Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

közhasznú társadalmi szervezet

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (rövidítve: TMTE) közhasznú társadalmi szervezet[1], amelynek célja, hogy fórumot biztosítson a textil-, a textilruházati és a textiltisztító ipar műszaki és gazdasági szakemberei, kutatói, oktatói, vállalkozói számára a szakmájukat érintő kérdések megvitatására, a technikai fejlődéssel járó újdonságok, innovációk megismerésére, a fejlesztési lehetőségek iránti tájékozódásra, de egyúttal gondot fordít a szakma hagyományainak őrzésére is. Jelenlegi küldetését a következőképpen fogalmazta meg: „A textil- és textilruházati iparban, a textiltisztításban és a kapcsolódó szakterületeken a szakmai kultúra fejlesztése, megóvása, hagyományainak őrzése, fórum biztosítása a szakemberek számára a tudásmegőrzés, a tudásfejlesztés és az információk cseréje érdekében”.

Történet

szerkesztés

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület elődje 1948-ban alakult, kezdetben informálisan működő szervezetként az akkori Mérnök Szakszervezet keretein belül, majd amikor 1948 júniusában 14 tudományos egyesületből megalakult a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), a textilesek is ehhez csatlakoztak. 1948. szeptember 20-án tartotta meg alakuló kongresszusát a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, amely célját a műszakiak szakmai képzésének elősegítésében, a textilipar fejlesztésének támogatásában határozta meg. A textil- és ruházati ipari szakágak akkori tagozódásának megfelelően fokozatosan pamutfonó, pamutszövő, gyapjú, len-kender, selyem, kötő, rövidáru, textilvegyész, ipargazdasági, anyagvizsgáló és minőségellenőrző, energia és gépészeti, ruházati, ill. textiltisztító szakosztályt alakítottak, majd később kiegészítették ezeket az ifjúsági csoporttal és a vidéki csoportokkal is. Idővel megalakult az ipartörténeti hagyományvédő szakosztály.

Az ezt követő évtizedekben az egyesület – együttműködve a szakmai szakszervezetekkel is – sokrétű tevékenységet folytatott: nagy számú konferenciát, vitanapot szervezett, aktívan részt vett a szakmai oktatásban, a szakemberek továbbképzésében, szakkönyveket és folyóiratokat adott ki, tanulmányokat készített az ipart irányító hatóságok számára, csoportos utak szervezésével lehetővé tette tagjai számára a külföldi konferenciákon való részvételt, kiállítások megtekintését stb. Együttműködött a szakmai szakszervezetekkel is, velük közösen több közös rendezvényt is szervezett. 1958-ban a TMTE-nek már több mint 4000 tagja volt és minden magára valamit is adó vállalat, szövetkezet és intézmény jogi tagként vállalt részt az egyesület tevékenységéből, több helyen üzemi TMTE-csoportot is létrehozva.

1989-ben a TMTE – a társadalmi szervezetek jogi helyzetének általános rendezésével összefüggésben – a MTESZ-től jogilag elszakadva, de annak tagjaként megmaradva, önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetté minősült át, majd a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján 1998-ban non-profit közhasznú társadalmi szervezetté alakult. A tagság által képviselt tudásbázisra alapozva 2004 óta regisztrált felnőttképzési tevékenységet is folytat.

Az egyesület célja

szerkesztés

Az egyesület célja a textil és textilruházati, illetve az ezekkel összefüggő bármilyen szakterületen és szektorban

 • a műszaki, tudományos és gazdasági haladás, a szakképzés és a szakoktatás fejlesztésének elősegítése valamint az e területen működő műszaki és gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segítése, részvétel a közös szakmai érdekek védelmében;
 • a versenyképes és környezetkímélő eljárások és termékek kidolgozásának és elterjesztésének elősegítése;
 • a szakterülettel kapcsolatos kulturális örökség megóvása, a szakmakör történelmi fejlődésének kutatása és az ezzel kapcsolatos muzeális feladatok ellátása, beleértve a textilipari műemlékek védelmét is;
 • a fogyasztóvédelem elősegítése;
 • nemzetközi együttműködések erősítése.

A közhasznú célok megvalósítását szolgáló tevékenységi formák

szerkesztés
 • Szakmai rendezvények szervezése, ismeretterjesztés;
 • Szakmai utak szervezése külföldi kiállításokra, szakvásárokra;
 • A nemzetközi technológia fejlesztési eredmények közvetítése, partnerkapcsolatok kiépítésének, projektötletek megvalósításának elősegítése, közreműködés;
 • Közreműködés pályázati projektek fejlesztésében és menedzselésében;
 • Fórumot biztosítása az uniós szabályok, direktívák szakmai feladatok megismertetésére, rendszeres információ a vállalkozások működését segítő pályázati támogatási formákról;
 • Az EDUTEX felnőttképzési programok keretében az OKJ-nak megfelelő képzések, valamint saját fejlesztésű, és egyedi igényekre szabott szakmai tanfolyamok, tréningek szervezése új szakmaspecifikus ismeretek megszerzésére és ezzel a szakemberek elhelyezkedésének elősegítése;
 • A tagvállalatok számára szakmai és munkaadói érdekképviselet a munkavállalói és munkaadói érdekek egyeztetését szolgáló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretében, az Európai Unió szakmapolitikai állásfoglalásairól és döntéseiről szóló információk eljuttatása a tagokhoz;
 • Szaklapok, szakmai kiadványok megjelentetése;
 • Fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztése, oktatása lakossági és szakmai fórumok keretében, valamint e témakörben kiadványok szerkesztése, ingyenes tanácsadás;
 • Műszaki, jogi, fogyasztóvédelmi tanácsadás szakértők bevonásával;
 • Kártérítési ügyekben a peres ügyek megelőzésére igazságügyi és műszaki szakértői tevékenység;
 • Egyéb szolgáltatások: partnerközvetítés, szakértők közvetítése, adatbázis (szakmai cím- és tevékenységjegyzék összeállítása, szakfordítás, pályázati tanácsadás, állásközvetítés stb.).

A TMTE az interneten honlapot működtet és online kiadásban negyedévenként megjelenteti a Magyar Textiltechnika c. szakfolyóiratot, amely erről a honlapról érhető el. (Az 1948-ban alapított lap 2008. évi 4. számával bezárólag nyomtatásban is megjelent és szakkönyvtárakban hozzáférhető.)

A TMTE tagságát több mint 80 jogi tagvállalat és egyénileg mintegy 250 szakember alkotja. A TMTE egyéni tagja lehet minden érdeklődő szakember, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, fizeti az éves tagdíjat.

Az egyesületi munka fő irányait az éves munkatervben a küldöttközgyűlés, illetve az általa választott vezető testület, az intézőbizottság határozza meg. Az alapszabályszerű működést az ellenőrző bizottság felügyeli.

A TMTE mindenkori programjait a negyedévente megjelenő és az egyesület honlapján is közzétett Textilvilág c. hírlevél ismerteti.

Kapcsolatrendszer

szerkesztés

A TMTE kapcsolatrendszere: nemzetközi és hazai szakmai szervezetek tagja, széles körű kapcsolatot tart oktatási intézményekkel, szakmai érdekképviseletekkel, kormányzati intézményekkel.

A TMTE a következő hazai és nemzetközi szervezet tagja:

Ezeken kívül az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn a következő hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel:

Az egyesület számos hasonló külföldi szervezettel, valamint sok hazai szakmai, érdekvédelmi, tudományos és oktatási intézménnyel is munkakapcsolatban áll.

Külső kapcsolatok

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Hivatkozás

szerkesztés