Szerkesztő:Kit36a/ Aranydiplomás építészek (2011)

Az 1961-ben diplomázó, 2011-ben aranydiplomát elnyert magyar építészek tanulmányi-, illetve szakmagyakorlási időszaka a magyar társadalom fejlődésének, (át)alakulásának különleges - ellentmondásoktól sem mentes - korszakát jelenti. A friss diplomákkal munkába álló építészek - építőművészek, építők, műemlékvédők és urbanisták - egyrészt alkotói/alakítói voltak a 20. század második felének társadalmi haladásának, másrészt megvalósult, vagy megvalósulásra váró ideáikkal ösztönzőivé lettek az utánuk jövő építész(mérnök) generációknak.


BevezetőkéntSzerkesztés

( Emlékfoszlányok hazai építészetünkről -1950-2000. )

A 2011 -ben gyémánt- és aranydiplomát nyert építészmérnökök életútja szemléletes képet nyújt a 20. század második felének magyarországi építészetéről. Az aranydiplomások 1956-ban kezdték építész-tanulmányaikat, a gyémántdiplomások ekkor már oktatóikként, vagy fiatal gyakorló építész példaképekként kerültek velük kapcsolatba, s – kortársként - együtt élték meg a korszak folytonosan változó társadalmi-, gazdasági-, illetve technikai-, művészeti-, építészeti eseményeit, sűrű eseményváltozásait. Így lettek „közösen” a századvég jellegzetes magyar "alkotó építészgenerációjának" reprezentánsává, így váltak híddá az előző úttörők (és kevésbé úttörők), valamint az utánuk jövő új generáció és más – de cseppet sem gondtalanabb – eseményei és teljesítményei számára.

A gyémánt- és aranydiplomások aktív szellemi – tanuló és alkotó – korszaka lényegében 1950-től a századvégig ível, amely markáns – mondhatni drasztikus – változások ideje. Politikai téren a diktatórikus önkény, a lelkesítő - de vesztett - forradalom, a megtorlás, majd az egypárt-rendszerű, felülről irányított társadalmi formáció fokozódó válságjelenségei, a társadalmi rendszer-változás, a botladozva (cseppet sem hibamentesen) újraépítkező demokrácia, napjaink globalizációs problémáiig vezet. Közben a korszak építészetét meghatározó, azt kialakító technikai-, technológiai változások korát éltük. Az államosított építőipar nagyüzemesítése, a téglaépítésből betonépítésbe, előregyártásba, fém- és könnyűszerkezetbe váltása, szerkezetszerelés-jellegűvé változása zajlott, a felhasználható építőanyagok körének bámulatos kibővülésével; a téglahordó tróglitól a házgyárig és toronydaruig változó technológiává... Az építészeti-, építőművészeti eszme változási folyamata sem kisebb jelentőségű: az építészeti szellem a keleti értelmezésű szocreálból a korai magyar avantgarde nyomaira és átélő alkotóira visszaváltva startolt, miközben oktatók és tanítványok - a gyakorló fiatal építészekkel - együtt tanulták a Bauhaus-elveket, szívták magunkba a funkcionalitás, szerkezetszerűség, modern anyag- és formaképzés eszméjét, a kollektivitás szellemét. Újra rátalálva a korábbi korok szellemi örökségére, védelmére; az építészet értelmezése kiszélesedett a környezetkultúrára, környezetvédelemre, urbanisztikára, építésügyre, építéspolitikára. És mennyire megváltozott az építész kéziszerszám-készlete is, a logarléctől és tuskihúzótól, a mindig kibicsakló graphoson, a rotring-tollakon át a számítógépes szoftverekig, a homlokzatrajztól és makettől a vizuális modellképig, a világhálón futtatott videóképekig…

Ha most áttekintjük az érintettek – az eltávozottakkal és másért távol levőkkel sajnálatosan megcsappant – körén és tevékenységén, művelt szakterületeiken, mondhatjuk, a kibocsátó egyetemet elégtétellel töltheti el a tudat, hogy tanítványait jól - az akkor még szinte ismeretlen jövőre - széleskörű ismeretekkel és hivatástudattal látta el. Szinte elenyésző azok száma, akiknek megadatott, hogy egy kiválasztott szakterületen – tervezőként, vagy kivitelezőként - kamatoztathatták alkotó tevékenységüket, mondjuk meg, sikeresen és elismeréssel. Jóformán teljes azok köre, akik – a körülmények adta lehetőségek, kényszerek, vagy változatosabb szakterületi igényességük miatt - több, egymásra épülő, vagy egymásba kapcsolódó tevékenysége(ke)t művelve, átfogóbb építészeti tudással, tapasztalattal felvérteződve váltak professzionálissá, szaktekintéllyé, szakértővé, továbbképző oktatóvá, esetenként szakíróvá. Az utóbbiak jelzik azt is, hogy mennyire egyenrangúvá vált a különféle szakágazatok szakmai teljesítményeinek értékelése, tekintélye, s jelzi az igényét annak, hogy az így elért eredmények társadalmi-közéleti elismertetésének módja is kövesse ezt. (kt)

 
A dékáni megnyitó

Dr. Becker Gábor dékán megnyitójaSzerkesztés

Tisztelt Kitüntetett Kollégáim !

Évtizedek óta kedves hagyomány egyetemünkön a jubileumi díszoklevelek adományozása egykori hallgatóinknak. Az arany-, gyémánt-, vas-, rubin- és platina oklevelek mellett egy az olvasó kezében lévő kötethez hasonló kis könyvet is átnyújtunk volt hallgatóinknak.

A 2011. évben is szívesen követjük ezt a hagyományt, és az egykori hallgatók által beadott szakmai életrajzok feldolgozásával összeállítottuk a karunkon 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt építészmérnöki oklevelet szerzett hallgatók életútját, munkásságát bemutatni hivatott kiadványt. A kötetet hivatásuk szolgálatában eltöltött sokéves, eredményes munkájuk, életművük elismeréseként kívánjuk Önöknek átnyújtani. Lapjain keresztül jubileumi diplomázóink visszapillanthatnak a múltba, "találkozhatnak" régi évfolyamtársaikkal, és segítségével előkerülhetnek a közös emlékek is.

Az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2011-ben 1 vas, 30 gyémánt és 50 arany oklevél ado¬mányozásáról döntött. Az a tény, hogy a 2011. évben 81 egykori hallgatónk nyújtotta be szakmai életrajzát, és kérte jubileumi díszoklevél adományozását, önmagában azt jelzi, hogy mindannyiuk szívében máig helye van a Műegyetemnek, az Építészmérnöki Karnak. Örömmel emlékeznek vissza a régi falak között eltöltött egyetemi évekre, egykori évfolyamtársaikra, oktatóikra. A Műegyetemhez való kötődésüket bizonyítja az is, hogy a szakmai életrajzok olvasása közben nem egy esetben találkoztunk olyan sorokkal, amelyekben egyetemi emlékek kerültek elő, hála és köszönet sejlett egykori oktatóik felé, akik segítették pályafutásuk elindítását, szakmai ismeretekkel, szellemi és emberi értékekkel gazdagították Önöket.

A jogelőd József Nádor Műegyetemen 1871-ben kezdődött meg az építészképzés az Építészeti és Mérnöki Osztályon. A kar neve, szervezete a 140 év alatt többször változott, de a cél ugyanaz maradt, a képzésben ötvözni a magas szintű elméleti megalapozottságot és a gyakorlati ismeretek oktatását, megőrizni szakmánk, hivatásunk egyszerre művészeti és műszaki jellegét. Képzésünk hagyományos erőssége e két terület egyensúlya: a műszaki, mérnöki tudományok elsajátítása mellett a művészi alkotóképesség fejlesztése.

Tisztelt Kitüntetettek! Őszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövőbeli hallgatóink is az Önök nyomdokait fogják követni, és munkásságukkal, tevékenységükkel hasonlóképpen öregbítik egyetemünk, karunk hírnevét, ahogy ezt Önök is tették és teszik. Ezzel a kötettel szeretnénk emléket hagyni alkotó tevékenységükről a jövő nemzedékeknek, és megköszönni, hogy hűek maradtak a Műegyetemhez és annak Építészmérnöki Karához. Az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm Önöket.Novák István DLA záróbeszédeSzerkesztés

"Tisztelt Dékán úr, tisztelt Professzor urak, tisztelt Hölgyeim és Uraim és kedves Évfolyamtársaim ! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e jeles napon én köszönthetem Önöket, illetve Titeket. 1956. október 22-én – itt az aulában – együtt reménykedhettünk egy új Magyarország születésében. Mi voltunk az utolsó évfolyam, akik a szabadság illúziójában részesülhettünk. A megtorlás elől sok társunk nyugatra távozott, pótlásukra pártösztöndíjasokat tettek közénk és visszajött a kötelező világ.

Az építészetben ekkor véget ért a „szovjet barokk”, vagyis a klasszikus szocreál korszak. A modern építészettel, mint például Le Corbusier, vagy Frank Lloyd Wright munkáságával szinte tanárainkkal ismerkedtünk. A professzori kar – a kötelező világnak megfelelően – kezdett átalakulni, de szerencsénkre a nagy öregek is tanítottak még.

Például Pogány Frigyes professzor úr Firenzéről, Rómáról vagy Párizsról szóló előadásai nyitottak kaput a tőlünk elzárt világ felé. Az egyetemi éveink alatt barátságok, szerelmek is születtek. Egyes tanáraink segítségével megélhettük a kicsinyes korlátokkal és a megnyomorító gátlásokkal szemben álló szabad alkotás örömét is.

Az egyetemet befejezve az álmodozások kora véget ért. Az a korszak nem a komplex környezetalakításról és a szép emberi környezetről szólt, ezért ki-ki a maga útját járva próbált megfelelni, vagy ellenkezni. A rendszerváltás után helyünket kerestük, de már eljuthattunk az Óperencián túlra is.

Itthon – Asztalos Albert barátunknak köszönhetően – évente találkozhattunk, de egyeseket már csak az égi mezőn láthatjuk újra.

Madách Imre: Az ember tragédiájából Ádám szavait idézem:

Igaz. – Tudom jól, hogy kell ollyan is,

Ki homokot hord, vagy követ farag:

Nélkűle nem emelkedik terem.

De ez csak a homályban tévelyeg,

S fogalma sincs arról, miben segít.

Csak az épitész látja az egészet,

S bár megfaragni nem tud egy követ,

A művet ő teremti, mint egy isten.

Ily épitész nagy a tudásban is.

Korunk miatt mi már nagy terveket nem dédelgethetünk, de megmaradt bennünk az építészeti problémák alkotó megoldása iránti, soha meg nem szűnő vágy.

Kedves Évfolyamtársaim! Isten éltessen Benneteket, hogy még sokáig hasznára legyetek családotoknak és Országunknak. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Novák István DLA

2011. május 24. Budapest, Műszaki Egyetem: Aranydiploma köszöntő"

Az aranydiplomások jegyzékeSzerkesztés

 • Apáthy Katalin 1938-ban született Egerben. Építészmérnöki oklevelének száma: >1929/1961.
 • Asztalos Albert 1938-ban született Magyarfenesen Építészmérnöki oklevelének száma: >1931/1961. (Elköltöztem Siófokra. Címem: 8600 Siófok, Koch Róbert u. 1 sz.)
 • Bakos Lehel 1938-ban született Újpesten Építészmérnöki oklevelének száma: >1932/1 961
 • Bartha László 1934-ben született Abonyban Építészmérnöki oklevelének száma: >1989/1961.
 • Bozsódi Zsigmond 1938-ban született Biharkeresztesen Építészmérnöki oklevelének száma: >1912/1961.
 • Csete György 1937-ben született Szentesen. Építészmérnöki oklevelének száma: >1943/1961.
 • Csizmadia Nándor 1936-ban született Göllén. Építészmérnöki oklevelének száma: >1924/191
 • Dr. Csorba Zoltán 1936-ban született Baján. Építészmérnöki oklevelének száma: >1922/1961.
 • Darvas Imre 1937-ben született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >2002/1961.
 • Czikkely Elek 1938-ban született Endrődön Építészmérnöki oklevelének száma: >1975/1961
 • Dobai Tibor György 1938-ban született Győrben Építészmérnöki oklevelének száma: >1954/1961.
 • Dóka Imre 1931-ben született Hajdúböszörményben Építészmérnöki oklevelének száma: >1982/1961.
 • Fejes Mária Anna 1931-ben született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >1966/1961.
 • Füzesséry Ágnes Mária 1935-ben született Finkén Építészmérnöki oklevelének száma: >1699/1960.
 • Gábriel István 1937-ben született Kecskeméten Építészmérnöki oklevelének száma: >1979/1961.
 • Gulyás Teréz 1937-ben született Kunszentmártonban. Építészmérnöki oklevelének száma: >1890/1961.
 • Harsányi István 1938-ban született Pécsett Építészmérnöki oklevelének száma: >1869/1961.
 • Harsányiné Vladár Ágnes 1938-ban született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1878/1961.
 • Hattyasyné Dr. Markó Krisztina 1938-ban született Miskolcon, elhunyt 2011-ben Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >2000/1961.
 • Huszár Gyula 1921-ben született Rohoncon Építészmérnöki oklevelének száma: >1995/1961.
 • Janáky István DLA 1938-ban született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >2003/1961.
 • Jancsó György1937-ben született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >1920/1961.
 • Juhász Márta 1938-ban született Kémesen Építészmérnöki oklevelének száma: >2014/1961.
 • Kiss József 1937-ben született Cigándon Építészmérnöki oklevelének száma: >1916/1961.
 • Kiss Tamás József 1936-ban született Ivánban. Építészmérnöki oklevelének száma: >1893/1961.
 • Kovács Miklós I938-ban született Győrben Építészmérnöki oklevelének száma: >1895/1961.
 • Márkus János 1931-ben született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >1993/1961.
 • Martin Dezső Ferenc 1927-ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >766.
 • Mátis Lajos 1936-ban született Felsőiszkázon, elhunyt 2011. aug. 17-én Szombathelyen. Építészmérnöki oklevelének száma: >2006/1961.
 • Németh József 1938-ban született Kaposváron. Építészmérnöki oklevelének száma: >1934/1961.
 • Novák István 1938-ban született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >2013/1961.
 • Nyíri Anna Veronika (Lőrincz Józsefné) 1938-ban született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >2009/1961
 • Pákay Jolán 1938-ban született Veszprémben. Építészmérnöki oklevelének száma: >1897/1961.
 • Papp László 1929-ben született Debrecenben Építészmérnöki oklevelének száma: >364/1955.
 • Pappváry Zsolt 1938-ban született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: 2000/1961.
 • Perneczky László 1938-ban született Esztergomban Építészmérnöki oklevelének száma: >2011/1961.
 • Pitrolffy-Szabó Katalin (Bene Jánosné) 1937-ben született Budapesten Építészmérnöki oklevelének száma: >1930/1961.
 • Polgár János 1938-ban született Turán. Építészmérnöki oklevelének száma: >1949/i1961
 • Dékány Csabáné, Rácz Anna 1937-ben született Újpesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1873/1961.
 • Sándy Péter 1937-ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1898/1961
 • Sárközy Szabolcs 1926-ban született Kaposváron. Építészmérnöki oklevelének száma: >1969/1961.
 • Seres Antal 1935-ben született Nyírbátorban. Építészmérnöki oklevelének száma: >1660/1960.
 • Simon István 1938-ban született Makón. Építészmérnöki oklevelének száma: >1886/1961.
 • Somogyi Lajos 1934-ben született Körösszegapátiban. Építészmérnöki oklevelének száma: >1939/1961.
 • Süttői Ferenc 1937- ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1942/1961.
 • Szabó Ferenc Miklós 1936-ban született Debrecenben. Építészmérnöki oklevelének száma: 2001/1961.
 • Takács Máté 1937 ben született Mindszenten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1899/1961.
 • Teőke László 1937-ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1900/1961.
 • Töreky Dezső 1937-ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1938/1961.
 • Virág Imre 1938-ban született Győrzámolyban Építészmérnöki oklevelének száma: >1884/1961.
 • Dr.Wéber György 1937-ben született Budapesten. Építészmérnöki oklevelének száma: >1859/1961

TovábbiakSzerkesztés

Vas-és Gyémántdiplomát nyert építészekSzerkesztés

A felsorolásban megjelenő építészek korábbi időszakban (1996, illetve 2001) nyertek aranydiplomát.

Harmath László , Bácsújlaki Dezső , Böjthe Tamás , Callmeyer Ferenc DLA , Feleki Győző , Gáspár Tibor , Gyuris Gábor , Jäger Tamás, Kaldor Ervin Lajos , Kiss István DLA , Dr. (PhD) Koppány Tibor , Lajtai Lajos , Dr. Laki Tamás , Markovics Éva Kun Attiláné , Martin Dezső Ferenc , Medvedt László , Mirgai László , Nagy János , Orlainé Sasvári Edit , Pásztor Viktor (Győző) , Dr Pattantyús-Ádám Géza|Dr. (PhD) habil Pattantyús-Ádám Géza , Petes-Varga Vilmos , Petrasovszky István , Rehó István , Soproni Ferenc , Tar Imre , Tarján Aladár , Turcsányi Gyula , Walkó Zoltán .

Elhunyt építész- évfolyamtársakSzerkesztés

Allaga Zoltán , Breuer Dezső, Csákányi András, Csizmadia Gedeon, Dóra Sándor, Farkas Barnabás, Fellner László,Garami András , Hajdinák Tibor, Karacs Imre, Kátay Urbán István, Kemény Marietta, Kesserű Kálmán, Korom Pál, Kovács András, Németh Pál, Nyári József, Orbán László, Rozmann László, Szilágyi István), Szilágyi István, Szrebrov Nedjenko, Takács István, Tatai József, Tóth István, Vágó Árpád, Vuray Károly, Hattyasyné Dr. Markó Krisztina (2011. 09. 10.) , Báthori Gábor (+ 2012.03.21.13h.), Janáky István, ifj.(2012.08.06.)

Aranydiploma-ünnepségre nem jelentkezett évfolyamtársakSzerkesztés

Allaga Zoltán, Bardon Mária (Gimesiné), Bartal Zoltán, Báthori Gábor, Bíró Mihály, Borbély Ildikó, Borics László, Bretz (Borsa) Miklós, Csapó Sándor, Csíkhelyi Attila, Dávid Erzsébet, Ébert Ágoston, Garamvölgyi József, Gerő Balázs, Gulyás Béla, Háger Veress Ágnes, Iván József, Kangyal Ferenc, Landauer Éva, Lukács Péter, Menyhei László, Németh Éva, Nyári József, Radzik Károly, Ruppe János, Simon Béla, Thoma János, Urr Sándor, Varsányi Gyula, Végvári Vilma (Gyöngyösiné), Veréb Ibolya, Virág József

KépgalériaSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • BME Tanulm. Hiv.: Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Gyémántdiplomások - Építészmérnöki Kar 2011. - ISSN 0866 305 X
 • A 1961. évben végzett évfolyamtársak névsorai Asztalos Albert kéziratban, folyamatosan vezetett cím- névsora alapján készültek.
 • Egy tanszék 80 éve (A BME Urbanisztikai Tanszékének története - 1929-2009). - Terc K. Bp. 2009. - ISBN 978-963-9535-96-1

IrodalomSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés