A lív igei toldalékok története


Az igei toldalékok történetének összefoglalása

szerkesztés
PFU PF finn észt lív
időjelek *-ø jelenidő *-ø jelenidő
*-k jelenidő *-k jelenidő
*-j múltidő *-i imperfektum -i -si/-i -iz/-īz
*-s’ múltidő
módjelek *-ø kijelentő mód *-ø kijelentő mód
*-ø felszólító mód *-ø felszólító mód (Sg2-ben)
*-k felszólító mód *-k felszólító mód + *-ta/-tä Pl2 személyrag -kaa/-kää -ge -õgid
*-ne feltételes mód *-ne lehetőségi mód -ne
*-η’c’i/-η’s’i > *-isi feltételes mód(az északi csoportban) -isi
*-kc’i > *-ksi feltételes mód (a déli csoportban) -ks -õks/-āks/-aks
[*-va/-vä befejezetlen mn. in. + *-t partitívusz > *-vat/-vät referatív mód] -vat
[*-ja/-jä nomen agentis > *-iji referatív mód] -iji/-ji
[*-k felszólító mód > *-k parancsoló mód] -gu -õg
igenemek *-tз deverbális nomenképző *-ta/-tä imperszonálisz/visszaható/szenvedő -tt-/-tta/-ttä -a-/-ta-/-da-
igenevek *-ta/-tä deverbális nomenképző + *-k latívuszrag > *-tak/-täk infinitívusz -ta/-tä/-da/-dä/-a/-ä/-Ca/-Cä -da/-a -õ/-Cõ/-dõ/-da
*-ma/-mä deverbális nomenképző + *-hen illatívuszrag > *-mahen/-mähen -ma/-mä -ma -õm/-mõ
*-pз igenévképző *-pa/pä befejezetlen melléknévi igenév > *-va/-vä -va/-vä -v
*-ja/jä befejezetlen melléknévi igenév > *-ja/-jä (-ja/-jä) (-ja) -ji
*-ta/-tä passzívumképző + *-pa/pä befejezetlen mn. in. > *-tava/-tävä -ttava/-ttävä -tav/-dav -tõb/-dõb
*-n igenévképző + *-t (*-ut/-üt) denominális nomenképző > *-nut/-nüt -nut/-nyt -nud -õn
*-ta/-tä passzívumképző + *-u/-ü képző > *-tu/-tü -ttu/-tty -tud/-dud -tõd/-dõd

Az időjelek

szerkesztés

Az finnugor alapnyelv gazdag volt olyan képzőkben, amelyeket nem tudunk önálló szavakra visszavezetni. A képzők kezdetben aspektust jelöltek, később specializálódtak időjelekké: a folyamatosságot kifejezők jelenidő-jellé; a nem folyamatosságot kifejezők pedig múltidő-jellé váltak. Erre azért volt szükség, mert a puszta igető kifejezhetett jelen időt és múlt időt is, ennek megváltoztatásához volt szükség a képzőkre. Egyes finnugor nyelvekben ma is a jelen idő a jelölt a múlt időhöz képest. Ugyanakkor mindent összevetve a múlt idő ritkábban volt jelöletlen, mint a jelen idő.

Evvel magyarázható, hogy az alapnyelvre két múltidő-jelet is vissza tudunk vezetni, a *-j-t és az *-s’-t, e kettő közül az *-s’ eltűnt a balti-finn nyelvekből. A *-j a közfinn korra *-i-vé vált, amely az északi csoportban megőrződött, a déli csoportban viszont a -t végű igékben ti > si változás nyomán a nyelvérzék egy -si múltidő-jelet feltételezet, amely más tövű igékbe is átkerült. Az észtben ezt a -si jelet találjuk, a lívben -iz lett az alakja. A jelen idő lehetett jelöletlen, ennek folytatását találjuk a balti-finn nyelvekben is, a *-k elem eredetileg mozzanatos képző volt, amely a jelen idő jelévé, majd a felszólító mód jelévé vált.

A jövő időnek nincs jele, mind a három nyelvben a jelen idejű alak fejezi ki a jövő időt, szükség esetén valamilyen időhatározóval kiegészítve, úgy, ahogy a magyarban.

A módjelek

szerkesztés

Az egyes szám második személyben a felszólító mód jelöletlen és személyrag nélküli, azaz a puszta igető fejezi ki. Többes szám második személyben jelenik meg a *-k jel, amelyhez a *-ta/-tä többes szám második személyű személyrag kapcsolódott. A finnben megmaradt a -k, az észtben és lívben -g-vé zöngésült. A finnben a személyrag -t-je kiesett, az észtben a személyrag emlékét a toldalékvégi -e őrzi, a lívben a -t -d-vé alakult.

Az alapnyelvi *-ne feltételes mód jele a közfinnben potenicálisszá, azaz a lehetőségi mód jelévé alakult, amely a cselekvés valószínű, lehetséges voltát fejezi ki, pl.: mennen ’talán megyek’. Az észtben és a lívben nem található meg, a finnben is nagyon ritka.

A közfinnben két feltételesmód-jel található, az északi csoportban az *-isi (< *-η’c’i/-η’s’i), a déli csoportban pedig *-ksi (< *-kc’i), ezekben talán a transzlatívusz és a prolatívusz elemeit találjuk. A finnben megőrzödött az -isi, az észtben és a lívben lekopott a véghangzó: -ks.

Az észt és a lív kifejlesztett két olyan módot, amelyek nem vezethetők vissza a közfinnre. Ezek balti hatásra alakultak ki, és a nyelveknek új eszközöket kellett kifejleszteniük ezek kifejezésére. Ezeknek az eseteknek nem csak a kifejezőeszköze, a felhasználása, de elnevezése is roppant változatos.

A referatív módnak nevei a szerint váltakoznak, hogy a mód melyik tulajdonságát emeljük ki. A magyarban nevezik kötőmódnak, mivel ’hogy’-gyal kezdődő mellékmondatokban fordul elő; függőmódnak, vagy idéző módnak, mivel az idézett szöveg ebben a módban áll; állítólagos módnak, mivel azt fejezi ki, hogy valamilyen hallomásból szerzett információt osztunk meg, amelynek igazságtartalmáról nem vagyunk meggyőződve, sőt kifejezhetünk vele szándékosan bizonytalanságot is. Latinul modus obliquus a neve, az obliquus jelentése: ’1. ferde, nem egyenes; 2. oldalsó, szélső; 3. közvetett’, fordíthatjuk tehát közvetett mód-nak. Másik latin neve a quotativus, azaz idéző mód. Észt elnevezése: kaudne kõneviis, amelyben a kaudne ’közvetett’-tet jelent, latin átvétel a kvotatiiv. A lettben az atstāstījuma izteiksme elbeszélő mód-nak fordítható, amely atstāstīt ’újramondani, újraírni’ igét tartalmazza.
Az észtben a referatív mód -vat végződése a *-va/-vä befejezetlen melléknévi igenévi képzőre és a *-t partitívuszragra megy vissza, a -vat minden személyben és számban azonos alakú. A lív -iji a *-ja/-jä képzőből jött létre. A -ja/-jä egyrészt a nomen agentis képzője, azaz olyan képző, amely névszóból vagy igéből hozza létre a cselekvőt vagy a tárgyat, pl.: ’énekes’: finn laulaja, észt laulja, lív lōlaji. Másrészt a folyamatos melléknévi igenévi másik képzője a *-va/-vä mellett, amely a karjalaiban és a vepszében használatos. A -ja/-jä és -va/-vä végű alakok válthatják is egymást, pl.: finn laulaja/laulava; észt laulja/laulev ’énekes/éneklő’. A -ji végű forma a lívben a folyamatos melléknévi igenévi alakká vált, szerkezetben először modus relativus lett belőle, kifejezhetett feltételességet és a közvetett megnyilatkozást.
Az -iji módjeles referatív igékhez nem járulnak személyragok, de többes számban megkapják a -d többesszám-jelet. A lettben a referatív mód végződései -ot az ún. egyenes igéknél, és -oties az ún. visszaható igéknél, ezek az alakok szintén személyragnélküliek. Az -ot/-oties azonos az egyik határozói igenév képzőjével, amely a mondatban mód- vagy időhatározó.

A másik, az észtben és a lívben megtalálható, nem közfinn eredetű igemód a parancsoló mód, latinul: jussiv, észt megnevezése: möönev kõneviis vagy jussiiv. A parancsoló mód közvetett parancsolást fejez ki, azaz akkor használják, ha mellékmondatban jelenik meg egy felszólítás. Az észtben a végződése -gu, a lívben -g, történetileg a felszólító mód jelére vezethető vissza. Egyik nyelvben sincs teljes paradigmája, az észtben minden számban és személyben azonos, a lívben többes számban az -õd többesjel járul hozzá.

Az igenemek

szerkesztés

A balti finn nyelvekben található egy ún. imperszonáliszi alak, ennek lényege, hogy általános érvényű kijelentésekben önmagában állhat alany kitétele nélkül, pl.: finn Kutsutaan. ’Hívnak./Hívatnak.’ Csak egyetlen alakja van, amely megfeleltethető a harmadik személynek, de számot nem jelöl. Alapvetően aktív cselekvést fejez ki, de ha alanya valamilyen tárgy, akkor szenvedő szerkezethez hasonló jelentést kapunk (pl.: Ovi suljetaan. ’Az ajtó bezáródik./Az ajtók záródnak.’), ezért az imperszonáliszt passzívumnak is nevezik. A közfinnben *-ta/-tä, (esetleg *-tta/-ttä) volt az alakja, megegyezett a visszaható igeképzővel (pl.: finn houli ’gond’ > huoltaa ’gondoskodni’), a műveltető képző is innen származik (pl.: finn syödä ’enni’ > syöttä ’etetni’). A finnben -tta-/-ttä- az alakja, amelyben a mássalhangzó nyúlása feltehetően másodlagos. Az észtben -a-/-ta-/-da- alakokban fordul elő.
A lívben az igén egy -t- passzívumképzőt és egy -b elemet találunk, amely egyszerre lehet az egyes szám harmadik személyű igei személyrag vagy a folyamatos melléknévi igenév képzője. Az első esetben egy ragozott igével van dolgunk ‑ mint az észt vagy a lett esetében ‑ a második esetben pedig egy olyan passzív szerkezettel, amelyből hiányzik a ragozott ige és csak egy melléknévi igenév szerepel.

 • lív: Iļ laps kītõb, ku ta doņņõb. ’A gyerekeről (azt) mondják, hogy szeszélyesek.’
  • észt: Lapsest öeldakse, et ta jonnib.
  • lett: Par bērnu saka, ka viņš niķojas.
 • lív: Kuskõs lōlab. ’Valahol énekelnek.’
  • észt: Kuskil lauldakse.
  • lett: Kaut kur dzied.
 • lív: Ku äb ūo tõvā, või siz kītõb vaigā. ’Ha nem mély, akkor azt mondják (rá, hogy) sekély.’
  • észt: Kui ei ole sügav, kas siis öeldakse madal.
  • lett: Ja nav dziļš, vai tad saka sekls.
 • lív: Zīngõb luštõks. ’Az örömről énekelnek.’
  • észt: Lauldakse lusti pärast.
  • lett: Ziņģē par prieku.

Igenévképzők

szerkesztés

A főnévi igenevek képzői

szerkesztés

A közfinnben két infinitívuszi végződés volt. A *-tak/-täk a *-ta/-tä deverbális nomenképző és *-k latívuszrag összeolvadásával jött létre, a toldalékvégi -k hamar eltűnt, és a toldalék elején lévő t sem marad érintetlen. A finnben ugyan bizonyos esetekben megőrződött, de egy szótagos tövekben zöngésült (pl.: juoda ’inni’), a fokváltakozás nyomán pedig hasonult (pl.: nt > nn – mennä ’menni’; lt > ll – tulla ’jönni’; rt > rr – purra ’harapni’), vagy teljesen eltűnt (pl.: sanoa ’mondani’). Az észtben leggyakrabban -da alakban van jelen (pl.: elada ’élni’), de egy szótagos hosszú magánhangzóra vagy diftongusra végződő szavaknál az -a is előfordul (pl.: süüa ’enni’). A lívben hosszú magánhangzós szótag után és mássalhangzó-torlódásra végződő töveknél a t eltűnik és csak egy redukált magánhangzó, az az alakja, más esetekben a t hasonul az előtte álló mássalhangzóval, alakja tehát -Cõ.
A finnben és a lívben ez az infinitívusz az elsődleges forma, ez a szótári alak, és minden olyan mondatbeli szerepet elláthat, amelyet a magyar -ni képzővel ellátott megfelelője, azaz lehet alany, tárgy és különböző határozók. Az észtben viszont visszaszorul a másik infinitívusszal szemben, és alapvetően csak tárgy a mondatban, a szótárban pedig a -ma végű igék találhatóak.
A *ma/-mä deverbális nomenképzőből és a *-hen illatívuszragból megalkotott *-mahen/-mähen infinitívusz minden vizsgált nyelvben erősen megrövidült, az illatívuszi rag teljesen lekopott, evvel magyarázható, hogy a finnben újra hozzáillesztették a ragot -maan/-mään alakban, ugyanakkor az észtben önállóan is magában hordozza az illatívuszi jelentést. Az alakja a finnben -ma/-mä, az észtben -ma, a lívben pedig -õm. Az infinitívuszokhoz különböző esetragok kapcsolódhatnak határozókat hozva létre.

Esetragos főnévi igenevek

szerkesztés
infinitívusz:
- finn: -ta/-tä/-a/-ä/-Ca/-Cä
- észt: -da
- lív: -õ/-Cõ/-dõ/-da
infinitívusz:
- finn: -ma/-mä
- észt: -ma
- lív: -õm/-ām/-am/-mõ
illatívusz:
- finn: -Vn/-hVn/-seen
- észt: -se
- lív: -z
(a cselekvés kezdete)
- finn: -maan/-mään
- észt: -ma(-ø)
- lív: -mõ(-ø)
inesszívusz:
- finn: -ssa/-ssä
- észt: -s
- lív: -s/-õs
(egyidejű időbeliség)
- finn: -essa/-dessa/-Cessa …
- észt: -des
- lív: -õs/-Cõs/-dõs/-das
(a cselekvés folyamatossága)
- finn: -massa/-mässä
- észt: -mas
- lívben nincs
elatívusz:
- finn: -sta/-stä
- észt: -st
- lív: -st/-õst
(a cselekvés befelezettsége)
- finn: -masta/-mästä
- észt: -mast
- lív: -õmõst/-āmõst/-amõst
adesszívusz:
- finn: -lla/-llä
- észt: -l
- lívben nincs
(módhatározó)
- finn: -malla/-mällä
- észtben nincs
- lívben nincs
insztuktívusz:
- finn: -n
- észt: -n
- lív:
(mód- és állapothatározó)
- finn: -en/-den/-Cen
- észtben nincs
- lívben nincs
transzlatívusz:
- finn: -ksi
- észt: -ks
- lív: -ks/-õks/-kõks
(célhatározó)
- finn: -akse-/-dakse-/-Cakse- …
- észtben nincs
- lívben nincs
(célhatározó)
- finnben nincs
- észt: -maks
- lívben nincs
abesszívusz:
- finn: -tta/-ttä
- észt: -ta
- lív: -t/-õt
(állapothatározó)
- finn: -matta/-mättä
- észt: -mata
- lív: -õmõt/-āmõt/-amõt

A főnévi igenevekhez kapcsolódó esetragok olyan határozókat hoznak létre, amelyek teljes tagmondatokat képesek helyettesíteni, leggyakrabban idő-, mód-, állapot- és célhatározók. A finnben nyolc, az észtben hat, a lívben négy ilyen található. A finnben a -ma/-mä infinitívuszi képző csak esetragok előtt fordul elő, az észtben viszont a -ma képzős alak lett az alapalak, és a -da képzős alak felhasználása a korlátozottabb.

A -ma képzős infinitívusz a belső helyhatározói esetekkel állva olyan rendszert alkot, amelyben az illatívusz a párhuzamosan folyó cselekvés kezdetét, az ineszívusz a folyamatosságát, az elatívusz pedig a befejezettségét jelöli.

pl.: finn

 • Minä menen syömään, kun me tavaamme. ’Éppen enni indultam, amikor találkoztunk.’
 • Minä olen syömässä, kun me tavaamme. ’Éppen evés közben voltam, amikor találkoztunk.’
 • Minä tulen syömästä, kun me tavaamme. ’Éppen evésből jöttem, amikor találkoztunk.’

A lívben a -ma infinitívusz elatívuszának különleges funkciója van. A létigével olyan szerkezetet alkot, amely kötelességet fejez ki. A szerkezetben a létige ragozódik, az entitás pedig, amelyre a kötelezettség vonatkozik, datívuszban áll. A szerkezet minden valószínűség szerint lett hatásra jött létre. A lettben a létige mellett a főige jā- prefixummal ellátott jelen idejű töve található. Ezt a szerkezetet a lettben az ötödik igemódnak tartják, bár igemód léte ott is kétséges. A lettben kötelező módnak, azaz vajadzības izteiksme-nek (szó szerint: szükséges módnak) hívják, latin elnevezése debitívusz. A lívben is beszélnek debitívuszról, de ezeknek a szerkezeteknek az igemód léte it is vitatható.
A debitívusz létigéje mindig egyes szám harmadik személyű, a lettben az egyszerű jelen időben elmaradhat, de a lívben minden időben kötelezően ki kell tenni. A létigén megjelenhetnek egyéb szintetikusan képzett igemódok, mint például a feltételes mód.

