Wikipédia:Dravida nevek átírása

Az alábbi összefoglaló a dravida nyelvcsalád déli, illetve középső ágához tartozó négy legnagyobb nyelvi egység magyaros, ejtésközelítő kiejtési szabályait tartalmazza:

A tamil, telugu, kannada, malajálam nevek (és közszavak) átírására a magyar Wikipédiában – a helyesírási irányelvnek megfelelően és a keleti nyelvekre vonatkozó akadémiai helyesírással összhangban (illetve az OH.ajánlásai alapján) – a magyaros átírást használjuk. Ezek a nyelvek a bráhmi írástípust használják, aminek egyik jellegzetessége, hogy az adott írás a nyelv minden fonémáját megpróbálja leképezni, tehát a kiejtés szerinti írásmódot követi. Ez alól a tamil, és kis mértékben a telugu kivétel, ezért a táblázatban az eltéréseket és a kiejtési szabályokat külön jeleztük.

 • Az átírás csak a magyar helyesírás szerinti betűket használja, ezeket feleltetjük meg a magyarhoz leginkább hasonló fonémáknak, ezért az átírás magyaros közelítő;
 • megtartja az ai és au kettőshangzók írását;
 • a szó végi á és í mindig rövid;
 • a magyar gyakorlatban már meghonosodott nevek hagyományos formáját megtartjuk akkor is, ha ezek nem felelnek meg az átírási gyakorlatnak, pl. a tamil népnév írása helyesen tamizs lenne, de a meghonosodott írásmód tekintetében a Keleti nevek magyar helyesírása és az OH. művek példaanyaga és a szójegyzéke a mérvadó;
 • dny írandó dzsny helyett;
 • a /n/̐ és /ṁ/ nazális betűk (anuszvára) lejegyzésére csak az m és n betűket használjuk, így a magyar nyelvben automatikus részleges hasonulást kihasználva n-et írunk a palatalizált hangok előtti ny, a torokhangok előtti ng helyett;
 • A néma h (viszárga) jelzésekor magyaros h ejtendő;
 • A szótagképző (magánhangzóként szereplő) r (r̥, r̥̄), és l (l̥, l̥̄) betűk ejtése ri (kannada nyelvben ru) és li.

Általános jellemzők

szerkesztés
 • Az írás balról jobbra halad;
 • Alfabetikus írás, úgynevezett szótagábécé (abugida típusú, amennyiben egy szótag egy mássalhangzóból és egy magánhangzóból áll), azaz minden mássalhangzó hordoz egy alapértelmezett („inherens”) magánhangzót, ezekben a nyelvekben ez az /a/. Az inherens magánhangzótól az eltérést mellékjelekkel (diakritikus jelek) jelzik, illetve szó elején vagy magánhangzó után önálló alakjukkal jelölik. Amennyiben a mássalhangzót nem követi magánhangzó, szintén jelzik (viráma). A mássalhangzót követő nazális mássalhangzó jelölése (anuszvára /m/, illetve a telugu kandrabindu /n/) és a magánhangzót követő néma hangzó jelölésére (viszárga /h/) külön jelek szolgálnak;
 • Néhány hangértékhez többféle írásjegy is tartozhat, ezeket a táblázatban nem tüntettük fel;
 • Gyakori a mássalhangzók összekapcsolása amennyiben két, vagy több mássalhangzó követi egymást, így változatos ligatúrák alakulnak ki, amelyek kiolvasásához az illető nyelv írásának konkrét ismerete szükséges (→tamil írás, telugu írás, kannada írás, malajálam írás);
 • Nem különböztetnek meg kis és nagybetűt;
 • Az írásjelek csoportosítása kiejtésük szerint történik, a következő felosztás szerint:
  • Magánhangzók
  • Mássalhangzók
  • Hangérték nélküli diakritikus jelek

Magánhangzók

szerkesztés
Tamil ' Telugu ' Kannada ' Malajálam ' Magyaros ejtésközelítő
Önálló forma Kapcsolt forma Önálló forma Kapcsolt forma Önálló forma Kapcsolt forma Önálló forma Kapcsolt forma
nincs nincs nincs nincs a
á
ி ి ಿ ി i
í
u
ú
ri
li
e
é
ai
o
ó
au

Mássalhangzók

szerkesztés
Tamil* Magyaros, ejtésközelítő Telugu Kannada Malajálam Magyaros ejtésközelítő
க் k, g, h [1] ka
kha
ga
gha
ங் n hnya
ச் cs, s, dzs [2] csa
csa (telugu: c[3])
ஜ் dzs dzsa (telugu: z[4])
dzsha
ஞ் ny nya
ட் t,d[5] ta
tha
da
dha
ண் n na
த் t,d[6] ta
tha
da
dha
ந் n na
ப் p,b[7] pa
pha
ba
bha
ம் m ma
ய் j ja
ர் r ra
ல் l la
வ் v va
ஶ் s sa
ஷ் sz sa
ஸ் sz sza
ஹ் h ha
ழ் zs la
ள் l
க்ஷ் ks
ற் r,tr, dr [8] ra
ன் n


(*)Az u.n. „grantha”[9] írásjeleket a tamil nyelvbe átszármazott szanszkrit, általánosságban az idegen eredetű szavak írására használják. Ezeket szürke színnel emeltük ki.

Hangérték nélküli diakritikus jelek

szerkesztés
Tamil Telugu Kannada Malajálam Szerepe
Viráma Eltávolítja a kapcsolt magánhangzót /a/
Viszárga Néma hangzó /h/
Anuszvára A magánhangzót nazálissá alakítja /m/
Kandrabindu A magánhangzót nazálissá alakítja /n/


நவநீதம் பிள்ளை

ந = na
வ =va
ந் + ஈ → நீ = ní /n/+/í/ ligatúra
த = ta
ம் = m (az írásjel felett a pont a viráma)
ப்+இ → யி =pi /p/+/i/ ligatúra
ள் = l
ள + ஐ → ளை = lai /l/+/ai/ ligatúra

azaz Navanítam Pillai az ENSZ emberi jogi főbiztosa 2011 tavaszán.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

ఆం = á+anuszvára /ం/ („nazális n”)
ధ్ర = dhra[10]
ప్ర = pra [10]
దే = dé
శ్ = s+ viráma /్/
azaz Ándhra Pradés[11]

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ = ka
ರ್ನಾ = rná (ligatúra, ರ್ + ನ + ಾ )
ಟ =ta
ಕ = ka

Karnátaka a négy déli indiai állam egyike.

Malajálam

szerkesztés

മലയാളലിപി
മ = ma
ല = la
യാ = já
ള = la
ലി = li
പി = pi
azaz malajála lipi = malajálam írás

Megjegyzések

szerkesztés
 1. A க் /ka/ szó kezdetén, vagy kettőzötten, vagy zöngétlen mássalhangzók után /ka/, két magánhangzó között, vagy ய் /j/, ர் /r/, ல் /l/, வ் /v/, ழ் /zs/ után /ha/-nak ejtendő. Nazális magánhangzó után /ga/
 2. A ச் /cs/ szó kezdetén, vagy kettőzötten, vagy zöngétlen mássalhangzók után /cs/, két magánhangzó között, vagy ய் /j/, ர் /r/, ல் /l/, வ் /v/, ழ் /zs/ után /s/-nak ejtendő. Nazális magánhangzó után /dzs/
 3. Mély magánhangzók előtt
 4. Mély magánhangzók előtt
 5. A ட் /t/) szó kezdetén, vagy kettőzötten, vagy zöngétlen mássalhangzók után /cs/, nazális mássalhangzó után /d/
 6. A த் (dentális /t/) szó kezdetén, vagy kettőzötten, vagy zöngétlen mássalhangzók után /cs/, nazális mássalhangzó után /d/
 7. A ப் /p/ szó kezdetén, vagy kettőzötten, vagy zöngétlen mássalhangzók után /p/, két magánhangzó között, vagy zöngés mássalhangzó után /b/
 8. A ற் fogmedernél képzett /r/ (szókezdő helyzetben nem fordul elő) két magánhangzó között /r/, kettőzve /tr/, nazális magánhangzó után /dr/
 9. Déli bráhmi írástípus
 10. a b Telugu írás ligatúrái
 11. A Keleti nevek magyar helyesírása c. kiadványban Ándhra Prades, az átírásban ezért az a követendő
 • Lawrence Lo: Tamil. ancientscript.com. (Hozzáférés: 2011. március 22.)
 • Major István: VI. Dél-Ázsia nyelvei. In Ligeti Lajos (szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása. Budapest: Akadémiai. 1981. ISBN 963-05-2080-X