A Téka egy romániai magyar irodalmi-törté­nelmi-művelődéstörténeti sorozat. 1969-es indulásakor az Irodalmi Könyvkiadó, majd 1970-től a Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelennek meg kötetei, napjainkig.

Története szerkesztés

1969–1989 között szerkesztés

A sorozat első kötetei 1969-ben jelentek meg – a sorozatindítás alapjául egy Csehi Gyula által készített sorozatterv és annak 185 címjavaslatot tartalmazó melléklete szolgált. Ebben fogalmazta meg a sorozat célkitűzését: „A Téka elegáns kis kötetek sorával óhajt utat nyitni a nem szakember olvasónak az olyan irodalmi formák és az olyan tartalmak felé, amelyek nem férnek el kényelmesen az irodalom három szentesített »természeti formájában« – az epikában, a drámában és a lírában. A sorozat hivatása az is, hogy az egyetemes művelődéstörténet minden korából és minden területéről begyűjtsön kevésbé ismert vagy elfelejtett értékeket, s ezeket a mai ember asztalára téve, újból életre keltse a megismerés örömének és a sokoldalú, korszerű művelődésnek a szolgálatát. Ez a kitekintés a történelem és a nagyvilág felé harmonikusan kiegészülhet – szándékaink szerint ki is fog egészülni – a hazai művelődés- és irodalomtörténet e sorozat tematikájába illő kiadatlan vagy régebben már megjelent, de hozzáférhetetlenné vált alkotásainak felkutatásával, újrakiadásával vagy kiadásával.”

A sorozat indulásának évében, 1969-ben összesen 5 cím jelent meg, átlagban 2900-as példányszámban. A Kriterion Könyvkiadó 1970-ben vette át, belső szerkesztője előbb Mikó Imre, majd nyugdíjba vonulása után, 1975-től Salamon Anikó lett. Az ő halála után (1981) Szabó Zsolt, illetve Hatházy Ferenc, 1992 után Szilágyi N. Zsuzsa volt, ám egyes köteteket alkalmilag mások is szerkesztettek. Mikó Imre kiválása és Csehi Gyula halála után szerkesztőbizottság alakult, tagjai Benkő Samu (történelem, művelődéstörténet), Deák Tamás (világirodalom), Szabó T. E. Attila (természettudományok), akik a – borító színével is megkülönböztetett – belső vonulatok szakszerkesztésével játszottak szerepet a sorozat koncepciótervének alakításában, az egyes kéziratok elbírálásában.

A tízéves évforduló küszöbén, az 1979-es évet nem számítva, az akkori szerkesztő, Salamon Anikó eme célkitűzés megvalósulásáról készített mérleget: „Az egyetemes művelődés körébe sorolható a 92 kötetből 30 kötet (32,60%), a magyar művelődés körébe szintén 30 kötet (32,60%), a többi 32 cím (34,80%) pedig megoszlik a román művelődés, a természettudományok és a filozófia között… A kötetek között 6 ókori, 12 középkori, 44 újkori és 26 jelenkori található.” A sorozat 1989-cel záruló első szakaszának második felében ezek a számok a következőképpen módosulnak: tíz év alatt összesen 44 kötet jelent meg, ami évi 4,4 kötetet jelent, ebből a magyar művelődéstörténet körébe 12 cím (27,27%), az egyetemes művelődéstörténet körébe 21 cím (45,46%) sorolható, egyéb (román irodalom, természettudomány stb.) 12 cím (27,27%). Az 1980-as években már szembetűnő az évenkénti eltolódás is: vannak évek, amikor csak 2–3 kötet jelenik meg (1981, 1985, 1987, 1989), s ezek között több esetben már egy sincs magyar tematikájú.

A sorozat 100. kötetében (Erdélyi Muzéum. 1814–1818. Sajtó alá rendezte és bevezetővel ellátta Benkő Samu), 1979-ben a kiadó közölte mind a 100 kötet címjegyzékét (példányszámokkal), valamint egy közvélemény-kutató kérdőívet. Ugyanakkor elemző munkaértekezletet tartottak, melyen a kérdőívre beérkezett olvasói válaszok értékelésére is sor került.

Statisztika szerkesztés

Az olvasói érdeklődést mutatja a 100. kötet megjelenése idején készített forgalmi statisztika is. Eszerint pl. az 1973-ban megjelent 89 000 példány Téka-kötetből az év végén mindössze 4289 volt raktáron, az 1974-ben megjelent 60 300 példányból 2685, az 1975-ben megjelent 78 650 példányból 3916.

A sorozat 1979-ig évi átlagban 9,1 címet jelentetett meg átlagosan 7400 példányban, az 1980–85 közötti időszakban az átlagpéldányszám 9067 volt; az 1985–89-es időszakban összesen 15 kötet jelent meg 11 846-os átlagpéldányszámban. 1989-ben viszont mindössze 2 cím, s ez a beszűkülés folytatódott 1990 után is, az 1994-ig terjedő 5 évben összesen 10 cím került könyvforgalomba (példányszámot a kiadó ebben az időben már nem közölt). A példányszámrekordot az 1989-ig terjedő egész időszakban a Gondolatok a szerelemről (1970) érte el 42 000-es példányszámával; meghaladta a 20 000-es példányszámot II. Rákóczi Ferenc Fejezetek a Vallomásokból (1976), Freud Pszichoanalízis (1977) c. kötete, a Középkori anekdoták (1976), Defoe: A londoni pestis (1980), Boccaccio Dante élete (1986), Marco Polo utazásai (1986), Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták (1988), Brehm: Az Északi-sarktól az Egyenlítőig (1988) és az Aradi vértanúk (1991), 15 000-et a Gondolatok a könyvről (1972), a Székely vértanúk 1854 (1975), a Bethlen Gábor Levelek (1980) és a Max Planck, Einstein, Heisenberg és mások írásaiból válogatott Mit tettem mint fizikus? (1985) c. kötet.

1989 után szerkesztés

Az 1989-es romániai forradalmat a sorozat túlélte, azonban éreztette hatását a Kriterion Könyvkiadót is érintő visszaszorulás. Az első 5 évben megjelent összesen 10 kötetből 3 olyan, amelyet korábban a cenzúra tiltott le (Újfalvy Sándor emlékiratai, Bocskai István levelei, az Aradi vértanúk c. memoárkötet), a többi a Téka sorozat korábbi koncepcióját viszi tovább, jelezve a merev ideológiai tiltások megszűnését (Bergson, Giordano Bruno, Machiavelli, Nietzsche).

Új lehetőségek felé nyitott (ekkor már Szilágyi N. Zsuzsa szerkesztésében) a kisebbségpolitikus Jakabffy Elemér tanulmányaival (1994); ezt egy Balogh Artúr-kötet követte (1997), s ezután helyreállt a sorozat korábbi profilja. Az elkövetkező évtizedben megjelent 25 kötet között (ebből 9 újrakiadás) találunk nemegyszer ismeretlen erdélyi történelmi-művelődéstörténeti értékeket feltáró kötetet: Enyedi György válogatott műveit, Bocskor János 18. századi és Bárdi Péter 19. század eleji énekeskönyveit, Berzenczey László, Wesselényi Polixénia útleírásait, Hieronymus Ostermayer Erdélyi krónikáját, egy válogatást Cserei Mihály művéből, az Erdély históriájából. A hazai, illetve az egyetemes filozófiai örökséget egy Bajza József- és egy Böhm Károly-válogatás, ill. egy-egy Descartes-, Diderot- és Rousseau-kötet képviseli. A ritkább megjelenés ellenére jut tér kultúr­kuriózumoknak is: ilyen az említett két útleírás mellett Kiss András kötete az erdélyi boszorkányperekről és a Szirmay Antal Magyarország szóképekben című művéből készült válogatás (a sokáig lappangó fordítás Vietórisz József munkája).

A Téka sorozatnak tehát a mai romániai magyar könyvkiadásban sikerült részben visszafoglalnia azt a helyet, amelyet főképpen az 1970-es évek végétől betöltött.

Megjelent kötetek szerkesztés

1969 szerkesztés

1970 szerkesztés

1971 szerkesztés

1972 szerkesztés

 • Deák Farkas: Fogságom története. A kötetet gondozta: Kovács József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 208 p., 9300 pld.
 • Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Kordokumentumok az erdélyi falu életből 1771–1848. A kötetet gondozta: Kovách Géza. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 256 p., 5250 pld.
 • Gondolatok a könyvről. Gyűjtötte és összeállította: Mészáros József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 224 p., 15500 pld.
 • Hegel (Friedrich): Történelem és társadalom. Válogatta és bevezette: Huszár Vilmos. Fordította: Szemere Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 216 p., 5200 pld.
 • Gayot de Pitaval, François: Híres bűnperek a Pitavalból. Fordította: bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Szilágyi András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 212 p., 13850 pld.
 • József Attila és a román költészet. Kétnyelvű kisantológia. Az előszót írta, és válogatta: Mózes Huba. Könyvészeti adalék: Réthy Andor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 152 p., 6700 pld.
 • Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 224 p., 13000 pld.
 • Platón: Szókratész pöre. Levelek. Fordította: Devecseri Gábor és Faragó László. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Katona Ádám. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 240 p., 5100 pld.
 • Rousseau (Jean Jacques): A társadalmi szerződés. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Mikó Imre. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 216 p., 10000 pld.
 • Torma Zsófia levelesládájából. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Gyulai Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 168 p., 5000 pld.

1973 szerkesztés

1974 szerkesztés

 • 99 [kilencvenkilenc] Bartók-levél. A bevezetőt írta és válogatta: László Ferenc. Szöveg-megállapítás és jegyzetek: Demény János. A nem magyar nyelvű leveleket fordította: D. Benedict Edina. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 228 p., 8250 pld.
 • Gramsci, Antonio: A gyakorlat filozófiája. Válogatta és az előszót írta: Gáll Ernő. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 288 p., 3400 pld.
 • Heine, Heinrich: Vallomások – Írások a matrácsírból 1849–1856. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Csehi Gyula. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 272 p., 5400 pld.
 • Kisch, Egon Erwin: A Redl-ügy és egyéb történetek. Fordította, válogatta és az előszót írta: Fodor Ernő. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 244 p., 7300 pld.
 • Kodály Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Katona Ádám. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 292 p., 9650 pld.
 • Mentovich Ferenc: Az új világnézlet. Sajtó alá rendezte, bevezetővel, jegyzetekkel ellátta: Hajós József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 268 p., 5400 pld.
 • Morus Tamás: Utópia. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Kardos Tibor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 208 p., 6500 pld.
 • Wesselényi Miklós: Balítéletekről. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Veress Dániel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 272 p., 6360 pld.
 • Bonnet, Charles: A természet vizsgálása. Bemutatja: Szabó T. E. Attila. Fordította: Tóth Pál (1818). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 176 p., 5400 pld.

1975 szerkesztés

 • Goethe és a világirodalom. Goethe és Eckermann beszélgetései alapján. Fordította: Győrffy Miklós. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Ritoók János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 208 p., 4800 pld.
 • Gondolatok a művészetről. Aforizmák. Dévald László gyűjtése. Sajtó alá rendezte és bevezette: Angi István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 232 p., 14800 pld.
 • Kogălniceanu, Mihail: A parasztság sorsának könnyítése. Az előszót írta: Jordáky Lajos. Válogatta: Kerekes György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 224 p., 1750 pld.
 • Apáczai Csere János: Magyar logikácska és egyéb írások. A bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította: Szigeti József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 212 p., 10000 pld.
 • Lunacsarszkij, A. V.: Művészet és forradalom. Fordította, válogatta és a bevezetőt írta: Csehi Gyula. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 292 p., 2300 pld.
 • Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében. Ady Endre, Bíró Lajos, Dutka Ákos és Juhász Gyula írásai a színházról. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította: Indig Ottó. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 172 p., 5100 pld.
 • Összehasonlító Irodalomtörténelmi lapok. Válogatta, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította: Gaál György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 296 p., 3550 pld.
 • Sinkó Ervin: Don Quijote útjai. Válogatta az előszót írta, a jegyzeteket összeállította: Bretter György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 272 p., 3850 pld.
 • Székely vértanúk 1854. Válogatta, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Károlyi Dénes. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 244 p., 16900 pld.
 • Bernard, Claude: Az élet egysége. Fordította, bevezetőt és jegyzeteket írta: Dániel Károly. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 168 p., 4800 pld.
 • Bolyai FarkasBolyai János: Bolyai-levelek. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 316 p., 7000 pld.
 • Börne Ludwig: Párizsi levelek. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Szilágyi András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 260 p., 4000 pld.

1976 szerkesztés

1977 szerkesztés

 • Ész istennő nevében. Tallózás a Moniteur két évfolyamában. 1793–1794. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Semlyén István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 272 p., 5000 pld.
 • Freud, Sigmund: Pszichoanalízis. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta:Simó Sándor. Fordította: Ferenczi Sándor, Lengyel József, Pártos Zoltán. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 240 p., 21000 pld.
 • Gaál Gábor: Vidéki történet. Cikkek 1926–1928. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Tóth Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 324 p., 4200 pld.
 • Itóka (Bölöni Györgyné Machişiu Otilia): Ady Párizsban. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Robotos Imre. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 300 p., 10400 pld.
 • Kosztolányi Dezső: Gondolatok a nyelvről. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Murádin László. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 176 p., 11850 pld.
 • Babeș, Victor: Egészségügy és politika. Válogatott írások. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Spielmann József. Fordította: Imreh Piroska, Spielmann József. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 264 p.m 1250 pld.
 • II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Benkő Samu. Fordította: Domján Elek. / Utánnyomás / Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 276 p., 4800 pld.

1978 szerkesztés

 • Dobrogeanu-Gherea, Constantin: A kritikáról. Fordította, a bevezető tanulmányt írta. Csehi Gyula. Összeállította és az előszót írta: Gáll Ernő. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 304 p., 1850 pld.
 • Golescu, Dinicu: Utazásaim leírása 1824, 1825, 1826. Válogatta, fordította és bevezetővel ellátta: Beke György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 232 p., 3300 pld.
 • Emerson, Ralph Waldo: Esszék. Az emberiség képviselői. Angolok. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Gaál György. Fordította: Gaál György és Wildner Ödön. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 276 p., 6500 pld.
 • Haller János: Hármas história. 1. r. Világbíró Nagy Sándor néhány nevezetes dolgait illeti. 2. r. Jeles párbeszédekből áll. 3. r. A nagy Trója veszedelmének legigazabb históriája. Válogatta és az előszót írta: Molnár Szabolcs, ford. Haller János Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 288 p., 5450 pld.
 • Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Az előszót és a jegyzeteket írta: Kócziány László. Szöveggondozó: Lőrinczy Réka. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 184 p., 11300 pld.
 • Milescu Spătarul, Nicolae: Kínai útinapló. (1675–1677) Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Sombori Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 192 p., 3500 pld.
 • Tolsztoj, L. Ny.: Gyónás. Napló – Levelek. Válogatta és bevezetővel ellátta: Szilágyi Júlia. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 348 p., 6800 pld
 • Voltaire: Én, az üldözöttek Don Quichotéja. Válogatott levelek. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta. Rózsa Ágnes. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 260 p., 8350 pld.

1979 szerkesztés

 • Erdélyi Muzéum 1814–1818. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Benkő Samu. A sorozat 100. kötete. Függelékül a sorozat katalógusa. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 296 p., 6600 pld.
 • Fabre, Jean Henri: A rovarok környezete és viselkedése. Válogatta, fordította és bevezetővel ellátta: Puskás Attila. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 232 p., 7000 pld.
 • Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellette: Katona Ádám. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 360 p., 5800 pld.
 • Antik portrék. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Szabó György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 176 p., 9600 pld.
 • Avvakum protopópa önleírása – Jepifanyij szerzetes önéletírása. A bevezetőt írta: Török Endre. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Juhász József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 192 p., 5400 pld.
 • Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Sugár Erzsébet. Bevezette: Mezei József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 248 p., 6000 pld.
 • Saint Pierre Charles Iréné, Castel abbé de: Az örökbéke-tervezet rövid foglalata. Az előszót és a jegyzeteket írta Nagy Géza. Franciából fordította: Cseke Gál Anna. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 168 p., 6600 pld.
 • Saint-Simon, Claude de Rouvroy de: Saint-Simon herceg emlékiratai. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Horváth Andor. Fordította: Réz Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 336 p., 15600 pld.
 • Spinoza, Benedictus de: Politikai tanulmány. Levelek. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Szegő Katalin. Fordította: Szemere Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 280 p., 4650 pld.
 • Teleki Blanka és köre. Sajtó alá rendezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Sáfrán Györgyi. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 196 p., 9550 pld.
 • Varga Béla: Bölcseleti írások. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Balázs Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 288 p., 4150 pld.

1980 szerkesztés

 • Defoe, Daniel: A londoni pestis. Fordította: Vámosi Pál. Válogatta és a bevezetőt írta: Jánosházy György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 296 p., 25000 pld.
 • Dosztojevszkij, Fjodor: A művészetről. Naplójegyzetek, levelek, töredékek. Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Kovács Albert. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 296 p., 7000 pld.
 • Eötvös Loránd Tudományos és Művelődés-politikai írásaiból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Bodó Barna. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 288 p., 6500 pld.
 • Németh László: Pedagógiai írások. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Fábián Ernő. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 264 p., 7000 pld.
 • Slavici, Ioan: A világ, amelyben éltem. Válogatta, fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 296 p., 5000 pld.
 • Bethlen Gábor: Levelek. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Sebestyén Mihály. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 308 p. + 1 mell., 15000 pld.

1981 szerkesztés

 • Newton Isaac: A principiából és az optikából. – Levelek Richard Bentleyhez. Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Heinrich László. Fordította: Heinrich László, Fehér Márta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 220 p., 5000 pld.
 • Széchenyi István: Közjóra való törekedések. Szemelvények. Összeállította, bevezető tanulmányt írta: Benkő Samu. A Napló részleteit Jékely Zoltán és Győrffy Miklós, az Egy pillantás részletét Barta István fordította. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 344 p. + 1 mell., 15000 pld.
 • A Céhes élet Erdélyben. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Kovách Géza és Binder Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 320 p., 8000 pld.

1982 szerkesztés

 • Heisenberg Werner: A részben az egész. Válogatott írások. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Vincze Mária. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 296 p., 5000 pld.
 • Herman Ottó: Az Adriától a Jeges-tengerig. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Gábor Dénes. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 256 p., 10000 pld.
 • Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. 2., javított kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 228 p., 5000 pld.
 • Madách levelek. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Kántor Lajos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 292 p., 10000 pld.
 • Népességrobbanás – Egyke. Válogatta, bevezetővel ellátta: Semlyén István. Fordította: Vallasekné Dáné Márta, Semlyén István. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 300 p., 15000 pld.
 • Pascal Blaise: Gondolatok. Válogatta és a jegyzeteket összeállította: Szegő Katalin. A bevezetőt Bajor Andor írta. Fordította: Pődör László. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 280 p., 8000 pld.

1983 szerkesztés

 • Galilei: Párbeszédek. A két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Bréda Ferenc. Fordította: M. Zemplén Jolán. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 260 p., 10000 pld.
 • Marcus Aurelius: Elmélkedései. Fordította: Huszti József. A bevezető tanulmányt Benkő Samu írta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 220 p., 8000 pld.
 • Mill John Stuart: A szabadságról. Fordította: Pap Mária. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Egyed Péter. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 256 p., 3500 pld.
 • Montaigne: Esszék. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Oláh Tibor. Fordította: Bajcsa András, Kürti Pál, Oláh Tibor, Réz Ádám. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 296 p., 5000 pld.
 • Rétyi Péter: Naplója. Előszóval és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Maris Ursuţiu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 144 p., 10000 pld.
 • Utazások a török birodalomban. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Binder Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 284 p., 5000 pld.

1984 szerkesztés

 • Goethe és Schiller levelezése. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Deák Tamás. Fordította: Berczik Árpád, Raáb György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 248 p., 8000 pld.
 • Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Bálint József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 264 p., 6000 pld.
 • Szenci Molnár Albert: Napló és más írások. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Benkő Samu. A latin nyelvű műveket fordította: Borzsák István, Kenéz Győző, Kuncz Ágnes, Szabó András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 264 p., 5000 pld.
 • Tacitus: Sorsfordulatokban gazdag kor. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. Fordította: Borzsák István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 252 p., 5500 pld.
 • Boswell James: Doktor Johnson élete. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Szilágyi Júlia. Fordította: Kaposi Tamás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 260 p., 5000 pld.

1985 szerkesztés

1986 szerkesztés

 • Jakab Elek: Tanulmányok. Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket összeállította: Egyed Ákos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 264 p., 4000 pld.
 • Lamarck Jean–Baptiste Antoine de: A természet fejlődése. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Szász-Fejér János. Válogatta és fordította: Szász-Fejér Gyöngyi. A fordítást Puskás Attila ellenőrzése. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 204 p., 10000 pld.
 • Marco Polo utazásai. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzetek összeállította: Dáné Tibor. Fordította: Vajda Endre. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 324 p., 30000 pld.
 • Boccaccio Giovanni: Dante élete. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Oláh Tibor. Fordította: Füst József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 152 p., 20000 pld.
 • Strachey Litton: Miniatűr arcképek. Fordította, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította: Sebestyén Ágnes.[1] Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 272 p., 8000 pld.

1987 szerkesztés

1988 szerkesztés

 • A bölcsesség útja. Ókori kínai gondolkodók írásaiból. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Pászka Imre. Fordította: Tőkei Ferenc. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1988, 312 p.

1989 szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Saszet Ágnes műfordító szerkesztette 'Sebestyén Ágnes' álnéven.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés