Főmenü megnyitása

CompLex Jogtár

A Jogtár 1993-tól megjelenő, mintegy 250 000 dokumentumot tartalmazó magyar jogi adatbázis és megjelenítő program. Az eredetileg CD-n, majd DVD-n megjelenő, számítógépes hálózaton keresztül naponta frissített gyűjtemény jogszabályokat (törvényeket, rendeleteket), bírósági és alkotmánybírósági határozatokat, hivatalos lapokban megjelenő dokumentumokat, továbbá jogi bibliográfiát és kommentárokat tartalmaz.

Tartalomjegyzék

ElőzményekSzerkesztés

1945 és 1990 között különféle papíron megjelenő kiadványok és jogszabálygyűjtemények biztosították a jog megismerhetőségét. Ezek közül a legfontosabbak a jogszabályok hiteles kihirdetését biztosító Magyar Közlöny, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó által évente megjelentetett Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye („feketekönyv”), valamint az ötévenként kiadott, egységes szerkezetű jogszabályokat tartalmazó Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye („piroskönyv”) volt.

A számítógépes fejlesztések egyik fontos kiinduló pontja az Igazságügyminisztériumban vezetett Kartoték nevű rendszer volt. A nyilvántartást 1951-ben kezdték el vezetni, és a modern magyar állam létrejöttétől, 1867-től tartalmazta a jogszabályok legfontosabb leíróadatait (cím, hatály, hatályon kívül helyező jogszabály stb.). A nyilvántartás tárgyszavakat is tartalmazott.

A számítógépes jogi adatbázisok kialakulása a hatvanas-hetvenes években kezdődött, és a nyolcvanas években gyorsult fel. 1980 őszén a Minisztertanács elrendelte az Egységes Országos Számítógépes Jogi Információs Rendszer (JIR) felállítását, melyet kiemelt országos alapnyilvántartásnak minősített. A JIR a Pénzügyminisztérium kutatóintézete által fejlesztett JOG-DOK (1969-1975) és Joginform (1978-1986) rendszerek tapasztalatait vihette tovább. Egy másik lökést az adott, hogy 1987-ben a Minisztertanács döntése alapján megkezdték a Magyar Közlöny számítógépes tördelését biztosító új szerkesztőségi rendszer kialakítását. A munka a kilencvenes évek elején fejeződött be.

1990 után több magánkiadó is saját adatbázis épített. A széles körű forgalmazás technikai előfeltétele a CD-ROM adathordozó megjelenése volt. A Kerszöv Kft. CompLex Jogtára 1993 novemberében jelent meg, 1994 januárjában került a piacra a Közlöny- és Lapkiadó Vállalat JOGÁSZ és az Unió Kiadó Magyar Törvénytár elnevezésű adatbázisa.

A Jogtár történeteSzerkesztés

Az első lemez a Kerszöv Computer Kft. fejlesztésében és kiadásában 1993 novemberében jelent meg augusztus 31-i adatzárással. Három adatbázist és kb. 20 000 hiperhivatkozással összekapcsolt dokumentumot tartalmazott, melyek többsége jogszabály volt. A megjelenítő programok [DOS és Windows] operációs rendszerek alatt működtek.

A rendszer sajátossága a teljes joganyagra kiterjedő gyors szabad szöveges keresés volt.

1994-ben jelent meg az Időgép nevű funkció. Ennek segítségével a felhasználó kiválaszthatta, hogy a dokumentumnak mely múltbeli vagy jövőbeli szövegváltozatát kívánja megtekinteni. A funkció azzal van összefüggésben, hogy a jogszabályok szövegét időnként módosítják, és ilyenkor új szövegváltozat keletkezik, azonban bizonyos jogi eljárásokban esetleg még a régi szöveget kell alkalmazni (lásd pl. nulla poena sine lege elve). A jövőbeli, hatályba még nem lépett szövegváltozatok ismerete a jogalkalmazásra való felkészülésben segít.

1995-ben törvényjavaslatok és törvényindokolások, bírósági határozatok, jogi bibliográfia és iratmintatár adatbázisokból állt a rendszer. A dokumentumok a jogértelmezést, a jogi gyakorlati tevékenységet, illetve a jogirodalomban való gyorsabb tájékozódást biztosították. Az év folyamán elkészült a program [Unix] változata.

1995-ben jelent - meg az azóta is a CompLex CD Jogtár egyediségét jelentő - a felhasználó által beállíthatóan megjelenített, a joganyag szövegébe ágyazott törvényindokolások, bírósági határozatok, jogi magyarázatok, állásfoglalások.

1996-ban jelent meg az első kiegészítő, de önálló kiadványként is forgalmazott adatbázis, mely hivatalos adatok alapján céginformációkat (cégnév, tevékenység, alapítás ideje, tulajdonosok stb.) tartalmazott. Ebben az évben indult az online szolgáltatás, melynek az a lényege, hogy a havi CD-lemezek küldése közötti időben az interneten keresztül napi frissítéssel kapja a felhasználó a jogi információkat.

1999-ben a Kerszöv Computer Kft. a munkavállalói tulajdonban álló Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóval együtt a Wolters Kluwer szakmai befektető tulajdonába került, és a kiadó neve KJK-Kerszövre változott.

2000-ben a Millennium tiszteletére önálló kiadványként megjelent a Corpus Juris Hungarici CD. Az adatbázis a száz évvel korábbi millenniumi kiadvány anyagain kívül a korábban kifelejtett vagy kihagyott jogszabályokat is tartalmazta (pl. 1231. évi törvénycikkek, erdélyi törvények, 1849. évi törvénycikkek, 1918-1919. évi néptörvények stb.).

2002-ben a kiadói honlapon elérhetővé váltak a tárgyhavi új jogszabályok szövegei, három hónap egységes szerkezetbe foglalt, módosított szövegei (JogNaptár) és e-mailes hírlevelek, melyek az új, a módosult és a hatályon kívül helyezett jogszabályok közötti eligazodást segítették.

2003-ban a Corpus Juris Hungarici CD alapján elkészült az Ezer év törvényei című honlap. Az adatbázis nemcsak a régebbi magyar törvényeket tartalmazta, hanem kihirdetéskori szövegváltozattal az 1945-1990, illetve az 1990-2003 közöttieket is.

2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett. Megjelent a CompLex Jogtár Plusz, ami az alapadatbázisokon kívül EU-s joganyagokat is tartalmazott együtt az angol, francia és német szövegváltozatokkal. Az adatbázis a későbbi években időgéppel és négynyelvű jogi szótárral bővült.

2005-ben hatályba lépett az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény. Előírta, hogy a Magyar Közlönyt és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos jogszabályokat közzé kell tenni az interneten. A CompLex Jogtár lett az alapja a Magyarország.hu és a Budapest.hu oldalakon működő hivatalos jogi adatbázisoknak.

2006-ban a kiadó neve CompLex Kiadóra változott. Elkészült az adatbázis html-alapú változata az intranetes felhasználóknak.

2007-ben a program egyszerűsített kezelőfelületet (Expressz) kapott. A címlisták (szűkítések) és a kereső szolgáltatás egyetlen képernyő felületre került. A felületet a felhasználó is konfigurálhatta, kiválaszthatta például, hogy mely szűkítéseket kívánja állandóan látni a nyitólapon.

2010-ben elkészült a program Windows 7-es változata.

A Jogtár elnevezésSzerkesztés

A Jogtár kifejezés a jogszabálygyűjtemény, törvénytár, döntvénytár szinonimája. 1993 előtt nem volt ismert, helyette az előbbieken kívül a „törvények gyűjteménye”, „rendeletek tára”, „büntető jog tára” stb. kifejezések voltak használatosak.

A Jogtár adatbázisaiSzerkesztés

Az adatbázis kialakítását a kezdetekkor az a technikai ok nehezítette, hogy egy címmutatóban csak bizonyos számú (kb. 65000) dokumentumot lehetett címezni. Így alakult ki külön adatbázis a hatályos (időgépes) joganyagoknak, a kihirdetéskori szövegváltozatoknak, a bírósági határozatoknak, a törvényjavaslatoknak és –indokolásoknak stb. A számítástechnika fejlődésével mára elhárult ez az akadály, ma jogi jellemzők alapján tagolódik a rendszer. Az alapadatbázisok további adatbázisokkal (adó, munkajog, önkormányzati jog stb.) bővíthetők.

Magyar joganyagok adatbázis Mintegy 160 000 jogszabályt és egyéb jogi dokumentumot tartalmaz 500 kibocsátótól, 160 kiadói szűkítéssel és 36 ezer jogi tárgyszóval. Az adatbázis elsődleges forrása a Magyar Közlöny, a Hivatalos Értesítő, az Alkotmánybíróság határozatai, a Bírósági Határozatok és félszáz 1990 után megjelent hivatalos tárcalap. A hatályos törvények 1827-től, más törvények 1867-től, más jogszabályok (pl. törvényerejű rendeletek, rendeletek) 1949-től kezdődően találhatók meg benne.

Online joganyagok adatbázis Az internettel elérhető, naponta frissített adatbázis az utolsó lemezt követően megjelent új, módosult vagy hatályon kívül helyezett jogi dokumentumokat tartalmazza változásmutatókkal együtt.

Törvények indokolása adatbázis A törvények és a rendszerváltás előtti törvényerejű rendeletek miniszteri (előterjesztői) indokolását tartalmazza.

Törvényjavaslatok adatbázis Az Országgyűléshez benyújtott, de még el nem fogadott fontosabb törvény- és határozati javaslatokat, beszámolók és jelentések tervezeteit, az Országgyűlés jogalkotási programját és a kormányprogramot tartalmazza.

Törvényhozás, vita adatbázis A jogtörténeti-politológiai adatbázis a törvények kihirdetésig tartó történetét mutatja be 2002-től kezdődően. Tartalmazza az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatokat, a bizottsági és általános vitában elhangzott felszólalásokat, valamint az elfogadott törvényeket és ezek indokolását.

Fővárosi rendelettár A fővárosi önkormányzat rendeleteit, kivonatolt határozatait, különböző települési önkormányzatok tárcalapokban megjelent rendeleteit, pénzügyi beszámolóit és közleményeket tartalmaz.

Jogi bibliográfia adatbázis Az 1989 óta vezetett és több mint 45 000 tételt tartalmazó adatbázis szerző, év, tárgyszó és forrás szerint rendezett.

Iratmintatár adatbázis Irat- és nyomtatványmintákat tartalmaz a polgári jog, családjog, kereskedelmi jog, munkajog és közigazgatási jog területéről.

A Jogtár fontosabb funkcióiSzerkesztés

Online frissítés Letölti a kiadói szerverről a legfrissebb dokumentumokat és változásmutatókat.

Hatablakos keresés Dokumentumokat keres kibocsátó szerv, év, jogterület vagy szó, szótöredék alapján.

Szűkített címmutató... Kezeli a kiadói és felhasználói listákat (mentés, beolvasás, e-mailes küldés).

Változásmutató Tetszés szerinti napon vagy időtartam alatt módosuló jogszabályok listáját adja.

Szöveg változásai Megmutatja, hogy mikor módosult, illetve fog módosulni a dokumentum. A listából kiválasztott dátumnak megfelelő szövegállapottal megnyitja a dokumentumot (Időgép).

Szöveghasonlítás Összehasonlítja egy dokumentum két szövegváltozatát.

Szöveg alcímek, lábjegyzetek, tárgyszavak Megjeleníti a dokumentum leíróadatait.

Kapcsolatok keresése Kilistázza azokat a dokumentumokat (jogszabályokat), amelyekben hivatkoznak az éppen nyitott dokumentumra.

Közlönyinformáció Megmutatja, hogy a dokumentum mely hivatalos lap(ok)ban jelent meg. A Magyar Közlöny tartalommutatói 1952-től, a Bírósági Határozatok 1975-től, a tárcalapok 1990-től vannak vezetve.

ForrásokSzerkesztés