakkollégium fenntartói feladatait. Feladata, hogy a szakkollégium működéséhez szükséges feltételeket biztosítsa. A Felügyelőbizottság a Szakkollégium legfőbb ellenőrző szerve, amely a Vezetőség munkáját felügyeli, tagjait pedig a Kuratórium nevezi ki.

VezetőségSzerkesztés

A Vezetőség hangolja össze a Diákbizottság és az intézmény alkalmazottainak munkáját, valamint képviseli a kollégiumot a Jezsuita Rend felé. Hatásköre költségvetési és tagsági ügyekre terjed ki. A Vezetőség tagjai: a rektor, a diákbizottság elnöke, a tanulmányi vezető, a szakkollégiumi lelkész, valamint a JEK-koordinátor. A rektor a Szakkollégium vezetője, aki a Szakkollégium célkitűzéseinek megvalósulásáért felelős, míg a diákbizottság elnöke a Szakkollégium közösségét képviseli a Vezetőség ülésein. A szakkollégiumi lelkész segíti a kollégisták lelki fejlődését, a tanulmányi vezető pedig a szakmai ügyek adminisztrációját végzi.

Diákbizottság (DB)Szerkesztés

A DB a Szakkollégium képviseleti szerve, melynek 4 alelnökét és 1 elnökét - a Szakkollégiumi Chartával összhangban - évente titkos szavazás útján választja meg a Szakkollégium tagsága. A Diákbizottság biztosítja a Szakkollégium mindennapi működését. Rendszeres, jegyzőkönyvezett ülésein az intézmény operatív irányítását, a teamek koordinálását, valamint a közgyűlések előkészítését érintő feladatokat végzi.

KözgyűlésSzerkesztés

A Közgyűlés a szakkollégisták közvetlen fóruma a Szakkollégium ügyeinek befolyásolására. Minden szakkollégista szavazattal rendelkező teljes körű tagja. Félévente legalább kétszer ülésezik. A Közgyűlés tesz javaslatot a szakkollégiumot érintő legfontosabb döntésekre a Vezetőség, illetve a Kuratórium felé.

Team-rendszerSzerkesztés

A szakkollégisták a szakkollégiumot önállóan vezetik, ennek konkrét szakmai, közösségi és lelki feladatait, programjait team-rendszerben végzik el. Minden szakkollégista részt vesz a munkacsoportok valamelyikének munkájában, melyek a DB alelnökeinek felügyelete alatt állnak. A Teamek operatív működését az egyszerű többséggel megválasztott team-vezető koordinálja.

A SZIK történeteSzerkesztés

1990 szeptemberében néhány lelkes egyetemista létrehozta az első közösséget, amely a leendő kollégium alapító csapata lett. Az intézmény ekkor még nem rendelkezett épülettel, ennek megszerzéséhez megpályázták és elnyerték a feloszlatott Kispesti Munkásőrség egy ingatlanját.

A hosszútávú fenntartó keresése közben a választás a Szent Márton Alapítványra esett, amely elkötelezte magát az ifjúság nevelésének előmozdítására, később a fenntartói szerepet is elvállalta. Mivel azonban a fiatalok a lelki gondozást is szerették volna biztosítani, később a jezsuita rendet kérték fel erre a feladatra. A rend Sajgó Szabolcsot, A Szív c. lelkiségi folyóirat szerkesztőjét nevezte ki első kollégiumi lelkésznek, ő három évig az igazgató tisztséget is ellátta. Mivel kétévi szünet után ismét egy jezsuita, Vértesaljai László lett az igazgató, akit Kiss Ulrich követett, a kollégium és a rend kapcsolata egyre jobban elmélyült, míg Ádám János akkori provinciális 1998. augusztus 20-án úgy döntött, hogy a rendhez tartozó Jézus Társasága Alapítvány átveszi a kollégiumért vállalt felelősséget (1998. október 23). A jezsuita Kiss Ulrich 2005-ös rektori kinevezésével született az újabb döntés, hogy a szakkollégium a nevébe is felveszi a „jezsuita” jelzőt. A Szakkollégium 2011 őszén Dr. Smuk Péter rektor vezényletével költözött be a Horánszky utcába.[2] 2012 és 2017 között Dr. Feledy Botond látta el a rektori teendőket. 2017 szeptemberétől kezdve a szakkollégium vezetője Sárvári Balázs.

A SZIK értékei: három pillérSzerkesztés

A Szakkollégium működése három alappillér - a szakmaiság, a közösség és a lelkiség - mentén formálódik.

SzakmaiságSzerkesztés

Tanulmányi Rendszer (TRSZ)Szerkesztés

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium egy interdiszciplináris szellemi műhely, tanulmányi programja széleskörű szakmai képzettséget ad. A diploma a 3 éves program elvégzésével szerezhető meg, amely kurzusokat, skillfejlesztő foglalkozásokat, valamint projekteket is magába foglal. A projektek 3-10 fős csoportokban indulnak és egy-egy konkrét problémára összpontosítanak.

A tanulmányi rendszert kiegészítik az évente megrendezésre kerülő szimpóziumok, teaházak, kerekasztal-beszélgetések és belső tudományos előadások. A kiemelten tehetséges szakkollégisták szakmai előmenetelét tudományos ösztöndíj segíti.

KözösségSzerkesztés

A szakkollégiumnak egyik legnagyobb vonzereje a közösség. A közösség szerveződésének alapját a SZIK-ben végzett közös munka, valamint a rendszeres programok adják. A SZIK rendszeres programjai:

  • Nyári tábor - 4-5 napos évkezdő tábor augusztus végén, amely az elsősöknek egyfajta gólyatábort is jelent. A közösségi jellegű programokon túl a tanév rendjének ismertetése és megvitatása is itt történik.
  • Kollégiumi hétvége - félévenként kerül megrendezésre valamely vidéki városban, közösség- és kapcsolatépítés céljából.
  • Szent Ignác Álarcosbál
  • Egyéb közösségi programok: sport, szabadidős tevékenységek, bálok, kirándulások stb.

LelkiségSzerkesztés

A szakkollégium lelki életét a katolikus hagyomány és azon belül az ignáci lelkiség határozza meg. A pillér fenntartásáért a szakkollégium jezsuita lelkésze és a szakkollégistákból álló Spiri Team felel. A szakkollégisták lelki igényeit rendszeres programok és megfelelő infrastrukturális feltételek elégítik ki. A bentlakó szakkollégisták minden héten közös imára gyűlnek össze, minden hónapban közös szentmisén vesznek részt. A tanévet Veni Sancte ünnepség nyitja és Te Deum zárja. A szakkollégium lelkésze a Spiri Team együttműködésével minden szemeszterben lelkigyakorlatot szervez, amely nyitott minden szakkollégista számára. A szakkollégium minden szemeszterben megszervezi a Meet a Jesuit programot, amely során előadásra és közös lelki elmélyülésre hív egy jezsuita szerzetest. Félévente egy teaház lelkiségi témában kerül megrendezésre. A szakkollégium lelkésze folyamatosan a bent lakók rendelkezésére áll lelki beszélgetésre, gyónásra. A szakkollégisták részére külön kápolna működik a szakkollégium épületében. A szakkollégium kurzusrendszerének része a filozófia és teológia. A szomszédos Párbeszéd Háza további lelki és kulturális programokat kínál.

ÖsztöndíjakSzerkesztés

A Szakkollégium saját ösztöndíjalappal rendelkezik, amely részben az évente megrendezett Szent Ignác Díszest felajánlásait tartalmazza. Az ösztöndíjalapból nyelvtanulás és külföldi tanulmányutakhoz való hozzájárulás címén lehet részesülni.

A kiemelkedő szakmai és közösségi munkát végző növendékeit a Vezetőség tudományos ösztöndíjjal jutalmazza, amelyre pályázni kell. Az elbírálás során szempont az egyetemi tudományos teljesítmény, a szakkollégiumi kurzusokon nyújtott teljesítmény, valamint a közösségi, társadalmi szerepvállalás.

A szociálisan rászorulók – szintén pályázat útján – szociális ösztöndíjat kaphatnak. Az ösztöndíjról az Ösztöndíjbizottság dönt a pályázat, illetve a Diákbizottság és az Igazgatóság véleményét figyelembe véve, az ösztöndíjszabályzatban meghatározottak szerint. Az odaítélhető ösztöndíj mértéke a mindenkori kollégiumi díjhoz igazodik.

Az ösztöndíjak mellett az intézmény anyagilag támogatja a szakkollégistákat a nyelvvizsga megszerzésében.

A kiemelkedő közösségi tevékenységet a Diákbizottság díjazza közösségi ösztöndíj formájában.

Társadalmi szerepvállalásSzerkesztés

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium egyik fontos értéke a társadalmi felelősségvállalás. A szakkollégisták minden évben különböző szociális projektekben vesznek részt. Legnagyobb hagyományú program a Gyökerek Tábor. Korábban lezárult projektek hátrányos helyzetű gyerekek mentorálását, leányanyák kísérését, hajléktalanok segítését, menekültek kiskorúak segítését, idős szerzetesek látogatását foglalta magában.

Gyökerek táborSzerkesztés

A Gyökerek Tábor keretében Kárpát-medencében élő hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű gyerekeket táboroztatása folyik egy hétig Magyarországon. A 2003 óta minden nyáron megrendezett program célja, hogy életre szóló élményt adjunk a gyerekeknek, illetve, hogy a táborozók magyarságtudatukban megerősödjenek, az anyaország kulturális értékeiről tapasztalatokat szerezzenek, valamint kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medence más régióiból származó magyar társaikkal. A gyerekek Erdélyből, Délvidékről és Kárpátaljáról érkeznek. A tábor jelmondata: „Tegyetek jót, mert tudtok!”. A program intézményesen és lelkületében is a Jezsuita rendhez tartozik. A mozgalom 2010-ben Junior Prima díjban részesült.

A SZIK kapcsolataiSzerkesztés

A SZIK alapító tagja a magyar Jezsuita Egyetemi Kollégiumok (JEK) közösségének, ezen keresztül szoros kapcsolatokat ápol a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégiummal, a leuveni Collegium Hungaricummal, és a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség Kollégiumával. Mindezen intézményekkel szoros cserediáki kapcsolatokat ápolunk.

A SZIK alapító tagja a Szakkollégiumi Chartának és az Interkollnak, a magyar szakkollégiumi mozgalom oszlopos tagja.

A SZIK mintájára jött létre és működik a Jezsuita Roma Szakkollégium, a maribori MAGIS Jezsuita Kollégium, valamint a Pozsonyi Magyar Szakkollégium.

A SZIK aktív kapcsolatot ápol a hozzá hasonló pozsonyi Kolégium Antona Neuwirtha szakkollégiummal. Az épületben minden évben kínai oktatók, amerikai matematikus hallgatók és más külföldi cserediákok gazdagítják a közösséget.

A SZIK a Budapesti Corvinus Egyetem által akkreditált E kategóriájú szervezet.

A SZIK a médiábanSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés