Wagner Károly (történész)

Wagner Károly (Zboró, 1732. április 11.Kisszeben, 1790. január 7.) jezsuita szerzetestanár, történész, műfordító, egyetemi tanár, a budai egyetemi könyvtár őre.

Wagner Károly
Született 1732. április 11.
Zboró
Elhunyt 1790. január 7. (57 évesen)
Kisszeben
Nemzetisége magyar
Foglalkozása szerzetestanár, történész, műfordító, könyvtáros, egyetemi tanár

ÉleteSzerkesztés

A kisszebeni algimnázium végeztével 1747-ben Nagyszombatban belépett a jezsuita rendbe. 15 éve dacára a tanulásban felülmúlta társait; különösen kitűnt a görög nyelv tanulásában, úgy hogy Homérosz, Hérodotosz munkáit megtanulta és magyarázta. 1751-ben Eperjesen tűnt fel, innét Kassára ment a bölcselet tanulására, ahol magánszorgalomból megtanult franciául; Corneille színműveit latinra fordította és az akkori szokás szerint az iskolai év zártával azokat a tanuló ifjúság által eljátszatta. Hat év múlva Nagyszombatban teológiát tanult és abból doktorátust tett.

1762-ben Szepeshelyre küldték az ottani káptalani iskola grammatikai osztályainak vezetésére; itt a káptalan levéltárában és könyvtárában szorgalmasan búvárkodott és gyűjtötte az anyagot Szepes megye történetéhez. 1764-ben Bazinból Besztercebányára küldték a harmadik próbaévre és ezalatt mint hitszónok működött Radvánban, Mitsinben és a környéken. 1765-ben a nagyszombati egyetemen tartott előadásokat és augusztus 15-én letette a rendi hűségi esküt; ezután mint a szakolcai konviktus igazgatója és az eperjesi gimnázium igazgatója működött.

1773-tól az országos levéltár igazgatója volt Pozsonyban. 1777-től a budai Egyetemi Könyvtár őre, majd a pecsét- és címertan egyetemi tanára Budán 1784-ig, amikor 400 forint évi kegyelemdíjjal nyugdíjazták.

Baráti viszonyban volt Katona Istvánnal, Pray Györggyel és Cornides Dániellel. Munkatársa volt a pozsonyi Ungarisches Magazinnak, Corneille műveiből fordított. Jelentős forrásanyagot tett közzé a Szepességről és Sáros vármegyéről. Genealógiával is foglalkozott. Több kéziratát az OSZK őrzi.

MűveiSzerkesztés

 • Analecta Scepusii… (I – IV., Vienae, 1774, Posonii et Cassoviae, 1778)
 • Petri de Warda epistolae (Posonii et Cassoviae, 1776)
 • Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum… (Budae, 1778; Pozsony-Pest-Lipcse, 1802)
 • Diplomatarium comitatus Sárosiensis… (Posonii et Cassoviae, 1780)
 • Caroli Wagner adversaria genealogico historica. Autogr. (kézirat)
 • Brevis deductio generis Aba, et aliquot familiarum ex eodem ortarum. Wagner Károly kézírása
 • Caroli Wagner … Observationes in commentarium de gente Báthorea Lipsiae 1783. in quarto editum…
 • "Quibus accedit eiusdem gentis genealogia ex monumentis fere synchronis concinnata." Nagyrészt autogr.
 • Carmina sepulchralia super funus … Christophori Thurzo … anno … 1614. … demortui … Conscripta per Stephanum Xylandrum [Holtzmann] Leutschowiensem… Leutschoviae typis Jacobi Klõz expressum. Wagner Károly másolata.
 • Testamentum Alexii Thurzo judicis Curiae Regiae. Wagner Károly másolata
 • Caroli Wagner e Soc. Jesu, Mssptorum Tomus LXX. Kézirat, eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban, fol. lat. nro. 225. Wagner gyűjteménye 328 lapon, vannak benne Pray, Fejérváry és Rajcsányi által másolt lapok is. Nagy Iván is felhasználta.
 • Tabellae genealogicae Familiarum I. R. Hungariae, Transylvaniae, Dalmatiae, Croatiea, studio Caroli Wagner e S. J. elaboratae. Kézirat, eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban, fol. lat. nro. 226. 61 táblán nagyrészt Wagner által írt gyűjtemény, az oklevelekkel és a forrásokkal összevetett és javított családfákat tartalmaz. Nagy Iván is felhasználta.

Lásd még a Wagner Károly Wikiforrás oldalát.

IrodalomSzerkesztés

 • Malovecká, Milota 2009: Karol Wagner (1732 - 1790) - Historik Spiša a Šariša. Prešov.
 • Malovecká, Milota 2005: Zborovský rodák Karol Wagner. In: Harčár, J. – Lukáč, G. – Adam, J. – Petrovič, J. – Belej., M. – Malovecká, M.: Zborov - Dejiny obce a Makovického panstva. Zborov, 224-231.
 • Malovecká, Milota 2003: Karol Wagner - Život a dielo venované Spišu. In: Gladkiewicz, R. – Homza, M. (Ed.):Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wroclaw, 593-598.
 • Magyar életrajzi lexikon
 • Biographie des Herrn Karl W. (Merkur von Ungarn, 1787. III.)
 • Pauler Tivadar: A budapesti egyetem története (Bp , 1880)
 • Vidákovich Aladár: W. K. Mallyó Józsefhez intézett levelei (Bp., 1933)
 • Hölvényi György: W. K. könyvtára (Az Egyetemi Kvtár Évk. 3. Bp., 1966)

ForrásSzerkesztés

 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  

Külső hivatkozásokSzerkesztés