A Csinghaj–Tibet-vasútvonal állomásainak listája

Ez a lista a Csinghaj–Tibet-vasútvonalvonal állomásait tartalmazza Xiningtől indulva.

Angol név Kínai név Távolság km-ben Xining vasútállomásról (西宁) Koordináták
Xining 西宁 0 km
Xining Xiaoqiao 小桥 3 km
Xining west 西宁西 12 km
Shuangzhai 双寨 24 km
Zhamalong 扎麻隆 35 km
Shiyazhuang 石崖庄 48 km
Tongkor 湟源 58 km
Shenzhong 申中 67 km
Bayan 巴燕 77 km
Yuejiacun 岳家村 85 km
Dashi 海晏 97 km
Huangcaozhuang 黄草庄 108 km
Ketu 克土 122 km
Qinghai Lake 青海湖 133 km
Tulai 托勒 147 km
Ganzihe 甘孜河 162 km
Hairag 哈尔盖 177 km
Kangtsa 刚察 208 km
Huangyu 黄玉 223 km
Jiermeng 吉尔孟 251 km
Jianghe 江河 266 km
Têmpung 天棚 290 km
Themchen 天峻 311 km
Nanshan 南山 330 km
Erlang 二郎 342 km
Chahannuo 察汗诺 364 km
Gaba 尕巴 397 km
Ulan 乌兰 407 km
Serh 赛什克 411 km
Keke 柯柯 426 km
Chaikai 柴凯 448 km
Taoli 陶力 474 km
Gahai 尕海 498 km
Delingha 德令哈 521 km
Denong 德农 523 km
Gobi 戈碧 548 km
Lianhu 连湖 563 km
Quanshuiliang 泉水梁 583 km
Pingshuang 平爽 607 km
Hangya 航垭 639 km
Yinmaxia 饮马峡 675 km
Xitieshan 锡铁山 699 km
Songrugou 松如沟 711 km
Dabuxun 达布逊 750 km
Qarhan 察尔汗 764 km
Yushuihe 鱼水河 797 km
Golmud east 格尔木东 808 km é. sz. 36° 25′ 08″, k. h. 94° 55′ 25″
Golmud 格尔木 830 km é. sz. 36° 22′ 58″, k. h. 94° 54′ 21″
Nanshankou 南山口 857 km é. sz. 36° 11′ 34″, k. h. 94° 46′ 46″
Donglung 甘隆 881 km é. sz. 35° 59′ 33″, k. h. 94° 49′ 05″
Naij Tal 纳赤台 914 km é. sz. 35° 52′ 24″, k. h. 94° 32′ 12″
Xiaonanchuan 小南川 937 km é. sz. 35° 51′ 37″, k. h. 94° 20′ 47″
Yuzhu Peak 玉珠峰 955 km é. sz. 35° 43′ 47″, k. h. 94° 18′ 27″
Wonkhu 望昆 973 km é. sz. 35° 42′ 53″, k. h. 94° 06′ 47″
Budongquan 不冻泉 1010 km é. sz. 35° 31′ 12″, k. h. 93° 54′ 18″
Chumar Heyan 楚玛尔河 1056 km é. sz. 35° 22′ 36″, k. h. 93° 29′ 12″
Wudaoliang 五道梁 1100 km é. sz. 35° 11′ 41″, k. h. 93° 04′ 43″
Luma Chu 秀水河 1138 km
Jiangkedong 江克栋 1174 km
Riachiqu 日阿尺曲 1196 km
Wuli 乌丽 1220 km
Togtan Heyan 沱沱河 1239 km
Kaixinling 开心岭 1260 km
Dri Chu 通天河 1281 km
Tanggang 塘岗 1309 km
Yanshiping 雁石坪 1334 km
Bumade 布玛德 1356 km
Buqiangge 布强格 1380 km
Thang-la north 唐古拉北 1404 km
Thang-la 唐古拉 1421 km
Thang-la south 唐古拉南 1441 km
Tsagya Tsangpo 扎加藏布 1460 km
U-nyok Chu 托居 1499 km
Amdo 安多 1524 km
Tsonag 措那湖 1553 km
Liantonghe 联通河 1574 km
Dongqen 底吾玛 1593 km
Gacha 岗秀 1632 km
Nagchu 那曲 1650 km
Yuru 妥如 1691 km
Sangshung 桑雄 1713 km
Gulog 古露 1735 km
U-ma Thang 乌玛塘 1775 km
Damshung 当雄 1808 km é. sz. 30° 27′ 36″, k. h. 91° 04′ 48″
Dhachu-go 达琼果 1845 km
Yangbaling 羊八林 1864 km
Yangpachen 羊八井 1881 km
Angga 昂嘎 1901 km
Maxiang 马乡 1913 km
Gurong 古荣 1930 km
Lhasa west 拉萨西 1953 km é. sz. 29° 38′ 38″, k. h. 90° 58′ 00″
Lhásza 拉萨 1972 km é. sz. 29° 37′ 30″, k. h. 91° 04′ 07″