 • lív: Minnõn um āndamõst mūpõ vastūkst. ’Holnap kell választ adnom.’
  • lett: Man rītdien [ir] jādod atbilde.
 • lív: Līvliztõn vȯļ kāndamõst saksād iggõzt. ’A líveknek hordoznia kellett a német igát.’
  • lett: Lībiešiem bija jānes vācu jūgs.
 • lív: Mōilmõ äb mōdõkst rōntõd, mis vȯlks kēratõmõst. ’Nem tudni, a világon hány könyv van, amiket össze kellene írni.’
  • lett: Pasaulē nevarētu satilpt grāmatas, kas būtu jāsaraksta.
 • lív: Mäddõn vȯlks vȯnd ätsmidēgõst mǟngamõst. ’Kellett volna játszanunk valamit.’
  • lett: Mums būtu bijis kaut kas jāspēlē.

A finnben az -a/-ä képzős infinitívusz is állhat ineszívusszal, ez egyidejűséget fejez ki, ez mindhárom nyelvben megtalálható.

 • lív: Kēļ kūjõb jarā rõkāndõs. ’A nyelve kiszáradt beszéd közben.’
  • észt: Keel kuivab rääkides ära.

A finnben az -a/-ä végű infinitívusz kaphat esszívuszi ragot, az -ma/-mä végű pedig adesszívuszit, az észtben és lívben ilyeneket nem találunk. A cél kifejezésére a finnben és az észtben is a transzlítvusz szolgál, míg a finnben ez -a/-ä infinitívuszhoz, addig az észtben a -ma infinitívuszhoz társul. A -ma(/-mä/-mõ) infinitívusz abesszívusza viszont mind a három nyelvben előfordul.

pl.: ’kétségtelenül’ ’jelöletlenül’ ’akaratlanul’
lív kōdlõmõt tǟtõmõt tōmõt
észt kahtlemata märkimata tahtmata
finn epäilemättä merkkaamatta tahtomatta

A melléknévi igenevek képzői

szerkesztés

Az igenevek rendszerét a következő táblázat foglalja össze:

igenem melléknévi igenév képzője közfinn finn észt lív
cselekvő szenvedő folyamatos befejezett
-va/-vä *-va/-vä -va/-vä -v (-ji)
-nut/-nüt *-nut/-nüt -nut/-nyt -nud -n/-nd
-tta-/-ttä- -va/-vä *-ttava/-ttävä -ttava/-ttävä -tav/-dav -tõb/-dõb
-tt- -u/-ü *-ttu/-ttü -ttu/-ttü -tud/-dud -tõd/-dõd

A PF *-pa/pä befejezetlen melléknévi igenév gyenge fokú *-va/-vä alakja található meg a finnben: -va/-vä, ennek véghangzó nélküli változata pedig az észtben: -v. A lívben az ezzel párhuzamos PF *-ja/jä folytatását jelentő -ji található. Szintén ez a toldalék rögzült ebben a funkcióban a karjalaiban és a vepszében is. Vélhetően a *-va/-vä folytatása a lívben is megvolt, de valószínűleg a lívben tapasztalt erős redukálódás miatt a kikövetkeztethető *-b több más igei toldalékkal is egybeeshetett, ezért találjuk meg itt a -ji-t. A *-ja/-jä folytatása más funkcióban a finnben és az észtben is megtalálható.

Az *-n igenévképzőből és a *-t (*-ut/-üt) denominális nomenképző jött létre a PF *-nut/-nüt befejezett melléknévi igenévi képző, ennek alakja a finnben megőrződött: -nut/-nyt, az észtben a toldalékvégi -t zöngésül: -nud. A lívben alakja az egy szótagos hosszú magánhangzóra vagy diftongusra végződő tövűeknél -nd, a többi igénél mindössze -n.

A szenvedő alakokban ugyanezeket az elemeket találjuk a passzívum képzőjével kiegészítve, a szenvedő befejezetlen melléknévi igenév alakja a finnben -ttava/-ttävä, az észtben -tav/-dav, a lívben: -tõb/-dõb.

A szenvedő befejezett igenévi képző a *-ta/-tä passzívumképzőből és egy *-u/-ü képzőből áll, alakjai a finnben: -ttu/-tty, az észtben: -tud/-dud, a lívben: -tõd/-dõd. A finn passzívum képzőjében a nyúlást másodlagosnak tartják, csakúgy mint az észtben és a lívben a -tud/-dud és -tõd/-dõd végén a -d-t, amely feltételezhetően az aktív alakok mintájára kerültek a toldalék végére.

A melléknévi igenevek egymást kiegészítő rendszert alkotnak. A cselekvő melléknévi igenevek az ágens jelzőjét, a szenvedők a páciens jelzőjét adják. A magyarban három melléknévi igenevet különböztetünk meg, a folyamatos, a befejezett és a beálló melléknévi igenevet. Ez a rendszer nem tesz jelöltségében különbséget a befejezett melléknévi igenév esetében az ágens és a páciens között, míg a vizsgált három nyelv igen.

A -va/-vä, -v, -ji képzős alakok a magyar -ó/-ő képzős alakoknak feleltethetők meg. A -tava/-tävä, -tav/-dav, -tõb/-dõb képzősök pedig egyfelől a beálló, azaz az -andó/-endő képzős melléknévi igenévnek, másrészt a -ható/-hető képzőbokorral ellátott mellékneveknek. Mindkét magyar képzőcsoport passziválja a jelzőt. A magyar befejezett melléknévi igenév -t/-tt képzője egyszerre hoz létre az ágensre és a páciensre vonatkozó jelzőt, ezért a balti finn nyelvekben két megfelelője van. (Természetesen a melléknévi igenevek a mondatban nem csak jelzők lehetnek.) Ezt a rendszert találjuk a balti nyelvekben is.

pl.: finn észt lív
’olvasó férfi’ lukeva mies lugev mees luggiji mīez
’olvasott férfi’ lukenut mies lugenud mees luggõn mīez
’olvasandó/olvasható könyv’ luettava kirja loetav raamat lugdõb rōntõz
’(el-/ki-)olvasott könyv’ luettu kirja loetud raamat lugdõd rōntõz

A személyragok

szerkesztés

A finnugor nyelvekben az első és a második személyű alakok ragjai a személyes névmásokból alakultak ki. A névmások alakjai: *mV, *tV és *sV volt, többes számban ezekhez a *-k többesjel járulhatott. A balti finn nyelvekben a harmadik személyű alakok pedig a folyamatos melléknévi igenév *-pa/-pä végződéséből alakultak ki.

kijelentő mód jelen időben egyszerű múltban és feltételes módban
PFU finn észt lív finn észt lív
E/1: *mV -n -n -b -n -n
E/2: *tV -t -d -d -t -d -t
E/3: (*sV) -V -b -b
T/1: *mVk -mme -me -n -mme -me -mõ
T/2: *tVk -tte -te -t -tte -te -tõ
T/3: (*sVk) -vat/-vät -vad -bõd -vat/-vät -d -tõ

A *mV egyes szám első személyű személyes névmás a szó végére vonódva elvesztette véghangzóját, feltehetően a szabályos *-a/-ä > *-i > -ø hangváltozás következtében. A szóvégre kerülő *-m pedig minden esetben-n-né vált. Az egyes szám második személyű *tV névmással ugyanez történt annyi módosítással, hogy a szóvégre kerülő -t a finnben megőrződött, az észtben pedig zöngésült. A lívben megtaláljuk a -t és a -d alakot is.

A többes szám első és második személyben a szóvégről szabályosan eltűnt a *-k. A gemináták kialakulását avval magyarázzák, hogy a *-k jelenidő jele beleolvadt a személyragokba. A finnben a geminátákat találjuk, az észtben rövid mássalhangzókat, a lívben szintén, de a lívben a toldalék végéről eltűntek a magánhangzók.

Az egyes szám harmadik személyben a folyamatos melléknévi igenév *-pa/-pä képzője több változáson is átment. A finnben a *-pa/-pä a fokváltakozás nyomán *-va/-vä alakra változott, a véghangzó eltűnése után a v vokalizálódott, és hasonult az előtte álló tővéghangzóhoz, ma kijelentő mód jelen időben az egyes szám harmadik személyt a tővéghangzó megnyúlása jelöli. Az észtben és lívben a szóvégre kerülő *-p zöngésült, mindkettőben -b-t találunk.

Többes szám harmadik személyben a *-pa/-pä képzőhöz a -t többesjel kapcsolódott. Ennek eredményeként nemcsak a finnben találjuk a *-pa/-pä gyenge fokú -va/-vä változatát, hanem az észtben is. Az észtben a rag nem illeszkedik, csak -vad formában létezik, a szóvégen a -t zöngés megfelelőjét találjuk. A lívben a *-pat/-pät alakban mind a két mássalhangzó zöngésült, a köztük található magánhangzó pedig redukálódott: -bõd.

A vizsgált nyelvekben minden igének két ragozási sora van (nem számítva a felszólító mód és az imperszonális hiányos ragozását). Az egyszerű múlt idejű és a feltételes módú alakokban az egyes szám harmadik személy jelöletlen, amelyet az idő- és a módjel jelenléte tesz lehetővé. Ebben a ragozási sorban az észtben többes szám harmadik személyben nem a melléknévi igenév képzőjét, hanem a puszta többesszám-jel zöngésült változatát találjuk. A lívben a többes szám jele nem zöngésült, hanem a tővéghangzónak köszönhetően azonos alakúvá vált a többes szám harmadik személlyel. A lívben a többes számú alakon jellemző ebben a ragozásban a véghangzó megmaradása, aminek kiejtésbeli okai vannak. Az egyszerű múlt -iz- és a feltételes mód -ks- jele után az m és a t nem volna elég testes, a véghangzóval viszont önálló szótagot alkot.

A lívben a kijelentő mód jelen idő egyes szám első személyben található -b a harmadik személyből került át. Ez a jelenség bizonyára összefüggésben van azzal, hogy ez a két alak az egyszerű múltban és a feltételes módban is azonos alakú, ott jelöletlen. Az egyes szám első személyű -n szabályosan kopott le szóvégen, mivel azonban az igei paradigmákban ez a személy ritkán jelöletlen, ezért a másik paradigma alapján pótlódott. A tagadó igében a -b megjelent a többes szám első és második személyben is, a többes szám első személyben a szintén eltűnt szabályos *-m végződést pótolja: *-m > *-n > -ø.

A harmadik személyű alakok tehát az alapnyelvben jelöletlenek voltak, majd megjelentek rajtuk képzői vagy névmási eredetű toldalékok, ami nyomán az egyes szám harmadik személy lehetett jelölt vagy jelöletlen, a két alak bizonyára párhuzamosan élt egymás mellett. A harmadik személy kettőssége teremtette meg az alapot, hogy a későbbi korokban több leánynyelvben kialakulhasson a határozatlan és a határozott, valamint a visszaható ragozás. A balti finn nyelvekben ugyan nem különíthetők el ilyen ragozások (kivéve a vepszét, ahol is ez másodlagos jelenség), de mégis találhatunk néhány olyan elemet, amelyek akár egy önálló paradigma alapját is jelenthették volna. A finnben és az észtben az imperszonálisz csak a harmadik személyben fordul elő, a finnben a -ta- képző után egy -Vn rag áll, pl.: luetaan ’olvastatik’. Az észtben ugyanitt egy -kse ragot találunk, pl.: loetakse ’olvastatik’. A délésztben egyes nyelvjárásokban ebből a -kse ragból kialakult egy -s' rag, amely egy kettősséget eredményezett. Amennyiben a különböző jelentésű, nem visszaható és visszaható igék következetesen kapják meg a két különböző ragot, a jövőben akár ki is kialakulhatna két paradigma.

észak-észt: dél-észt:[1]
annab ’ad/adja’ annavad ’adnak/adják’ and ’ad/adja’ annase ’adnak/adják’
kasvab ’nő’ kasvavad ’nőnek’ kasvas ’nő’ kasvase ’nőnek’
kirjutab ’ír/írja’ kirjutavad ’írnak/írják’ kirotas ’ír/írja’ kirotase ’írnak/írják’

A -kse ragról azt tartják, hogy eredeti alakja egyes számban *-kse(n), többes számban pedig *-kset volt, ahol is a *-k- a jelen idő jele, a *-se(n)- az egyes szám harmadik személyű személyes névmás, míg a *-t a többes szám jele. Ez a *-se(n)/-set rag a balti finn nyelvekben mediális lehetett, az északi szamojéd nyelvekben hasonló konstrukciót találunk. Egyes vélemények szerint a magyar -ik személyrag is a harmadik személyű személyes névmásra (*sз) és egy névmásképzőre (*-kkз) vezethető vissza.

A tagadó ige

szerkesztés

A finnugor nyelvek legtöbbjében megtalálható a tagadó ige valamilyen maradványa. A magyarban például az eldöntendő kérdésben megjelenő -e partikulát tekintik a tagadó ige reliktumának, amely erősen redukálódott, és funkciójában is teljesen átalakult. A balti finn nyelvekben a tagadó ige következő töveit találjuk: ä(l)-, e(l)- és a(l)-, amelyekhez a más igékhez is kapcsolódó személyragok járulnak.

jelen múlt jusszív felszólító mód
finn észt lív lív lív finn észt lív
E/1 en ei äb iz algõ
E/2 et ei äd izt algõ älä ära alā
E/3 ei ei äb iz algõ
T/1 emme ei äb iz algõd
T/2 ette ei ät izt algõd älkööt ärgu algid
T/3 eivät ei äb izt algõd

A finnben a jelen időben a tagadó ige töve e-, amelyet a személyragok követnek, az egyes szám harmadik személyben az *epä alak redukálódott ei-jé. Az észtben ez az egyes szám harmadik személyű ei alak terjedt át minden személyre. A lívben egy ä- tövet találunk, egyes szám első és harmadik személyben a -b végződés járul hozzá, amely szabályos, de többes szám első és harmadik személyben is ez tűnik fel, ezek az alakok bizonyára másodlagosak.

Jelen időben a finnben és az észtben a tagadó ige után az főige töve áll, pl.: finn lukea ’olvasni’ > minä luen ’én olvasok’ > minä en lue ’én nem olvasok’; észt lugema ’olvasni’ > ma loen ’én olvasok’ > ma ei loe ’én nem olvasok’. A lívben a tagadó ige után az ún. csonka ragozásos főige áll.

A tagadó ige múlt idejű alakjai csak az észt kodaverei nyelvjárásában és a lívben őrződtek meg. A lívben az iz a múlt idő jele, a tő maga eltűnt. A múlt idejű ragozás szintén eléggé redukált, a rag jelöletlen egyes szám első és harmadik, valamint a többes szám első személyben, a többi személyben -t ragot találunk. A múlt idejű tagadó ige után szintén a csonka ragozásos főige áll.

A kodaverei észt nyelvjárásban a tagadó segédige töve is megmaradt:
E/1 ezin, E/2 ezid, E/3 es’, T/1 ezimä, T/2 ezittä, T/3 ezid

Szintén csak a lívben találunk parancsoló módú tagadó igealakokat. Ebben az al- tő szerepel, egyes számban jelöletlen, többes számban a többes szám -d jelét kapja. Az utána álló főige szintén megkapja a parancsoló mód jelét és a többes számot.

Mind a három nyelvben megvan a tagadó ige felszólító módú alakja. A finnben a tő äl-, a lívben al-, az észt tőben az -r- rotacizáció eredménye, azaz másodlagos. Az egyes szám második személyű alak jelöletlen, a többes szám második személyen viszont megtaláljuk a felszólító mód és a többes szám jelét mind a három nyelvben. A segédige után a főigék szintén felszólító módban állnak, pl.:

 • finn lue ’olvass’ > älä lue ’ne olvass’; lukekaa ’olvassatok’ > älkää lukeko ’ne olvassatok’
 • észt loe ’olvass’ > ära loe ’ne olvass’; lugege ’olvassatok’ > ärge lugege ’ne olvassatok’
 • lív lug ’olvass’ > alā lug ’ne olvass’; luggõgid ’olvassatok’ > algõd luggõgid ’ne olvassatok’.
 1. Körtvély 2008: 89. felhasználásával készült = Körtvély Erika 2008. Az igeragozás az uráli nyelvekben. In: Kozmács István—Sipőcz Katalin szerk. 2008. Uralisztika. Fejezetek az uráli nyelvészetből. SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged. 81-101. [1]

A rövidítések és a jelek magyarázata

szerkesztés
 • A PFU a finnugor (proto-finnugor), az FP finn-permi, az FV a finn-volgai, a PF pedig a közfinn (proto-finn) alapnyelv jelölése.
 • A szócikkben található nagy -C mássalhangzót (consonans) jelöl, az egyes toldalékok esetében a -C azt jelenti, hogy a toldalék avval a mássalhangzóval kezdődik, amellyel a tő végződik, a toldalék tehát tulajdonképpen megnyújtja az utolsó hangot, pl.: kiv ’kő’ CVC > kivvõn 'kőnek' CVC-CVC.
 • A nagy -V magánhangzót (vocalis) jelöl. Ha a V felett makron van ͞V, akkor a magánhangzó hosszú, ha alatta pedig csónak, -͜V, akkor diftongussal van dolgunk.
 • A -ø zéró morfémát, vagyis hangtest nélküli toldalékot jelent.
 • Az ehhez a szócikkhez kapcsolódó források a lív nyelv című szócikk forrásai között találhatóak meg.
 • A lív nyelvű példamondatok a Lív-észt-lett szótár anyagából származnak.
 • A toldalékok etimológiája Bereczki Gábor. 2000. Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas Könyvkiadó. Budapest. monográfiáján alapulnak.